ⵟⵟⴰⵔⴻⴼ – ⵜⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵜⵏⴻⵖⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⴻⵜⵍⴻⵍⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ, ⴳⵀⴰⵏⵉⴰ ⴻⴷⴷⴰⵍⵉⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴻⴷⴷ) ⴷⴻⴳ ⵟⵟⴰⵔⴻⴼ, ⵖⴻⴼ ⵜⵉⵅⵅⵓⵜⴻⵔⵜ ⵏ ⵓⴱⴷⴰⴷ ⴰⴷⴰⵡⵙⴰⵏ « ⵉⵡⴰⵜⴰⵏ » ⵉ ⵢⵉⵎⵖⴰⵔⴻⵏ ⵢⴻⵙⵄⴰⵏ ⴰⴹⴹⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⵏⴻⴼⵙⵉⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ ⵓⵎⴹⴰⵏ-ⵏⵙⴻⵏ ⵖⴻⵔ 601 ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⴻⵏ ⵢⴻⵎⵎⵓⵣⵣⴳⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⴽ ⵜⵉⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⵣⴰⵍ ⵏ 2.000 ⵏ ⵢⵉⴱⵉⴹⴰⵔⴻⵏ ⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⴻⵏ ⴷ 9000 ⵏ ⵢⵉⴱⵉⴹⴰⵔⴻⵏ ⵓⵙⵍⵉⴳⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⴱⴻⴳⵙⴻⵏ ⵉ ⵓⵙⵙⴻⴼⵇⴻⴷ ⵏ ⵓⵎⴻⵙⵏⵉ, ⴰⵙⵙⴻⵏⵣⵉ ⴷ ⵜⵎⴻⵣⵍⵉⵡⵜ ⵏ ⵍⵎⴰⵍ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⴹⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⴼⵉⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⵓⴷⴻⵔ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵍⵄⵉⴷ ⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴽⴻⵔⵔⴰⵣⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ (ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ) ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⴻⵜⵍⴻⵍⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴻⴷⴷ), ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵥⴻⴹⴹⴰ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⵖⵙⵓⵔⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵔⴷⴰⵏ ⵉⵡⴻⵃⵍⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵄⵓ ⴰⵎⵎⴰⵙⴻⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⴻⴹ ⵓⵊⴻⵎⵎⴰⵍ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⴻⵏ-ⴰ ⵖⴻⵔ 106 ⵙⴻⴳ-ⴰ ⵖⴻⵔ ⵜⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ-ⴰ.
ⵛⵛⵍⴻⴼ – ⵙⵙⴻⵔⵙⴻⵏ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⴽⴰⵔⴹⵉⵜ ⵜⴰⵣⵉⵔⴰⵣⵜ ⵢⴻⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵜⴻⵎⴽⴰⵔⴹⵉⵜ ⵜⴰⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵜ ⵏ ⵛⵛⵍⴻⴼ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ, ⴷⴻⴳ ⵜⴻⴼⵜⵉⵙⵜ ⵏ « ⵎⴰⵔⵉⵏⴰ », ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⴼⴰⵢⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵏⴻⵙ (ⵉⴱⴻⵄⴷⴻⵏ 55 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵛⵛⵍⴻⴼ), ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵊⴻⴱⴷⴻⵏ ⵍⵡⴻⵍⵀⴰ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵙ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵙⵏⴻⴱⴷⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⵉⵏ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵛⴰⵔⴻⵏ-ⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴻⴷⴷ) ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵜⴰⴷⵡⵉⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⵉⵍⴻⵖ ⵉ ⵍⴼⴰⵢⴷⴰ ⵏ 70 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵍⵎⴰⴷⴻⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵢ ⵙⴳⴻⵔⴻⵔⴻⵏ ⵢⵉⵙⴻⵍⵎⴰⴷⴻⵏ ⵉⵙⴷⴰⵡⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵎⴰⵙⵡⴰⴹⴻⵏ ⴷⴷⴰⵡ ⵍⴻⵄⵏⴰⵢⴰ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵓⵙⵙⴻⴳⵎⵉ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⴷ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵓⵏⵏⵉⴳ ⵉ ⵜⵉⵎⵎⵓⵣⵖⴰ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵜⵏⴻⵙⵎⵉⴳⴰⵍⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ, ⵜⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⴳⵎⴰⵏ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⵎⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⴷ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵜⴳⴻⵔⴷⴰ, ⵎⴻⵔⵉⴻⵎ ⵛⵀⵓⵔⴼⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ (ⵍⴰⵕⴻⵏⵄⴰ) ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⵉⵏⵉⴳⵔⵉⵏ ⵜⵉⵙⴻⵏⵙⴻⴳⵎⴰⵏⵉⵏ ⵙⵄⴰⵏⵜ ⴰⵣⴰⵍ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵙⴻⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵎⵣⴻⵍ ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵔⴷⴰⵏ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ ⴷ ⵢⵉⴳⴻⵔⴷⴰⵏ ⵉⵎⴻⵄⴷⴰⵕ ⵙ ⵍⵅⵓⵚⵓⵚ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵏⴻⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵓⵎⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵖⴻⵔⵙⵉⵡⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵎⵖⴰⵏ ⵖⴻⵔ ⵜⵎⴻⵀⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⵓⵜ ⵏ ⵜⵥⴻⴳⵡⴰ, ⴰⴱⴷⴻⵍⴽⴰⴷⴻⵔ ⴱⴻⵏⴽⵀⴻⵉⵔⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ) ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴻⵔⵏⴰ ⵙ ⵡⴰⵟⴰⵙ ⵜⵊⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⵢ ⵜⴻⵙⵙⴻⵅⵚⴻⵔ ⵜⵎⴻⵙⵜ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵢⵓⵏⵢⵓ ⵢⴻⵣⵔⵉⵏ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵓⵙⵙⴻⴳⵎⵉ ⴰⵖⴻⵍⵏⴱⴰⵡ, ⴰⴱⴷⴻⵍⵀⴰⴽⵉⵎ ⴱⴻⵍⴰⴱⴻⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ (ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ) ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵖⵍⵉⴼ-ⵏⵏⴻⵙ ⵢⴻⴱⴷⴻⴷ ⵉ 36.940 ⵏ ⵢⵉⴱⴰⵍⵎⵓⴷⴻⵏ ⵉⵎⴻⵄⴷⴰⵕ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⴰⵖⵓⵔⴱⵉⵣ ⵏ 2018-2019, ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⵢⴷⴻⴳ 3.375 ⴽⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⴱⴰⵍⵎⵓⴷⴻⵏ ⵏ ⵜⴰⴳⴳⴰⵢⵜ-ⴰ ⴰⵢⵢⴻⵙ ⴷ-ⵢⴻⵍⵀⴰ ⴷⴻⴳ 2014-2015.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ, ⵜⵉⴷⵊⴰⵏⵉ ⵀⴰⵙⵙⴰⵏ ⵀⴻⴷⴷⴰⵎ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴻⴷⴷ) ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⵉⵡⵡⵓⵔⴰ ⵏ ⵓⴷⵉⵡⴻⵏⵏⵉ ⵔⴻⵥⵎⴻⵏⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⵉⵏⴻⴳⵎⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵀⴰⵍⴻⵏ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵏⴻⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⴻⵎⵔⴻⵙ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵜⵉⴷ ⵏ ⵓⵏⵥⵓⵍ, « ⴰⴷ ⵜⵜⵡⴰⵙⴽⴻⵢⴷⴻⵏⵜ ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵜⴻⵖⴱⵓⵍⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ».
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵜⵏⴻⵖⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⴻⵜⵍⴻⵍⵜ, ⴳⵀⴰⵏⵉⴰ ⴻⴷⴷⴰⵍⵉⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ (ⵍⵊⴻⵎⵄⴰ) ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵙ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵏ ⴰⵔⴰ ⵉⴳⴻⵔ ⵛⵛⴻⵕ ⵉ ⵢⵉⵎⵖⴰⵔⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⵎⴰⴳⴻⵔ, ⴰⴷ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵄⴰⵇⴻⴱ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⵜⵡⴰⴷⴷⵎⴻⵏ ⵡⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⴷ « ⵓⵖⵜⵉⵙⴻⵏ » ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ, ⴷ ⵡⵉⴷ ⴰⵢ ⵉⵣⴻⵎⵔⴻⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⵉⵡⴹⴻⵏ ⵓⵍⴰ ⵖⴻⵔ ⵓⵛⴰⵕⴻⵄ.