ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⴰⴷ ⵢⴻⵖⵍⵉ ⵓⵏⵥⴰⵔ ⵜⵉⴽⵡⴰⵍ ⴷ ⴰⵣⵓⵣⴰⵔ ⵙ ⵔⵔⵄⵓⴷ ⴷⴻⴳ 7 ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵍⴻⵎⵎⴰⵙⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⴳⵎⵓⴹ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⴽⵍⵉ ⴷ ⴰⴼⴻⵍⵍⴰ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵔⴰⴱⵓⵍ ⵓⵣⵣⵉⴳ ⵏ ⵜⴻⵙⵏⵉⴳⵏⴻⵡⵜ ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⴻⵙⵏⵉⴳⵏⴻⵡⵜ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ - ⵎⵎⵓⵜⴻⵏ 8 ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ 12 ⵏⵏⵉⴹⴻⵏ ⴷ ⵉⵎⴻⵊⵔⴰⵃ ⴷⴻⴳ 8 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵀⵡⴰ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⴹⵔⴰⵏ ⴷⴻⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ-ⴰ ⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⴽⴽ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵔⴰⴱⵓⵍ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵥⵍⴰ ⵏ ⵓⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⴰⵖⴰⵔⵉⵎ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ - ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ 1ⵓ ⵎⴰⵢⵓ 2018 ⴷ ⴰⵙⴳⵓⵏⴼⵓ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵅⴻⵍⵚⴻⵏ ⵉ ⵡⴰⴽⴽ ⵉⵎⴻⵀⵀⴰⵍⴻⵏ ⵏ ⵜⵙⵓⴷⴰ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴻⴷⴱⴰⵍ ⵜⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵉⵏ, ⵏ ⵜⴻⵎⵙⵓⴽⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵓⴷⴷⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵓⵙⵍⵉⴳⵉⵏ, ⴰⴽⴽⴻⴷ ⴷⴰⵖⴻⵏ ⵡⵉⴷ ⴰⴽⴽ ⵢⴻⵜⵜⵎⴰⵀⴰⵍⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵓⵙⵍⵉⴳⵉⵏ, ⴰⴽⴽ ⵉⴳⵣⵓⵎⴻⵏ, ⵓⵍⴰ ⴷ ⵉⵎⴻⵀⵀⴰⵍⴻⵏ ⵢⴻⵜⵜⵎⴰⵀⴰⵍⴻⵏ ⵙ ⵓⵙⵔⴰⴳ ⵏⴻⵖ ⵙ ⵡⴰⵙⵙ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴻⴷ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵓⵛⵔⵉⴽ ⵏ ⵜⵎⴻⵀⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⵓⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵜ
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⴽⵔⴰⴹ (13) ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵉ ⵢⴻⵎⵎⵓⵜⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⴽⵔⴰⴷⴻⵜ ⵏ ⵜⵎⴻⵔⵡⵉⵏ ⴷ ⵙⴻⵎⵎⵓⵙ (35) ⵏⵏⵉⴹⴻⵏ ⴷ ⵉⵎⴻⵊⵔⴰⵃ ⴷⴻⴳ ⵜⵣⴰ (09) ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵀⵡⴰ ⵏ ⵓⴱⴻⵔⵉⴷ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⴹⵔⴰⵏ ⴷⴻⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ-ⴰ ⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⴽⴽ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵔⴰⴱⵓⵍ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵓⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⴰⵖⴰⵔⵉⵎ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ - ⵎⵎⵓⵜⴻⵏ ⵙⴹⵉⵙ (6) ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⴽⵓⵥⴻⵜ ⵏ ⵜⵎⴻⵔⵡⵉⵏ ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵏ (41) ⵏⵏⵉⴹⴻⵏ ⴷ ⵉⵎⴻⵊⵔⴰⵃ ⵙⴻⴳ ⴷ-ⴹⵔⴰⵏ ⵎⵔⴰⵡ (10) ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵀⵡⴰ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⴷⴻⴳ 48 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ-ⴰ ⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ, ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⴽⴽ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴻⴱⵜ ⵓⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⴰⵖⴰⵔⵉⵎ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ. ⴷⴻⴳ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵓⴱⵉⵔⴻⵜ ⵉ ⵙⴽⴻⵍⵙⴻⵏ ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵥⵥⴰⵢⴻⵏ ⵙ ⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵏ (1) ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵟⴰⵎ (8) ⵏⵏⵉⴹⴻⵏ ⴷ ⵉⵎⴻⵊⵔⴰⵃ, ⴷⴻⴳ ⵙⵉⵏ (2) ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵀⵡⴰ
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⴰⵣⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⴳⵓⵎⵎⴰ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵣⴻⴳⵣⴰⵡⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⵓⵍⵣⵓⵣ ⵏ ⵓⵊⴻⵎⵎⴰⵍ ⵏ ⴽⴰⵍⵉⵜⵓⵙ (ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ) ⴰⴷ ⵢⴻⵔⴽⴻⴷ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵔⴻⵎⴹⴰⵏ ⴰⵛⴽⵓ ⵎⵎⵓⴽⵏⴻⵏ ⵢⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵔⴻⴱⵄⴰ ⵓⵏⴻⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵓⵙⴻⴼⵔⴻⴽ ⵏ ⵓⴽⵙⵓⵎ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵙⴻⵍⵎⴰⵏ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵔéⴷⵀⴰ ⴰⵜⵜⴰⴱ. Ɣⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵉⵔⵣⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵢⵉⵏⴻⵙⵖⵓⵎⴰ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵉ ⵡⵓⵍⵣⵓⵣ ⵏ ⵓⵊⴻⵎⵎⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⴳⵓⵎⵎⴰ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵣⴻⴳⵣⴰⵡⴻⵏ ⵏ ⴽⵍⵉⵜⵓⵙ, ⴰⵏⴷⴰ ⵣⴻⵍⵍⵓⵏ ⴷⴻⴳ ⵔⵓⵉⵙⵙⴻⴰⵓ, ⵖⵓⵔ
ⵜⵉⵣⵉ ⵓⵣⵣⵓ – ⵜⴻⵙⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⴻⵎⵔⴻⵙ (ⴰⵏⴻⵎ), ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, ⵜⴰⵥⵔⵉⴳⵜ ⵜⵉⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵏⴻⵎⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵙⴻⵎⵔⴻⵙ ⵏ « ⵊⵧⴱ ⴷⴰⵜⵉⵏⴳ » ⴷⴻⴳ ⵓⵅⵅⴰⵎ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ ⵏ ⵎⵧⵓⵍⵧⵓⴷ-ⵎⴰⵎⵎⴻⵔⵉ ⴷⴻⴳ ⵜⵉⵣⵉ ⵓⵣⵣⵓ.
ⵡⴻⵀⵕⴰⵏ – ⵙⵅⴻⵚⵔⴻⵏ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⴻⵜⵍⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴷⵢⴰⵙ (ⵙⵙⴻⴱⵜ) ⴷⴻⴳ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵍⴱⴻⵢⵢⴻⴹ, ⴰⵔⵔⴰⵎ ⵏ ⵓⵙⵙⴻⵜⵜⵉ ⵏ 42 ⵏ ⵜⵙⴰⵡⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⵙⴻⵏⵣⵉⴽⴰⵏⵉⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴻⴷⴷ, ⵜⴼⴻⴽⴽⴰ-ⴰ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ. ⵓⴱⵥⴻⵏ ⵢⵉⴼⴻⵔⴷⵉⵙⴻⵏ ⵏ
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ - ⵎⵎⵓⵜⴻⵏ ⵙⴰ (7) ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ 18 ⵏⵏⵉⴹⴻⵏ ⴷ ⵉⵎⴻⵊⵔⴰⵃ ⴷⴻⴳ 9 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵀⵡⴰ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⴹⵔⴰⵏ ⴷⴻⴳ 48 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ-ⴰ ⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ, ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⴽ ⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⵉ ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴻⴱⵜ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵓⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⴰⵖⴰⵔⵉⵎ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰƔⵜ- ⵜⵉⵣⴻⵏⵣⴻⵍⵜ ⵏ ⵡⴰⵣⴰⵍ ⵏ 3,6 ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⵍⵍⵓⵎ ⵏ ⵔⵉⵛⵀⵜⴻⵔ ⵢⴻⴹⵕⴰ-ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵊⴻⵎⵄⴰ ⵖⴻⴼ 7ⵀ 54 ⴷⵉ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⴱⵧⵓⵎⴻⵔⴷⴻⵙ ⵉⴷ-ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵓⵏⴰⴷⵉ (ⵛⵔⴰⴰⴳ) ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵡⵓⵍⵖⵓ. ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵣⴻⵏⵣⴻⵍⵜ-ⴰⴳⵉ