ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵙⴹⵉⵙ ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵍⵖⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵍⴻⵍ ⵏⴻⵖ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⴻⴷⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷⴻⴳ 48 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵢⴻⵎⴳⴻⵔⵔⴰⴷⴻⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ, ⵓⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⴰⵖⴰⵔⵉⵎ, ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ.

Published in ⵜⵉⵎⴻⵜⵜⵉ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵏⵏⴰⵏ-ⴷ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴽⴽ ⵜⵉⵏⴻⵖⵍⵓⵙⵉⵏ ⴷ ⵜⵏⴻⵞⵞⵉⵢⵉⵏ ⴰⴷ ⵜⵜⵡⴰⵎⴻⴷⵍⴻⵏⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴳⴷⴻⵍ ⵉ ⵡⴰⵎⵎⴰⴽⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⴻⵙⵏⵉ ⴰⵎⴰⵣⴷⴰⵢ ⴷ ⵡⵓⵙⵍⵉⴳ ⴰⴷ ⴷⴷⵓⵏ ⴳⴰⵔ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵉⵏ. ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⵡⴰⵢⴰ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⵏ ⵓⵃⴻⵣⵣⴻⴱ ⵉ ⵓⵣⵔⴰⵄ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ (ⵛⵓⴱⵉⴷ-19).

Published in ⵜⵉⵎⴻⵜⵜⵉ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵎⴻⵙⵏⵉ ⴰⴱⵔⵓⵣⵍⴰⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵙⵙⴻⵏⵇⴻⵙ ⵜⵉⴷⴷⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵛⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵣⵉⵔⵉⴳⴻⵏ ⵉⵎⴻⵇⵔⴰⵏⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ, 20 ⵎⴻⵖⵔⴻⵙ, ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵃⴻⵣⵣⴻⴱ ⵏ ⵓⵣⵔⴰⵄ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ.

Published in ⵜⵉⵎⴻⵜⵜⵉ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⴳⴰ ⵜⴻⵙⵎⵉⵍⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵏ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵜⵖⴻⵔⴼⴰ ⴷ ⵜⵏⴻⵣⴷⵓⵖⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⵜⵉⵙ ⴽⵔⴰⴹⵜ ⵉ ⵓⵙⵄⴻⴷⴷⵉ ⵏ ⵓⵙⴻⵜⵜⵓⵔ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵏ ⴷ ⵓⵎⴻⵜⵡⵉ ⴰⵙⵓⴷⴷⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⴻⵎⵀⴻⵍⵜ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵛⵉⵔⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵣⵡⴰⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⴹⵉⵙⵢⵓⵔ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2020.

Published in ⵜⵉⵎⴻⵜⵜⵉ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⴰⵢ ⵢⴻⵙⴼⵓⴳⵍⴻⵏ ⴰⵎⵓⵍⵍⵉ ⵡⵉⵙ 49 ⵏ ⵓⵙⴻⵖⵍⴻⵏ ⵏ ⵜⵎⴻⵔⵖⴰ, ⵜⴻⵜⵜⴱⴰⵏ-ⴷ, ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⴰⵛⵃⴰⵍ ⵏ ⵜⴻⵎⵔⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⵏ ⵜⴰⴳⴻⵍⵜ ⵖⴻⵔ ⵜⵎⴻⵔⵖⴰ, ⵜⵄⴻⵡⵡⴻⵍ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⵇⴰⴱⴻⵍ ⴰⵛⵇⵉⵔⵔⴻⵡ ⵏ ⵜⵓⴽⴽⵉⵜ ⵜⴰⵥⴻⵡⵔⴰⵏⵜ.

Published in ⵜⵉⵎⴻⵜⵜⵉ

ⴰⴷⵔⴰⵔ – ⵜⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵜⵏⴻⵖⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⴻⵜⵍⴻⵍⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ, ⴽⴰⵧⵓⵜⴰⵔ ⴽⵔⵉⴽⵧⵓ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ (ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ) ⴷⴻⴳ ⵔⴻⴳⴳⴰⵏ (150 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⵏ ⵓⴷⵔⴰⵔ), ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴳⵣⵓⵎ-ⵏⵏⴻⵙ ⵢⴻⵙⵙⴻⵃⴱⵉⴱⵉⵔ ⵖⴻⴼ ⵜⴰⵍⵍⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⴻⵖⵜⴰⵙ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵎⴻⵏ ⵉⵖⵡⴰⵡⴰⵏⴻⵏ ⴰⵢ ⵜⴳⴰ ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ ⵜⴰⵀⴻⵔⵙⴰⵏⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ.

Published in ⵜⵉⵎⴻⵜⵜⵉ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵛⴰⵔⴻⵏ-ⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ (ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ) ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴰⵍⵍⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⵎⵢⵓⴷⴷⴻⵙ ⴳⴰⵔ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵓⴷⴷⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵉⵏ, ⴷ ⵜⵉⵏ ⵓⵎⵉ ⵙⴻⵎⵎⴰⵏ ⴰⵥⴻⴹⴹⴰ ⵏ « ⵓⵖⵜⴰⵙ ⴷ ⴰⵖⵜⴰⵙ-ⵏⵏⴻⴽ ».

Published in ⵜⵉⵎⴻⵜⵜⵉ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵉⵛⴰⵔ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵉⵙⵖⴰⵏⴰⵏⴻⵏ, ⵢⵓⵛⴻⴼ ⴱⴻⵍⵎⴰⴷⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ (ⵙⵙⴻⴱⵜ) ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⵜⵉⵔⴽⴻⴼⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⴻⵜⵍⴻⵍⵜ ⵉ ⵍⴼⴰⵢⴷⴰ ⵏ ⵜⴰⴳⴳⴰⵢⵉ ⵉⵅⵓⵚⵚⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⵉⵍⵜ ⴷ ⵍⴱⵓⵕⵊ ⴱⵓⵄⵕⵉⵕⵉⵊ.

Published in ⵜⵉⵎⴻⵜⵜⵉ

ⵜⵉⵅⴻⵏⵛⴻⵍⵜ – ⴳⵔⴻⵏ-ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵉ, ⵢⵉⵎⴻⴷⵔⴰⵡⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴻⴼⵔⴻⵢ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ (ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ) ⴷⴻⴳ ⵜⵅⴻⵏⵛⴻⵍⵜ, ⵉ ⵓⵏⴰⴷⵉ ⵖⴻⴼ ⵜⵙⴻⵎⵙⴻⴷⴷⴰ ⵢⴻⵍⵀⴰⵏ ⵓⴳⴰⵔ ⵉ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵜⵡⵓⵖⴰ ⵜⵉⵏⵎⴻⵜⵜⵉⵢⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵖⴻⵔⴱⴰⵣ.

Published in ⵜⵉⵎⴻⵜⵜⵉ

ⵎⴻⵙⵜⵖⴰⵏⴻⵎ – ⴰⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵓⵎⵣⴻⵍ ⴷ ⵢⵉⵖⴻⵔⵙⵉⵡⴻⵏ ⵏ « ⵎⵓⵙⵜⴰ ⵍⴰⵏⴷ » ⵏ ⵎⴻⵙⵜⵖⴰⵏⴻⵎ ⵢⴻⵡⵡⵉ-ⴷ, ⵙⴻⴳ ⵎⴻⵍⵎⵉ ⴽⴰⵏ, ⵉⵙⴻⴽⵏⵉⵢⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵖ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴰⴷ ⵙⵙⴻⵔⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ-ⵙⴻⵏ ⵉⵔⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ ⴷ ⵢⵉⴽⵙⵉⵍⴻⵏ ⵏ ⴱⴻⵏⴳⴰⵍ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ ⵜⵎⴻⵀⵍⴰ ⵏ ⵓⴼⵔⴰⴳ-ⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ (ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ).

Published in ⵜⵉⵎⴻⵜⵜⵉ