ⵙⵓⵏⵍⴳⴰⵣ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⵉⵡⴹ ⴰⵥⴹⴹⴰ ⵏ ⵓⵎⵙⵏⵉ ⵏ ⵡⵓⵔⵔⵉⴳ ⴰⴳⴰⵎⴰⵏ ⵖⵔ 20.000 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔⵏ

Yeffeɣ-d ass n : ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 23 Yennayer 2018 14:20   Ɣran-t : 236 n tikkal
ⵄⵏⵏⴰⴱⴰ – ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ-ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵙⵓⵏⵍⴳⴰⵣ, ⵎⵓⵀⴰⵎⴷ ⴰⵔⴽⴰⴱ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ ⴷⴳ ⵄⵏⵏⴰⴱⴰ, ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵓⵔ ⵜⴻⵜⵜⵄⴹⴹⵉⵍ ⴰⵔⴰ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵙⵓⵏⵍⴳⴰⵣ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⵉⵡⴹ ⵖⵔ ⵢⵙⵡⵉ-ⵏⵏⵙ ⵏ ⵓⵙⵙⵎⵖⵔ ⵏ ⵓⵥⴹⴹⴰ ⵏ ⵡⴼⵔⴰⵇ ⵏ ⵡⵓⵔⵔⵉⴳ ⴰⴳⴰⵎⴰⵏ ⵖⵔ 20.000 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔⵏ.
 
ⴰⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2018 ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵢⴷⴳ ⴰⵔⴰ ⵢⴰⵡⴹ ⵓⵥⴹⴹⴰ ⵏ ⵡⵓⵔⵔⵉⴳ ⴰⴳⴰⵎⴰⵏ ⵖⵔ 20.000 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔⵏ ⴷⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⵢⴷⴳ ⴷⴳ 1999, ⵢⵍⵍⴰ ⵢⵙⵄⴰ ⴽⴰⵏ 6.000 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔⵏ ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵔⴽⴰⴱ ⵉ ⵜⵖⵎⵙⴰ ⴷⴳ ⵢⵉⵊⵉⴼⵕ ⵏ ⵜⵥⵔⵉⴳⵜ ⵜⵉⵙ 9 ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵟⵕⵎⵉⵙⵜ ⵟⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⴼⵔⴽ ⵏ ⵓⵥⴹⴹⴰ ⵏ ⵓⵎⵙⵏⵉ ⵏ ⵡⵓⵔⵔⵉⴳ ⴰⴳⴰⵎⴰⵏ ⴰⵢ ⵢⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⵔ ⵙⵓⵏⵍⴳⴰⵣ.
 
ⵢⵍⵍⴰ-ⴷ ⵡⴽⵙⴰⴱ-ⴰ ⵙ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵢⵉⴽⴰⵜⴰⵔⵏ ⵉⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵏ ⴰⵢ ⵍⴰ ⵢⵙⵙⴼⵔⴰⴽⵏ ⴰⵥⴹⴹⴰ-ⴰ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ ⴰⵢ ⵢⵙⵙⴰⵡⴹⵏ ⴰⴷ ⵉⴷⵍ 60% ⵙⴳ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ, ⵢⵔⵏⵓ ⵙⵙⵃⴱⵉⴱⵉⵔⵏ ⵢⵉⴽⴰⵜⴰⵔⵏ-ⴰ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵙⵎⵍⵏ ⵜⴰⵖⴰⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⵥⵍⵓ ⵏ ⵡⴼⵔⴰⵇ ⵏ ⵡⵓⵔⵔⵉⴳ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ-ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵙⵓⵏⵍⴳⴰⵣ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵔⵏⴰⵏ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵎⴰⵣⴰⵍ ⵍⴰ ⵙⵙⴼⵔⴰⵢⵏ ⴰⴷ ⴳⵏ ⵉⵙⵙⴼⵜⵉⵢⵏ ⴷ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⵉ ⵓⵙⵙⵎⵖⵔ ⵏ ⵓⵥⴹⴹⴰ ⵏ ⵡⵓⵔⵔⵉⴳ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵉⵃⴰⵣ ⵉⵎⵓⴽⴰⵏ ⵓⵄⵣⵉⵍⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ.
Last modified on ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 08 Fuṛaṛ 2018 14:35
ⵙⵓⵏⵍⴳⴰⵣ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⵉⵡⴹ ⴰⵥⴹⴹⴰ ⵏ ⵓⵎⵙⵏⵉ ⵏ ⵡⵓⵔⵔⵉⴳ ⴰⴳⴰⵎⴰⵏ ⵖⵔ 20.000 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔⵏ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 23 Yennayer 2018 14:20     Taggayt : ⵜⵉⵎⴻⵜⵜⵉ     Ɣran-t : 236 n tikkal   Bḍu