ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ, ⵜⵉⴷⵊⴰⵏⵉ ⵀⴰⵙⵙⴰⵏ ⵀⴻⴷⴷⴰⵎ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴻⴷⴷ) ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⵉⵡⵡⵓⵔⴰ ⵏ ⵓⴷⵉⵡⴻⵏⵏⵉ ⵔⴻⵥⵎⴻⵏⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⵉⵏⴻⴳⵎⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵀⴰⵍⴻⵏ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵏⴻⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⴻⵎⵔⴻⵙ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵜⵉⴷ ⵏ ⵓⵏⵥⵓⵍ, « ⴰⴷ ⵜⵜⵡⴰⵙⴽⴻⵢⴷⴻⵏⵜ ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵜⴻⵖⴱⵓⵍⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ».
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵜⵏⴻⵖⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⴻⵜⵍⴻⵍⵜ, ⴳⵀⴰⵏⵉⴰ ⴻⴷⴷⴰⵍⵉⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ (ⵍⵊⴻⵎⵄⴰ) ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵙ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵏ ⴰⵔⴰ ⵉⴳⴻⵔ ⵛⵛⴻⵕ ⵉ ⵢⵉⵎⵖⴰⵔⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⵎⴰⴳⴻⵔ, ⴰⴷ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵄⴰⵇⴻⴱ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⵜⵡⴰⴷⴷⵎⴻⵏ ⵡⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⴷ « ⵓⵖⵜⵉⵙⴻⵏ » ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ, ⴷ ⵡⵉⴷ ⴰⵢ ⵉⵣⴻⵎⵔⴻⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⵉⵡⴹⴻⵏ ⵓⵍⴰ ⵖⴻⵔ ⵓⵛⴰⵕⴻⵄ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰΓⵜ- ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵉⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴽⴻⵍⵙⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵡⴻⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⴷ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵏⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵜ, ⵢⴻⵙⵙⴰⵡⴻⴹ ⵖⴻⵔ ⵡⴰⵣⴰⵍ ⵏ 121 ⵏ ⵢⵉⵏⵎⴰⵍⴰⵢⴻⵏ ⴰⵔⵎⵉ ⴷ ⵢⵓⵏⵢⵓ 2019, ⵎⴳⴰⵍ 101 ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵍⴰⵢⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ 2018, ⵉⴷ-ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵅⵎⵉⵙ, ⵓⵏⵎⴰⵀⴰⵍ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖⴻⵏ ⵓⵅⴻⴷⴷⵉⵎ ⴷⴻⴳ ⵡⴻⵖⵍⵉⴼ, ⵔⴰⴱⴰⵀ ⵎⴻⴽⵀⴰⵣⵏⵉ ⴷ-ⵢⴻⵙⴼⴰⵀⵎⴻⵏ ⴷ ⴰⴽⴽⴻⵏ 32 ⵉⵏⵎⴰⵍⴰⵢⴻⵏ ⵓⴻ ⵅⴷⵉⵎⴻⵏ ⵔⴰ ⵜⵓⵔⴰ ⵓⵍⴰ ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵉⴳⴰⵡⵜ.
ⵡⴰⵔⴻⴳⵍⴰ – 10 ⵏ ⵢⵉⴱⴰⵍⵎⵓⴷⴻⵏ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵡⴰⵔⴻⴳⵍⴰ ⴰⵢ ⵉⵄⴻⴷⴷⴰⵏ ⵖⴻⵔ ⵜⴳⴰⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴻⵥⵔⵉⴳⵜ ⵜⵉⵙ 4 ⵏ « ⵓⵛⵇⵉⵔⵔⴻⵡ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ » ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵍⴻⵎⵎⴰⵙⵜ ⵏ ⵢⵓⵍⵢⵓ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴰⵖ-ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ ⵢⵉⵎⵙⵓⴷⴷⵙⴻⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ (ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ).
ⵡⴰⵔⴻⴳⵍⴰ – 60 ⵏ ⵢⵉⵟⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⴰⵍⵍⴰⵍⵜ ⵢⴻⵎⴳⴻⵔⵔⴰⴷⴻⵏ ⴰⵢ ⵙⵙⴰⵡⴹⴻⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴻⴷⴷ) ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵔⴻⴳⵍⴰ ⵉ ⵢⵉⵎⴻⴹⵔⵓⵔⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵃⴻⵎⵎⴰⵍⴻⵏ ⵏ ⴵⴰⵏⴻⵜ (420 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⵏ ⵉⵍⵍⵉⵣⵉ), ⵙ ⵓⵣⵡⵓⵔ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵡⴰⵢⵜ ⵍⵅⵉⵔ.
ⵡⴻⵀⵕⴰⵏ – ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 8.000 ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵔⴷⴰⵏ ⵙⴻⴳ 26 ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵡⴻⵀⵕⴰⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⴻⴽⴽⴰⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ (ⵙⵙⴻⴱⵜ) ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴼⵓⴳⴻⵍ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵏⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏ ⵜⴻⵥⴳⵉ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵥⴳⵉ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⵉⵍⵜ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴷⴰⵢⵕⴰ ⵏ ⴱⵓⵜⵍⵉⵍⵉⵙ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⵡⴰⵖ ⵏ ⵜⵎⴻⵖⵔⴰ ⵜⵓⵎⴻⵔⵜ. ⵉⴳⴻⵔⴷⴰⵏ-ⴰ ⴷⴷⴰⵏ-ⴷ ⴷ ⵢⵉⵙⴻⴳⵔⴰⵙⴻⵏ-ⵏⵙⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵓⵙⴰⵏ-ⴷ ⵙⴻⴳ ⵢⵉⵖⵙⵓⵔⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵍⴻⵎⵥⵉⵢⴻⵏ, ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⴻⵎⵖⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⴷⴻⵍⵙⴰⵏⵉⵏ, ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⴰⴷⴷⴰⵍⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⴽⴽ ⵜⵉⵖⵉⵡⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵡⴻⵀⵕⴰⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⵜⴻⴽⴽⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⴷⵢⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵏⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏ ⵜⴳⴻⵔⴷⴰ (1 ⵢⵓⵏⵢⵓ) ⴷ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ⵏ ⵜⴳⴻⴷⴰ (15 ⵢⵓⵏⵢⵓ). ⵉⵙⴻⴽⵙⴰⵍ ⵏ 1 ⵢⵓⵏⵢⵓ ⵡⴻⵅⵅⵔⴻⵏ-ⵜⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵍⴵⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⴽⴰⵢⴰⴷⴻⵏ ⵏ ⵜⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵏⴻⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⵖⵙⵓⵔⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵍⴻⵎⵥⵉⵢⴻⵏ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵡⴻⵀⵕⴰⵏ, ⵍⴰⴽⵀⴷⴰⵔ ⴱⵓⴱⵜⴰⵏⴰ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⴷⵢⴰⵏⵜ-ⴰ ⵜⴻⵙⵙⵓⴷⴷⴻⵙ-ⵉⵜⵜ, ⴰⵎ ⴷⴻⴳ ⵢⴰⵍ ⴰⵙⴻⴳⴳⴰⵙ, ⵜⵎⴻⵀⵍⴰ ⵏ ⵜⵎⴻⴹⵔⵉⵜ ⴷ ⵡⴰⴷⴷⴰⵍ ⴷ ⵜⵎⴻⵀⵍⴰ ⵏ ⵓⴷⵉⵡⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵖⵙⵓⵔⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵍⴻⵎⵥⵉⵢⴻⵏ ⵙ ⵓⵎⵢⴰⵍⴻⵍ ⴷ ⵜⴻⵎⵖⵓⵏⵜ ⵏ ⵢⵉⵔⵎⵓⴷⴻⵏ ⵓⵙⵙⵏⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⵜⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵔⵎⵉⴷⴻⵏ ⵉⴷⴻⵍⵙⴰⵏⴻⵏ. ⵉⴳⴻⵔⴷⴰⵏ, ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵙⴰⵏ ⵜⵉⵇⵔⴻⵎⵙⵉⵢⵉⵏ ⵙ ⵢⵉⵏⵉ ⵏ ⵜⴻⴽⴱⴰⴱⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⴰⵏⵡⵜ, ⵜⵜⴻⴽⴽⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵏⴰⵡⴻⵏ ⵢⴻⵎⴳⴻⵔⵔⴰⴷⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵔⵎⵓⴷⴻⵏ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴰⴷⴷⴰⵍ (ⵜⴰⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ, ⵜⴰⵛⵉⵔⴼⵓⴳⵜ, ⴰⵊⵉⴷⵓ, ⴰⴽⵉⵛⴽⴱⵧⵅⵉⵏⴳ ⴷ ⴰⴼⵓⵍⵍⵛⵓⵏⵜⴰⵛⵜ), ⵛⵛⴹⴻⵃ, ⵛⵛⵏⴰ, ⵜⵉⴼⵖⵓⵍⵉⵏ ⴷ ⵡⵓⵔⴰⵔⴻⵏ ⴰⵎ ⵜⴻⵎⵙⵉⵣⵣⴻⵍⵜ ⵙ ⵜⵛⵓⵍⵍⵉⴹⵜ ⴷ ⵓⵛⵜⴰⵍ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵙⴻⵡⵍⴻⴼ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – « ⵇⵔⵉⴱ ⵓⵍⴰⵛ ⴰⴽⴽ » ⴰⵎⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵔⴷⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ ⵓⵎⴰⵙⵡⴰⴹ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ, ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⵙⵎⵉⵍⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⵉⴼⵜ ⵏ ⵓⵃⴻⵣⵣⴻⴱ ⴷ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵔⴷⴰⵏ, ⴰⴽⵍⵉ ⴱⴻⵔⴽⴰⵜⵉ.
ⵉⵍⵍⵉⵣⵉ – ⵜⴻⵇⵇⴻⵍ-ⴷ ⵜⵎⴻⴷⴷⵓⵔⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴻⵍⵍⴰ ⵓⵇⴱⴻⵍ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⴵⴰⵏⴻⵜ (420 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⵏ ⵉⵍⵍⵉⵣⵉ), ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵢⵉⵃⴻⵎⵎⴰⵍⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵖⴻⴼ ⵍⴵⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⵏⵥⴰⵔⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵡⵜⴻⵏ ⵉⵎⴰⵍⴰⵙ ⵢⴻⵣⵔⵉⵏ ⵡⴰⵔ ⵎⴰ ⴳⵍⴰⵏ ⵙ ⵜⵎⴻⴷⴷⵓⵔⵉⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⴷⵉⵡⴰⵏ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵉⵍⵍⵉⵣⵉ.
ⵜⴰⴱⴰⵜⴻⵏⵜ – 390 ⵏ ⵢⵉⵏⴻⴳⵎⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵉⵏ ⵢⴻⵎⴳⴻⵔⵔⴰⴷⴻⵏ ⵏ ⵜⴱⴰⵜⴻⵏⵜ, ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⴻⴽⴽⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵥⵔⵉⴳⵜ ⵜⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⴻⵍⵖⵓⵖⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⴻⵍⴼⴻⵖ ⵙ ⵓⴱⴻⵛⴽⵉⴹ ⵖⴻⴼ ⵓⵏⵉⵛⴰⵏ, ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵢ ⵙⵙⵓⴷⴷⵙⴻⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ (ⵙⵙⴻⴱⵜ) ⴷⴻⴳ « ⵛⴻⵄⴱⴻⵜ ⵍⴻⴼⵔⴰⵙ », ⴷⴻⴳ ⵜⴻⴼⵔⴻⵏⵜ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵥⴳⵉ ⵏ ⵡⵍⴰⴷ ⴼⴹⴰⵍⴰ (ⵜⴰⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴰⵥⵓⵍⵜ) ⵄⵍⴰⵢⴻⵏ 1650 ⵏ ⵢⵉⵎⵉⵜⵔⴻⵏ ⵏⵏⵉⴳ ⵢⵉⵍⴻⵍ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⵜⴻⴷⵢⴰⵏⵜ-ⴰ ⵙ ⵓⵣⵡⵓⵔ ⵏ ⵜⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⴳⵎⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ-ⴰ,
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵡⴰⵍⵉ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⴰⴱⴷⴻⵍⴽⵀⴰⵍⴻⴽ ⵙⴰⵢⵓⴷⴰ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵔⵏⵓⵏ ⵙ 15% ⴷⴻⴳ ⵜⵍⴰⵡⵉⵜ ⵏ 25.000 ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵀⴰⵍⴻⵏ ⵏ 22 ⵏ ⵢⵉⵖⵙⵓⵔⴻⵏ ⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⴻⵏ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ-ⴰ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⴰⵙⴻⵏ-ⴼⴽⴻⵏ ⴰⵙⵎⴻⴽⵜⵉ ⵏ 2 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵜⵎⴻⵔⵏⵉⵡⵜ-ⴰ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵢⵓⵏⵢⵓ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⴻⴷⴷⵓⵏ, ⵙ ⵓⵙⵏⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⵜⴰⵡⴰ ⴰⵎⴰⵣⴷⴰⵢ ⴰⵢ ⵣⴻⵎⵍⴻⵏⵜ ⵜⴳⴻⵣⵎⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⵎⴰⵍⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵢⵉⵖⵙⵓⵔⴻⵏ-ⴰ.