ⴰⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵟⵙⵎⵔⵜ ⵛⵓⴹⵉⴷ-19 : 322.000 ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵉ ⵢⵙⴼⴰⵢⴷⵉⵏ ⵙⴳ ⵢⵉⴷⵔⵉⵎⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵜⵍⴻⵍⵜ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵊⴻⵎⵄⴰ, 29 ⵎⴰⵢⵓ 2020 22:04   Ɣran-t : 5 n tikkal
ⴰⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵟⵙⵎⵔⵜ ⵛⵓⴹⵉⴷ-19 : 322.000 ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵉ ⵢⵙⴼⴰⵢⴷⵉⵏ ⵙⴳ ⵢⵉⴷⵔⵉⵎⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵜⵍⴻⵍⵜ

 

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵡⵉⴷ ⵉ ⵢⵙⴼⴰⵢⴷⵉⵏ ⵙⴳ ⵢⵉⴷⵔⵉⵎⵏ ⵉ ⵢⵖⵜⵙ ⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵏ-ⵢⴼⵔⵇ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵟⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵟⴱⴱⵓⵓⵏ, ⵉ ⵡⵉⴷ ⵜⵃⵓⵣⴰ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰ-ⴰ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵟⵙⵎⵔⵜ (ⵛⵓⴹⵉⴷ-19), ⵢⵡⵡⴹ ⵖⵔ 322.000 ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ, ⵉ ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ ⴷⴳ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ.

ⵡⵉⴷ ⵢⵙⴼⴰⵢⴷⵉⵏ ⵙⴳ ⵜⵉⴽⵛⵉ-ⴰ ⵏ 10.000 ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⵏ, ⵢⵜⵜⵡⴰⵊⵔⴷⵏ ⴷⴳ ⵡⵓⵎⵓⵖⵏ ⵉⵖⴼ ⵙⵜⵏⵢⴰⵏ ⵢⵉⵏⵎⵀⴰⵍⵏ ⵉⴷⵉⴳⴰⵏⴻⵏ ⵜⵔⵣⴰ ⵜⵎⵙⴰⵍⵜ ⴰⵍⴰⵎⵎⴰ ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ 27 ⵎⴰⵢⵢⵓ ⵉⴷⴳ ⵏⵍⵍⴰ, ⵙⴳ ⴼⵔⵙⵏ ⵡⵓⵎⵓⵖⵏ, ⵡⵡⴹⵏ ⵡⵉⴷ ⵢⵙⴼⴰⵢⴷⵉⵏ ⴰⵔ 321.955 ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ, ⵉ ⴷ-ⵢⵙⵙⴷⴷⵉ ⵓⵖⴱⴰⵍⵓ-ⵏⵏⵉ.

ⴰⴷⵔⵉⵎ-ⵏⵏⵉ ⴼⵔⵇⵏ-ⵜ ⵢⴰⴽⴰⵏ ⵉ 135.687 ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵓⵖⴱⴰⵍⵓ-ⵏⵏⵉ, ⵎⴰ 76.674 ⵏ ⵢⵉⴽⴰⵔⴰⵎⵏ ⵔⵙⵏ ⵖⵓⵔ ⵢⵉⵎⵥⵍⴰ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⵢⵓⵣⵣⴰⵔⵏ ⴰⴽⴽⴷ 29734 ⵏⵏⵉⴹⵏ ⵍⴰ ⵜⵜⵔⴰǧⵓⵏ ⴷⴳ ⵜⵙⵉⴹⵏⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⵥⵍⴰ ⵏ ⵏ ⵢⵉⴳⵣⴷⴰ, ⵉ ⴷ-ⵢⵙⴼⴰⵜⵙ ⵓⵖⴱⴰⵍⵓ-ⵏⵏⵉ.

ⵔⵏⵓ-ⴰⵙ ⵉ ⵡⴰⵢⴰ, ⴷⴳ ⵢⵉⴳⵣⴷⴰ, ⵔⵙⵏ 64.808 ⵏ ⵢⵉⴽⴰⵔⴰⵎⵏ ⴷⴳ ⵢⵉⵎⵥⵍⴰ ⵏ ⵢⵉⴳⵔⵔⵓⵊⵏ ⵉ ⵜⵎⵣⴰⵍ ⵏ ⵓⵅⵍⵍⵚ ⴰⴽⴽⴷ 15.052 ⵏⵏⵉⴹⵏ ⵔⵙⵏ ⴷⴳ ⵢⵉⵎⵥⵍⴰ ⵏ ⵜⵏⴰⵣⵏⵜ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⴱⴰⵏⴽⵉⵡⵉⵏ ⵉ ⵜⵎⵣⴰⵍ ⵏ ⵜⵔⵓⵙⵉ ⵏ ⵢⵉⴷⵔⵉⵎⵏ-ⴰ ⴷⴳ ⵢⵉⵎⴹⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵡⵉⴷ ⵉ ⵢⵙⴼⴰⵢⴷⵉⵏ ⵙⴳ ⵓⵏⴽⵛⵓⵎ-ⴰ, ⵉ ⵢⵔⵏⴰ ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵖⴱⴰⵍⵓ-ⴰ.

ⴰⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵟⵙⵎⵔⵜ ⵛⵓⴹⵉⴷ-19 : 322.000 ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵉ ⵢⵙⴼⴰⵢⴷⵉⵏ ⵙⴳ ⵢⵉⴷⵔⵉⵎⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵜⵍⴻⵍⵜ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵊⴻⵎⵄⴰ, 29 ⵎⴰⵢⵓ 2020 22:04     Taggayt : ⵜⵉⵎⴻⵜⵜⵉ     Ɣran-t : 5 n tikkal   Bḍu