ⴰⵖⵓⵔⴰⵔ: ⴰⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⴰⵖⴰⵔⵉⵎ ⵢⴻⵙⵙⵓⴳⴳⴻⵜ ⴰⵎⴰⵀⵉⵍ ⵉ ⵓⵃⴻⵣⵣⴻⴱ ⴷ ⵓⵙⴻⴼⵔⴻⵢ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 01 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020 09:03   Ɣran-t : 12 n tikkal
ⴰⵖⵓⵔⴰⵔ: ⴰⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⴰⵖⴰⵔⵉⵎ ⵢⴻⵙⵙⵓⴳⴳⴻⵜ ⴰⵎⴰⵀⵉⵍ ⵉ ⵓⵃⴻⵣⵣⴻⴱ ⴷ ⵓⵙⴻⴼⵔⴻⵢ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵉⵀⴻⵢⵢⴰ-ⴷ ⵓⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⴰⵖⴰⵔⵉⵎ ⴰⴽⴽ ⵜⵉⵢⵓⵏⵉⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ⵏ ⵜⴳⴻⵔⵎⴰⵏⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵍⵀⵓⵏⵜ ⵙ ⵡⵓⴳⵓⵔⴻⵏ ⴰⵢ ⵉⵣⴻⵎⵔⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⴽⴽⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵓⵖⵓⵔⴰⵔ ⴷⴻⴳ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ ⵡⴰⵢⴰ ⵙ ⵓⵃⴻⵣⵣⴻⴱ ⴷ ⵓⵙⴻⴼⵔⴻⵢ ⵏ ⵢⵉⵖⴻⵔⵎⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵃⴰⴷⵔⴻⵏ ⵉⵎⴰⵏ-ⵏⵙⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵓⵥⵖⴰⵍ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ, ⵜⵎⴻⵀⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⵓⵜ ⵏ ⵓⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⴰⵖⴰⵔⵉⵎ.

ⴰⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⴰⵖⴰⵔⵉⵎ ⵢⴻⵙⵙⴻⵎⵜⴻⵔ-ⴷ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵎⴻⴷⴷⴻⵏ ⴰ ⵡⵉⵏ ⵢⵓⴼⴰⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⵉⵏⴼⴻⵏ ⵉ ⵜⵖⵉⵎⵉⵜ ⵉ ⵜⴰⴼⵓⴽⵜ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵉⵎⵖⴰⵔⴻⵏ, ⵡⵉⴷ ⵢⴻⵙⵄⴰⵏ ⴰⴹⴹⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⵣⴳⴰⵏ ⴷ ⵢⵉⴳⴻⵔⴷⴰⵏ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵎⴻⴷⵍⴻⵏ ⵍⵍⵓⵃ ⵏ ⵜⵣⴻⵡⵡⴰ ⵏ ⵢⵉⵅⵅⴰⵎⴻⵏ ⵢⴻⵜⵜⵇⴰⴱⴰⵍⴻⵏ ⵜⴰⴼⵓⴽⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵜⴻⵏ-ⵔⴻⵥⵎⴻⵏ ⴽⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⴹ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⴰⴷⴻⴼ ⵜⴰⵙⵎⵓⴹⵉ.

ⵢⴻⵙⵙⴻⵎⵜⴻⵔ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⵓⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⴰⵖⴰⵔⵉⵎ ⵉ ⵎⴻⴷⴷⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⵉⵏⴼⴻⵏ ⵉ ⵜⵖⵉⵎⵉⵜ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⴷⴻⴳⴳⴻⵏ ⵓⴽⵎⵉⵏⴻⵏ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵙⵙⴻⵖⵙⵉⵏ ⵜⵉⵙⴼⵉⵡⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵓⵖⵓⵔⴰⵔ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵙⵙⵉⵏⴼⴻⵏ ⵉ ⵜⵓⴼⴼⵖⴰ ⵎⵉ ⴰⵔⴰ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵥⵖⴰⵍ ⴷ ⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏ. ⵙ ⵡⴰⵢⴰ, ⵢⵉⴼ-ⵉⵜ ⵎⴰ ⴼⴼⵖⴻⵏ ⵜⴰⵏⴻⵣⵣⴰⵢⵜ ⵣⵉⴽ ⵏⴻⵖ ⵜⴰⵎⴻⴷⴷⵉⵜ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⴳⴻⵏⵙⴰⵏⵉⵏ.

ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴻⵎⵜⴻⵔ ⴷⴰⵖ ⴰⴷ ⵇⵇⵏⴻⵏ ⵎⴻⴷⴷⴻⵏ ⵉⵔⴰⵣⴰⵍⴻⵏ, ⴰⴷ ⵍⵙⴻⵏ ⵉⵛⴻⵟⵟⵉⴹⴻⵏ ⴷ ⵉⴼⴻⵙⵙⴰⵙⴻⵏ (ⵏ ⵜⴻⴱⴷⵓⵖⵜ) ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⵉⵡⴻⵙⵄⴰⵏⴻⵏ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⵉⴼ-ⵉⵜ ⵎⴰ ⵍⵍⴰⵏ ⵢⵉⵛⴻⵟⵟⵉⴹⴻⵏ-ⴰ ⵙ ⵜⴻⵖⵎⵉ ⵜⴰⴼⵔⴰⵔⴰⵢⵜ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵙⵙⵉⵏⴼⴻⵏ ⵎⴻⴷⴷⴻⵏ ⵉ ⵢⵉⵔⵎⵓⴷⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⴳⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⴱⴻⵕⵕⴰ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵓⵖⵓⵔⴰⵔ (ⴰⴷⴷⴰⵍ, ⴰⴱⴻⵃⵃⴻⵔ, ⴰⵙⴼⵓⵙⴽⴻⵔ, ⴰⵜⴳ.).

ⴰⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⴰⵖⴰⵔⵉⵎ ⵉⴳⴻⵔ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵉ ⵎⴻⴷⴷⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵓⵔ ⵜⵜⵄⵓⵎⵓⵏ ⴰⵔⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⵃⴰⵔⴰⵣⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ (ⵓⴳⴳⵓⴳⴻⵏ, ⵉⵃⴻⴱⴱⴰⵙⴻⵏ, ⵜⵉⵎⴻⴷⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵢⵉⵎⴻⵛⵛⵉⵔⴻⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ), ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⵓⵔ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⵔⴰ ⴰⴷ ⴷⴷⵓⵏ ⵖⴻⵔ ⵜⴻⴼⵜⵉⵙⵉⵏ ⵉⵎⵉ ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴳⴷⴻⵍ ⵡⴰⵢⴰ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵉ ⵓⵙⴻⴱⴷⴻⴷ ⵏ ⵓⵣⵔⴰⵄ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ.

ⴰⵖⵓⵔⴰⵔ: ⴰⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⴰⵖⴰⵔⵉⵎ ⵢⴻⵙⵙⵓⴳⴳⴻⵜ ⴰⵎⴰⵀⵉⵍ ⵉ ⵓⵃⴻⵣⵣⴻⴱ ⴷ ⵓⵙⴻⴼⵔⴻⵢ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 01 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020 09:03     Taggayt : ⵜⵉⵎⴻⵜⵜⵉ     Ɣran-t : 12 n tikkal   Bḍu