ⵡⴻⵀⵕⴰⵏ – ⵙⵉⵎⴰⵍ ⵍⴰ ⵉⵔⴻⵏⵏⵓ ⵓⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵖⴻⵔⵎⴰⵏⴻⵏ ⴰⵢ ⵍⴰ ⵢⴻⵜⵜⴻⴷⴷⵓⵏ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⵖⴻⵔⴱⴰⵣⴻⵏ ⵏ ⵍⴻⵇⵔⴰⵏ, ⵣⵣⴰⵡⵢⴰⵜ ⴷ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⵉⵡⵉⵏ ⵢⴻⵎⵎⵓⵣⵣⴳⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵍⴻⵎⴷⴻⵏ ⵍⴻⵇⵔⴰⵏ.
ⴱⴰⵔⵉⵙ – ⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵇⵇⴻⵏ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵙⵉⵜ ⵏ ⵍⵉⵍⵍⴻ ⵖⴻⵔ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⵜⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ ⴷ ⵡⴻⵀⵕⴰⵏ ⵙ ⵢⵉⵙⴰⴼⴰⴳⴻⵏ ⵏ ⴰⵉⴳⵍⴻ ⴰⵣⵓⵔ ⵙ 3 ⵡⴰⴼⴼⵓⴳⴻⵏ ⵉ ⵢⵉⵎⴰⵍⴰⵙ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⴻⵜⵍⴻⵍⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ , ⵏ ⵜⵡⴰⵛⵓⵍⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵎⴻⵟⵟⵓⵜ, ⴳⵀⴰⵏⵉⴰ ⴻⴷⴷⴰⵍⵉⴰ ⵜⴻⵞⵞⴰ ⴷⴷⵓⴽⵍⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ (ⵍⴰⵔⴻⴱⵄⴰ) ⵜⴰⵎⴻⴷⴷⵉⵜ, ⵉⵎⴻⵏⵙⵉ ⵏ ⵔⴻⵎⴹⴰⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵎⵖⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵓⵅⵅⴰⵎ ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵉⵡⴻⵙⵙⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵣⵣⴻⵡⴰⵔ (ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ).
ⵜⵉⵣⵉ ⵓⵣⵣⵓ – ⴼⴼⵖⴻⵏⵜ-ⴷ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵙ ⴰⴽⴰⵍ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ) ⵜⴰⵎⴻⴷⴷⵉⵜ, ⴽⵓⵥ ⵏ ⵢⵉⵙⵓⵟⵟⴰⴹ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⴼⵜⵉⵙⵜ ⵏ ⵜⴻⴳⵣⵉⵔⵜ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵣⴳⴰⵏ ⴷⴻⴳ 40 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵜⵉⵣⵉ ⵓⵣⵣⵓ. ⵙⵎⴰⴳⵉⵏ ⵉⵙⴻⵍⵎⴰⵏ-ⴰ ⵓⴼⴰⵏⵜⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵜⴻⵍⵎⴻⵙⵜ ⵉ ⵓⵎⵉ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⴰⴳⴻⵍⵎⵓⵎ, ‘’ⵢⴻⵣⵎⴻⵔ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ’’ ⵢⴻⴽⴽⴰⴷ ⵙⴻⴳ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⵜⴼⴻⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴻⵥⵖⴻⵍ ⵙⴰⴽⵉⵏ ⵢⴻⵔⵡⵉ-ⴰⵙⴻⵏ ⵜⴰⵏⵉⵍⴰ ⴰⵔⴰ ⴹⴻⴼⵔⴻⵏⵜ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ (ⵍⴰⵔⴻⴱⵄⴰ) ⵉ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵓⵏⴻⵎⵀⴰⵍ ⴰⴷⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵓⴳⵎⴰⵔ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵖⴱⵓⵍⴰ-ⴰⵙ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⵀⴻⵢⵢⴰ-ⴷ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵢⵉⴷⴰⵎⵎⴻⵏ 5 ⵏ ⵢⵉⵙⴰⴽⴰⵍⴻⵏ ⵏ ⵓⵚⴻⴷⴷⴻⵇ ⵏ ⵢⵉⴷⴰⵎⵎⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵔⵣⵓⵏ ⵖⴻⴼ 26 ⵏ ⵜⵎⴻⵙⴳⵉⴷⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⴻⵎⵀⴻⵍⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⴻⵜⵍⴻⵍⵜ ⴰⵢ ⵙⵙⵓⴷⴷⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔⵏ ⵔⴻⵎⴹⴰⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵉⵃⴰⵣⴻⵏ ⴰⴽⴽ ⵜⵉⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴻⴷⴷ), ⵓⵏⴻⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⴻⵖⵡⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ-ⴰ, ⴰⴷⵓⴽⵜⵓⵔ ⵙⵧⴼⵉⴰⵏⴻ ⴽⴻⵔⵔⵉ.
ⴵⴻⵍⴼⴰ – ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵃⵓⵍⴼⵓ ⵢⴻⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⵔ ⵓⵙⴻⵎⵔⴻⵙ ⵏ ⵡⵓⵔⵔⵉⴳ ⴰⴳⴰⵎⴰⵏ, ⵉ ⵜⴳⴰ ⵜⵎⴻⵀⵍⴰ ⵏ ⵙⵓⵏⴻⵍⴳⴰⵣ ⵏ ⴵⴻⵍⴼⴰ ⵉ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⵏ 2018/ 2019, ⵉⵃⵓⵣⴰ ⴰⵟⴰⵙ ⵏ ⵜⴻⵎⵚⵓⴽⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⴳⵎⵉ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴻⴳⴳⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵏⵎⴻⵜⵜⵉⵢⵉⵏ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ) ⵓⵎⴰⵙⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴽⴻⵍⴼⴻⵏ ⵙ ⵜⴻⵖⵡⴰⵍⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⴻⵀⵍⴰ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴼⵔⴰⵏ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵜⵎⴻⵥⵍⴰ ⵜⴰⵖⴻⴷⵎⴰⵏⵜ, ⴷⴻⴳ ⵓⴽⵔⴰⴹⵢⵓⵔ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ 2019, 30 ⵏ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍ ⵢⴻⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵜⴻⵏⵖⴻⵎⴷⴰⵏⵜ ⵙ ⵜⵎⴻⵄⵎⴰⴷⴰ ⴷ ⵜⵢⵉⵜⴰ ⴷ ⵓⵊⵔⴰⵃ ⵢⴻⵙⵙⴰⵡⴹⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵜ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ ⵜⵎⴻⵀⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⵓⵜ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰΓⵜ- ⵉⴳⴻⴼⵔⴰⵏ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵕⵄⵓⴷ ⴰⴷ ⵢⴻⵟⵟⴻⴼ ⴰⵟⴰⵚ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵍⴻⵎⵎⴰⵙⵉⵏ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵜⴻⴳⵎⵓⴹⴰⵏⵉⵏ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵅⵎⵉⵙ ⵜⴰⵎⴻⴷⴷⵉⵜ, ⵉⴷ-ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ ⵡⵓⴷⴷⵓⵙ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⴻⵙⵏⵉⴳⵏⴰⵡⵜ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵙⴰⵍⵍⵉ ⵢⴻⵜⵜⵓⵅⴻⵚⵚⴻⵏ (ⴱⵎⵙ).
ⵜⵉⵀⴻⵔⵜ – ⵉⴼⴻⵔⴷⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵎⴻⵙⵜⵍⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵎⴻⴷⵔⵉⵙⴰ (ⵜⴰⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵉⵀⴻⵔⵜ) ⵟⵟⴼⴻⵏ ⴽⵔⴰⴹ ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⵜⵜⴻⴽⴽⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵅⴹⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵇⵛⵉⵛⵜ ⵢⴻⵙⵄⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵄⵎⴻⵔ-ⵉⵙ 16 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ, ⵉ ⴰⵖ-ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ) ⵜⴼⴻⴽⴽⴰ-ⴰ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵙⴻⵏⵙⵉⵔⵜ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⴼⴻⵔⴷⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⴻⵜⵍⴰ, ⵙ ⵜⵓⵇⵇⵏⴰ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⴻⵣⴳⴰⵔⴻⵏ ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ, ⵟⵟⴼⴻⵏ ⴽⵓⵥ (04) ⵏ ⵢⵉⵎⵙⴻⵜⵜⵉⵢⴻⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ) ⴷⴻⴳ ⵍⴱⴻⵔⴵ ⴱⴰⴵⵉ ⵍⵎⴻⵅⵜⵜⴰⵔ, ⵉ ⵓⵎⵉ ⴽⴽⵙⴻⵏ (10) ⴽⴳ ⵏ ⵍⴽⵉⴼ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ (ⵍⴰⵔⴻⴱⵄⴰ) ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴻⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ.