ⴰⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵟⵙⵎⵔⵜ ⵛⵓⴹⵉⴷ-19 : ⴰⵏⴳⴳⴰⴼ ⴰⴷⴰⵡⵙⴰⵏ ⵉ ⵓⵎⵙⵜⵏ ⵏ ⵢⵉⵖⵔⵎⴰⵏⴻⵏ ⴷⴳ ⵜⵙⵎⵀⵓⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⴱⴷⵓ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 25 ⵎⴰⵢⵓ 2020 22:27   Ɣran-t : 19 n tikkal
ⴰⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵟⵙⵎⵔⵜ ⵛⵓⴹⵉⴷ-19 : ⴰⵏⴳⴳⴰⴼ ⴰⴷⴰⵡⵙⴰⵏ ⵉ ⵓⵎⵙⵜⵏ ⵏ ⵢⵉⵖⵔⵎⴰⵏⴻⵏ ⴷⴳ ⵜⵙⵎⵀⵓⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⴱⴷⵓ

 

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵏⴳⴳⴰⴼ ⴰⴷⴰⵡⵙⴰⵏ ⵉ ⵍⴰ ⴷ-ⵜⵙⵙⴹⵔⴰⵢ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵙⵇⴰⵎⵓⵜ ⵜⴰⵜⵡⵉⵍⴰⵏⵜ, ⵉⴷⴳ ⵍⵍⴰⵏ ⵢⵉⵎⴰⵣⵣⴰⵢⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵢⵉⵙⵎⵣⴰⵍⵏ ⵏ ⵜⵖⵓⵍⵜ ⵏ ⵜⵎⵔⵔⵉⵜ, ⴰⴷ ⵜ-ⵉⴷ-ⵛⵉⵔⵏ ⴷⴳ "ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵉ ⴷ-ⵉⵜⴷⴷⵓⵏ" ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⵡⵉ ⵏ ⵓⵎⵙⵜⵏ ⴰⴷⴰⵡⵙⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵖⵔⵎⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵙⵉⵏⴼ ⵏ ⵓⵣⵓⵣⵣⵔ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵟⵙⵎⵔⵜ ⵛⵓⴹⵉⴷ-19 ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴷⴳ ⵜⵙⵎⵀⵓⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⴱⴷⵓ, ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⵍⴽⴰⴷⵔ ⴳⵀⴰⵓⵓⵜⵉ, ⴰⵙⵎⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵟⵎⵔⵔⵉⵜ, ⵏ ⵟⵉⵏⴹⵉ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⴰⵡⴰⵛⵓⵍⴰⵏ.

ⴹⴳ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵙⵖⵔⵓⵜ ⵉ ⵟⵏⴳⴳⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⵢⵙⵙⴷⴷⵉ-ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴳⵀⴰⵓⵓⵜⵉ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵜⴰⵙⵇⴰⵎⵓⵜ-ⴰ, ⵉ ⵢⵔⵙⵏ ⵎⵍⵎⵉ ⴽⴰⵏ ⴷⴳ ⵓⵖⵍⵉⴼ, ⵍⴰ ⵜⴻⵜⵜⴷⴷⵓ "ⴰⴷ ⵜⴽⴼⵓ ⴰⵏⴳⴳⴰⴼ ⴰⴷⴰⵡⵙⴰⵏ ⵉⴷⴳ ⵢⵍⵍⴰ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵣⵔⴰⵔ ⵏ ⵢⵉⵃⵣⵣⵉⴱⵏ ⵉⴷⴰⵡⵙⴰⵏⴻⵏ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⵉⵙⵏⵙⴰ, ⵜⵉⵏⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵔⵔⵉⵜ ⴰⴽⴽⴷ ⵢⵉⵙⵎⵣⴰⵍⵏ ⵏⵏⵉⴹⵏ, ⵉ ⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵣⴳⵏ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⵓⴽⴽⵙⴰ ⵏ ⵓⴽⵎⴰⵏ, ⵉ ⵜⵓⵖⴰⵍⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵔⵎⴰⴷ ⵏ ⵜⵎⵔⵔⵉⵜ ⴷⴳ ⵜⵡⵜⵉⵍⵉⵏ ⵜⵉⴷⴰⵡⵙⴰⵏⵉⵏ ⵉⴹⵎⵏⴻⵏ, ⵏⴽⵏⵉ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⵖⴼ ⵓⵎⵏⴰⵕ ⵏ ⵜⵙⵎⵀⵓⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⴱⴷⵓ".

ⵢⵔⵙ ⴷⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵣⵏⵣⵉⵖ ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵓⵚⴳⴳⵎ, ⴰⵏⴳⴳⴰⴼ-ⴰ ⵏⴼⴽⴰ-ⵜ ⵉ ⵢⵉⵎⴰⵣⵣⴰⵢⵏ, ⵉ ⵢⵉⵎⵙⴰⴷⵓⵔⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵢⵉⵙⵎⵣⴰⵍⵏ ⵏ ⵜⵎⵔⵔⵉⵜ ⵉ ⵓⵙⴽⴰⵙⵉ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵙⴽⵢⴷ, ⵉ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵏⴰⵡⴹ ⵖⵔ ⵏ ⵢⵉⵙⵡⵉ "ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵜⵏ ⵏ ⵢⵉⵃⵣⵣⵉⴱⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵎⵙⵜⵏ ⴰⵔⴰ ⴰⵖ-ⵢⵙⵙⵉⵏⴼⵏ ⵙⴳ ⵓⵏⵟⴰⴹ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵣⵓⵣⵣⵔ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵟⵙⵎⵔⵜ ⵛⵓⴹⵉⴷ-19 ⴷⴳ ⵜⵙⵎⵀⵓⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⴱⴷⵓ", ⵉ ⴷ-ⵢⵙⵙⵣⴳⵉ.

"ⴰⴷ ⵏⵙⵙⴷⴳⵔ ⴰⵏⴳⴳⴰⴼ-ⴰ ⵉ ⵜⵎⵚⵓⴽⵉⵏ ⵜⵔⵣⴰ ⵜⵎⵙⴰⵍⵜ, ⵉ ⵢⵉⵖⵍⵉⴼⵏ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ ⴰⴽⴽⴷ ⵡⵉⵏ ⵏ ⵟⴷⴰⵡⵙⴰ ⵉ ⵓⵙⴱⵓⵖⵔ-ⵉⵙ, ⵓⵇⴱⵍ ⴰⴷ ⵜⵏ-ⵏⵙⵙⴷⴷⵓ ⴷⴳ ⵓⵏⵏⴰⵔ", ⵉ ⵢⵔⵏⴰ ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ.

ⴰⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵟⵙⵎⵔⵜ ⵛⵓⴹⵉⴷ-19 : ⴰⵏⴳⴳⴰⴼ ⴰⴷⴰⵡⵙⴰⵏ ⵉ ⵓⵎⵙⵜⵏ ⵏ ⵢⵉⵖⵔⵎⴰⵏⴻⵏ ⴷⴳ ⵜⵙⵎⵀⵓⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⴱⴷⵓ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 25 ⵎⴰⵢⵓ 2020 22:27     Taggayt : ⵜⵉⵎⴻⵜⵜⵉ     Ɣran-t : 19 n tikkal   Bḍu