ⵜⴰⵍⵖⵓⵖⴰ: ⵜⵜⴰⵍⵙⴻⵏ-ⴰⵙ ⴰⵙⴻⵇⵄⴻⴷ ⵉ ⵓⵏⴰⵔⵉⵔ ⵏ 20 ⵖⵓⵛⵜ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵊⴻⵎⵄⴰ, 25 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2020 11:41   Ɣran-t : 13 n tikkal
ⵜⴰⵍⵖⵓⵖⴰ: ⵜⵜⴰⵍⵙⴻⵏ-ⴰⵙ ⴰⵙⴻⵇⵄⴻⴷ ⵉ ⵓⵏⴰⵔⵉⵔ ⵏ 20 ⵖⵓⵛⵜ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⵜⴰⵍⵙⴻⵏ-ⴰⵙ ⴰⵙⴻⵇⵄⴻⴷ ⵏ ⵓⵏⴰⵔⵉⵔ ⵏ 20 ⵖⵓⵛⵜ 1955 ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⵢⴰ ⴰⴷ ⴷ-ⵉⵃⴰⵣ ⵜⵉⵅⵅⴰⵎⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⴼⴻⵍ, ⵜⵉⵚⴻⴷⴷⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵙⵀⴰⵏⴰⵢⴻⵏ, ⴰⵏⵔⴰⵔ ⴷ ⵓⵙⴼⴰⵡ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵙⴻⵡⵊⴻⴷ-ⵏⵏⴻⵙ ⵉ ⵜⵙⴻⵎⵀⵓⵢⵜ ⵜⴰⵛⵉⵔⴹⴰⵔⴰⵏⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⴻⴷⴷⵓⵏ.

ⵜⴻⵙⵙⴻⵄⵊⴻⵍ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵜ ⴷ-ⵢⴻⵍⵀⴰⵏ ⵙ ⵡⴰⵢⴰ ⴰⵏⵢⴰ-ⵏⵏⴻⵙ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵙⴳⴰⵍⴻⴼ ⴰⵏⴰⵔⵉⵔ-ⴰ « ⴰⵇⴱⵓⵔ » ⵓⵇⴱⴻⵍ ⵎⴰ ⵜⴻⴱⴷⴰ ⵜⵙⴻⵎⵀⵓⵢⵜ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ ⵏ 2020-2021 ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ 20 ⵡⴰⵎⴱⴻⵔ.

ⵜⴰⵎⵚⵓⴽⵜ-ⴰ ⵜⴰⴷⴷⴰⵍⴰⵏⵜ ⴳⴰⵏ-ⴰⵙ-ⴷ ⵉⵙⴳⵓⵍⴰⴼ ⴷ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⴻⵏ ⵉ ⵓⵙⴻⵍⵀⵓ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⵏ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵢⵉⵏ ⴷⴻⴳ-ⵙ ⴷ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ. ⵙ ⵡⴰⵢⴰ, ⵙⵊⴻⵀⴷⴻⵏ-ⴰⵙ ⴰⵥⴻⴹⵡⵓ-ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵜⵔⵉⵙⴰⵏ ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⵜⵜ-ⵔⵔⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⵎⵚⵓⴽⵜ ⴰⵢ ⵉⵡⴰⵜⴰⵏ ⵓⴳⴰⵔ ⵉ ⵓⵎⴰⴳⴻⵔ ⵏ ⵜⴻⴷⵢⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⴻⵏⵥⴰⵡⴰⵏⵉⵏ.

ⴰⵍⵍⵓⵙ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵄⴻⴷ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ ⵢⴻⴱⴹⴰ ⵖⴻⴼ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⴰⴽⴽⴰⵢⵉⵏ: ⵜⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴷ ⴰⵍⵍⵓⵙ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵄⴻⴷ ⵏ ⵜⴻⵅⵅⴰⵎⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⴼⴻⵍ, ⴰⴳⴻⵏⵏⴰⵔⵉ ⵏ ⵡⴰⴷⴰⴼ ⵖⴻⵔ ⵓⵏⴰⵔⵉⵔ ⴷ ⵜⴷⵓⵍⵉ ⵏ ⵜⵚⴻⴷⴷⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵙⵀⴰⵏⴰⵢⴻⵏ. ⵜⴰⴽⴽⴰⵢⵜ ⵜⵉⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⴱⴷⵓⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴽⴰⵏ ⴰⵔⴰ ⵜⵜ-ⵢⴻⵇⴱⴻⵍ ⵡⵓⴷⵓⵙ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⴻⴼⵇⴻⴷ ⴰⵜⵡⵉⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⴻⵚⴽⵉⵡⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵉⵍⵉ ⵉ ⵓⵚⴻⴳⴳⴻⵎ ⵏ ⵓⵙⴼⴰⵡ ⵏ ⵓⵏⴰⵔⵉⵔ.

ⴰⵡⴰⵍⵉ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵢⵓⵛⴻⴼ ⵛⵀⵓⵔⴼⴰ, ⵢⴻⵙⵡⴻⴹ ⴰⵙⴻⵏⴼⴰⵔ-ⴰ ⵓⵇⴱⴻⵍ, ⵖⴻⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵙⴰⵢⴻⵏ ⵉⴷⵉⴳⴰⵏⴻⵏ (ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴷⴰⵢⵕⴰ) ⴷ ⵓⵏⴻⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⵉⵍⵍⵓⵎⵥⴰ ⴷ ⵡⴰⴷⴷⴰⵍ, ⵜⴰⵔⴻⴽ ⴽⴻⵔⵔⴰⵛⵀⴻ, ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⵜⵔⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵜⴻⴳⵏⵉⵜ ⵏ ⵜⵡⴰⵥⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵉⵎⵉ ⵜⴰⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷ ⵜⵎⴻⵀⵍⴰ ⵏ ⵜⵉⵍⵍⵓⵎⵥⴰ ⴷ ⵡⴰⴷⴷⴰⵍ ⴷ ⵏⵉⵜⴻⵏⵜⵉ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵀⴰⵏ ⵙ ⵓⵙⵉⴷⵔⴻⵎ ⴷ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵀⵉⵍⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⴰⵔⵉⵔ-ⴰ.

Last modified on ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 07 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2020 10:16
ⵜⴰⵍⵖⵓⵖⴰ: ⵜⵜⴰⵍⵙⴻⵏ-ⴰⵙ ⴰⵙⴻⵇⵄⴻⴷ ⵉ ⵓⵏⴰⵔⵉⵔ ⵏ 20 ⵖⵓⵛⵜ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵊⴻⵎⵄⴰ, 25 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2020 11:41     Taggayt : ⴰⴷⴷⴰⵍ     Ɣran-t : 13 n tikkal   Bḍu