ⵉⵙⴻⵀⵡⴰ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ : ⵎⵎⵓⵜⴻⵏ 3 ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ 11 ⵏⵏⵉⴹⴻⵏ ⴷ ⵉⵎⴻⵊⵔⴰⵃ ⴷⴻⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ-ⴰ ⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ (ⴰⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⴰⵖⴰⵔⵉⵎ)

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 04 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018 15:53   Ɣran-t : 413 n tikkal
ⵉⵙⴻⵀⵡⴰ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ : ⵎⵎⵓⵜⴻⵏ 3 ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ 11 ⵏⵏⵉⴹⴻⵏ ⴷ ⵉⵎⴻⵊⵔⴰⵃ ⴷⴻⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ-ⴰ ⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ (ⴰⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⴰⵖⴰⵔⵉⵎ)

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ - ⵎⵎⵓⵜⴻⵏ ⴽⵔⴰⴹ (3) ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ 11 ⵏⵏⵉⴹⴻⵏ ⴷ ⵉⵎⴻⵊⵔⴰⵃ ⴷⴻⴳ ⴷⴻⴳ ⴽⵓⵥ (04) ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵀⵡⴰ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⴹⵔⴰⵏ ⴷⴻⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ-ⴰ ⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⴰⵖⴰⵔⵉⵎ. ⵓⵎⵓⵖ ⵖⴻⵣⵣⵉⴼⴻⵏ

ⵙⴽⴻⵍⵙⴻⵏ-ⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵉⴱⴻⵙⵜ ⵉⴷⴻⴳ ⵢⴻⵎⵎⵓⵜ ⵢⵉⵡⴻⵏ (01) ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵙⴹⵉⵙ (06) ⵏⵏⵉⴹⴻⵏ ⴷ ⵉⵎⴻⵊⵔⴰⵃ, ⵙⴻⴳ ⵜⴻⵜⵜⵉ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴽⴻⵔⵔⵓⵙⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵓⵟⵟⵓⵏ 83, ⴷⴻⴳ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵛⵔⵉⵄⴰ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⴷⴷⵉ ⵓⵍⵖⵓ-ⵏⵏⵉ. ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏⵏⵉⴹⴻⵏ, ⵜⵉⵢⵓⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⴰⵖⴰⵔⵉⵎ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵍⴻⵎⵙⴰⵏ ⴳⴰⵏ ⵜⵉⴳⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵓⴽⴽⵙⴰ ⵏ ⵜⴼⴻⴽⴽⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵙⵉⵏ (02) ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵣⵉⵎⴱⴰⴱⵡⵉ, ⵎⵎⵓⵜⴻⵏ ⵙ ⵓⵖⵔⴰⵇ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⴼⵜⵉⵙⵜ ⵏ ⵎⴰⵔⵙⴰ ⴱⴻⵏ ⵎ’ⵀⵉⴷⵉ.

ⵉⵙⴻⵀⵡⴰ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ : ⵎⵎⵓⵜⴻⵏ 3 ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ 11 ⵏⵏⵉⴹⴻⵏ ⴷ ⵉⵎⴻⵊⵔⴰⵃ ⴷⴻⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ-ⴰ ⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ (ⴰⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⴰⵖⴰⵔⵉⵎ)
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 04 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018 15:53     Taggayt : ⵜⵉⵎⴻⵜⵜⵉ     Ɣran-t : 413 n tikkal   Bḍu