ⴰⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ: ⴰⵙⴻⵏⵇⴻⵙ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵛⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵣⵉⵔⵉⴳⴻⵏ ⵉⵎⴻⵇⵔⴰⵏⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 19 Meɣres 2020 13:37   Ɣran-t : 1 n tikkal
ⴰⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ: ⴰⵙⴻⵏⵇⴻⵙ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵛⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵣⵉⵔⵉⴳⴻⵏ ⵉⵎⴻⵇⵔⴰⵏⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵎⴻⵙⵏⵉ ⴰⴱⵔⵓⵣⵍⴰⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵙⵙⴻⵏⵇⴻⵙ ⵜⵉⴷⴷⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵛⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵣⵉⵔⵉⴳⴻⵏ ⵉⵎⴻⵇⵔⴰⵏⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ, 20 ⵎⴻⵖⵔⴻⵙ, ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵃⴻⵣⵣⴻⴱ ⵏ ⵓⵣⵔⴰⵄ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ.

« ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⴷ ⵜⵙⴻⴽⴽⵉⵔⵉⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴷⴷⵎⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ ⵏ ⵡⵓⵖⵓⵙ ⵉ ⵓⵃⴻⵣⵣⴻⴱ ⵉ ⵓⵣⵔⴰⵄ ⵏ ⵜⴽⴰⵖⵔⴻⴼⵜ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵓⵙⴻⵃⴱⵉⴱⴻⵔ ⵖⴻⴼ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⵉⴽⵍⴻⵏ-ⵏⵏⴻⵖ, ⵜⴻⵜⵜⵅⴻⴱⴱⵉⵔ-ⴷ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵎⴻⵙⵏⵉ ⴰⴱⵔⵓⵣⵍⴰⵏ ⵉⵎⵙⴰⵖⴻⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵙⵙⴻⵏⵇⴻⵙ ⴰⵣⵍⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⴰⵛⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵣⵉⵔⵉⴳⴻⵏ ⵉⵎⴻⵇⵔⴰⵏⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ 20 ⵎⴻⵖⵔⴻⵙ 2020 », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵜ-ⴰ.

ⴰⵙⴻⵏⵇⴻⵙ-ⴰ ⵢⴻⵔⵣⴰ ⴰⵙⵙⴰⵖⴻⵏ ⵏ ⵜⵡⴰⴷⴷⴰ ⴷ ⵜⵓⵇⵇⵍⴰ ⴳⴰⵔ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷ ⵡⴻⵀⵕⴰⵏ (10ⵙ00-10ⵙ00) ⴷ ⵜⵉⵏ ⴳⴰⵔ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷ ⴱⴳⴰⵢⴻⵜ (7ⵙ00-15ⵙ00).

ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵜⵉⵎⴰⵛⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⵓⵙⵉ, ⴰⵙⴻⵏⵇⴻⵙ ⵢⴻⵔⵣⴰ ⴰⵙⵙⴰⵖⴻⵏ ⴳⴰⵔ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷ ⵜⵓⴳⴳⵓⵔⵜ, ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷ ⵄⴻⵏⵏⴰⴱⴰ ⴷ ⵡⴻⵀⵕⴰⵏ-ⴱⴻⵛⵛⴰⵕ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵓⵖⴱⴰⵍⵓ-ⴰ.

ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵉⵣⵉⵔⵉⴳ ⴳⴰⵔ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷ ⵜⵉⴱⴻⵙⵜ, ⴰⵙⴻⵏⵇⴻⵙ ⴰⴷ ⵢⴻⴱⴷⵓ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ 21 ⵎⴻⵖⵔⴻⵙ.

« ⴰⴽⴰⵜ-ⴰ (ⴰⵙⴻⵏⵇⴻⵙ ⵏ ⵓⵣⵍⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⴰⵛⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵣⵉⵔⵉⴳⴻⵏ ⵉⵎⴻⵇⵔⴰⵏⴻⵏ) ⴰⴷ ⵢⴻⵇⵇⵉⵎ ⴰⵔⵎⴰ ⵜⴻⴼⴼⴻⵖ-ⴷ ⵜⵙⵓⵏⴹⴰ ⵏⵉⴹⴻⵏ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵅⴻⴱⴱⴻⵔ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵎⴻⵙⵏⵉ ⴰⴱⵔⵓⵣⵍⴰⵏ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵏⵛⴻⴷ ⵉⵎⵙⴰⵖⴻⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷⴷⵓⵏ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ-ⵏⵏⴻⵙ, ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵖⵙⴰⵔ, ⵎⴰ ⴱⵖⴰⵏ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ ⵜⴻⵍⵖⴰ.

Last modified on ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 25 Meɣres 2020 15:32
ⴰⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ: ⴰⵙⴻⵏⵇⴻⵙ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵛⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵣⵉⵔⵉⴳⴻⵏ ⵉⵎⴻⵇⵔⴰⵏⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 19 Meɣres 2020 13:37     Taggayt : ⵜⵉⵎⴻⵜⵜⵉ     Ɣran-t : 1 n tikkal   Bḍu