ⵜⵉⵣⵉ ⵓⵣⵣⵓ – « ⴰⵙⵙ-ⴰ ⴷ ⵜⵉⵣⵉⵡⵉ, ⴰⴷ ⵏⴻⵍⵇⴻⴹ ⴰⵣⴻⵎⵎⵓⵔ » ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵢⵉⵣⵍⴰⵏ ⵉⵇⴱⵓⵔⴻⵏ ⴰⵢ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵛⴻⵏⵏⵓⵏⵜ ⵜⵙⴻⴷⵏⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵄⴻⵔⵇⵢⴰⴱ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⴻⵇⴱⴰⵢⴻⵍ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵢⵢⴻⵙ ⴷ-ⴳⴳⴰⵔⴻⵏⵜ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵉ ⵜⵡⵉⵣⵉ ⴷ ⵜⵎⵉⵍⴰⵍⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵍⴻⵇⴹⴻⵏ ⵉⵣⴻⵎⵔⴰⵏ. ⵉⵣⵍⴰⵏ-ⴰ ⴷⵔⵓⵙⵉⵜ ⵢⵉⵖⴻⵔⵎⴰⵏ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴷ-ⴳⴳⵔⴰⵏ, ⵎⴰⵛⴰ ⵎⴰⵣⴰⵍ ⵜⵉⵙⴻⴷⵏⴰⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵛⴼⴰⵏ ⴼⴻⵍⵍ-ⴰⵙⴻⵏ ⵛⴻⵏⵏⵓⵏⵜ-ⵜⴻⵏ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵍⵀⴰⵏⵜ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⵉⵡⵉⵏ ⵙ ⵓⵍⵇⴰⴹ-ⵏⵙⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵃⴻⵔⵣⴻⵏⵜ ⵜⵉⴳⴻⵎⵎⵉ-ⴰ ⵜⴰⴷⴻⵍⵙⴰⵏⵜ. ⴷⴻⴳ ⵜⵉⵣⵉ ⵓⵣⵣⵓ, ⵓⵍⴰ ⵎⴰ ⵎⴰⵣⴰⵍ ⵎⴻⴷⴷⴻⵏ ⵟⵟⴼⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⵙⴰⵢ ⵏ « ⵜⵡⵉⵣⵉ » ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵟⴰⵙ ⵏ ⵢⵉⵖⴻⵔⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ, ⵉⵣⵍⴰⵏ ⵉⵏⵙⴰⵢⴰⵏⴻⵏ ⵏ « ⵢⵉⵛⴻⵡⵡⵉⵇⴻⵏ » ⴷ ⵜⵉⵙⴻⴷⵏⴰⵏ ⴰⵢ ⵜⴻⵏ-ⵉⵛⴻⵏⵏⵓⵏ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⵃⴻⵎⵍⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⵉⵣⵉ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵜⵜⴻⴽⴽⴻⵏⵜ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⴷ ⵉⵖⴻⵣⴼⴰⵏⴻⵏ ⵏⵉⵜⴻⵏⵜⵉ ⵍⴻⵇⵇⴹⴻⵏⵜ ⴰⵣⴻⵎⵎⵓⵔ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵄⴻⵔⵇⵢⴰⴱ. ⴰⵙⵙ-ⴰ, ⵉⵎⵉ ⴰⵢ ⵜⵜⵡⴰⵜⵜⵓⵏ ⵢⵉⵣⵍⴰⵏ-ⴰ, ⵓⵍⴰ ⴷ ⴰⵍⵇⴰⴹ ⵏ ⵓⵣⴻⵎⵎⵓⵔ ⵢⴻⵇⵇⴻⵍ ⴷ ⴰⵙⵓⵙⴰⵎ, ⵢⴻⵙⵙⴻⵃⵣⴰⵏ. ⴷ ⴰⵛⵓ ⴽⴰⵏ, ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⴱⵓⵣⴻⴳⴳⴰⵏ ⵎⴰⵣⴰⵍ ⵜⴻⵟⵟⴻⴼ ⴷⴻⴳ ⵜⴳⴻⵎⵎⵉ-ⴰ ⵏ ⵍⴻⵊⴷⵓⴷ. ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵖⵔⴻⵎ ⵏ ⵙⵙⴰⵃⴻⵍ, ⴰⵢ ⵢⴻⵡⵡⵉⵏ ⴰⵔⵔⴰⵣ ⵏ ⵔⴰⴱⴰⵀ-ⴰⵉⵙⵙⴰⵜ ⵏ ⵢⵉⵖⵔⴻⵎ ⴰⵣⴻⴷⴳⴰⵏ ⴰⴽⴽ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵥⵔⵉⴳⵜ ⵏ 2019, 60 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⵥⵓⵍ-ⴰⴳⵎⵓⴹⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⵣⵉ ⵓⵣⵣⵓ, ⵜⵉⵙⴻⴷⵏⴰⵏ ⵎⴰⵣⴰⵍ ⵜⵜⴳⴻⵏⵜ ⵜⵉⵡⵉⵣⵉ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵛⴻⵏⵏⵓⵏⵜ ⵉⵣⵍⴰⵏ ⵎⵉ ⴰⵔⴰ ⵍⴻⵇⵇⴹⴻⵏⵜ ⴰⵣⴻⵎⵎⵓⵔ. ⵎⵙⴻⴼⴽⴻⵏⵜ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵙⴻⴷⵏⴰⵏ ⴰⵙⵉⵀⴰⵕ, ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⴻⵏⵜ ⵜⵉⵜⴻⵎ, ⵡⵉⵣⴰ ⴷ ⴷⵊⵓⵀⴻⵔ, ⵜⴰⵏⴻⵣⵣⴰⵢⵜ ⵣⵉⴽ, ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴳⴻⵏⵜ ⵜⵉⵡⵉⵣⵉ. ⵟⵟⴼⴻⵏⵜ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵣⵔⵉⴱⵜ ⵢⴻⵞⵞⵓⵕⴻⵏ ⴷ ⵉⴷⵖⴰⵖⴻⵏ, ⴳⴰⵔ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ, ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴰⵡⴹⴻⵏⵜ ⵖⴻⵔ ⵓⵄⴻⵔⵇⵓⴱ ⴰⵏⴷⴰ ⵉⴼⵓⵔⴽⴰ ⵏ ⵜⵣⴻⵎⵔⵉⵏ ⵄⴻⴱⴱⴰⵏ ⴷ ⵜⵉⵄⴻⵇⵇⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵣⴻⵎⵎⵓⵔ ⵢⴻⵡⵡⴰⵏ, ⵢⴻⵜⵜⵕⴰⵊⵓⵏ ⵜⵓⴽⴽⵙⴰ. ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵙⴻⴷⵏⴰⵏ ⵍⵀⴰⵏⵜ ⵙ ⵓⵍⵇⴰⴹ ⵏ ⵜⵄⴻⵇⵇⴰⵢⵉⵏ ⵢⴻⵖⵍⵉⵏ ⵖⴻⵔ ⵡⴰⴽⴰⵍ, ⵎⴰ ⴷ ⵜⵉⵢⴰⴹ, ⵙⵙⴰⵏⵜ ⵜⴰⵊⴻⵎⵎⴰⵄⵜ ⴷⴷⴰⵡ ⵜⵣⴻⵎⵔⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵊⴻⵎⵄⴻⵏⵜ ⵜⵉⵄⴻⵇⵇⴰⵢⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴻⵖⵍⵉⵏ ⵙⴻⴳ ⵢⵉⵙⴻⴽⵍⴰ. ⵎⵉ ⵙⵙⴰⵏⵜ ⵜⵊⴻⵎⵎⴰⵄⵉⵏ, ⵉⵔⴳⴰⵣⴻⵏ ⴰⴷ ⴰⵍⵉⵏ ⵖⴻⵔ ⵜⵣⴻⵎⵔⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴱⴷⵓⵏ ⵜⵓⴽⴽⵙⴰ, ⵙ ⵓⴼⵓⵙ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⴰⵢⴰ ⵓⵎⵉ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ « ⴰⵛⵔⴰⵡ ». ⵍⵍⴰⵏⵜ ⴷⴰⵖ ⵜⵙⴻⴷⵏⴰⵏ ⵢⴻⵙⵙⵏⴻⵏ ⴰⴷ ⴰⵍⵉⵏⵜ ⵜⵉⵣⴻⵎⵔⵉⵏ, ⵎⴰⵛⴰ, ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ, ⵜⵉ ⵍⴻⵀⵀⵓⵏⵜ-ⴷ ⴽⴰⵏ ⵙ ⵢⵉⴼⵓⵔⴽⴰ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵇⴻⵔⴱⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵜⴻⴳⵏⵉⵜ. ⴰⵎⴰⵀⵉⵍ ⴷⵉⵎⴰ ⵉⴱⴻⴷⴷⵓ ⵙ ⵜⵙⵓⵙⵎⵉ, ⵙⴰⴽⴽⵉⵏ, ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵙⴻⵔⵔⴻⵃ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵙⴻⴳ ⵜⵙⴻⴷⵏⴰⵏ-ⵏⵏⵉ ⵉ ⵓⵛⴻⵡⵡⵉⵇ, ⵙ ⵍⴻⵄⵇⴻⵍ ⴽⴰⵏ, ⵓⵇⴱⴻⵍ…
ⴰⴷⵔⴰⵔ – ⵜⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵜⵏⴻⵖⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⴻⵜⵍⴻⵍⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ, ⴽⴰⵧⵓⵜⴰⵔ ⴽⵔⵉⴽⵧⵓ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ (ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ) ⴷⴻⴳ ⵔⴻⴳⴳⴰⵏ (150 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⵏ ⵓⴷⵔⴰⵔ), ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴳⵣⵓⵎ-ⵏⵏⴻⵙ ⵢⴻⵙⵙⴻⵃⴱⵉⴱⵉⵔ ⵖⴻⴼ ⵜⴰⵍⵍⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⴻⵖⵜⴰⵙ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵎⴻⵏ ⵉⵖⵡⴰⵡⴰⵏⴻⵏ ⴰⵢ ⵜⴳⴰ ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ ⵜⴰⵀⴻⵔⵙⴰⵏⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵛⴰⵔⴻⵏ-ⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ (ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ) ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴰⵍⵍⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⵎⵢⵓⴷⴷⴻⵙ ⴳⴰⵔ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵓⴷⴷⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵉⵏ, ⴷ ⵜⵉⵏ ⵓⵎⵉ ⵙⴻⵎⵎⴰⵏ ⴰⵥⴻⴹⴹⴰ ⵏ « ⵓⵖⵜⴰⵙ ⴷ ⴰⵖⵜⴰⵙ-ⵏⵏⴻⴽ ».
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵛⴰⵔⴻⵏ-ⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ (ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ) ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴰⵍⵍⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⵎⵢⵓⴷⴷⴻⵙ ⴳⴰⵔ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵓⴷⴷⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵉⵏ, ⴷ ⵜⵉⵏ ⵓⵎⵉ ⵙⴻⵎⵎⴰⵏ ⴰⵥⴻⴹⴹⴰ ⵏ « ⵓⵖⵜⴰⵙ ⴷ ⴰⵖⵜⴰⵙ-ⵏⵏⴻⴽ ».
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵉⵛⴰⵔ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵉⵙⵖⴰⵏⴰⵏⴻⵏ, ⵢⵓⵛⴻⴼ ⴱⴻⵍⵎⴰⴷⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ (ⵙⵙⴻⴱⵜ) ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⵜⵉⵔⴽⴻⴼⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⴻⵜⵍⴻⵍⵜ ⵉ ⵍⴼⴰⵢⴷⴰ ⵏ ⵜⴰⴳⴳⴰⵢⵉ ⵉⵅⵓⵚⵚⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⵉⵍⵜ ⴷ ⵍⴱⵓⵕⵊ ⴱⵓⵄⵕⵉⵕⵉⵊ.
ⵜⵉⵅⴻⵏⵛⴻⵍⵜ – ⴳⵔⴻⵏ-ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵉ, ⵢⵉⵎⴻⴷⵔⴰⵡⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴻⴼⵔⴻⵢ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ (ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ) ⴷⴻⴳ ⵜⵅⴻⵏⵛⴻⵍⵜ, ⵉ ⵓⵏⴰⴷⵉ ⵖⴻⴼ ⵜⵙⴻⵎⵙⴻⴷⴷⴰ ⵢⴻⵍⵀⴰⵏ ⵓⴳⴰⵔ ⵉ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵜⵡⵓⵖⴰ ⵜⵉⵏⵎⴻⵜⵜⵉⵢⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵖⴻⵔⴱⴰⵣ.
ⵎⴻⵙⵜⵖⴰⵏⴻⵎ – ⴰⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵓⵎⵣⴻⵍ ⴷ ⵢⵉⵖⴻⵔⵙⵉⵡⴻⵏ ⵏ « ⵎⵓⵙⵜⴰ ⵍⴰⵏⴷ » ⵏ ⵎⴻⵙⵜⵖⴰⵏⴻⵎ ⵢⴻⵡⵡⵉ-ⴷ, ⵙⴻⴳ ⵎⴻⵍⵎⵉ ⴽⴰⵏ, ⵉⵙⴻⴽⵏⵉⵢⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵖ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴰⴷ ⵙⵙⴻⵔⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ-ⵙⴻⵏ ⵉⵔⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ ⴷ ⵢⵉⴽⵙⵉⵍⴻⵏ ⵏ ⴱⴻⵏⴳⴰⵍ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ ⵜⵎⴻⵀⵍⴰ ⵏ ⵓⴼⵔⴰⴳ-ⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ (ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ).
ⵜⴰⵎⵙⵉⵍⵜ – ⵜⴰⵛⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⵀⵡⵓ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⴹ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ ⴷ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵡⵉⵙ 8 ⵙⴷⴰⵜ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵄⵉⵏ ⵍⴻⵃⴵⴻⵍ (ⵜⴰⵎⵙⵉⵍⵜ), ⴷⴻⴳ ⵓⴷⴻⴳ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏⴻⵏ ⵙ ⵢⵉⵙⴻⵎ ⵏ ⵏⵏⴰⵀⵢⴰ, ⵜⴻⵡⵡⴻⴹ ⵖⴻⵔ 5 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵜⵜⵉⵏⴻⵏ ⴷ 31 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵊⵔⴰⵃ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴻⴷⴷ), ⵜⴻⵎⵙⴻⵜⵍⴰ ⵜⴻⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⵅⴻⴱⴱⴻⵔ-ⴷ ⵜⵙⴻⵍⵡⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⴳⵎⴰⵏ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⴷ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵜⴳⴻⵔⴷⴰ, ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵎⴻⵔⵉⴻⵎ ⵛⵀⴻⵔⴼⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ (ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ), ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵕⴰⴱⵓⵍ ⵖⴻⴼ ⵜⴻⴳⵏⵉⵜ ⵏ ⵜⴳⴻⵔⴷⴰ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵀⴻⵢⵢⵉ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵎⴰⵍⴰⵙⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⴻⴷⴷⵓⵏ. ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵔⵣⵉ ⵖⴻⴼ ⵜⴻⵙⵖⵉⵎⵜ ⵏ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵜⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵛⵀⴻⵔⴼⵉ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴳⵎⴰⵏ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⴷ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵜⴳⴻⵔⴷⴰ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴻⵍⵀⵓ, ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵎⴰⵍⴰⵙⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⴻⴷⴷⵓⵏ, ⵙ ⵓⵀⴻⵢⵢⵉ ⵏ ⵓⵕⴰⴱⵓⵍ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ ⵖⴻⴼ ⵜⴻⴳⵏⵉⵜ ⵏ ⵜⴳⴻⵔⴷⴰ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵙ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⴹⵓⴼⴻⵏ ⴷ ⵜⴻⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ⵢⴻⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⵓⴷ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵡⴻⴽⴽⴻⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⴼⵜⴰⵔⵜ-ⴰ, ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵉⴱⴻⴷⵔⴻⵏ ⴰⴽⴽ ⵉⵔⵎⵓⴷⴻⵏ ⵏ ⵜⵙⵓⴷⵓⵜ-ⴰ, ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴻⴱⴷⴻⵔ ⴷⴰⵖ ⵉⵙⴻⵎⵜⴰⵔ ⵢⴻⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵓⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⵓⴷ. ⵉⵙⵡⵉ ⵏ ⵜⴻⴼⵜⴰⵔⵜ-ⴰ ⴷ ⴰⵙⴰⴽⵉ ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵙⴰⵏ ⴰⵢ ⵜⴻⵔⵣⴰ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵔⴷⴰⵏ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⵙⴰⴹⵓⴼⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵢⴰ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰ. ⵜⴻⴱⴷⴻⵔ-ⴷ ⵜⵎⴰⵙⴰⵢⵜ-ⴰ ⴰⵙⵏⵓⴳⴻⴷ ⴰⵏⴻⴳⴳⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⴳⵎⴰⵏ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⴷ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵜⴳⴻⵔⴷⴰ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵡⴰ ⴷ ⴰⵎⵎⵓⴷ ⵏ ⵢⵉⴹⵔⵉⵙⴻⵏ ⵉⵔⴻⵙⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵓⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⵓⴷ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⵉⴹⵔⵉⵙⴻⵏ-ⴰ ⴷ ⵏⵉⵜⵏⵉ ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵇⴻⴷⵛⴻⵏ ⵉ ⵓⵙⵎⴰⵔ ⵏ ⵓⴷⵔⵉⵙⴻⵎ ⵏ ⴷⵓⵊⴻⵎⴱⴻⵕ ⵏ 2018 ⴰⵢ ⴷ-ⵉⴱⴻⴷⵔⴻⵏ ⵉⴹⵔⵉⵙⴻⵏ ⵉⵖⴻⵍⵏⴰⵡⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⵓⴷ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵔⵏⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵙⵏⵓⴳⴻⴷ-ⴰ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵓⵇⵇⴻⵍ-ⴷ ⵖⴻⵔ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙ ⵓⵎⵢⴰⵍⴻⵍ ⴷ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵓⵏⵏⵉⴳ ⵉ ⵜⵉⵎⵎⵓⵣⵖⴰ. ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⴰⵣⴻⴳⵣⴰⵡ 11 11, ⴰⵢ ⴷ-ⵉⴳⴰ ⵓⴳⵎⴰⵏ ⵉ ⵓⵙⵓⵎⵎⴻⵍ ⵏ ⵓⵜⵄⴻⴷⴷⵉ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⵓⴷ, ⵜⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵜⵏⴻⵙⵎⵉⴳⴰⵍⵜ ⵉ ⵓⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⵏ ⵜⴳⴻⵔⴷⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⵜⴰⵡⴹⴻⵏⵜ-ⴷ 5.000 ⵏ ⵜⴻⵖⵔⴰ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⵜⵉⴷ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⵓⵜⴻⵔ ⵏ ⵜⴰⵍⵍⴰⵍⵜ ⵏⴻⵖ ⵏ ⵓⵡⴻⵍⵍⴻⵀ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴳⴰⵔ 15 ⴷ 20 ⵙⴻⴳ ⵜⴻⵊⵕⴰ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵉⵍⵉⵏ ⴷ « ⵜⵉⵎⴰⴳⵍⴰⵢⵉⵏ » ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵔⵣⴰⵏⵜ ⵉⴳⴻⵔⴷⴰⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⵉⵀⵉ. ⵉⵖⴻⵔⵎⴰⵏⴻⵏ ⴼⴽⴰⵏ ⴰⵣⴰⵍ ⴷ ⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏ ⵉ ⵜⵙⴻⵎⵙⴻⴷⴷⵓⵜ-ⴰ ⵏ ⵓⵙⵓⵎⵎⴻⵍ ⴷ ⴰⵢⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴻⴱⵖⴰⵙⴻⵏ ⴰⴳⵎⴰⵏ-ⴰ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵉⴽⴻⵎⵎⴻⵍ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ-ⴰ ⵙ ⵓⵙⴻⵎⵢⵓⴷⴷⴻⵙ ⴷ ⵢⵉⴳⵣⵓⵎⴻⵏ ⴷ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⵉⵡⵉⵏ ⵢⴻⵎⴳⴻⵔⵔⴰⴷⴻⵏ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⵓⴷ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⴷ…
ⵜⵓⴱⵉⵔⴻⵜ – ⵢⴻⵇⵇⴻⵍ ⵓⴱⴻⵔⵔⵓ ⴷ ⵜⴰⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵎⴻⵜⵜⵉⵜ ⴰⵢ ⵉⵛⴰⵄⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⴻⵜⵜⵉ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ-ⴰ ⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵛⴰⵖⵍⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ (ⵙⵙⴻⴱⵜ), ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⵙⵎⵉⵍⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵏ ⵜⴷⵓⴽⵍⵉ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵢⵉⴱⵓⴳⴰⵟⵓⵜⴻⵏ, ⴼⴰⵉⵙⵙⴰⵍ ⴷⵔⵉⵡⴻⵛⵀⴻ, ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⴳⵔⴻⵏ ⵜⵖⵔⵉ ⵉ ⵓⵛⴻⴳⴳⴻⵔ ⵏ ⵜⴰⵔⵔⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵎⵙⵓⵖⴰⵍ ⵉ ⵓⵃⵔⴰⵣ ⵏ ⵜⵡⴰⵛⵓⵍⵜ.