ⴰⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⴰⵖⴰⵔⵉⵎ: 6 ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵍⵖⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵍⴻⵍ ⴷ ⵜⵎⴻⴷⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷⴻⴳ 48 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 29 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2020 09:52   Ɣran-t : 91 n tikkal
ⴰⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⴰⵖⴰⵔⵉⵎ: 6 ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵍⵖⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵍⴻⵍ ⴷ ⵜⵎⴻⴷⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷⴻⴳ 48 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵙⴹⵉⵙ ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵍⵖⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵍⴻⵍ ⵏⴻⵖ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⴻⴷⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷⴻⴳ 48 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵢⴻⵎⴳⴻⵔⵔⴰⴷⴻⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ, ⵓⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⴰⵖⴰⵔⵉⵎ, ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ.

ⴷⴻⴳ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵉⵒⴰⵣⴰ, ⵜⴻⵍⵖⵉ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵇⵛⵉⵛⵜ ⵏ 14 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵍⴻⵍ, ⴷⴻⴳ ⵜⴻⴼⵜⵉⵙⵜ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵃⴻⴵⵕⴻⵜ ⵏⵏⴻⵚⵚ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵖⴱⴰⵍⵓ-ⴰ, ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰⵏ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ, ⴷⴻⴳ ⵄⵉⵏ ⵜⵉⵎⵓⵛⴻⵏⵜ, ⵢⴻⵍⵖⵉ ⴷⴰⵖ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵇⵛⵉⵛ ⵏ 14 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⴼⵜⵉⵙⵜ ⵏ ⴱⵏⵉ ⵚⴰⴼ, ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵙⵓⵏ ⴰⵏⴻⵥⵔⵓ ⵏ « ⵃⴰⴼⴻⵔ ⵍⴻⴵⵎⴻⵍ ».

ⴷⴻⴳ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵍⴻⵎⴷⴻⵢⵢⴰ ⵍⵖⵉⵏ 3 ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⴷⴰ, ⵎⴰ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴷ ⵙⵓⴼ, ⵢⴻⵍⵖⵉ ⵓⵎⴷⴰⵏ ⵏⵉⴹⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⴷⴰ. ⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ-ⵏⵏⵉ ⵏ ⵍⴻⵎⴷⴻⵢⵢⴰ ⵍⵖⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⴷⴰ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵓⵙⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⴷⴻⴳ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏⴻⵏ ⵙ ⵢⵉⵙⴻⵎ ⵏ ⵍⴰⴽⵧⵓⴰⵜ, ⴷⴻⴳ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⴵⵡⴰⴱ, ⵜⴰⴷⴰⵢⵕⴰ ⵏ ⵙⵙⵡⴰⴳⵉ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵙⵄⴰⵏ 85, 50 ⴷ 10 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ.

ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴷ ⵙⵓⴼ, ⵡⵉⵏ ⵢⴻⵎⵎⵓⵜⴻⵏ ⴷ ⴰⴳⵔⵓⴷ ⵏ 7 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⵏⴻ, ⵢⴻⵍⵖⵉ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⴷⴰ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⴷⴻⴳ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏⴻⵏ ⵙ ⵢⵉⵙⴻⵎ ⵏ ⴻⵍ ⴱⵉⵏⴰ ⴻⵍ ⴷⵀⴰⵜⵉ, ⴷⴻⴳ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵡⴰⴷ ⵙⵓⴼ. ⵜⴰⴼⴻⴽⴽⴰ ⵏ ⵜⴻⵖⵜⴻⵙⵜ-ⴰ ⵡⵡⵉⵏ-ⵜⵜ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵖⵙⵓⵔ ⵏ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ.

Last modified on ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 01 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020 09:07
ⴰⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⴰⵖⴰⵔⵉⵎ: 6 ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵍⵖⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵍⴻⵍ ⴷ ⵜⵎⴻⴷⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷⴻⴳ 48 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 29 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2020 09:52     Taggayt : ⵜⵉⵎⴻⵜⵜⵉ     Ɣran-t : 91 n tikkal   Bḍu