ⴰⵙⴽⵛⵎ ⵏ ⵜⴰⴳⴳⴰⵢⵉⵏ ⵜⵓⵔⵀⵉⴼⵉⵏ ⴷⴳ ⵜⵏⴼⵍⵉⵜ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵜ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 03 ⵖⵓⵛⵜ 2020 23:03   Ɣran-t : 0 n tikkal
ⴰⵙⴽⵛⵎ ⵏ ⵜⴰⴳⴳⴰⵢⵉⵏ ⵜⵓⵔⵀⵉⴼⵉⵏ ⴷⴳ ⵜⵏⴼⵍⵉⵜ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵜ

 

ⵟⴰⵎⵏⵖⴰⵙⵟ – ⵟⴰⵏⵖⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵟⵎⵙⵜⵍⴻⵍⵜ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ, ⵏ ⵟⵡⴰⵛⵓⵍⵜ ⴰⴽⴽⴷ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵎⵟⵟⵓⵜ, ⴷ ⵜⴰⵏⵖⵍⴰⵜ ⵏ ⵍⵄⴹⵉⵍ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ, ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵀⵍ ⴰⴽⴽⴷ ⵟⵖⵍⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵏⵎⵜⵜⵉⵜ, ⴽⴰⵓⵓⵜⴰⵔ ⴽⵔⵉⴽⵓⵓ ⵜⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵜⴰⵙⵔⵜⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ ⵓⴳⵣⵓⵎ ⵜⵔⵙ ⵖⴼ ⵓⵙⴽⵛⵎ ⵏ ⵜⴰⴳⴳⴰⵢⵉⵏ ⵜⵓⵔⵀⵉⴼⵉⵏ ⴷⴳ ⵜⵏⴼⵍⵉⵜ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵜ, ⵙ ⵓⴹⵎⴰⵏ-ⵏⵙⵏ ⵏ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵍⵖ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⴰⵍⴻⵍⵜ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵣⵎⵔⵏ ⴰⴷ ⵔⴹⵍⵏ ⵉⴷⵔⵉⵎⵏ ⵙⴳ ⵟⵏⴳⴳⴰ ⵟⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ  ⵏ ⵓⵙⴼⵔⴽ ⵏ ⵜⵎⵉⴽⵔⵓⵕⵎⵉⵙⵉⵏ (ⴰⵏⴳⵎ).

ⴹⴳ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵉⵔⵣⵉ ⵉ ⵜⴳⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ (ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ) ⵖⵓⵔ ⵓⴳⵣⴷⵓ ⵏ ⵟⵎⵏⵖⴰⵙⵜ, ⵜⵏⵏⴰ-ⴷ ⵜⵏⵖⵍⴰⴼⵜ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴰⴳⵣⵓⵎ ⵏ ⵟⵎⵙⵜⵍⴻⵍⵜ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵢⵔⵙ ⵖⴼ « ⵓⵙⵉⵀⵔⵡ ⵏ ⵓⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵜⵙⵏⴰⵜⵡⵉⵍⵜ, ⵙ ⵓⵙⵎⴹⵏ ⵏ ⵡⴰⴽⴽ ⵉⵙⴼⴽⴰⵏ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⴰⴳⵣⵓⵎ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⵏ  ⴰⴷ ⵏⵥⵔ ⵡⵉⴷ ⵢⵙⴼⴰⵢⴷⵉⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵡⴰⵎⴽ ⵉ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵍⵍⴻⵍⵜ-ⴰ », ⵜⴱⴷⵔ-ⴷ « ⴰⵙⵖⵏⵡ ⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⵎⵥⵍⴰ ⵉⵍⵉⴽⵜⵔⵓⵏⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵏⵥⵔ ⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵉⵡⵙⵙⴰⵔⵏ ⵢⵃⵡⴰǧⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵡⵉⴷ ⵓⵔ ⵏⵙⵄⵉ ⴰⵔⴰ ⵜⴰⵏⵣⴷⵓⵖⵜ (ⴳⴳⴰⵏⴻⵏ ⴱⵕⵕⴰ), ⵔⵏⵓ-ⴰⵙ ⴰⵎⵥⵍⵓ ⵏ ⵓⵛⵉⵡⵔ ⵏ ⵜⵡⴰⵛⵓⵍⵉⵏ ⵉⵃⵓⵣⴰ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵟⵙⵎⵔⵜ ».

ⴰⴽⴽⵏ ⴽⴰⵏ ⵉ ⴷ-ⵉⴱⴰⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵟⵙⵎⵔⵜ, « ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵜⵏ ⵏ ⵓⵃⵣⵣⴱ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ-ⴰ ⵉ ⵢⵜⵜⵡⴰⴷⴷⵎⵏ ⴷⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵉⵡⵙⵙⴰⵔⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵎⵚⵓⴽⵉⵏ ⵢⵎⵎⵓⵣⴳⵏ ⴷⴳ ⵢⵉⴳⵔⴷⴰⵏ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷⴳ ⵢⵉⵔ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰ », ⵉ ⴷ-ⵜⵏⵏⴰ.

« ⴰⵔ ⴰⵙⵙ-ⴰ, ⵓⵔ ⵏⵙⵙⴽⵍⵙ ⵓⵍⴰ ⴷ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⴷⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⵏ-ⴰ », ⵉ ⴷ-ⵜⵙⵙⴷⴷⵉ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴽⵔⵉⴽⵓⵓ ⵉ ⵉⵣⵓⵍⵏ ⵓⵙⵙⵉⵙⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵀⵀⴰⵍⵏ ⵏ ⵓⴳⵣⵓⵎ ⴷⴳ ⵡⴰⵢⵏ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⴰⵎⵙⵜⵏ ⵏ ⵜⴰⴳⴳⴰⵢⵜ-ⴰ.

ⴰⵙⴽⵛⵎ ⵏ ⵜⴰⴳⴳⴰⵢⵉⵏ ⵜⵓⵔⵀⵉⴼⵉⵏ ⴷⴳ ⵜⵏⴼⵍⵉⵜ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵜ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 03 ⵖⵓⵛⵜ 2020 23:03     Taggayt : ⵜⵉⵎⴻⵜⵜⵉ     Ɣran-t : 0 n tikkal   Bḍu