ⵜⵉⵙⴻⵎⵙⵉⵍⵜ – ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ, ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵣⴷⴰⵖⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴻⵙⵎⴻⵙⴽⴻⵍⵜ ⵏ ⵙⴱⵉⵟⴰⵔⴰⵜ, ⵎⵧⴽⵀⵜⴰⵔ ⵀⴰⵙⴱⴻⵍⵍⴰⵧⵓⵉ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵔⴻⴱⵄⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⵍⴻⵎⵙⴰⵏ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴻⵙⵙⴰⵡⴻⴹ, ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ-ⴰ ⵢⴻⵣⵔⵉⵏ, ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵙⵙⴻⵏⴳⴻⵔ ⴰⴹⴰⵏⴻⵏ ⵉ ⵍⴰ ⵉⵏⴻⵟⴹⴻⵏ ⵙ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⵀⵔⴰⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵛⵔⴰⴹ. ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵖⴰⵎⵙⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⵉⵔⵣⵉ-ⵙ ⵏ ⵓⵙⵡⴰⴹ ⴷⴻⴳ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ, ⵢⴻⵣⵣⵉⵔⴻⴳ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵡⵀⵉⵍ-ⴰ ⵀⵔⴰⵡⴻⵏ, ⵉ ⴷ-ⵢⵓⵙⴰⵏ ⴰⵍⵎⴻⵏⴷ
ⵎⵉⵍⴰ – ⵜⵜⵡⴰⴱⵥⴻⵏ, ⴷⴻⴳ ⵎⵉⵍⴰ, ⵙⵉⵏ ⵏ ⵢⴻⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⴵⵉⴵⴻⵍ ⵡⵓⵖⵓⵔ ⵓⴼⴰⵏ ⴰⵎⴻⵕⵊⴰⵏ ⴰⵢ ⵍⵍⴰⵏ ⵜⵜⴻⴷⴷⵓⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜ-ⵙⵙⴻⵏⵣⴻⵏ ⴱⴻⵕⵕⴰ ⵉ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ. ⵜⴰⴼⴻⵔⵇⴻⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⴷⵉ ⴷ ⵓⵙⵙⴻⵙⵜⴻⵏ (ⴱⵔⵉ) ⴰⵢ ⵜⴻⵏ-ⵢⵓⴱⵥⴻⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⴻⵎⴽⴻⵍⵍⴻⴼ ⵙ ⵜⴻⵖⵡⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ-ⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ - ⵎⵎⵓⵜⴻⵏ 8 ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ 9 ⵏⵏⵉⴹⴻⵏ ⴷ ⵉⵎⴻⵊⵔⴰⵃ ⴷⴻⴳ ⵙⴹⵉⵙ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵀⵡⴰ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⴹⵔⴰⵏ ⴷⴻⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ-ⴰ ⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ ⴷⴻⴳ ⴷⴷⴻⵇⵙ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⵉ ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵓⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⴰⵖⴰⵔⵉⵎ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ. ⴷⴻⴳ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵎⵙⵉⵍⴰ ⵉⴷⴻⴳ ⵙⴽⴻⵍⵙⴻⵏ ⵜⴰⵛⵔⴰⵡⵜ ⵥⵥⴰⵢⴻⵏ ⵙ ⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ 5 ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ, ⵙⴻⴳ ⵎⵢⵉⵡⵡⴰⵜⴻⵏ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴽⴻⵔⵔⵓⵙⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⴽⴰⵎⵢⵓⵏ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⴹⵔⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⴰ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ - ⵎⵎⵓⵜⴻⵏ ⵙⴹⵉⵙ (6) ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵙⴻⵎⵎⵓⵙ (5) ⵏⵏⵉⴹⴻⵏ ⴷ ⵉⵎⴻⵊⵔⴰⵃ ⴷⴻⴳ ⴽⵓⵥ (4) ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵀⵡⴰ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⴹⵔⴰⵏ ⴷⴻⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ ⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ ⴷⴻⴳ ⴷⴷⴻⵇⵙ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴻⴷⴷ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵓⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⴰⵖⴰⵔⵉⵎ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ. ⴷⴻⴳ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵖⴻⵔⴷⴰⵢⵜ ⵉ ⵉⵍⴰⵏ ⵓⵎⵓⵖ ⵖⴻⵣⵣⵉⴼⴻⵏ ⵙ ⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⵙⵉⵏ (02)
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⴰⴷ ⵢⴻⵖⵍⵉ ⵓⵏⵥⴰⵔ ⵙ ⵔⵔⵄⵓⴷ ⴷⴻⴳ ⴷⴷⴻⵇⵙ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴰⴷ ⴰⵙ-ⴷ-ⵢⴻⵏⵓ ⵡⴰⴹⵓ, ⵉ ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴻⴷⴷ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⴻⵙⵏⵉⴳⵏⴻⵡⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⵔⴰⴱⵓⵍ ⴰⵙⵏⵉⴳⵏⴰⵡⴰⵏ ⵓⵣⵣⵉⴳ. ⵜⵉⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⴻⵔⵣⴰ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ ⴷ ⵜⵍⴻⵎⵙⴰⵏ, ⵄⵉⵏ ⵜⵉⵎⵓⵛⴻⵏⵜ, ⵡⴻⵀⵔⴰⵏ, ⵎⵙⴻⵜⵖⴰⵏⴻⵎ, ⵙⵉⴷⵉ ⴱⴻⵍⵄⴻⴱⴱⴰⵙ, ⵛⵍⴻⴼ, ⵎⵄⴻⵙⴽⴻⵔ, ⵉⵖⵉⵍ ⵉⵣⵣⴰⵏ, ⴰⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⵜⵢⴰⵔⴻⵜ,
ⵍⴷⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⵙⵉⵏ ⵏ ⵢⴻⵎⵙⴻⵜⵜⵉⵢⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵀⵢⵓⴼⵉⵏ ⴰⵢ ⵓⴱⵥⴻⵏⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴻⴱⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⵍⴻⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⵜⴱⴰⵜⴻⵏⵜ, ⵜⵙⴻⵏⵙⵉⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ ⴰⵢ ⵢⴻⴹⴹⴼⴻⵏ ⴷⴰⵖ ⵜⴰⵙⵎⴻⴽⵜⴰ ⵏ ⵍⴽⵉⴼ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⴻⴽⴽⵔⴻⵏ ⵏ 126,7 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⴳⵕⴰⵎⴻⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴻⴱⵜ, ⵡⴻⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴻⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵡⴻⵍⵖⵓ. « ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵏⵖⵉ ⵎⴳⴰⵍ ⵜⴻⵊⵔⵉⵎⵜ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵓⴷⴷⵙⴻⵏ, ⵓⴱⵥⴻⵏⵜ ⵜⵙⴻⵏⵙⵉⵔⵉⵏ ⵜⵓⵛⵔⵉⴽⵉⵏ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ 17 ⵎⴻⵖⵔⴻⵙ 2018, ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵀⴰⵍ ⵢⴻⵎⴳⴻⵔⵔⴰⴷⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵍⴻⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⵜⴱⴰⵜⴻⵏⵜ, ⵙⵉⵏ ⵏ ⵢⴻⵎⵙⴻⵜⵜⵉⵢⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵀⵢⵓⴼⵉⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴹⴹⴼⴻⵏⵜ 126,7 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⴳⵕⴰⵎⴻⵏ ⵏ ⵍⴽⵉⴼ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⴻⴽⴽⵔⴻⵏ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵡⴻⵍⵖⵓ-ⴰ. ⵜⴻⵙⵙⴻⵅⵚⴻⵔ ⴷⴰⵖ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵙⴻⵏⵙⵉⵔⵜ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ, ⴷⴻⴳ ⴱⵓⵕⴵ ⴱⴰⴷⵊⵉ ⵎⵧⴽⵀⵜⴰⵔ, ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵎ ⵏ ⵓⵙⵙⴻⵜⵜⵉ ⵏ 3 ⵏ ⵢⵉⵟⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵜⵓⵞⵞⵉⵜ ⴷ 7.600 ⵏ ⵢⵉⵍⵉⵜⵔⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵔⵖⵓ, ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵜⵜⵡⴰⴹⴹⴼⴻⵏⵜ 722 ⵏ ⵜⵉⴳⴳⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⵙⵙⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⵖⵉⵙⵎⴰⵏⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴻⵀⵕⴰⵏ. ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏⵉⴹⴻⵏ, ⴹⴹⴼⴻⵏ ⵢⵉⴼⴻⵔⴷⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⴻⵜⵍⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵡⴻⵎⵔⵉⴳ ⵏ ⵜⵎⴻⵙ ⴷ ⵜⴻⵙⵎⴻⴽⵜⴰ ⵏ ⵔⵔⵚⴰⵚ ⴷⴻⴳ ⵏⵏⵄⴰⵎⴰ, ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵜⵜⵡⴰⴹⴹⴼⴻⵏ-ⴷ ⵢⵉⵎⵉⵏⵉⴳⴻⵏ ⵉⵔⵓⵙⴹⵉⴼⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵜⴻⵖⵍⴰⵏ ⵢⴻⵎⴳⴻⵔⵔⴰⴷⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵍⴻⵎⵙⴰⵏ, ⵜⴰⵖⴻⵔⴷⴰⵢⵜ ⴷ ⵉⵏ ⴰⵎⴻⵏⵏⴰⵙ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⴱⴷⴻⵔ ⵡⴻⵍⵖⵓ-ⴰ. ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ-ⴰ ⵜⴻⵍⵍⴰ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⴽ ⵜⵉⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⵜⴻⴽⴽⴰⵏ ⴷⴻⴳ-ⵙ ⵢⵉⵇⵓⵙⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵕⵕⴰⴷⵢⵓ ⵙⴻⴳ 25 ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ-ⵏⵏⴻⵙ.
ⵍⴷⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ - ⴹⴹⴼⴻⵏ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵏ ⴵⴻⵍⴼⴰ, ⵉⵎⴰⵍⴰⵙ-ⴰ, ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 4.600 ⵏ ⵜⵉⴳⴳⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⵙⵙⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⵖⵉⵙⵎⴰⵏⵉⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵜⵜⴻⴷⴷⵓⵏⵜ ⴰⴷ ⵏⵣⴻⵏⵜ ⴱⴻⵕⵕⴰ ⵉ ⵍⵇⴰⵏⵓⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵡⴻⵍⵖⵓ ⵏ ⵜⵎⴻⵀⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⵓⵜ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ.
ⵜⴰⴱⴰⵜⴻⵏⵜ – ⵜⴻⴹⴹⴻⴼ ⵜⴼⴻⵔⵇⴻⵜ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴻⴷⵔⵉⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⵓⵍⵜⴰ ⵜⴰⵖⴻⴷⵎⴰⵏⵜ 80 ⵏ ⵜⵛⴻⵇⵇⵓⴼⵉⵏ ⵏ ⵓⵇⴰⵔⵉⴹ ⵏ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⵜⴰⵏⵓⵎⵉⴷⵉⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⵓⴱⴻⵥ 4 ⵏ ⵜⴻⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⴻⴽⴽⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ-ⴰ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴻⴷⴷ, ⵜⴻⴱⵏⵉⵇⵜ ⵏ ⵜⴻⵖⵡⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⵓⵍⵜⴰ-ⴰ.
ⵍⴷⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴻⵡⵊⴻⴷ ⵓⴷⵓⴽⴰⵍ ⵏ ⵜⵏⴰⵣⴻⵏⵜ ⵜⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵍⴷⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ ⵙⴻⴳ-ⴰ ⵖⴻⴼ 6 ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵡⴻⴳⵔⴰⵡ ⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏ ⴰⵏⵖⵉⵡⴰⵏ ⵏ ⵍⴷⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵍⴻⵎⵎⴰⵙⵜ, ⴰⴱⴷⴻⵍⵀⴰⴽⵉⵎ ⴱⴻⵜⵜⴰⵛⵀⴻ. ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵙⴻⵖⵔⵓⵜ ⵉ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⴷⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⴻⵜⵜⴰⵛⵀⴻ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉⵎⴰⵀⵉⵍⴻⵏ ⵏ ⵓⵚⴻⴳⴳⴻⵎ ⵏ ⵓⴷⵓⴽⴰⵍ ⵏ ⵜⵏⴰⵣⴻⵏⵜ ⵜⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏⵜ ⵍⴰ ⵜⵜⴻⴷⴷⵓⵏ ⵎⵍⵉⵃ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⴼⵔⴰⵏ ⵓⴳⵓⵔ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴰⵢ ⵍⴰ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⴰⴷⴼⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵢⵉⵖⴻⵔⴱⴰⵏ ⵏ ⵓⴷⵓⴽⴰⵍ-ⴰ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴱⴷⴰⵏ-ⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, ⴰⵙⵓⵔⵉⴼ ⴷ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⴷⴻⴳ ⵓⵛⴰⵏⵟⵉ-ⴰ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⴼⴰⴽⵉ ⵏ ⵓⵀⴻⵢⵢⵉ ⵏ ⵜⵃⵓⵏⴰ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⴷⵓⴽⴰⵍ, ⴷ ⴰⵎⴰⵀⵉⵍ ⴰⵔⴰ ⵉⴼⴰⴽⴻⵏ ⵙⴻⴳ-ⴰ ⵖⴻⴼ 6 ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔⴻⵏ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ - ⵎⵎⵓⵜⴻⵏ 34 ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ 985 ⵏⵏⵉⴹⴻⵏ ⴷ ⵉⵎⴻⵊⵔⴰⵃ ⴷⴻⴳ 880 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵀⵡⴰ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⴹⵔⴰⵏ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 25 ⴼⵓⵔⴰⵔ ⵖⴻⵔ 3 ⵎⴻⵖⵔⴻⵙ 2018, ⴷⴻⴳ ⴷⴷⴻⵇⵙ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⵉ ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵡⴰⵔⴰⵎ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ) ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵓⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⴰⵖⴰⵔⵉⵎ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ. ⵜⴰⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵇⵙⴻⵏⵟⵉⵏⴰ ⵉ ⵢⴻⵙⴽⴻⵍⵙⴻⵏ ⵜⴰⵛⵔⴰⵡⵜ ⵖⴻⵣⵣⵉⴼⴻⵏ