ⴽⵓⴰⵍⴰ ⵍⵓⵎⴱⵓⵔ – ⵜⴰⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⵏⵎⴰⴹⴰⵍⵎⵜ ⵏ ⵓⴱⴰⴷⵎⵉⵏⵟⵓⵏ ⵜⵅⴻⴱⴱⴻⵔ-ⴷ, ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵎⴻⵍ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⵜⵡⴰⵙⴻⵎⵎⵜⴻⵏⵜ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⴱⴻⵔⵣⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵉⵏ ⵜⵓⵔⵥⵉⵎⵉⵏ (ⵉ ⵢⵉⵍⴻⵎⵥⵉⵢⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏⴻⵏ) ⴰⵢ ⵜⴻⵍⵍⴰ ⵜⴻⵜⵜⴻⴷⴷⵓ ⴰⴷ ⵜⴻⵏⵜ-ⵜⴻⵙⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷⴻⴳ ⵜⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵜⵓⴱⴻⵕ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⵜⵜⵡⴰⵙⴻⵎⵎⵜⴻⵏⵜ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵢⴰⴽⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵉⵏ ⵖⴻⴼ ⵍⴵⴰⵍ ⵏ ⵜⴻⴳⵏⵉⵜ ⵜⴰⴷⴰⵡⵙⴰⵏⵜ ⵢⴻⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵜⴽⴰⵖⵔⴻⴼⵜ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ ⵏ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⴰⵖⵍⴰⵎⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⴷ ⵜⴰⵎⵉⵀⴰⵡⵜ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ ⵢⵉⵏⴻⵖⵎⴰⵙⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵏⴻⵎⵛⵉⵡⵕⴻⵏ ⴰⴷⴷⴰⵍⴰⵏⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴰⵡⵍⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵔⴳⴰ ⵜⴰⴷⴷⴰⵍⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⵉⴽⵙⵉⴽⵉⵜ ⵏ ⴻⵙⴱⵏ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵡⵡⵉⵏ-ⴷ ⴰⵡⴰⵍ-ⵏⵙⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵙⵍⴻⵖⵎⴰⵢ ⴰⵎⵉⴽⵙⵉⴽⵉ, ⴳⴻⵔⴰⵍⴷⵓ ⵎⴰⵔⵜⵉⵏⵓ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏⴻⵏ ⵙ ⵢⵉⵙⴻⵎ ⵏ ⵜⴰⵜⴰ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⴻⵖⵜⴻⵙ ⵜⵙⴻⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⵓⵍⴰⵎⵒⵉⵜ ⴷ ⵜⴰⴷⴷⴰⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵛⵉⵔ, ⴷⴻⴳ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⴻⴷⴷⵓⵏ, ⵜⵉⵍⵉⵥⵔⵉ-ⵏⵏⴻⵙ ⵏ ⵉⵏⵜⴻⵔⵏⴻⵜ ⵓⵎⵉ ⵜⵙⴻⵎⵎⴰ « ⴰⵍⴳⴻⵔⵉⴰⵏ ⵧⵍⵢⵎⵒⵉⵛ ⵛⵀⴰⵏⵏⴻⵍ » ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⵉⵍⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵎⴻⵍ ⵏ ⵓⵙⴻⵣⴷⴻⵖ ⵏ ⵜⴻⵥⵔⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵢⵧⵓⵜⵓⴱⴻ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴰⵖ-ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ ⵜⵙⵓⴷⵓⵜ-ⴰ ⵜⵓⵍⴰⵎⴱⵉⵜ.
ⴽⵍⴰⴳⵏⴼⵓⵔⵟ – ⵟⴰⵖⵍⴰⵎⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ ⵜⵙⵙⴰⵡⴹ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵜⵓⵖⴰⵍ ⵖⵓⵔ ⵜⵎⵣⵉⵣⵍⵜ ⴰⵛⴽⵓ ⵜⵔⴱⵃ ⵜⴰⵖⵍⴰⵎⵜ ⵜⴰⵏⵉⵊⵉⵔⵉⵜ ⵙ ⵓⴳⵎⵓⴹ ⵏ 1 ⴰⵔ 0 (ⴰⵃⵔⵉⵛ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ 1-0), ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵇⵙⵙⵕ ⵉ ⵢⵓⵔⴰⵔⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ (ⵍǧⵎⵄⴰ) ⴷⴳ ⵡⵓⵔⵜⵀⵔⵙ ⵙⵜⴰⴷⵉⵓⵏ ⴷ ⴽⵍⴰⴳⵏⴼⵓⵔⵜ ⴷⴳ ⵟⵓⵜⵔⵉⵛⵜ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵙⵍⴻⵖⵎⴰⵢ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⴷⵊⴰⵎⴻⵍ ⴱⴻⵍⵎⴰⴷⵉ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴼⵔⴰⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⴼⵔⴻⵏ ⵏ ⵏⵉⵊⵉⵔⵢⴰ ⴷ ⵎⵉⴽⵙⵉⴽ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⵎⵎⵉⴷⵡⴰⵏⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵓⴱⴻⵕ ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⵉⵎⵉ ⵡⵉ ⴷ ⵉⴼⵏⴰⵜⴻⵏ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⴰ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⵢⴰ ⴷ ⴰⵢⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵜ-ⵢⴻⴵⴵⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⴷⴷⵓ ⵖⴻⵔ ⵙⴷⴰⵜ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ ⴷⵊⴰⵎⴻⵍ-ⴻⴷⴷⵉⵏⴻ ⴱⴻⵏⵍⴰⵎⵔⵉ, ⴰⴷⴰⵎ ⵓⵏⴰⵙ ⴷ ⵔⴰⵛⵀⵉⴷ ⴳⵀⴻⵣⵣⴰⵍ ⵕⵊⴰⵏ ⴰⵔⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⵉⵔⴽⴰⵟⵓ ⵏ ⵓⵏⴻⴱⴷⵓ ⵏ ⵜⴻⵍⵖⵓⵖⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⴰⴼⴻⵏ ⵜⵉⵖⵍⴰⵎⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴰⵔⴰ ⵓⵔⴰⵔⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⴷ-ⵇⵇⵍⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵜⴻⵖⵍⴰⵎⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⴰⴼⵉⴷⵉⵔⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ (ⴼⴰⴼ) ⵜⵛⴰⵔ-ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴻⴷⴷ) ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴻⵙⵙⴰⵔⴰⵎ ⴰⴷ ⵜⴻⴽⴼⵓ ⵜⴰⵙⴻⵎⵀⵓⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ 2020-2021 ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵢⵓⵏⵢⵓ.
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵟⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵟⴱⴱⵓⵓⵏ ⵢⵙⵙⵍⵡⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ (ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ), ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵖⵉⵎⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⵉⴷⴳ ⵜⵜⴽⴽⵉⵏ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ, ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⵍⵎⵥⵉⵢⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵡⴰⴷⴷⴰⵍⵏ, ⴰⵎⴰⵔⴰⵢ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⴷⴳ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵢⵉⵍⵎⵥⵉⵢⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵡⴰⴷⴷⴰⵍⵏ, ⵢⵜⵜⵡⴰⴽⵍⴼⵏ ⵙ ⵡⴰⴷⴷⴰⵍ ⵏ ⵜⴷⵖⵔⵜ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵟⵙⵇⴰⵎⵓⵜ ⵜⵓⵍⴰⵎⵒⵉⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ, ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵟⵙⵍⵡⵉⵜ ⵏ ⵟⴳⴷⵓⴷⴰ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⵜⴰⵍⵙⴻⵏ-ⴰⵙ ⴰⵙⴻⵇⵄⴻⴷ ⵏ ⵓⵏⴰⵔⵉⵔ ⵏ 20 ⵖⵓⵛⵜ 1955 ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⵢⴰ ⴰⴷ ⴷ-ⵉⵃⴰⵣ ⵜⵉⵅⵅⴰⵎⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⴼⴻⵍ, ⵜⵉⵚⴻⴷⴷⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵙⵀⴰⵏⴰⵢⴻⵏ, ⴰⵏⵔⴰⵔ ⴷ ⵓⵙⴼⴰⵡ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵙⴻⵡⵊⴻⴷ-ⵏⵏⴻⵙ ⵉ ⵜⵙⴻⵎⵀⵓⵢⵜ ⵜⴰⵛⵉⵔⴹⴰⵔⴰⵏⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⴻⴷⴷⵓⵏ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⴰⵙⵎⵉⵍⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⵉⴼⴰⵏⵜ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴽⴻⵍⴼⴻⵏ ⵙ ⵓⵀⴻⵢⵢⵉ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⵍⴻⵎⵥⵉⵢⴻⵏ 2020-2024 ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵙⴻⵔⵙ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ) ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵙⵖⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵢⵉⵍⴻⵎⵥⵉⵢⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵡⴰⴷⴷⴰⵍⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⴳⴻⵣⴷⵓ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⴳⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵣⵔⴰⵔ ⵏ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵛⵉⵡⴻⵔ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵓⴷⴷⵙⵉⵡⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵉⴷⴷⵓⵍⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵍⴻⵎⵥⵉⵢⴻⵏ ⵉ ⵢⴻⵙⴱⵓⵖⵔⴻⵏ ⴰⴷⵉⵡⴻⵏⵏⵉ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⵉⵙⵀⴻⵍ ⵏ ⵓⵎⴱⵉⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⵜⴻⴽⵜⵉⵡⵉⵏ ⵢⴻⵣⵣⵉⵏ ⵖⴻⴼ ⵓⵙⴻⵏⴼⴰⵔ.