ⴰⴷ ⵢⵖⵍⵉ ⵓⴳⴼⴼⵓⵔ ⴷⴳ ⵢⵉⴳⵣⴷⴰ ⵏ ⵟⵍⵎⵎⴰⵙⵜ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⴳⵎⵎⵓⴹ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⵖⴼ ⵢⵉⵔⵉ ⵏ ⵢⵉⵍⴻⵍ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵃⴻⴷⴷ, 11 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2020 20:53   Ɣran-t : 6 n tikkal
ⴰⴷ ⵢⵖⵍⵉ ⵓⴳⴼⴼⵓⵔ ⴷⴳ ⵢⵉⴳⵣⴷⴰ ⵏ ⵟⵍⵎⵎⴰⵙⵜ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⴳⵎⵎⵓⴹ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⵖⴼ ⵢⵉⵔⵉ ⵏ ⵢⵉⵍⴻⵍ

 

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴰⴷ ⵢⵖⵍⵉ ⵓⴳⴼⴼⵓⵔ ⵜⵉⴽⵡⴰⵍ ⵙ ⵕⵕⵄⴷⴰ ⴷⴳ ⵢⵉⴳⵣⴷⴰ ⵏ ⵟⵍⵎⵎⴰⵙⵜ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⴳⵎⵎⵓⴹ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵙⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴷⴷ) ⵖⴼ ⵡⵉⵙ 15ⵀ ⴷ ⴰⴼⵍⵍⴰ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵖⵎⵉⵙ ⵢⵎⵎⵓⵣⴳⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⵉⴳⵏⴰⵡⵜ (ⴱⵎⵙ) ⴷ ⵢⴼⴽⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵡⴰⵔⵉⴷⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⵉⴳⵏⴰⵡⵜ.

ⵉⴳⵣⴷⴰ ⵢⵔⵣⴰ ⵓⵖⵎⵉⵙ-ⴰ ⵓⵣⵣⵉⴳ ⵉⵍⴰⵏ ⴰⵙⵡⵉⵔ ⴰⵜⵛⵉⵏⵉ ⴷ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⴱⵍⵉⴷⴰ, ⵙⵟⵉⴼ, ⵎⵉⵍⴰ, ⵇⵙⵏⵟⵉⵏⴰ, ⴳⴰⵍⵎⴰ ⴰⴽⴽⴷ ⵙⵙⵓⵇ ⴰⵀⵔⴰⵙ.

ⵟⴰⵏⵛⵜⴰ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵖⵍⵉⵏ ⴰⴷ ⵜⵎⵎⵙⴽⵍ ⴳⴰⵔ 20 ⴰⴽⴽⴷ 30 ⵏ ⵢⵉⵎⵉⵍⵉⵎⵉⵜⵔⵏ ⴽⵔⴰ ⴰⵔⴰ ⵢⴽⴽ ⵓⵖⵎⵉⵙ ⵓⵣⵣⵉⴳ ⵏ ⵜⵙⵏⴰⴳⵏⴰⵡⵜ ⴰⵔⴰ ⵢⴽⴼⵓⵏ ⴰⵙⵙ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ (ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ) ⵖⴼ ⵓⵙⵔⴰⴳ ⵡⵉⵙ 06ⵀ00.

ⵉⴳⵣⴷⴰ-ⵉⴹⵏ ⵢⵔⵣⴰ ⵓⵖⵍⵍⵓⵢ ⵏ ⵓⴳⴼⴼⵓⵔ ⴷ ⵟⵉⵣⵉ ⵓⵣⵣⵓ, ⴱⴳⴰⵢⵜ, ǧⵉǧⵍ, ⵙⴽⵉⴽⴷⴰ, ⵄⵏⵏⴰⴱⴰ ⴰⴽⴽⴷ ⵟⵟⴰⵔⴼ.

ⵟⴰⵏⵛⵜⴰ ⵏ ⵓⴳⴼⴼⵓⵔ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵖⵍⵉⵏ ⴰⴷ ⵜⵎⵎⵙⴽⵍ ⴳⴰⵔ 30 ⴰⴽⴽⴷ 50 ⵏ ⵢⵉⵎⵉⵍⵉⵎⵉⵜⵔⵏ ⵜⵣⵎⵔ ⴰⴷ ⵜⴰⵡⴹ ⵏⵖ ⴰⴷ ⵜⴽⴽ ⵏⵏⵉⴳ ⵏ 60 ⵏ ⵢⵉⵎⵉⵍⵉⵎⵉⵜⵔⵏ, ⴷⴳ ⵓⴽⵓⴷ ⵉⴷⴳ ⴰⵔⴰ ⵢⴽⴽ ⵓⵖⵎⵉⵙ-ⴰ ⵓⵣⵣⵉⴳ, ⴰⴷ ⵢⵖⵍⵉ ⵓⴳⴼⴼⵓⵔ ⵙ ⵓⵣⴰⵢⴹ ⴰⴽⴽⴷ ⵕⵕⵄⴷⴰ, ⴰⴽⴽⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⵇⵇⵉⵎ, ⴷⴳ ⵢⵉⴳⵣⴷⴰ ⵉⵏⴳⴳⵓⵔⴰ-ⴰ ⵉ ⴷ-ⵏⴱⴷⵔ, ⴰⵍⴰⵎⵎⴰ ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ (ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ) ⵖⴼ ⵓⵙⵔⴰⴳ ⵡⵉⵙ 12ⵀ00.

ⴰⴷ ⵢⵖⵍⵉ ⵓⴳⴼⴼⵓⵔ ⴷⴳ ⵢⵉⴳⵣⴷⴰ ⵏ ⵟⵍⵎⵎⴰⵙⵜ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⴳⵎⵎⵓⴹ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⵖⴼ ⵢⵉⵔⵉ ⵏ ⵢⵉⵍⴻⵍ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵃⴻⴷⴷ, 11 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2020 20:53     Taggayt : ⵜⵉⵎⴻⵜⵜⵉ     Ɣran-t : 6 n tikkal   Bḍu