ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵢⵓⴷⵔ ⵙ 21,37 % ⵓⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵉⵏ ⴷⴳ ⵢⵉⵙⵀⵡⴰ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⴷⴳ ⵓⵙⴹⵉⵙⵢⵓⵔ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2020, ⴰⴽⴽⴰ 352 ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵉ ⵉⵎⵏⵄⵏ ⵙⴳ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ, ⵙ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖ ⵖⵓⵔ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2019, ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ), ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵟⵎⴰⴳⵍⴰ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵖⵍⵍⵉⵙⵜ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ.
ⵟⴰⵎⵏⵖⴰⵙⵟ – ⵟⴰⵏⵖⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵟⵎⵙⵜⵍⴻⵍⵜ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ, ⵏ ⵟⵡⴰⵛⵓⵍⵜ ⴰⴽⴽⴷ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵎⵟⵟⵓⵜ, ⴷ ⵜⴰⵏⵖⵍⴰⵜ ⵏ ⵍⵄⴹⵉⵍ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ, ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵀⵍ ⴰⴽⴽⴷ ⵟⵖⵍⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵏⵎⵜⵜⵉⵜ, ⴽⴰⵓⵓⵜⴰⵔ ⴽⵔⵉⴽⵓⵓ ⵜⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵜⴰⵙⵔⵜⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ ⵓⴳⵣⵓⵎ ⵜⵔⵙ ⵖⴼ ⵓⵙⴽⵛⵎ ⵏ ⵜⴰⴳⴳⴰⵢⵉⵏ ⵜⵓⵔⵀⵉⴼⵉⵏ ⴷⴳ ⵜⵏⴼⵍⵉⵜ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵜ, ⵙ ⵓⴹⵎⴰⵏ-ⵏⵙⵏ ⵏ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵍⵖ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⴰⵍⴻⵍⵜ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵣⵎⵔⵏ ⴰⴷ ⵔⴹⵍⵏ ⵉⴷⵔⵉⵎⵏ ⵙⴳ ⵟⵏⴳⴳⴰ ⵟⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵏ ⵓⵙⴼⵔⴽ ⵏ ⵜⵎⵉⴽⵔⵓⵕⵎⵉⵙⵉⵏ (ⴰⵏⴳⵎ).
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵓⴳⴻⵏⵙⵓ, ⵏ ⵜⴻⵏⴱⴰⵣⵉⵏ ⵜⵉⴷⵉⴳⴰⵏⵉⵏ ⵉⵛⴰⵔ-ⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴻⴷⴷ) ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ, ⴰⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ ⵓⴽⵎⴰⵏ ⵓⵣⴳⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵏⴻⵣⴷⵓⵖⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⴽⵔⴰⴹ (03) ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⴻⵣⴷⵓ ⵏ ⵜⵎⴻⵏⵖⴰⵙⵜ, ⵙⴻⴳ ⵓⵙⵔⴰⴳ ⵡⵉⵙ 17ⵀ00 ⴰⵔ ⴰⵣⴻⴽⴽⴰ-ⵏⵏⵉ ⵖⴻⴼ ⵓⵙⵔⴰⴳ ⵡⵉⵙ 05ⵀ00, ⴰⵢⴰ ⴰⴽⴽ, ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵏⵣⴰⴳⵜ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵇⵇⵉⵎⴻⵏ 15 ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ, ⵙⴻⴳ ⵓⵣⴻⴽⴽⴰ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ (ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ).
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵉⴳⴻⵔ-ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵓⵏⴻⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ, ⴽⵀⴻⵍⵉⴼⴰ ⵓⵏⵉⵙⵙⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⵉ ⵢⵉⴽⴰⵜⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵀⴻⵢⵢⵉⵏ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⴻⵍⵍⵉⵍ ⵏ ⵓⵃⴻⵣⵣⴻⴱ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴼⴻⵔⵇⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⵎⴻⵜⵡⵉⵢⴻⵏ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴰⵍⵍⴻⵏ ⵎⴰ ⵜⴻⵍⵍⴰ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵃⴱⴰⵙ ⵏ « ⵜⵔⴻⵎⵖⴰ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ». ⵎⵉ ⵢⴻⴼⴽⴰ ⵍⴰⵎⴻⵕ ⵉ ⵓⴱⴻⴷⴷⵓ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵃⴻⵎⵍⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⴼⵔⴻⵢ ⵖⴻⴼ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⴱⵔⵉⴷⴰⵏⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⵣⵓⵎⴱⵉ ⴰⵡⵍⴰⵍ (ⵜⴰⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵎⵓⵃⴻⵎⵎⴰⴷⴻⵢⵢⴰ), ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵓⵏⴻⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵜ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⴷ-ⴰⴼⴻⵏ ⵜⵉⴼⵔⴰⵜⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⵔⴰⵔ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵣⴻⵔⵡⴻⵏ ⵙⵙⴻⴱⴱⴰⵜ ⵏ « ⵜⵔⴻⵎⵖⴰ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ » ⴷ ⵜⵎⴻⵔⵏⵉⵡⵜ ⵡⴰⵔ ⴰⴱⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵡⵉⴷ ⵢⴻⵜⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵜⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵙⴻⵀⵡⴰ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ. ⵓⵍⴰ ⵎⴰ ⴰⵡⴰⵏⴰⴽ ⵢⴻⴼⴽⴰ ⴰⵟⴰⵙ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⴽⴻⵏ ⵉ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⴷ ⵜⴻⵖⴱⵓⵍⴰ ⵜⵉⵍⵙⴰⵏⵉⵏ, ⴰⴳⵎⵓⴹ ⵎⴰⵣⴰⵍ ⵉⵅⵓⵚⵚ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⵔⴰⵔ-ⴰ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵙⵃⴰⵙⵙⴻⴼ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵉⵎⵉ, ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ 20 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ, ⵎⴰⵣⴰⵍ ⵉⵔⴻⵏⵏⵓ ⵓⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵜⴻⵖⵜⴰⵙ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵀⵡⴰ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ. « ⵜⵉⴼⵔⴰⵜ ⵓⵔ ⵜⴻⵇⵇⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⴽⴰⵏ ⵖⴻⵔ ⵜⵉⴳⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⵓⵍⵜⴰ, ⵡⴰⵏⴰⴳ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵜⵜⴻⴽⴽⵉⵏ ⴷⴰⵖ ⵢⵉⵛⵔⵉⴽⴻⵏ ⴰⵎ ⵢⵉⵖⴻⵔⴱⴰⵣⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵏⵀⴰⵕⵜ, ⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵀⴰⵏ ⵙ ⵜⴻⴳⵏⵉⵜ ⵏ ⵢⵉⴱⵔⵉⴷⴻⵏ, ⵓⴳⵓⵔⴻⵏ ⵉⵜⵡⵉⵍⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⴻⴷⴷⴰⵢⴻⵏ ⴷ ⵜⴻⴳⵏⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⴻⵀⵀⴰⵕ », ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⴷ-ⵍⵀⵓⵏ ⴷⴰⵖ ⵙ ⵢⵉⵎⴻⵜⵡⵉⵢⴻⵏ ⵏ ⵓⵣⵍⴰⵢ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰ. ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⴷⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵡⴰⵍⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵜ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉⴽⴰⵎⵢⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⴻⵙⵏⵉ ⵏ ⵢⵉⵍⵣⴰⵣⴻⵏ ⴷ ⵜⵓⵛⵛⴹⴰ ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵏ ⴷ ⵏⵉⵜⵏⵉ ⴰⵢ ⴷ ⵙⵙⴻⴱⴱⴰⵜ ⵜⵉⵎⴻⵣⵡⵓⵔⴰ ⴰⴽⴽ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵀⵡⴰ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ « ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵙⴻⵍⴹⴻⵏ ⵙⵙⴻⴱⴱⴰⵜ-ⴰ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⴷ-ⵍⵀⵓⵏ ⵙ ⵓⵙⴻⴼⵇⴻⴷ ⵏ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⴻⵙⵏⵉ ⵏ ⵢⵉⵍⵣⴰⵣⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⵃⴻⵇⵇⴻⵏ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵇⴰⴷⴻⵔ ⵓⵣⵎⴰⵎ ⵏ ⵜⴻⵡⵜⵉⵍⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⵉⴹⴻⵎⵏⴻⵏ ⴰⵎⴰ ⴷ ⵜⴰⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵏ ⵓⵏⴻⵀⵀⴰⵕ, ⴰⵎⴰ ⴷ ⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵙⴻⴱⵔⵉⴷ ».
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵉⵀⴻⵢⵢⴰ-ⴷ ⵓⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⴰⵖⴰⵔⵉⵎ ⴰⴽⴽ ⵜⵉⵢⵓⵏⵉⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ⵏ ⵜⴳⴻⵔⵎⴰⵏⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵍⵀⵓⵏⵜ ⵙ ⵡⵓⴳⵓⵔⴻⵏ ⴰⵢ ⵉⵣⴻⵎⵔⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⴽⴽⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵓⵖⵓⵔⴰⵔ ⴷⴻⴳ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ ⵡⴰⵢⴰ ⵙ ⵓⵃⴻⵣⵣⴻⴱ ⴷ ⵓⵙⴻⴼⵔⴻⵢ ⵏ ⵢⵉⵖⴻⵔⵎⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵃⴰⴷⵔⴻⵏ ⵉⵎⴰⵏ-ⵏⵙⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵓⵥⵖⴰⵍ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ, ⵜⵎⴻⵀⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⵓⵜ ⵏ ⵓⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⴰⵖⴰⵔⵉⵎ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵙⴹⵉⵙ ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵍⵖⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵍⴻⵍ ⵏⴻⵖ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⴻⴷⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷⴻⴳ 48 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵢⴻⵎⴳⴻⵔⵔⴰⴷⴻⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ, ⵓⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⴰⵖⴰⵔⵉⵎ, ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ.
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵡⵉⴷ ⵉ ⵢⵙⴼⴰⵢⴷⵉⵏ ⵙⴳ ⵢⵉⴷⵔⵉⵎⵏ ⵉ ⵢⵖⵜⵙ ⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵏ-ⵢⴼⵔⵇ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵟⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵟⴱⴱⵓⵓⵏ, ⵉ ⵡⵉⴷ ⵜⵃⵓⵣⴰ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰ-ⴰ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵟⵙⵎⵔⵜ (ⵛⵓⴹⵉⴷ-19), ⵢⵡⵡⴹ ⵖⵔ 322.000 ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ, ⵉ ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ ⴷⴳ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ.
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵏⴳⴳⴰⴼ ⴰⴷⴰⵡⵙⴰⵏ ⵉ ⵍⴰ ⴷ-ⵜⵙⵙⴹⵔⴰⵢ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵙⵇⴰⵎⵓⵜ ⵜⴰⵜⵡⵉⵍⴰⵏⵜ, ⵉⴷⴳ ⵍⵍⴰⵏ ⵢⵉⵎⴰⵣⵣⴰⵢⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵢⵉⵙⵎⵣⴰⵍⵏ ⵏ ⵜⵖⵓⵍⵜ ⵏ ⵜⵎⵔⵔⵉⵜ, ⴰⴷ ⵜ-ⵉⴷ-ⵛⵉⵔⵏ ⴷⴳ "ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵉ ⴷ-ⵉⵜⴷⴷⵓⵏ" ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⵡⵉ ⵏ ⵓⵎⵙⵜⵏ ⴰⴷⴰⵡⵙⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵖⵔⵎⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵙⵉⵏⴼ ⵏ ⵓⵣⵓⵣⵣⵔ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵟⵙⵎⵔⵜ ⵛⵓⴹⵉⴷ-19 ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴷⴳ ⵜⵙⵎⵀⵓⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⴱⴷⵓ, ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⵍⴽⴰⴷⵔ ⴳⵀⴰⵓⵓⵜⵉ, ⴰⵙⵎⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵟⵎⵔⵔⵉⵜ, ⵏ ⵟⵉⵏⴹⵉ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⴰⵡⴰⵛⵓⵍⴰⵏ.
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴰⴷ ⵏⵙⴼⵓⴳⵍ ⵍⵄⵉⴷ ⵟⴰⵎⵥⵢⴰⵏⵜ ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴷⴷ), ⵜⴰⵣⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⴱⴷⴷⵓ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵓⵔ ⵜⵜⵡⴰⵍⴰⵏ ⴰⵔⴰ, ⵉ ⴷ-ⵜⵛⴰⵔ ⵟⵙⵎⵉⵍⵜ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵡⴰⵏⵏⴰⵢ ⵏ ⵜⴰⵣⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ, ⵉ ⵢⵎⵍⴰⵍⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ (ⵍǧⵎⵄⴰ) ⵜⴰⵎⴷⴷⵉⵜ ⴷⴳ ⵓⵅⵅⴰⵎ ⵏ ⵍⵉⵎⴰⵎ (ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⵖⵜ).
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵟⴰⵙⵎⵉⵍⵜ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵡⴰⵏⵏⴰⵢ ⵏ ⵜⴰⵣⵣⵉⵔⵜ ⵜⵏⵏⴰ-ⴷ ⵉ ⵢⵉⵖⵔⵎⴰⵏⴻⵏ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵉⴹ ⵏ ⵛⵛⴽ ⵏ ⵡⴰⵏⵏⴰⵢ ⵏ ⵜⴰⵣⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵜⴰⴳⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵕⵎⴹⴰⵏ ⵢⵜⵜⵡⴰⵙⴱⴹ ⵉ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ (ⵍǧⵎⵄⴰ) ⵉ ⴷ-ⵉⵜⴷⴷⵓⵏ, ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ (ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ) ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵢⵉⵡⵥⵍⴰ ⵉⵎⴰⵙⵖⴰⵏⴻⵏ.