ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵟⵥⴰⵎⵔⴰⵡ ⵙⵎⵎⵓⵙ (95) ⵏ ⵜⵊⵕⴰ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵜⵜⵡⴰⵡⴽⴽⴷⵏ ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⴷⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⵏ ⵉⵏⴳⴳⵓⵔⴰ (ⴰⵔⵎⵉ ⴷ 10 ⵢⴱⵔⵉⵔ), ⵢⵔⵏⵓ ⵢⵡⵡⴹ ⵓⵖⵔⵓⴷ ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵖⵔ 1761, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⵎⵎⵓⵜⵏ 21 ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⴷⴳ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⴳⴰⵔ 31 ⵎⵖⵔⵙ ⴷ 10 ⵢⴱⵔⵉⵔ. ⵙ ⵡⴰⵢⴰ, ⵢⵡⵡⴹ ⵓⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵜⵜⵉⵏⴻⵏ ⵖⵔ 256, ⵖⴼ ⵍⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵜⵛⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵏⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⴰⵢⵖⴼ ⴷ-ⵉⵅⴱⴱⵔ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵊⵎⵄⴰ, ⵓⵎⵓⵜⵍⴰⵢ ⵏ ⵟⵙⵎⵉⵍⵜ ⵟⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵟⴽⴰⵖⵔⴼⵜ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ, ⴹⵊⴰⵎⵍ ⴼⵓⵓⵔⴰⵔ.
ⴰⴷⵔⴰⵔ – ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵍⴻⵖ ⴰⵎⵙⴰⴷⵓⵔ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵍⵎⴰⴷ "20 ⵖⵓⵛⵜ 1955" ⵏ ⵓⴷⵔⴰⵔ ⵉⵇⴻⵍⵍⴻⵄ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⴹⵔⵓ ⵏ 45000 ⵏ ⵜⴻⴽⵎⴰⵎⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ 2000 ⵏ ⵜⴳⴻⵍⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵀⵀⴰⵍⴻⵏ ⵏ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ, ⴰⵢⴰ, ⴷ ⴰⵜⵜⴻⴽⴽⵉ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⴽⴰⵜⴻⵏ ⵏ ⵓⵃⴻⵣⵣⴻⴱ ⵎⴳⴰⵍ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓⵇⴰⵛⵓⵛ (ⵛⵓⴱⵉⴷ-19), ⵉ ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ (ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ) ⵢⵉⵎⴰⵙⴰⵢⴻⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰΓⵜ- ⵜⵡⵉⵏⴰⵙ ⴷ ⴽⵓⵥ (104) ⵏ ⵉⵎⵓⴹⴰⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⴻⵏ ⵏ ⵡⴻⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴽⵓⵕⵓⵏⴰ (ⵛⵓⴱⵉⴷ-19) ⴰⴽⴽ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⵙⵉⵏ (12) ⵢⴻⵎⵎⵓⵜⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ-ⴰⴳⵉ ⴷⵉ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵙ ⵡⴰⴽⴽⴰ ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵡⵉⴷ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵟⵟⴼⴻⵏ ⵙ ⵡⴻⵏⴼⴰⴼⴰⴷ-ⴰⴳⵉ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⴻⴹ ⵖⴻⵔ 1572 ⵎⴰ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⵉⴷ ⵢⴻⵎⵎⵓⵜⴻⵏ ⵖⴻⵔ 205, ⵉⴷ-ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵔⴻⴱⵄⴰ ⴷⵉ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ, ⵍⵡⵉⵏ ⵢⴻⵜⵜⵎⴻⵙⵍⴰⵢⴻⵏ ⵙ ⵢⵉⵙⴻⵎ ⵏ ⵜⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓⵜⵜ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⵡⴻⴹⴼⴰⵕ ⵏ ⵡⴻⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴽⵓⵕⵓⵏⴰ, ⴷⵊⴰⵎⴻⵍ ⴼⵓⵔⴰⵔ, ⵍⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⴽⵛⵉ ⵏ ⵡⴻⵎⴹⴰⵏ ⴰⵢⴰⵍⴰⵙⴰⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⵏⴻⵔⵏⵉ ⵏ ⵡⴰⵟⵟⴰⵏ-ⴰⴳⵉ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ–ⴽⵓⵎⵔⴰⵡⵙⴻⵎⵎⵓⵙ (45) ⵏⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⴻⵏⵙⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷⵛⵓⴱⵉⴷ-19 ⴰⴽⴽⴻⴷⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵜⵏ 20 ⵏⵏⵉⴹⴻⵏⵉⵙⴽⴻⵍⵙⴻⵏⴷⴻⴳⵜⵎⵓⵔⵜⵏⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⴰⴽⴽⴰⵢⴻⵡⵡⴻⴹⵓⵎⴹⴰⵏⵖⴻⵔ 1468 ⵏⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏⴰⴽⴽⴻⴷⵡⵉⵏⵏⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵉⵏⵖⴻⵔ 193 ⵏⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ, ⵉⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰⴰⵙⵙⵏⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ) ⴷⴻⴳⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⵓⵎⵓⵜⵍⴰⵢⵏⵜⴻⵙⵇⴰⵎⵓⵜⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵏⴰⵜⵏⵓⴹⴼⴰⵔⴰⴽⴽⴻⴷⵓⵎⵀⴰⵣⵏⵡⴰⵟⴰⵏⵏⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷⴱⵓⵇⴰⵛⵓⵛ, ⴷⵊⴰⵎⴻⵍⴼⵓⵔⴰⵔ, ⴷⴻⴳⵓⵙⴰⵔⴰⴳⵏⵜⵖⴰⵎⵙⴰⴰⵢⴰⵍⴰⵙⵢⴻⵔⵣⴰⵏⴰⵎⵀⴰⵣⵏⵡⴰⵟⴰⵏ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – 103 ⵏ ⵜⴻⵊⵕⴰ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵡⴻⴽⴽⴷⴻⵏ, ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵎⵎⵓⵜⴻⵏ 21 ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⴹⴹⴰⵏ-ⴰ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ. ⵙ ⵡⴰⵢⴰ, ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ ⵓⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵖⴻⵔ 1423, ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵡⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵜⵜⵉⵏⴻⵏ ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ ⵖⴻⵔ 173, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴻⵜⵏⴰⵢⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⵓⵎⵓⵜⵍⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⵙⵎⵉⵍⵜ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵜⴽⴰⵖⵔⴻⴼⵜ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ, ⴰⴷⵓⴽⵜⵓⵔ ⴷⵊⴰⵎⴻⵍ ⴼⵓⵔⴰⵔ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ, ⴰⴱⵕⵓⴼⵉⵙⵓⵔ ⴰⴱⴷⴻⵔⵔⴰⵀⵎⴰⵏⴻ ⴱⴻⵏⴱⵧⵓⵣⵉⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴻⵙⵄⴰ 300.000 ⵏ ⵜⴻⵏⴽⵓⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⴼⴰⵔ ⵏ « ⵛⵀⵍⵓⵔⵓⵇⵓⵉⵏⴻ » ⴷ 500.000 ⵏ ⵜⴻⵏⴽⵓⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⴻⴳⵍⵓⴷⴻⵔ ⵏ « ⴰⵣⵢⵜⵀⵔⵧⵎⵢⵛⵉⵏⴻ » ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵡⴻⵀⵀⴰⵏ ⵉ ⵓⵙⴻⵙⴼⴻⵔ ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵢⵓⴹⵏⴻⵏ ⴰⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ.
ⵡⴻⵀⵔⴰⵏ – ⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵡⴰⴹⴰⵏⴻⵏ ⵉⵡⵅⴰⵎⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴱⵉⵟⴰⵔ ⵏ ⵡⴻⵀⵔⴰⵏ, ⵉ ⵢⴻⴱⴷⴰⵏ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⵢⴰ ⴰⵒⵔⵓⵟⵓⴽⵓⵍ ⵏ ⵓⵙⴻⴽⴽⴻⵔ ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵢⵓⴹⵏⴻⵏ ⴰⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓⵇⴰⵛⵓⵛ ⵛⵧⵠⵉⴷ-19 ⵙ ⵜⵣⴻⵍⵖⴰ ⵏ "ⵛⵀⵍⵓⵔⵓⵇⵓⵉⵏⴻ", ⵢⴻⴱⴷⴰ ⵍⴰ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⴰⴽ ⵉⴳⵎⴰⴹ-ⵉⵙ "ⵢⴻⵙⵙⴻⴱⵖⴰⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵟⴰⵙ ⵏ ⵜⵉⴽⴽⴰⵍ", ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉ ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ ⵜⵖⴻⵍⵍⴰⵜ ⵏ ⵓⵎⴻⵥⵍⵓ-ⴰ, ⵜⴰⴱⵔⵓⴼⵉⵙⵓⵔⵜ ⵎⵓⴼⴼⵓⴽ ⵏⴰⴷⵊⴻⵜ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵏⴻⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵓⵃⴻⵣⵣⴻⴱ ⴷⴻⴳ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ, ⴰⴷⵓⴽⵜⵓⵔ ⴷⵊⴰⵎⴻⵍ ⴼⵓⵔⴰⵔ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵙⴻⵇⴷⴻⵛ ⵏ ⵡⵓⵟⵟⵓⵏ ⴰⵣⴻⴳⵣⴰⵡ ⵏ 3030 ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴻⵡⵙⴻⵄ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵉⵃⴰⵣ 48 ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ–ⵜⴰⵎⵉⴹⵉⵜⴰⵎⵔⴰⵡⵙⴻⵎⵎⵓⵙ(185) ⵏⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵜⴻⴱⵜⴻⵏⵏⵡⴰⵟⴰⵏⵏⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ (ⵛⵓⴱⵉⴷ-19) ⴰⴽⴽⴻⴷ 22 ⵏⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵉⵏⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏⵉⵙⴽⴻⵍⵙⴻⵏⴷⴻⴳ 24ⵀⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰⴷⴻⴳⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⴰⴽⴽⴰⵢⴻⵡⵡⴻⴹⵓⵎⴹⴰⵏⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵜⴻⴱⵜⴻⵏⵖⴻⵔ 1171 ⴰⴽⴽⴻⴷⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵏ 105 ⵏⵏⵉⴹⴻⵏ, ⵉⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰⴰⵙⵙⵏⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ (ⵍⴵⴻⵎⵄⴰ)
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵟⵉⵎⵉⴹⵉ ⴽⵔⴰⵎⵔⴰⵡ ⵜⵣⴰ (139) ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵉ ⵢⵓⴹⵏⴻⵏ ⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓⵇⴰⵛⵓⵛ (ⵛⵓⴹⵉⴷ-19) ⴰⴽⴽⴷ 83 ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⵉ ⵢⵎⵎⵓⵜⵏ ⵉ ⵙⴽⵍⵙⵏ ⴷⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⵏ ⵉⵏⴳⴳⵓⵔⴰ ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⴰⴽⴽⴰ ⵢⵡⵡⴹ ⵓⵎⴹⴰⵏ ⵉⵜⴱⵜⵏ ⵏ ⵡⵉⴷ ⵢⵓⴹⵏⴻⵏ ⵖⵔ 986 ⵎⴰ ⴷ ⵡⵉⴷ ⵢⵎⵎⵓⵜⵏ ⵢⵡⵡⴹ ⵖⵔ 83 ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ, ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ (ⵍⴰⵔⴱⵄⴰ) ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⵖⵜ, ⵓⵎⵓⵜⵍⴰⵢ ⵏ ⵟⵙⵎⵉⵍⵜ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓⵇⴰⵛⵓⵛ (ⵛⵓⴹⵉⴷ-19), ⴰⵒⵔⵓⴼⵉⵙⵓⵔ ⴹⵊⴰⵎⵍ ⴼⵓⵓⵔⴰⵔ.