ⴰⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ: ⴰⵎⴷⴰⵍ ⴰⴷⴻⵖⵢⴰⵏ ⵏ ⵜⵏⴻⵖⵍⵓⵙⵉⵏ ⴷ ⵜⵏⴻⵞⵞⵉⵢⵉⵏ ⴷ ⵓⴱⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⵎⴻⵙⵏⵉ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵃⴻⴷⴷ, 22 Meɣres 2020 12:57   Ɣran-t : 53 n tikkal
ⴰⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ: ⴰⵎⴷⴰⵍ ⴰⴷⴻⵖⵢⴰⵏ ⵏ ⵜⵏⴻⵖⵍⵓⵙⵉⵏ ⴷ ⵜⵏⴻⵞⵞⵉⵢⵉⵏ ⴷ ⵓⴱⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⵎⴻⵙⵏⵉ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵏⵏⴰⵏ-ⴷ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴽⴽ ⵜⵉⵏⴻⵖⵍⵓⵙⵉⵏ ⴷ ⵜⵏⴻⵞⵞⵉⵢⵉⵏ ⴰⴷ ⵜⵜⵡⴰⵎⴻⴷⵍⴻⵏⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴳⴷⴻⵍ ⵉ ⵡⴰⵎⵎⴰⴽⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⴻⵙⵏⵉ ⴰⵎⴰⵣⴷⴰⵢ ⴷ ⵡⵓⵙⵍⵉⴳ ⴰⴷ ⴷⴷⵓⵏ ⴳⴰⵔ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵉⵏ. ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⵡⴰⵢⴰ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⵏ ⵓⵃⴻⵣⵣⴻⴱ ⵉ ⵓⵣⵔⴰⵄ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ (ⵛⵓⴱⵉⴷ-19).

ⴰⵖⵜⴰⵙ-ⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⵙ ⵓⵙⵏⴰⵙ ⵏ ⵍⴻⵡⵚⴰⵢⴰⵜ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵓⴳⴻⵏⵙⵓ ⵉ ⵢⵉⵖⴻⵔⵎⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵍⴻⵙⵙⴻⵙⴻⵏ ⴰⵣⵔⴰⵄ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ ⴷⴻⴳ ⵜⵡⴻⵏⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵜ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ.

ⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵏⴻⵛⴷⴻⵏ-ⴷ ⴰⴽⴽ ⵉⵡⴻⵍⵣⵣⴰⵢⵔⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴳⵣⵓⵏ ⵜⴰⵎⵙⴰⵍⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵇⴰⴷⵔⴻⵏ ⴰⴽⴰⵜⴻⵏ-ⴰ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵃⵔⴰⵣ ⵏ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ ⵜⴰⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵜ.

ⵙⵙⵓⵜⵔⴻⵏ ⴷⴰⵖ ⵙⴻⴳ ⵢⵉⵖⴻⵔⵎⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵇⴰⴷⵔⴻⵏ ⴰⵇⴰⴷⴻⵔ ⴷ ⵓⵎⵇⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴷⴷⵎⴻⵏ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵉⵎⵉ ⴰⵃⴻⵣⵣⴻⴱ ⵢⴻⵜⵜⵖⵉⵎⵉ-ⴷ ⴷ ⵜⵉⴼⵔⴰⵜ ⵜⴰⵎⵓⵢⴰⴼⵜ ⵉ ⵓⵙⴻⴱⴷⴻⴷ ⵏ ⵓⵣⵔⴰⵄ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ-ⴰ.

Last modified on ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 25 Meɣres 2020 15:44
ⴰⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ: ⴰⵎⴷⴰⵍ ⴰⴷⴻⵖⵢⴰⵏ ⵏ ⵜⵏⴻⵖⵍⵓⵙⵉⵏ ⴷ ⵜⵏⴻⵞⵞⵉⵢⵉⵏ ⴷ ⵓⴱⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⵎⴻⵙⵏⵉ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵃⴻⴷⴷ, 22 Meɣres 2020 12:57     Taggayt : ⵜⵉⵎⴻⵜⵜⵉ     Ɣran-t : 53 n tikkal   Bḍu