20 ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵓⴽⵎⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⴱⵍⵉⴷⴰ : ⴰⵍⵜⴰⵖ ⵀⵔⴰⵡⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵖⴻⴼ ⴷⴻⴳ ⵏ ⵓⴳⴻⵣⴷⵓ, ⴷ ⴰⵙⴻⵍⵍⴰⵡ ⴷⴻⴳ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵉⵏ ⵏⵏⵉⴹⴻⵏ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 15 Yebrir 2020 15:56   Ɣran-t : 426 n tikkal

ⴱⵍⵉⴷⴰ – ⴰⵖⵜⴰⵙ ⵏ ⵓⴽⵎⴰⵏ ⴰⵖⵔⵓⴷ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵃⴻⵜⵜⵎⴻⵏ 20 ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⵢⴰ ⴷⴻⴳ ⵓⴳⴻⵣⴷⵓ ⵏ ⴱⵍⵉⴷⴰ, ⵉ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵃⴱⴻⵙ ⵓⵣⵓⵣⵣⴻⵔ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓⵇⴰⵛⵓⵛ ⵛⵧⵠⵉⴷ-19, ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⴼⴻⵍⵍ-ⴰⵙ ⵓⵍⵜⴰⵖ ⵀⵔⴰⵡⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵖⴻⵔⵎⴰⵏⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵍⴻⵎⵎⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⴱⵍⵉⴷⴰ, ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵙⵡⵉⵄⵜ ⵉⴷⴻⴳ ⵜⵉⵖⵉⵡⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⴻⵣⴷⵓ ⵙⴻⵍⵍⴰⵡⵉⵜ ⴰⵟⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵣⴰⵏ ⴰⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵍⵍⵉⵀⴻⵏ, ⵖⴰⵙ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⵃⵓⵍⴼⵓ ⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏ. ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰ ⵉ ⵍⴰ ⴷ-ⵢⴻⵖⵖⴰⵔⴻⵏ ⵉ ⵓⵙⴻⴵⵀⴻⴷ ⵏ ⵢⵉⴽⴰⵜⴻⵏ ⵏ ⵓⵄⴰⵇⴻⴱ ⵎⴳⴰⵍ ⵡⵉⴷ ⵓⵔ ⵏⴻⵜⵜⵇⴰⴷⴰⵔ ⴰⵔⴰ ⴰⴽⵎⴰⵏ, ⴷ ⴰⵢⴻⵏ ⵉ ⵏⵡⴰⵍⴰ ⵙ ⵡⴰⵍⵍⴻⵏ-ⵏⵏⴻⵖ.

ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵓⵣⵣⵢⴰ ⵉ ⵏⴳⴰ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⴳⵎⴰⵎⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵖⵍⴰⴷⴻⵏ ⵏ ⵜⵍⴻⵎⵎⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⴱⵍⵉⴷⴰ, ⵜⴰⵏⴻⴳⴳⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵀⵔⴰⵡⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴽⴰⵜⴻⵏ ⵏ ⵓⴽⵎⴰⵏ ⴰⵖⵔⵓⴷ, ⴷ ⴰⴽⴰⵜ ⵉ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴷⴷⵎⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵉ ⵙⴽⴻⵍⵙⴻⵏ ⴰⵎⴹⴰⵏ ⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵉ ⵢⴻⵟⵟⴻⴼ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⵛⵧⵠⵉⴷ-19 ⴷⴻⴳ ⵓⴳⴻⵣⴷⵓ.

ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ ⵉⵎⴻⵣⵡⵓⵔⴰ ⵏ ⵜⵏⴻⵣⵣⴰⵢⵜ ⵏ ⵢⴰⵍ ⴰⵙⵙ ⵉ ⵍⴰ ⴷ-ⵜⴻⴼⴼⵖⴻⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ. ⵜⴻⴼⴼⵖⴻⵏ-ⴷ ⵢⵉⵖⴻⵔⵎⴰⵏⴻⵏ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵇⴹⵓⵏ ⴰⵢⴻⵏ ⵉ ⵜⴻⵏ-ⵉⵅⵓⵚⵚⴻⵏ ⵡⴰⵔ ⵎⴰ ⵜⵜⵓⵏ ⵜⵉⴽⵎⴰⵎⵉⵏ, ⵉ ⵢⵓⵖⴰⵍⴻⵏ ⴷ ⵜⴰⵖⴰⵡⵙⴰ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵃⴻⵜⵜⵎⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵢⴰⵍ ⵡⵉⵏ ⵢⴻⴱⵖⴰⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵍⵃⵓ ⴷⴻⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ. ⵎⴰⵛⴰ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⴽⵍⵉ, ⵜⵜⵓⵖⴰⵍⴻⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⴷⴻⵏ ⴷ ⵉⵍⵎⴰⵡⴻⵏ.

Ɣⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵍⵉ ⵓⵖⴻⵔⵎⴰⵏ-ⴰ, "ⴰⵇⴰⴷⴻⵔ ⵏ ⵓⴽⵎⴰⵏ ⵉ ⵍⴰ ⵏⴻⵜⵜⵡⴰⵍⵉ ⴷⴻⴳ ⵜⵍⴻⵎⵎⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⴱⵍⵉⴷⴰ, ⴷ ⴰⴳⵎⵓⴹ ⵏ ⵢⵉⴽⴰⵜⴻⵏ ⵉⵡⴻⵄⵔⴰⵏⴻⵏ ⵉ ⴷ-ⵃⴻⵜⵎⴻⵏ ⴷ ⵉⵖⵉⵍ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ, ⵚⴻⴽⴽⵔⴻⵏ ⴰⴽⴽ ⵉⵖⵍⴰⴷⴻⵏ, ⵓⵍⴰⵛ ⴰⵎⴻⴽ ⴰⵔⴰ ⵜⵕⵓⵃⴻⴹ ⵙⴻⴳ ⵓⵖⵍⴰⴷ ⵖⴻⵔ ⵡⴰⵢⴻⴹ ⵔⵏⵓ-ⴰⵙ ⵜⴰⵄⴻⵙⵙⴰⵙⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⴻⴼⵇⴻⴷ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⵓⵍⵜⴰ". "ⵎⴰⵞⵞⵉ ⴷ ⵜⴰⴼⵔⵉⵜ ⵉ ⵢⵓⵍⵉⵏ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ", ⵉ ⴰⵖ-ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ.

Ɣⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵔⵙ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵛⵔⴰⵡⵜ ⵉ ⴰⵖ-ⴷ-ⴷⴼⴽⴰⵏ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵏ ⵓⴳⴻⵣⴷⵓ ⵏ ⴱⵍⵉⴷⴰ, ⴰⵣⴰⵍ ⵏ 1.978 ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵉ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵟⵟⴼⴻⵏ ⴰⵛⴽⵓ ⵓⵔ ⵇⵓⴷⵔⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵉⵖⵜⴰⵙⴻⵏ ⵏ ⵓⴽⵎⴰⵏ ⴰⵖⵔⵓⴷ, ⵉ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵃⴻⵜⵜⵎⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵓⴳⴻⵣⴷⵓ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 24 ⵎⴻⵖⵔⴻⵙ ⵢⴻⵣⵔⵉⵏ. ⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ-ⴰ ⵉ ⵏⴻⵟⵟⴻⴼ, ⵏⴳⴰ-ⴰⵙⴻⵏ ⴰⴽⴰⵔⴰⵎ ⴰⵔⴰ ⴰⵏⴰⵣⴻⵏ ⵉ ⵜⴻⵖⴷⴻⵎⵜ, ⵙⴰⴽⵉⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵏ-ⵏⴻⵙⵍⴻⵍⵍⵉ, ⵏⴻⴽⴽⴻⵙ ⴷⴰⵖⴻⵏ ⵉ ⵢⵉⵎⴰⵡⵍⴰⵏ-ⵏⵙⴻⵏ 811 ⵜⴽⴻⵕⵕⵓⵙⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ 307 ⵢⵉⵎⵓⵟⵓⵜⴻⵏ, ⵉ ⴰⵖ-ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⴷⴷⵉ ⵓⵖⴱⴰⵍⵓ-ⵏⵏⵉ.

 

Last modified on ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 28 Yebrir 2020 11:50
20 ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵓⴽⵎⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⴱⵍⵉⴷⴰ : ⴰⵍⵜⴰⵖ ⵀⵔⴰⵡⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵖⴻⴼ ⴷⴻⴳ ⵏ ⵓⴳⴻⵣⴷⵓ, ⴷ ⴰⵙⴻⵍⵍⴰⵡ ⴷⴻⴳ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵉⵏ ⵏⵏⵉⴹⴻⵏ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 15 Yebrir 2020 15:56     Taggayt : ⵜⵉⵎⴻⵜⵜⵉ     Ɣran-t : 426 n tikkal   Bḍu