ⵎⵄⴻⵙⴽⴻⵕ : ⴷⴻⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵙⴻⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⵉ ⵓⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⴷⵓⴽⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 30 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2020 10:14   Ɣran-t : 0 n tikkal
ⵎⵄⴻⵙⴽⴻⵕ : ⴷⴻⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵙⴻⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⵉ ⵓⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⴷⵓⴽⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵎⵄⴻⵙⴽⴻⵕ – ⴰⵙⴻⵎⵜⴰⵔ ⴷⴻⴳ ⵜⵙⴻⵍⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴽⴻⵍⴼⴻⵏ ⵙ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⴷⵓⴽⵍⴰⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵎⵖⵉⵡⴰⵏ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴱⴻⵕⵕⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⵏⴰⵣⵉⵀ ⴱⴻⵔⵔⴰⵎⴷⴰⵏⴻ ⵉⵛⴰⵔ-ⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴻⴷⴷ) ⴷⴻⴳ ⵎⵄⴻⵙⴽⴻⵕ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴳⴻⵏ ⵙⵢⴰ ⴷ ⴰⴼⴻⵍⵍⴰ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵙⴻⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⵓⴷⴷⵙⴻⵏ ⴰⵎⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ.

ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⴹⵔⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵎⵄⴻⵙⴽⴻⵔ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵙⴳⴻⵔⵡⴻⵏ ⵉⵙⴻⴳⴱⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⴷⵓⴽⵍⴰⵏ ⴰⴷⵉⴳⴰⵏ, ⵢⴻⵣⵣⵉⵔⴻⴳ-ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⴻⵔⵔⴰⵎⴷⴰⵏⴻ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ "ⵉⵎⵢⵉⴳⵔⴻⵏ ⵉ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵓⴷⴷⵙⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵙⴻⴳⴱⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⴷⵓⴽⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⴳⴻⵣⴷⴰ ⴰⴷ ⵉⴽⴻⵎⵎⴻⵍ ⴰⵍⴰⵎⵎⴰ ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ 18 ⵜⵓⴱⴻⵔ ⵉ ⴷ-ⵉⵜⴻⴷⴷⵓⵏ, ⵙⴰⴽⵉⵏ, ⵖⴻⴼ ⵓⵣⴰⴷⵓⵔ ⵏ ⵡⴰⴽⴽ ⵉⵙⵓⵎⵔⴻⵏ, ⴰⴷ ⵏⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵜⵙⴻⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵖⵍⵉ ⵖⴻⴼ ⵡⴰⵎⴻⴽ ⴰⵔⴰ ⵏⴻⵙⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⴰⵎⴰⵀⵉⵍ ⴰⴷⵓⴽⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ", ⵢⴻⵙⵎⴻⴽⵜⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵙⵙⵓⴷⴷⵙⴻⵏ ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵢⵉⵏ ⴷⴻⴳ 20 ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵣⴷⴰ ⵏ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵢⴻⵎⴳⴰⵔⴷⴻⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ.

ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ-ⵉⴹⴻⵏ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⵖⴻⵏ ⵜⴰⵖⵍⴰⵎⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⴰⵜⵡⵉⵍⴰⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴽⴻⵍⴼⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⴳ ⵜⴰⵖⴻⵔⵖⴰⵔⵜ ⵜⵓⵎⴹⵉⵏⵜ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⴷⵓⴽⵍⴰⵏ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵙⴻⵍⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⵍⴰ ⵢⴻⵜⵜⴽⴻⵎⵎⵉⵍ ⴰⵎⴰⵀⵉⵍ-ⵉⵙ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵢⵉⵙⵡⵉ ⵏ ⴽⴻⴼⴼⵓ ⵏ ⵜⵖⴻⵔⵖⴻⵔⵜ ⵇⴱⴻⵍ ⵜⴰⴳⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⵉⴷⴻⴳ ⵏⴻⵍⵍⴰ, ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⵉⵖⴻⵔⵖⴻⵔⵜ-ⴰ ⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⴻⴽⴽⵉ ⴷⴻⴳ ⵡⵓⵙⵙⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⴻⴼⵍⵉ ⵏ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵜ ⵏ ⵜⵎⴻⵜⵜⵉ ⵜⴰⵖⴰⵔⵉⵎⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⴷⵓⴽⵍⴰⵏ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⴷⴻⴳ ⵓⴳⴻⵏⵙⵓ ⵏⴻⵖ ⴱⴻⵕⵕⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ.

ⵉⴳⴻⵔ-ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵡⵜ ⵏⴰⵣⵉⵀ ⴱⴻⵔⵔⴰⵎⴷⴰⵏⴻ, ⴷⴻⴳ ⵜⵔⵉⵔⵉⵢⵉⵏ-ⵉⵙ ⵉ ⵢⵉⴳⴻⵏⵙⴰⵙⴻⵏ ⵏ ⵜⵎⴻⵜⵜⵉ ⵜⴰⵖⴰⵔⵉⵎⵜ ⵏ ⵎⵄⴻⵙⴽⴻⵔ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⵢⵉⴳⴻⵔ-ⴰ, ⵉ ⵙⵙⵓⴷⴷⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵇⵙⴻⵕ ⵏ ⵢⵉⵎⵢⵉⴳⵔⴻⵏ ⵏ ⵓⴳⴻⵣⴷⵓ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵍⴻⴱⵏⵉ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵉⵖⴻⵔ ⴷ-ⵢⴻⵖⵖⴰⵔ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⵍⴰ ⵏⵜⴻⵜⵜⵉⴷⵉⵔ ⵜⵓⵔⴰ ⵉⵙⵓⵔⵉⴼⴻⵏ-ⵉⵙ ⵉⵎⴻⵣⵡⵓⵔⴰ, ⴰⵢⴰ ⵢⴻⵃⴰⵡⴰⴵ ⵚⵚⴱⴻⵔ, ⴰⵎⴰⵀⵉⵍ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵜⵜⴻⴽⴽⵉ ⵏ ⵎⴻⴷⴷⴻⵏ ⴰⴽⴽ, ⴰⵎⴻⴷⵢⴰ ⵏ ⵜⵎⴻⵜⵜⵉ ⵜⴰⵖⴰⵔⵉⵎⵜ.

ⵎⵄⴻⵙⴽⴻⵕ : ⴷⴻⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵙⴻⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⵉ ⵓⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⴷⵓⴽⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 30 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2020 10:14     Taggayt : ⵜⵉⵎⴻⵜⵜⵉ     Ɣran-t : 0 n tikkal   Bḍu