ⵉⵙⵀⵡⴰ : ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵉⵏ ⵢⵓⴷⵔ ⴷⴳ ⵓⵙⴹⵉⵙⵢⵓⵔ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2020

Yeffeɣ-d ass n : ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 04 ⵖⵓⵛⵜ 2020 21:12   Ɣran-t : 1 n tikkal
ⵉⵙⵀⵡⴰ : ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵉⵏ ⵢⵓⴷⵔ ⴷⴳ ⵓⵙⴹⵉⵙⵢⵓⵔ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2020

 

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵢⵓⴷⵔ ⵙ 21,37 % ⵓⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵉⵏ ⴷⴳ ⵢⵉⵙⵀⵡⴰ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⴷⴳ ⵓⵙⴹⵉⵙⵢⵓⵔ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2020, ⴰⴽⴽⴰ 352 ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵉ ⵉⵎⵏⵄⵏ ⵙⴳ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ, ⵙ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖ ⵖⵓⵔ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2019, ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ), ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵟⵎⴰⴳⵍⴰ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵖⵍⵍⵉⵙⵜ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ.

ⵢⵙⵃⴰⵙⵙⴼ ⴷⴰⵖⵏ ⵓⵖⴱⴰⵍⵓ-ⵏⵏⵉ, ⴰⵛⴽⵓ ⴷⴳ ⵜⵡⴰⵍⴰ-ⵏⵏⵉ ⵉ ⴷ-ⵢⴱⴷⵔ, ⵎⵎⵓⵜⵏ 1232 ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ, ⵉⴷⴳ ⵍⵍⴰⵏ 1022 ⴷ ⵉⵔⴳⴰⵣⵏ ⴰⴽⴽⴷ 210 ⴷ ⵜⵓⵍⴰⵡⵉⵏ, ⴰⴽⴽⴰ ⵢⵓⴷⵔ ⵙ 21,37%, ⴷ ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ 352 ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵉ ⴷ-ⵢⵜⵜⵡⴰⵙⵓⴽⴽⵙⵏ ⵙ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖ ⴰⵔ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ 2019.

ⴰⴷ ⵏⴽⵎⵎⵍ ⴷⴳ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵉ ⴷ-ⵏⴱⴷⵔ ⵓⴼⵍⵍⴰ, ⵜⵜⵡⴰⵙⴽⵍⵙⵏ 8851 ⵏ ⵢⵉⵙⵀⵡⴰ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵉ ⴷ-ⵢⴹⵔⴰⵏ, ⴰⴽⴽⴰ ⵢⵓⴷⵔ ⵙ 2902. ⵎⴰ ⵢⵍⵍⴰ ⴷ ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵊⵔⴰⵃ, ⵢⵡⵡⴹ ⴰⵔ 9632 ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ, ⴰⴽⴽⴰ ⵢⵓⴷⵔ-ⴷ ⵙ 26,45%, ⵏⵖⵙⵏ 4288 ⵏ ⵢⵉⵎⵊⵔⴰⵃ, ⵙ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖ ⵙ ⵓⵙⴹⵉⵙⵢⵓⵔ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2019.

ⵟⴰⴳⴳⴰⵢⵜ ⵏ ⵍⵄⵎⵔ ⵢⵔⵙⵏ ⴳⴰⵔ 18 ⴰⴽⴽⴷ 29, ⴷ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⵉ ⵢⵟⵟⵓⵇⵜⵏ ⴷⴳ ⵢⵉⵙⵀⵡⴰ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵉ ⴷ-ⵢⴹⵔⴰⵏ ⴷⴳ ⵓⵙⴹⵉⵙⵢⵓⵔ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ-ⴰ, ⴰⵎⴹⴰⵏ-ⵏⵙⵏ 2693 ⵏ ⵢⵉⵎⵊⵔⴰⵃ, ⴷ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵜⵓⴳ ⵏ 30,34%.

ⵉⴳⵔⴷⴰⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵢⵉⵍⵎⵥⵉⵢⵏ, ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵓⵖⴱⴰⵍⵓ-ⵏⵏⵉ, ⵔⵙⵏ ⴷⴳ ⵜⵇⴰⵛⵓⵛⵜ ⵏ ⵡⵓⵎⵓⵖ ⵏ ⵜⵖⵜⴰⵙ ⵏ ⵢⵉⵙⵀⵡⴰ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ, ⵡⵡⴹⵏ ⴰⵔ 537 ⵏ ⵢⵉⵍⵎⵥⵉⵢⵏ ⵉ ⵢⵎⵎⵓⵜⵏ ⵉⵍⴰⵏ ⴷⴳ ⵍⵄⵎⵔ-ⵏⵙⵏ 25 ⵏⵖ ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ, ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ, ⵔⵏⵓ-ⴰⵙ 6499 ⵏ ⵢⵉⵍⵎⵣⵉⵢⵏ ⴷ ⵉⵎⵊⵔⴰⵃ ⵙⴳ ⵜⴳⴳⴰⵢⵜ-ⵏⵏⵉ, ⴰⴽⴽⴰ ⴷ ⴰⵜⵓⴳ ⵏ 54,89 % ⵙⴳ ⵓⵖⵔⵓⴷ ⵏ ⵜⵖⵜⴰⵙ.

ⵉⵙⵀⵡⴰ : ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵉⵏ ⵢⵓⴷⵔ ⴷⴳ ⵓⵙⴹⵉⵙⵢⵓⵔ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2020
  Yeffeɣ-d ass n : ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 04 ⵖⵓⵛⵜ 2020 21:12     Taggayt : ⵜⵉⵎⴻⵜⵜⵉ     Ɣran-t : 1 n tikkal   Bḍu