ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵜ - ‘’ⴰⴷ ⵉⵄⵟⵟⵍ ⵓⵖⵍⵍⵓⵢ’’ ⵏ ⵓⴳⴼⴼⵓⵔ ⴷⴳ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⵎⵓⴹ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵙⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ (ⵍⴰⵔⴱⵄⴰ) ⴷ ⴰⴼⵍⵍⴰ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵓⵖⵎⵉⵙ ⵓⵣⵣⵉⴳ (ⴱⵎⵙ) ⵉ ⴷ-ⴼⴽⴰⵏ ⵢⵉⵎⵥⵍⴰ ⵏ ⵟⵓⴷⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵉⴳⵏⴰⵡⵜ.
ⵜⵓⴱⵉⵔⴻⵜ - ⵃⴻⴷⵕⴻⵏ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵓⴳⴻⵏⵙⵓ, ⵏⵓⵔⴻⴷⴷⵉⵏ ⴱⴻⴷⵡⵉ ⴷ ⵓⵏⴻⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ, ⵎⵓⵙⵜⴰⵒⵀⴰ ⴻⵍ ⵀⴰⴱⵉⵔⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴻⴷⴷ) ⴷⴻⴳ ⵜⵓⴱⵉⵔⴻⵜ, ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⴹⴻⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⵖⵙⴰⵢ ⵎⵓⵀⴰⵎⴻⴷ ⴰⵛⵀⵓⵔ, ⴰⵢ ⴷ-ⵓⴼⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⴷⴷⵃⵓⵙ, ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ 18 ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴰⴷⵉ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵓⴳⴻⵏⵙⵓ, ⵏⵓⵔⴻⴷⴷⵉⵏ ⴱⴻⴷⵡⵉ ⵢⴻⵖⵔⴰ-ⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴻⴱⵜ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵉ ⵢⵉⴳⵔⴰⵡⴻⵏ ⵉⴷⵉⴳⴰⵏⴻⵏ ⵓⴼⵔⵉⵏⴻⵏ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴼⵔⵓⵏ ⵓⴳⵓⵔⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵣⴷⴰⵖ ⵏ ⵜⵉⵖⵔⴰⵎ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ, ⵙ ‘’ⵜⵓⴽⴽⵙⴰ ⵏ ⵜⵥⴻⵔⵍⴻⵎⵎⴰⵙⵜ’’ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⴳⵔⴰⵡⴻⵏ ⵉⵖⴻⵔⴼⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⴷⴻⴳ ⵜⵉⵖⵔⴰⵎ.
ⵜⵓⴱⵉⵔⴻⵜ – ⴰⵣⴰⵍ ⵏ 200 ⵏ ⵢⵉⴼⴻⵔⴷⵉⵙⴻⵏ ⵏⵉⴹⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⴰⵖⴰⵔⵉⵎ ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵣⵏⴻⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴻⴷⴷ), ⵖⴻⵔ ⵜⵓⴱⵉⵔⴻⵜ ⵉ ⵓⵙⵙⴻⵊⵀⴻⴷ ⵏ ⵜⴻⵖⵍⴰⵎⵉⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵢⴰⴳⵉ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⵔⴰⵔ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵏⴰⴷⵉ ⵖⴻⴼ ⵜⴼⴻⴽⴽⴰ ⵏ ⵓⵎⵉⴷⴰⵡ-ⵏⵙⴻⵏ, ⵎⵓⵀⴰⵎⴻⴷ ⴰⵛⵀⵓⵔ, ⴰⵢ ⵡⵡⵉⵏ, ⵉⵎⴰⵍⴰⵙ ⵢⴻⵣⵔⵉⵏ, ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⵥⴰⵔ ⴷⴻⴳ ⵓⵖⴰⵔⴰⵎ ⵏ 250 ⵏ ⵜⵏⴻⵣⴷⵓⵖⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵜ-ⴰ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴻⴷⴷ), ⵜⵎⴻⵀⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵓⵜ ⵏ ⵓⵎⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⴰⵖⴰⵔⵉⵎ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵓⴼⴰⵏ ⵢⵉⴼⴻⵔⴷⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⴰⵖⴰⵔⵉⵎ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ (ⵙⵙⴻⴱⵜ) ⵜⴰⵎⴻⴷⴷⵉⵜ, ⵜⴰⴼⴻⴽⴽⴰ ⵏ ⵓⵎⵔⴰⵡⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⵖⴰⵎⵙⴰ ⴽⴰⵔⵉⵎ ⴱⴻⵏⵀⴰⵍⵉⵎⴰ, ⵢⴻⵎⵎⵓⵜⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵖⵍⵉ ⵙⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵥⵔⵓ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵍⴰⵙⴻⵏ ⴰⵢⴰ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵎⴻⵔⵙ ⴻⵍ ⴽⴻⴱⵉⵔ (ⴰⵙⴰⴳⴻⵏ ⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏ) ⴷⴻⴳ ⵡⴻⵀⵔⴰⵏ, ⵉ ⴰⵖ-ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – 238 ⵏ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍ ⵜⵉⵡⴻⴷⴷⴱⴰⵏⵉⵏ ⵢⴻⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵜⵎⴻⵏⵖⵉⵡⵜ ⵏⴻⵖ ⵜⵉⵢⵉⵜⴰ ⴷ ⵓⵊⵔⴰⵃ ⵙ ⵜⵎⴻⵄⵎⴰⴷⴰ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴰⵡⴹⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵜ ⴰⵢ ⵢⴻⴼⵔⴰⵏ ⴷⴻⴳ 2018, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵏⵏⴰⵏⵜ ⵜⵍⵓⴱⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵊⵔⵉⵎⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ), ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵜⵎⴻⵀⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⵓⵜ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ.
ⵜⵓⴱⵉⵔⴻⵜ – ⵙⴻⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵜⵎⵉⴹⵉⵢⵉⵏ (500) ⵏ ⵢⵉⴼⴻⵔⴷⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⴰⵖⴰⵔⵉⵎ ⵉ ⵢⴻⴽⴽⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵣⴰⵍ ⵏ ⵓⵏⴰⴷⵉ ⵉ ⵛⴰⵔⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ (ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ) ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴰⴼⴻⵏ ⴰⵙⴻⵅⵙⴰⵢ ⵎⵧⵀⴰⵎⴻⴷ ⴰⵛⵀⵓⵔ ⵉ ⵡⵡⵉⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⴳⴻⴼⴼⵓⵔ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ (ⵙⵙⴻⴱⵜ) ⵉ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵓⵇⴻⴱⵟⴰⵏ ⵏⴰⵙⵙⵉⵎ ⴱⴻⵔⵏⴰⵡⵉ, ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴽⴻⵍⴼⴻⵏ ⵙ ⵜⴻⵖⵡⴰⵍⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⴻⵀⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⵓⵜ ⵏ ⵜⵙⵓⴷⵓⵜ-ⴰ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – 3 ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵎⵎⵓⵜⴻⵏ ⵙ ⵓⵏⵏⴻⵇⵎⴰⴹ ⵙ ⵓⵎⵓⵏⵓⴽⵙⵉⴷ ⵏ ⵓⴽⴰⵕⴱⵓⵏ, ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⴻⵏ 2 ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵔⴷⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⴵⴻⵍⴼ ⴷⴻⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ ⵢⴻⵣⵔⵉⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ (ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ) ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵜⵎⴻⵀⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⵓⵜ ⵏ ⵓⵎⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⴰⵖⴰⵔⵉⵎ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵙⵉⵎⵔⴰⵡ ⵢⵉⵡⴻⵏ (21) ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵉ ⵢⴻⵎⵎⵓⵜⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ 1.011 ⵏⵏⵉⴹⴻⵏ ⴷ ⵉⵎⴻⵊⵔⴰⵃ ⴷⴻⴳ 976 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵀⵡⴰ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⴹⵔⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵍⴰⵙ (ⵙⴻⴳ 13ⵖⴻⵔ 19 ⵢⴻⵏⵏⴰⵢⴻⵔ) ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⴽⴽ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⴷⴷⴰ ⴷⴻⴳ ⵓⵔⴰⴱⵓⵍ ⵏ ⵓⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⴰⵖⴰⵔⵉⵎ ⵉ ⴷ-ⵥⴻⵔⴳⴻⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – 10 ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵎⵎⵓⵜⴻⵏ, ⵊⴻⵔⵃⴻⵏ 18 ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵙⴻⵀⵡⴰ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ ⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵛⵃⴰⵍ ⵏ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⴱⴷⴻⵔ ⵜⴻⵛⵔⴰⵡⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⴳⴰ ⵓⵎⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⴰⵖⴰⵔⵉⵎ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴻⴷⴷ).