ⵟⴰⵙⵎⵀⵓⵢⵜ ⵜⴰⵏⴱⴷⴰⵏⵜ 2020 : ⵎⵎⵓⵜⵏ 71 ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵙ ⵓⵖⵔⴰⴳ ⴷⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵊⴻⵎⵄⴰ, 09 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2020 01:26   Ɣran-t : 2 n tikkal
ⵟⴰⵙⵎⵀⵓⵢⵜ ⵜⴰⵏⴱⴷⴰⵏⵜ 2020 : ⵎⵎⵓⵜⵏ 71 ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵙ ⵓⵖⵔⴰⴳ ⴷⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ

 

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵙⴽⵍⵙⵏ ⵙⴰⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⵢⵉⵡⵏ (71) ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵉⵏ ⵙ ⵓⵖⵔⴰⴳ ⵉⴷⴳ ⵍⵍⴰⵏ 46 ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴷⴳ ⵜⴼⵜⵉⵙⵉⵏ ⵢⵜⵜⵡⴰⴳⴷⵍⵏ ⵉ ⵓⵄⵓⵎⵎⵓ ⴷⴳ 14 ⵏ ⵢⵉⴳⵣⴷⴰ ⵉ ⴷ-ⵢⵣⴳⴰⵏ ⵖⴼ ⵢⵉⵔⵉ ⵏ ⵢⵉⵍⵍⴻⵍ ⴷⴳ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵢⵔⵙⵏ ⴳⴰⵔ 15 ⵢⵓⵍⵢⵓ ⴰⴽⴽⴷ 1 ⵜⵓⴱⵔ 2020, ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ (ⵍⵅⵎⵉⵙ) ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⵖⵡⴰⵍⵜ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵙⵉⴹⵏ ⴷⴳ ⵟⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⵓⵜ ⵏ ⵓⵎⵙⵜⵏ ⴰⵖⴰⵔⵉⵎ (ⴹⴳⵒⵛ).

"ⴹ ⴰⵖⵔⵓⴷ ⵏ 71 ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵉ ⵢⵎⵎⵓⵜⵏ ⵙ ⵓⵖⵔⴰⴳ ⵉ ⵢⵜⵜⵡⴰⵙⴽⵍⵙⵏ ⴷⴳ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵢⵔⵙⵏ ⴳⴰⵔ 15 ⵢⵓⵍⵢⵓ ⴰⴽⴽⴷ 1 ⵜⵓⴱⵔ 2020 ⴷⴳ 14 ⵏ ⵢⵉⴳⵣⴷⴰ ⵉ ⴷ-ⵢⵣⴳⴰⵏ ⵖⴼ ⵢⵉⵔⵉ ⵏ ⵢⵉⵍⵍⴻⵍ, ⴰⵢⴰ ⵢⴹⵔⴰ-ⴷ ⵙⴳ ⵢⴱⴷⴰ ⵓⵙⴷⴷⵓ ⵏ ⵓⵖⵜⴰⵙ ⵏ ⵓⵍⴷⴰⵢ ⴰⴼⴰⵔⴰⵏ  ⵏ ⵜⴼⵜⵉⵙⵉⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵍⵍⵓⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵓⵏⴼⵓ, ⴰⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵏⴰⴳⵔⴰⵡ  ⵏ ⵓⵔⴰⴼⵇ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵃⵣⵣⴱ ⵉⴷⴳ ⵍⵍⴰⵏ ⵡⴰⴽⴰⵜⵏ ⵉⴷⴰⵡⵙⴰⵏⴻⵏ ⵉ ⵓⵎⵙⵜⵏ ⵎⴳⴰⵍ ⴰⵣⵓⵣⵣⵔ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵟⵙⵎⵔⵜ ⵛⵓⴹⵉⴷ-19", ⵉ ⴷ-ⵢⵙⵙⴳⵣⵉ ⵉ ⵟⵏⴳⴳⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⴰⵛⵀⵓⵓⵔ ⴼⴰⵔⵓⵓⴽ.

ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵓⵎⴰⵙⴰⵢ-ⵏⵏⵉ, ⴳⴰⵔ 25 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵉ ⴷ-ⵢⴹⵔⴰⵏ ⴷⴼ ⵜⴼⵜⵉⵙⵉⵏ ⵉⴷⴳ ⵢⵜⵜⵡⴰⵙⵉⵔⴳ ⵓⵄⵓⵎⵎⵓ, 10 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵙⴽⵍⵙⵏ-ⵜⵏⵜ ⴱⵕⵕⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⵏ ⵏ ⵜⵄⵙⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴼⵜⵉⵙⵉⵏ ⵎⴳⴰⵍ 15 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵎⵉ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵄⵙⵙⴰⵙⵜ.

ⴹⴳ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵉ ⴷ-ⵏⴱⴷⵔ ⵓⴼⵍⵍⴰ, ⵏⵙⵙⴽⵍⵙ ⴰⵣⴰⵍ ⵏ 37 ⵉⵎⵍⵢⴰⵏ ⵏ ⵡⵉⴷ ⵢⵙⵏⴱⴷⴰⵏ ⴷⴳ 14 ⵏ ⵢⵉⴳⵣⴷⴰ-ⴰ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⵖⴼ ⵢⵉⵔⵉ ⵏ ⵢⵉⵍⵍⴻⵍ, 27.525 ⵏ ⵜⵉⴳⴰⵡⵉⵏ ⴰⴽⴽⴷ 19.429 ⵉⴹⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⴽⴽⵙ ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵉⵖⵔⵇⵏ, ⵔⵏⵓ ⴷⴰⵖⵏ 6.916 ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵉ ⴷⵓⵡⴰⵏ ⴷⵉⵏ ⴰⴽⴽⴷ 1.255 ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵉ ⵡⵡⵉⵏ ⵙ ⵉⵙⴳⵏⴰⴼⵏ, ⵉ ⵢⵣⵣⵉⵔⴳ ⵓⵎⴰⵙⴰⵢ.

ⵟⵔⵣⴰ ⵜⵎⵙⴰⵍⵜ ⴷⴰⵖⵏ 12 ⵏ ⵢⵉⵎⵊⵔⴰⵃ ⵉ ⴷ-ⵢⴽⴽⴰⵏ ⵙⴳ ⵢⵉⵙⵀⵡⴰ ⵏ ⵜⴼⵍⵓⴽⵉⵏ, ⵉⴷⴳ ⵍⵍⴰⵏ 5 ⴷⴳ ⵓⴳⵣⴷⵓ ⵏ ⵟⵟⴰⵔⴼ. ⵓⵍⴰⵛ ⵡⴰⵏⴷⴰ ⵙⴽⵍⵙⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ, ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ.

ⴹ ⴰⵖⵔⵓⴷ ⵏ 13.00 ⵏ ⵢⵉⵎⴳⴳⵉⵢⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵢⵉⴼⵙⵢⴰⵏⴻⵏ ⵉ ⴷ-ⵙⴳⵔⵡⵏ ⵉ ⵜⵖⵍⵍⵉⵙⵜ ⵏ ⵜⴼⵜⵉⵙⵉⵏ ⴷⴳ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵄⵎⵎⴷ ⵓⵄⵓⵎⵓ, ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵜⴼⵜⵉⵙⵉⵏ ⵢⵡⵡⴹ ⴰⵔ 384, ⴰⵢⴰ ⴰⴽⴽ ⴷⴳ 14 ⵏ ⵢⵉⴳⵣⴷⴰ ⵉ ⴷ-ⵢⵣⴳⴰⵏ ⵖⴼ ⵢⵉⵔⵉ ⵏ ⵢⵉⵍⵍⴻⵍ, ⵔⵏⵓ-ⴰⵙ ⵜⴰⵔⵓⵙⵉ ⵏ ⵡⴰⴽⴽ ⵉⵙⴳⴰⵍⴼⵏ ⵢⵙⵙⴼⴽⵏ ⵉ ⵓⵎⵙⵜⵏ ⵏ ⵡⵉⴷ ⴰⴽⴽ ⵢⵙⵏⴷⴰⵏ ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⵉ ⵢⵍⵍⴰ ⴷⴳ ⵓⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵔⴰⴼⵇ ⵏ ⵓⵃⵣⵣⴱ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵒⵔⵓⵟⵓⴽⵓⵍ ⴰⴷⴰⵡⵙⴰⵏ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵏⵇⴰⴱⵍ ⴰⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵟⵙⵎⵔⵜ ⵛⵓⴹⵉⴷ-19, ⵉ ⵢⵔⵏⴰ ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ.

ⵟⴰⵙⵎⵀⵓⵢⵜ ⵜⴰⵏⴱⴷⴰⵏⵜ 2020 : ⵎⵎⵓⵜⵏ 71 ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵙ ⵓⵖⵔⴰⴳ ⴷⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵊⴻⵎⵄⴰ, 09 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2020 01:26     Taggayt : ⵜⵉⵎⴻⵜⵜⵉ     Ɣran-t : 2 n tikkal   Bḍu