ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰƔⵜ- ⵜⴰⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵏ ⵜⵛⵉⵕⴹⴰⵕⵜ (ⴼⴰⴼ) ⵜⴻⵔⵔⴰ ⵜⴰⵊⵎⵉⵍⵜ ⵉ ⵡⴰⵟⴰⵚ ⵏ ⵡⵓⴷⵎⴰⵡⴻⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ ⴷⵉ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ ⵙⴻⵏⴷ ⴰⴷ ⴱⴷⵓⵏ ⵍⴻⵛⵖⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓⵜⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⵓⵜ ⵏ ⵜⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵉ ⵍⴰ ⵢⴻⵜⵜⴽⴻⵎⵎⵉⵍⴻⵏ ⴰⴽⴽⴰ ⵉⵎⵉⵔ-ⴰ. ⴰⵎⵢⵓⵔⴰⵔ ⴰⵇⴱⵓⵕ ⵏ ⵛⵔ ⴱⴻⵍⵛⵧⵓⵔⵜ (ⵛⵔ ⴱⴻⵍⵧⵓⵉⵣⴷⴰⴷ ⴰⵙⵙ-ⴰ) ⴰⴽⴽ ⴷ ⵜⴻⵖⵍⴰⵎⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵍⴰⵀⵛⴻⵏⴻ ⵍⴰⵍⵎⴰⵙ, ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⵜⴰⴳⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵜⴻⵇⴱⵓⵛⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ 2017/2018 ⵉⵎⴻⵇⵔⴰⵏⴻⵏ ⴳⴰⵔ ⵜⴰⵎⴻⴹⵔⵉⵜ ⵜⴰⴷⴷⴰⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵍⴻⵇⴱⴰⵢⴻⵍ (ⵊⵙⴽ) ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⵎⴱ ⴱⴻⵍⵄⴻⴱⴱⴰⵙ, ⴰⴷ ⵜⴻⴹⵔⵓ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ 1 ⵎⴰⵢⵓ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⵔⴰⵔ ⵏ 5 ⵢⵓⵍⵢⵓ (ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ) ⵖⴻⴼ ⵓⵙⵔⴰⴳ ⵡⵉⵙ 16ⵀ, ⵉ ⴷ-ⵜⵛⴰⵔ ⵜⴼⵉⴷⵉⵔⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ (ⴼⴰⴼ) ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵔⴻⴱⵄⴰ. ⵜⴰⵣⴳⴻⵏⵜ ⵏ ⵜⴰⴳⴳⴰⵔⴰ ⵓⵔⴰⵔⴻⵏ-ⵜⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ 13 ⴰⴽⴽⴻⴷ 14 ⵢⴻⴱⵔⵉⵔ ⵢⴻⵣⵔⵉⵏ, ⵜⴰⵎⴻⴹⵔⵉⵜ ⵜⴰⴷⴷⴰⵍⴰⵏⵜ
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ - ⴰⴳⵎⵓⴹ ⵏ ⵜⴻⴼⴽⵓⵥⵉⵏ ⵏ ⵜⴻⴳⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵜⴻⵇⴱⵓⵛⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⵇⴻⵛⵡⴰⵍⵜ, ⵜⵓⵍⴰⵡⵉⵏ, ⵉ ⵢⵓⵔⴰⵔⴻⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴻⴱⵜ : ⵓⵙⴰⴱ ⵜⴰⴱⴰⵜⴻⵏⵜ - ⵔⵛ ⴱⵓⵔⴵ ⴱⵓⵄⵔⵉⵔⵉⴵ 45-54 ⵛⵔ ⴰⵍⵉ ⵎⴻⵏⴷⵊⴻⵍⵉ
ⵜⵓⵏⴻⵙ – 19 ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵔⵉⵔⴻⵏ ⵏ ⵊⵊⵉⴷⵓ ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵜⵜⴻⴽⴽⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵍⵖⵓⵖⴰ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ ⵏ ⵊⵊⵉⴷⵓ ⵉⵔⴳⴰⵣⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵍⴰⵡⵉⵏ ⵉⵎⴻⵇⵔⴰⵏⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⴰⵙⵙ ⵏ 12 ⵖⴻⵔ 15 ⵢⴻⴱⵔⵉⵔ, ⵉⴱⴰⵏ-ⴷ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵡⵓⵎⵉ ⴰⵔⴰ ⵢⵓⵔⴰⵔⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵏⴻⵣⵓ ⵏ ⵓⵎⵢⵉⴳⴻⵔ, ⵙⴻⴳ ⴳⴰⵏ ⵜⵉⵙⵖⴰⵔⵉⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵔⴻⴱⵄⴰ ⵜⴰⵎⴻⴷⴷⵉⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⵓⵏⴻⵙ. ⵙⴰ ⵏ ⵢⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⵓⵔⴰⵔⴻⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⴳⴳⴰⵢⵜ ⵏ (-70 ⴽⴳ), (-78 ⴽⴳ) ⴰⴽⴽⴻⴷ (+78) ⵖⵓⵔ ⵜⵓⵍⴰⵡⵉⵏ, ⴰⴽⴽⴻⴷ
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⴰⴷ ⵎⵍⵉⵍⴻⵏⵜ ⵜⵎⴻⴹⵔⵉⵜ ⵜⴰⴷⴷⴰⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵍⴻⵇⴱⴰⵢⴻⵍ ⴷ ⵎⵓⵍⵓⴷⴻⵢⵢⴰ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵊⴻⵎⵄⴰ ⵖⴻⴼ ⵜⵉⵙ 4:00 ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴰⵔⵉⵔ ⵏ ⵓⵎⴻⵖⵔⵓⵙ-ⵀⴰⵎⵍⴰⵧⵓⵉ ⵏ ⵇⵙⴻⵏⵟⵉⵏⴰ ⵉ ⵜⵉⴽⴽⴻⵍⵜ ⵜⵉⵙ 6 ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴻⵣⵔⵓⵢ-ⵏⵙⴻⵏⵜ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵜⴻⵇⴱⵓⵛⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ. ⵜⵉⴽⴽⴻⵍⵜ ⵜⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴰⵢ ⵓⵔⴰⵔⴻⵏⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⵣⴳⴻⵏ ⵏ ⵜⴳⴰⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴻⵇⴱⵓⵛⵜ ⵜⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⴷⴻⴳ 1971.ⵜⴰⵎⴻⴹⵔⵉⵜ ⵜⴰⴷⴷⴰⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵍⴻⵇⴱⴰⵢⴻⵍ ⵜⴻⵔⴱⴻⵃ ⵜⴰⵇⴱⵓⵛⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ 4 ⵏ ⵜⵉⴽⴽⴰⵍ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵎⵓⵍⵓⴷⴻⵢⵢⴰ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⵜⴻⵏⵏⴰ-ⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, ⵜⴻⵎⵖⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⵙⴰⴷⵓⵔⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵎⴻⵍ-ⵏⵏⴻⵙ ⵓⵏⵚⵉⴱ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵄⴻⵙⵙⴰⵙ ⵏ ⵢⵉⵙⵡⵉ ⵏ ⵎⵓⵍⵓⴷⴻⵢⵢⴰ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⴼⴰⵧⵓⵣⵉ ⵛⵀⴰⵧⵓⵛⵀⵉ, ⵙⵙⴰⴳⵍⴻⵏ-ⵜ ⵓⵔ ⵢⴻⵜⵜⵓⵔⴰⵔ ⴰⵔⴰ 5 ⵏ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵢⵉⵏ ⵉⵎⵉ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⵓⵙⴻⴼ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵅⴻⴷⴷⴰⵎ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⵉⵔ. ⵛⵀⴰⵧⵓⵛⵀⵉ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴷⴰⵖ ⴰⴷ ⵉⵅⴻⵍⵍⴻⵚ ⵜⴰⴼⴳⵓⵔⵜ ⵏ 50.000 ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⴻⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵖⴱⴰⵍⵓ-ⴰ. ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⴳⴰⵔ ⵜⵎⴻⴹⵔⵉⵜ ⵜⴰⴷⴷⴰⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵍⴻⵇⴱⴰⵢⴻⵍ ⴷ ⵎⵓⵍⵓⴷⴻⵢⵢⴰ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴰⵢ
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰƔⵜ – ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⵢⵏⵓⵜ ⵏ ⵢⴻⵍⵎⴻⵥⵢⴻⵏ ⴷ ⵡⴰⴷⴷⴰⵍ, ⵎⵓⵀⴰⵎⴻⴷ ⵀⴰⵜⵜⴰⴱ, ⵢⴻⴱⴷⴰ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ-ⵉⵏⴻⵙ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵅⵎⵉⵙ ⴷⵉ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴷⴻⴳ ⵏ ⴻⵍ ⵀⴰⴷⵉ ⵧⵓⵍⴷ ⴰⵍⵉ, ⵍⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵎⴻⵙⴱⴰⵏⵉⵜ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵣⴷⴰⵜ ⵏ ⵢⴻⵎⴹⴻⴱⴱⵕⴻⵏ ⵏ
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ – ⵜⴰⵖⵍⴰⵎⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ ⴰⴷ ⵜⴻⵄⵔⴻⴹ ⴰⴷ ⵜⵓⵖⴰⵍ ⵙ ⵓⴳⵎⵓⴹ ⵢⴻⵍⵀⴰⵏ ⵎⵉ ⴰⵔⴰ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵔⴻⴱⵄⴰ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⵔⴰⵔ ⴰⵍⴰⵙⵙⴰⵏⴻ-ⴷⵊⵉⴳⵧ ⵏ ⵒⵉⴽⵉⵏ ⵖⴻⴼ ⵓⵙⵔⴰⴳ ⵡⵉⵙ 17ⵀ00, ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵓⵎⵜⵉⵍ-ⵉⵙ ⴰⵙⵉⵏⵉⴳⴰⵍⵉ, ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⵓⵣⵣⵢⴰ ⵜⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓⵜ (ⵔⵔⵡⴰⵃ) ⵏ ⵓⵙⵉⵖⴻⵔ ⵏ ⵜⴻⵇⴱⵓⵛⵜ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵛⴰⵏ-2018, ⵙⴷⴰⵜ ⵏ ⵓⵃⵔⵉⵛ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ 10 ⵢⴻⴱⵔⵉⵔ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ. ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵔⵔⵡⴰⵃ, ⵜⴰⵖⵍⴰⵎⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵉ ⵍⴰ ⵢⴻⵙⵙⴻⴷⴷⵓⵢ ⵓⵙⴻⵖⵎⴰⵢ ⴰⵣⴻⴷⴷⵉⵏⴻ ⵛⵀⵉⵀ,
ⵙⴽⵉⴽⴷⴰ – 39 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵊⵔⴰⵃ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴻⴱⵜ ⵜⴰⵎⴻⴷⴷⵉⵜ, ⴷⴻⴳ ⵜⴻⴷⵢⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⵉⵔ ⵏ 20-Ɣⵓⵛ-1955 ⵏ ⵙⴽⵉⴽⴷⴰ, ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴳⴰⵔ ⵜⵎⴻⴹⵔⵉⵜ ⵜⴰⴷⴷⴰⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵙⴽⵉⴽⴷⴰ (ⵊⵙⵎⵙ) ⴷ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ ⵜⴰⴷⴷⴰⵍⴰⵏⵜ ⵜⵓⵍⵉⵎⵒⵉⵜ ⵏ ⵛⵛⵍⴻⴼ (ⴰⵙⵧⵛ) ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵡⵉⵙ 24 ⵏ ⵜⴻⵍⵖⵓⵖⴰ ⵏ ⵜⴻⵎⵖⵓⵏⵜ ⵜⵉⵙ ⵙⵏⴰⵜ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵉⵎⴻⵊⵔⴰⵃ-ⴰ ⵙⵄⴰⵏ ⴳⴰⵔ 18 ⴷ 53 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴰⵖ-ⴷ-ⵉⵅⴻⴱⴱⴻⵔ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴻⴷⴷ, ⵓⵎⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⴰⵖⴰⵔⵉⵎ. ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵖⴱⴰⵍⵓ-ⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵍⵍⴰⵏ
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ - ⵙⴳⴻⵔⵡⴻⵏ-ⴷ ⴰⴽⴽ ⴰⵢⴻⵏ ⵉ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⴷⴷⵓ ⵜⴻⵥⵔⵉⴳⵜ ⵜⵉⵙ 21 ⵏ ⵜⵓⵣⵣⵢⴰ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵏ ⵓⵙⵏⴰⵙⵖⴻⵍ (ⵜⴰⵛ-2018), ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉⵏ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 27 ⵖⴻⵔ 2 ⵢⴻⴱⵔⵉⵔ ⵉ ⴷ-ⵉⵜⴻⴷⴷⵓⵏ, ⴰⵔⴰ ⵉⵇⴻⵍⵍⵄⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵎⴻⵏⵖⴰⵙⵜ ⵎⴰ ⴷ ⵜⵉⵡⴹⵉⵏ ⵖⴻⵔ ⵜⵉⵣⵉ ⵓⵣⵣⵓ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴼⵉⴷⵉⵔⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⴰⵙⵖⴻⵍ(ⴼⴰⵛ), ⵎⴰⴱⵔⵧⵓⴽ ⴽⴻⵔⴱⵧⵓⴰ.