ⴰⵙⴻⵖⵣⴻⴼ ⵏ ⵓⴽⵎⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⴳⴻⵣⴷⵓ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ : ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⴰⵙ-ⵏⴰⵍⴻⵙ ⴰⵙⵓⴼⴻⵖ ⵉ ⵓⵙⵉⵔⴻⴳ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⵉⵏ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 14 ⵎⴰⵢⵓ 2020 19:08   Ɣran-t : 126 n tikkal
ⴰⵙⴻⵖⵣⴻⴼ ⵏ ⵓⴽⵎⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⴳⴻⵣⴷⵓ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ : ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⴰⵙ-ⵏⴰⵍⴻⵙ ⴰⵙⵓⴼⴻⵖ ⵉ ⵓⵙⵉⵔⴻⴳ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⵉⵏ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵓⴳⴻⵣⴷⵓ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵓⵍⵙⴻⵏ-ⴷ ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⴰⴷ ⵢⴰⵍⴻⵙ ⵓⵎⴷⴰⵏ ⵉ ⵓⵙⵉⵔⴻⴳ-ⵉⵙ ⴰⴼⴻⵖⵏⴰⵎⵉ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⵉⵏ ⵙⴻⴳ ⵜⵙⵓⴷⴰ ⵜⵉⴷⴻⴱⵍⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⴻⵣⴷⵓ, ⴰⵢⴰ ⵙⴻⴳ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰ ⵓⵙⵉⵖⵣⴻⴼ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵣⴳⴻⵏ-ⴰⴽⵎⴰⵏ ⴰⵍⴰⵎⵎⴰ ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ 31 ⵎⴰⵢⵓ, ⵉ ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ), ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ-ⵏⵏⵉ.

"ⵙⴻⴳ ⵢⴻⵖⵜⴻⵙ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵙⵉⵖⵣⴻⴼ ⵉ ⵓⴽⵎⴰⵏ ⴰⴷⴰⵡⵙⴰⵏ ⵙ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ-ⵏⵏⵉⴹⴻⵏ ⵏ 15 ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ (ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 15 ⵖⴻⵔ 31 ⵎⴰⵢⵓ 2020), ⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵓⴳⴻⵣⴷⵓ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵏⵏⴰⵏ-ⴷ ⵉ ⵡⴰⴽⴽ ⵜⵉⵙⵓⴷⴰ ⵜⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵓⵙⵍⵉⴳⵉⵏ, ⵉ ⵡⵉⴷ ⴰⴽⴽ ⵢⴻⵜⵜⵎⴰⵀⴰⵍⴻⵏ ⵉⵔⵎⵓⴷⴻⵏ-ⵏⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⴳⵣⵓⵎ ⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⴻⵣⵣⵓⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵃⵔⵉⵛ ⵏ ⵢⵉⵎⵉⴷⵢⴰⵜⴻⵏ, ⵢⴻⵙⵙⴻⵅⴷⴰⵎⴻⵏ ⵉⵎⴻⵀⵀⴰⵍⴻⵏ ⵢⴻⵙⵄⴰⵏ ⵢⴰⴽⴰⵏ ⵉⵙⵉⵔⴳⴻⵏ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⵉⵏ ⴰⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ-ⵏⵙⴻⵏ ⵉ ⴷ-ⵡⵡⵉⵏ ⵙⴻⴳ ⵜⴻⴷⴱⴻⵍⵜ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉⵙⵉⵔⴳⴻⵏ-ⴰ ⵎⵎⵓⵜⴻⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⵢⴰ ⵉ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⴰⵙⴻⵏ-ⴷ-ⵜⴰⵍⵙⴻⵎ", ⵉ ⴷ-ⵙⵙⴻⴷⴷⵉⵏ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵓⴳⴻⵣⴷⵓ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵥⴻⵔⴳⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⴱⵜⴻⵔ ⵏ ⴼⴰⵛⴻⴱⵓⴽ.

ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵜⵉⵙⵓⴷⴰ ⵜⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵉⵏ ⵏⴻⵖ ⵜⵓⵙⵍⵉⴳⵉⵏ, ⵉⵙⴻⵎⵣⴰⵍⴻⵏ ⵉⴷⴰⵎⵙⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵡⵉⴷ ⵉⵍⴰⵏ ⵉⵔⵎⵓⴷⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⴳⵣⵓⵎ ⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⴻⵣⵣⵓⵜ, ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵔⵓⵃⴻⵏ ⵙⵔⵉⴷ ⵖⴻⵔ ⵜⴻⴷⴱⴻⵍⵜ ⵉ ⵜⴻⵏ-ⵉⵇⴻⵔⴱⴻⵏ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⴰⵍⵙⴻⵏ ⵉ ⵓⵙⵓⴼⴻⵖ ⵉ ⵓⵙⵉⴳⴻⵔ ⴰⴼⴻⵖⵏⴰⵎⵉ, ⵉ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵖⴱⴰⵍⵓ-ⵏⵏⵉ

ⵎⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⴷ ⵜⵉⵎⵚⵓⴽⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵉⴷⵢⴰⵜⴻⵏ, ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⴰⵥⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵜⴻⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴻⵖⵡⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⴳⴻⵣⴷⵓ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⴰⴷ ⴳⵍⵓⵏ ⵙ ⵡⵓⵎⵓⵖ ⵏ ⵢⵉⵙⵎⴰⵡⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵉⵔⴳⴻⵏ ⵢⴰⴽⴰⵏ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷⴷⵓⵏ ⴰⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ-ⵏⵙⴻⵏ, ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴻⴱⵔⴰⵜⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵀⵉⵍ-ⵏⵙⴻⵏ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴰⵙⴻⵏ-ⴷ-ⴼⴽⴻⵏ ⴰⵙⵉⵔⴻⴳ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⵉⵏ.

ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴷⴰⵖⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵇⴰⴷⴻⵔ ⵏ ⵜⴻⵡⵜⵉⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵎⵔⴻⵙ ⵏ ⵢⵉⵙⵉⵔⴳⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵇⴰⴷⴻⵔ ⵏ ⵜⴻⵏⵣⴰⴳⵜ-ⵏⵙⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⴻⵎⵔⴻⵙ-ⵏⵙⴻⵏ ⴰⵏⴰⴳⴰⵔ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵙⵡⴰⵏ-ⵉⵙ. ⴰⵛⴽⵓ ⴰⵔⴽⴰⴹ ⵏ ⵜⴻⵡⵜⵉⵍⵉⵏ-ⴰ ⴰⴷ ⵢⴻⴳⵍⵓ ⵙ ⵜⵓⴽⴽⵙⴰ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴻⴳ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴽⴻⵕⵕⵓⵙⵉⵏ-ⵏⵙⴻⵏ.

 

ⴰⵙⴻⵖⵣⴻⴼ ⵏ ⵓⴽⵎⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⴳⴻⵣⴷⵓ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ : ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⴰⵙ-ⵏⴰⵍⴻⵙ ⴰⵙⵓⴼⴻⵖ ⵉ ⵓⵙⵉⵔⴻⴳ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⵉⵏ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 14 ⵎⴰⵢⵓ 2020 19:08     Taggayt : ⵜⵉⵎⴻⵜⵜⵉ     Ɣran-t : 126 n tikkal   Bḍu