ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵉⵀⴻⵢⵢⴰ-ⴷ ⵓⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⴰⵖⴰⵔⵉⵎ ⴰⴽⴽ ⵜⵉⵢⵓⵏⵉⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ⵏ ⵜⴳⴻⵔⵎⴰⵏⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵍⵀⵓⵏⵜ ⵙ ⵡⵓⴳⵓⵔⴻⵏ ⴰⵢ ⵉⵣⴻⵎⵔⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⴽⴽⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵓⵖⵓⵔⴰⵔ ⴷⴻⴳ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ ⵡⴰⵢⴰ ⵙ ⵓⵃⴻⵣⵣⴻⴱ ⴷ ⵓⵙⴻⴼⵔⴻⵢ ⵏ ⵢⵉⵖⴻⵔⵎⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵃⴰⴷⵔⴻⵏ ⵉⵎⴰⵏ-ⵏⵙⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵓⵥⵖⴰⵍ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ, ⵜⵎⴻⵀⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⵓⵜ ⵏ ⵓⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⴰⵖⴰⵔⵉⵎ.

Published in ⵜⵉⵎⴻⵜⵜⵉ

 

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵟⴰⵙⵎⵉⵍⵜ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵡⴰⵏⵏⴰⵢ ⵏ ⵜⴰⵣⵣⵉⵔⵜ ⵜⵏⵏⴰ-ⴷ ⵉ ⵢⵉⵖⵔⵎⴰⵏⴻⵏ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵉⴹ ⵏ ⵛⵛⴽ ⵏ ⵡⴰⵏⵏⴰⵢ ⵏ ⵜⴰⵣⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵜⴰⴳⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵕⵎⴹⴰⵏ ⵢⵜⵜⵡⴰⵙⴱⴹ ⵉ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ (ⵍǧⵎⵄⴰ) ⵉ ⴷ-ⵉⵜⴷⴷⵓⵏ, ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ (ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ) ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵢⵉⵡⵥⵍⴰ ⵉⵎⴰⵙⵖⴰⵏⴻⵏ.

Published in ⵜⵉⵎⴻⵜⵜⵉ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵎⵎⵓⵜⴻⵏ ⵙⴹⵉⵙ (6) ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ 142 ⵏⵏⵉⴹⴻⵏ ⴷ ⵉⵎⴻⵊⵔⴰⵃ, ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵍⴰⵙ, ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵙⴻⵀⵡⴰ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵉ ⴷ-ⵉⴹⴻⵔⵔⵓⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ-ⵏⵏⴻⵖ, ⵉ ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⴰⵡⵙ (ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ) ⵜⵎⴻⵀⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⵓⵜ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ (ⴷⴳⵙⵏ).

Published in ⵜⵉⵎⴻⵜⵜⵉ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⴳⴻⵔ-ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵜⴻⵙⵎⵉⵍⵜ ⵏ ⵜⴻⴼⵜⴰⵡⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ, ⵉ ⵢⵉⵖⴻⵔⵎⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵇⴰⴷⵔⴻⵏ ⴰⵇⴰⴷⴻⵔ ⴷ ⵓⵎⵎⵉⴷ ⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⵏ ⵓⵃⴻⵣⵣⴻⴱ ⴰⵢ ⵖⴻⵜⵙⴻⵏ ⵢⵉⴷⵓⴱⴰ ⵓⵏⵚⵉⴱⴻⵏ ⴰⵢ ⵜⴻⵔⵣⴰ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⴰⵔⵓⵔⴰⴷ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ.

Published in ⵜⵉⵎⴻⵜⵜⵉ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵛⴰⵔⴻⵏ-ⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ (ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ) ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴰⵍⵍⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⵎⵢⵓⴷⴷⴻⵙ ⴳⴰⵔ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵓⴷⴷⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵉⵏ, ⴷ ⵜⵉⵏ ⵓⵎⵉ ⵙⴻⵎⵎⴰⵏ ⴰⵥⴻⴹⴹⴰ ⵏ « ⵓⵖⵜⴰⵙ ⴷ ⴰⵖⵜⴰⵙ-ⵏⵏⴻⴽ ».

Published in ⵜⵉⵎⴻⵜⵜⵉ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵉ ⵟⵟⴼⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵜⵉⵔⵎⴻⴳⴳⵉⵢⵉⵏ ⵢⴻⵎⴳⴻⵔⵔⴰⴷⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵙⴹⵉⵙ ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵣⴷⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵣⴰⵍ ⵉ ⴳⴰⵣⵏ ⵢⵉⴼⴻⵔⴷⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⴻⵜⵍⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ) ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵜⴼⴻⴽⴽⴰ-ⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵍⵉⵙⴰⵏⵜ.

Published in ⵜⵉⵎⴻⵜⵜⵉ

ⵜⵉⵙⴻⵎⵙⵉⵍⵜ – ⵜⴰⵙⵏⵓⴷⴷⴻⵙⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⴻⴳⵎⴻⴽ, ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⴱⴷⴰⵏ ⴷⴻⴳ 2008 ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⵃⵓⵣⴰ-ⴷ ⴰⴽⴽ ⵜⵉⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⴵⴵⴰⵏ 3,2 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵍⵢⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴰⴷ ⵍⴻⵎⴷⴻⵏ ⴰⴷ ⵖⵔⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⴰⵔⵓⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ) ⴷⴻⴳ ⵜⵙⴻⵎⵙⵉⵍⵜ, ⵓⵏⴻⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵓⴷⵉⵡⴰⵏ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵙⴻⴳⵎⴻⴽ ⴷ ⵓⵍⵎⵓⴷ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵏⴳⴰⴹⴻⵏ.

Published in ⵜⵉⵎⴻⵜⵜⵉ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⵓⵎⴻⵕ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵢⵉⵡⴽⵉⵍⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⵡⴰⴷ ⵔⵀⵉⵡ (ⵜⴰⵏⴻⴼⵔⵓⵜ ⵏ Ɣⵉⵍⵉⵣⴰⵏ), ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ (ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ), ⴰⵔⵥⴰⵎ ⵏ ⵜⵙⴻⵙⵜⴰⵏⵜ ⵉ ⵓⴽⵛⴰⴼ ⵏ ⵜⴻⴳⵏⵉⵜ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴰⵢ ⴷ-ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵜⴻⴷⵢⴰⵏⵉⵏ ⵢⴻⴹⵔⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⴷ ⵔⵀⵉⵡ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⴷ-ⴳⴳⵓⵛⵛⵍⴻⵏ ⵜⵉⵎⴰⵙⵉⵢⵉⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵡⴽⵉⵍ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ.

Published in ⵜⵉⵎⴻⵜⵜⵉ

ⵜⴰⴱⴰⵜⴻⵏⵜ – ⵜⴳⴻⵔ-ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵜⵏⴻⵖⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⴻⵜⵍⴻⵍⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ, ⴳⵀⴰⵏⵉⴰ ⴻⴷⴷⴰⵍⵉⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ (ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ) ⴷⴻⴳ ⵜⴱⴰⵜⴻⵏⵜ, ⵉ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵜⵓⵙⵍⵉⴳⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⴻⴼⵜⵉⵏⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⴳⵣⵓⵎ ⵏ ⵢⵉⵖⴻⵔⴱⴰⵣⴻⵏ ⵢⴻⵎⵎⵓⵣⵣⴳⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⴱⴷⴰⴷ ⵉ ⵢⵉⴳⴻⵔⴷⴰⵏ ⵉⵎⴻⵄⴷⴰⵕ.

Published in ⵜⵉⵎⴻⵜⵜⵉ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – 6 ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵎⵎⵓⵜⴻⵏ ⵙ ⵓⵖⵔⴰⵇ, ⵎⴰ ⴷ 2 ⵏⵉⴹⴻⵏ ⵎⵎⵓⵜⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵓⵏⴻⴼⴼⴻⵙ ⵏ ⵓⵎⵓⵏⵓⴽⵙⵉⴷ ⵏ ⵓⴽⴰⵕⴱⵓⵏ ⴷⴻⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ, ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵢⴻⵎⴳⴻⵔⵔⴰⴷⴻⵏ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴻⴷⴷ), ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵎⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⴰⵖⴰⵔⵉⵎ.

Published in ⵜⵉⵎⴻⵜⵜⵉ