ⵓⵍⵙⴻⵏ ⵉ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ ⵏ ⵓⴽⵎⴰⵏ ⵉ ⴽⵔⴰⴹ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⴻⵏⵖⴰⵙⵜ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 27 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020 20:02   Ɣran-t : 75 n tikkal
ⵓⵍⵙⴻⵏ ⵉ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ ⵏ ⵓⴽⵎⴰⵏ ⵉ ⴽⵔⴰⴹ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⴻⵏⵖⴰⵙⵜ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵓⴳⴻⵏⵙⵓ, ⵏ ⵜⴻⵏⴱⴰⵣⵉⵏ ⵜⵉⴷⵉⴳⴰⵏⵉⵏ ⵉⵛⴰⵔ-ⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴻⴷⴷ) ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ, ⴰⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ ⵓⴽⵎⴰⵏ ⵓⵣⴳⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵏⴻⵣⴷⵓⵖⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⴽⵔⴰⴹ (03) ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⴻⵣⴷⵓ ⵏ ⵜⵎⴻⵏⵖⴰⵙⵜ, ⵙⴻⴳ ⵓⵙⵔⴰⴳ ⵡⵉⵙ 17ⵀ00 ⴰⵔ ⴰⵣⴻⴽⴽⴰ-ⵏⵏⵉ ⵖⴻⴼ ⵓⵙⵔⴰⴳ ⵡⵉⵙ 05ⵀ00, ⴰⵢⴰ ⴰⴽⴽ, ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵏⵣⴰⴳⵜ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵇⵇⵉⵎⴻⵏ 15 ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ, ⵙⴻⴳ ⵓⵣⴻⴽⴽⴰ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ (ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ).

ⴰⴽⴰⵜ-ⴰ, ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵖⵜⴻⵙ ⴰⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰ ⵜⴰⵙⴻⵏⴱⴰⵢⵢⵓⵔⴰⵏⵜ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⴳⴻⵣⴷⵓ-ⴰ, ⵎⴰ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵜⵉⵖⵉⵡⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵉⵏ ⵚⴰⵍⴻⵃ, ⴼⵓⵖⴰⵔⴰ ⵏ ⵣⵡⵉ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵉⵏ Ɣⴰⵔ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⴷⴷⵉ ⵓⵖⴱⴰⵍⵓ-ⵏⵏⵉ.

ⴰⴽⵎⴰⵏ-ⴰ ⵓⵣⴳⵉⵏ, ⴰⴷ ⵢⴻⴳⵍⵓ ⵖⴻⴼ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵉⵏ ⵉ ⴷ-ⵏⴻⴱⴷⴻⵔ ⴰⵃⴱⴰⵙ ⴰⵖⵔⵓⴷ ⵏ ⵡⴰⴽⴽ ⵉⵔⵎⵓⴷⴻⵏ ⵏ ⵜⵏⴻⵣⵣⵓⵜ, ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵔⵏⵓ-ⴰⵙⴻⵏ ⴰⵎⴻⵙⵏⵉ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵙⵉⴽⵍⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵉⴽⵍⵉ ⵏ ⵜⴽⴻⵕⵕⵓⵙⵉⵏ.

ⴰⴽⴰⵜ-ⴰ ⵢⵓⵙⴰ-ⴷ "ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵏⴰⵙ ⵏ ⵢⵉⴽⴰⵜⴻⵏ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⵍⴻⴽⵎⴰⵏⵜ 20-168 ⵏ 29 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2020 ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⴻⵖⵣⴻⴼ ⵏ ⵓⴽⵎⴰⵏ ⵓⵣⴳⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵏⴻⵣⴷⵓⵖⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⴻⴵⵀⴻⴷ ⵏ ⵓⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵓⵣⵓⵣⵣⴻⵔ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ ⵛⵧⵠⵉⴷ-19, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴰⴳⵔⴰⴷ-ⵉⵙ 3 ⵉ ⵉⵃⴻⵜⵜⵎⴻⵏ ⵉⵖⴻⵍⵍⴰⵜⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵖⴰⵜⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵣⴷⴰ, ⵎⵉ ⴰⵔⴰ ⵜⵜ-ⵉⴷ-ⵜⵃⴻⵜⵜⴻⵎ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰ ⵜⴰⴷⴰⵡⵙⴰⵏⵜ, ⴰⴷ ⵏⴻⴳ ⴰⴽⵎⴰⵏ ⵓⵣⴳⵉⵏ ⴰⵖⵔⵓⴷ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵙⵏⵉⵛⴻⵏ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⴷⴳⴻⵏ, ⵜⵉⵖⵉⵡⴰⵏⵉⵏ ⵏⴻⵖ ⵉⴳⵎⴰⵏⴻⵏ ⵉⴷⴻⴳ ⴷ-ⵉⴱⴰⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ", ⵉ ⴷ-ⵉⵙⴻⴳⵔⴰ ⵓⵍⵖⵓ.

Last modified on ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 30 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2020 10:20
ⵓⵍⵙⴻⵏ ⵉ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ ⵏ ⵓⴽⵎⴰⵏ ⵉ ⴽⵔⴰⴹ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⴻⵏⵖⴰⵙⵜ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 27 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020 20:02     Taggayt : ⵜⵉⵎⴻⵜⵜⵉ     Ɣran-t : 75 n tikkal   Bḍu