ⵜⴰⵔⴻⵎⵖⴰ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ: ⵜⴰⵎⴻⵀⵍⴰ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴳⴻⵔ-ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵉ ⵓⵀⴻⵢⵢⵉ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⴻⵍⵍⵉⵍ ⵏ ⵓⵃⴻⵣⵣⴻⴱ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 08 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020 11:23   Ɣran-t : 0 n tikkal
ⵜⴰⵔⴻⵎⵖⴰ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ: ⵜⴰⵎⴻⵀⵍⴰ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴳⴻⵔ-ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵉ ⵓⵀⴻⵢⵢⵉ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⴻⵍⵍⵉⵍ ⵏ ⵓⵃⴻⵣⵣⴻⴱ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵉⴳⴻⵔ-ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵓⵏⴻⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ, ⴽⵀⴻⵍⵉⴼⴰ ⵓⵏⵉⵙⵙⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⵉ ⵢⵉⴽⴰⵜⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵀⴻⵢⵢⵉⵏ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⴻⵍⵍⵉⵍ ⵏ ⵓⵃⴻⵣⵣⴻⴱ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴼⴻⵔⵇⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⵎⴻⵜⵡⵉⵢⴻⵏ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴰⵍⵍⴻⵏ ⵎⴰ ⵜⴻⵍⵍⴰ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵃⴱⴰⵙ ⵏ « ⵜⵔⴻⵎⵖⴰ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ».

ⵎⵉ ⵢⴻⴼⴽⴰ ⵍⴰⵎⴻⵕ ⵉ ⵓⴱⴻⴷⴷⵓ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵃⴻⵎⵍⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⴼⵔⴻⵢ ⵖⴻⴼ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⴱⵔⵉⴷⴰⵏⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⵣⵓⵎⴱⵉ ⴰⵡⵍⴰⵍ (ⵜⴰⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵎⵓⵃⴻⵎⵎⴰⴷⴻⵢⵢⴰ), ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵓⵏⴻⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵜ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⴷ-ⴰⴼⴻⵏ ⵜⵉⴼⵔⴰⵜⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⵔⴰⵔ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵣⴻⵔⵡⴻⵏ ⵙⵙⴻⴱⴱⴰⵜ ⵏ « ⵜⵔⴻⵎⵖⴰ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ » ⴷ ⵜⵎⴻⵔⵏⵉⵡⵜ ⵡⴰⵔ ⴰⴱⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵡⵉⴷ ⵢⴻⵜⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵜⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵙⴻⵀⵡⴰ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ.

ⵓⵍⴰ ⵎⴰ ⴰⵡⴰⵏⴰⴽ ⵢⴻⴼⴽⴰ ⴰⵟⴰⵙ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⴽⴻⵏ ⵉ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⴷ ⵜⴻⵖⴱⵓⵍⴰ ⵜⵉⵍⵙⴰⵏⵉⵏ, ⴰⴳⵎⵓⴹ ⵎⴰⵣⴰⵍ ⵉⵅⵓⵚⵚ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⵔⴰⵔ-ⴰ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵙⵃⴰⵙⵙⴻⴼ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵉⵎⵉ, ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ 20 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ, ⵎⴰⵣⴰⵍ ⵉⵔⴻⵏⵏⵓ ⵓⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵜⴻⵖⵜⴰⵙ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵀⵡⴰ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ.

« ⵜⵉⴼⵔⴰⵜ ⵓⵔ ⵜⴻⵇⵇⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⴽⴰⵏ ⵖⴻⵔ ⵜⵉⴳⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⵓⵍⵜⴰ, ⵡⴰⵏⴰⴳ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵜⵜⴻⴽⴽⵉⵏ ⴷⴰⵖ ⵢⵉⵛⵔⵉⴽⴻⵏ ⴰⵎ ⵢⵉⵖⴻⵔⴱⴰⵣⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵏⵀⴰⵕⵜ, ⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵀⴰⵏ ⵙ ⵜⴻⴳⵏⵉⵜ ⵏ ⵢⵉⴱⵔⵉⴷⴻⵏ, ⵓⴳⵓⵔⴻⵏ ⵉⵜⵡⵉⵍⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⴻⴷⴷⴰⵢⴻⵏ ⴷ ⵜⴻⴳⵏⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⴻⵀⵀⴰⵕ », ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⴷ-ⵍⵀⵓⵏ ⴷⴰⵖ ⵙ ⵢⵉⵎⴻⵜⵡⵉⵢⴻⵏ ⵏ ⵓⵣⵍⴰⵢ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰ.

ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⴷⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵡⴰⵍⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵜ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉⴽⴰⵎⵢⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⴻⵙⵏⵉ ⵏ ⵢⵉⵍⵣⴰⵣⴻⵏ ⴷ ⵜⵓⵛⵛⴹⴰ ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵏ ⴷ ⵏⵉⵜⵏⵉ ⴰⵢ ⴷ ⵙⵙⴻⴱⴱⴰⵜ ⵜⵉⵎⴻⵣⵡⵓⵔⴰ ⴰⴽⴽ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵀⵡⴰ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ « ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵙⴻⵍⴹⴻⵏ ⵙⵙⴻⴱⴱⴰⵜ-ⴰ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⴷ-ⵍⵀⵓⵏ ⵙ ⵓⵙⴻⴼⵇⴻⴷ ⵏ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⴻⵙⵏⵉ ⵏ ⵢⵉⵍⵣⴰⵣⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⵃⴻⵇⵇⴻⵏ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵇⴰⴷⴻⵔ ⵓⵣⵎⴰⵎ ⵏ ⵜⴻⵡⵜⵉⵍⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⵉⴹⴻⵎⵏⴻⵏ ⴰⵎⴰ ⴷ ⵜⴰⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵏ ⵓⵏⴻⵀⵀⴰⵕ, ⴰⵎⴰ ⴷ ⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵙⴻⴱⵔⵉⴷ ».

ⵜⴰⵔⴻⵎⵖⴰ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ: ⵜⴰⵎⴻⵀⵍⴰ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴳⴻⵔ-ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵉ ⵓⵀⴻⵢⵢⵉ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⴻⵍⵍⵉⵍ ⵏ ⵓⵃⴻⵣⵣⴻⴱ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 08 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020 11:23     Taggayt : ⵜⵉⵎⴻⵜⵜⵉ     Ɣran-t : 0 n tikkal   Bḍu