ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – 116 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵉ ⵢⵓⴹⵏⴻⵏ ⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓⵇⴰⵛⵓⵛ (ⵛⵓⴹⵉⴷ-19) ⴰⴽⴽⴷ 3 ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⵉ ⵢⵎⵎⵓⵜⵏ ⵉ ⵙⴽⵍⵙⵏ ⴷⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⵏ ⵉⵏⴳⴳⵓⵔⴰ ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⴰⴽⴽⴰ ⵢⵡⵡⴹ ⵓⵎⴹⴰⵏ ⵉⵜⴱⵜⵏ ⵏ ⵡⵉⴷ ⵢⵓⴹⵏⴻⵏ ⵖⵔ 2534 ⵎⴰ ⴷ ⵡⵉⴷ ⵢⵎⵎⵓⵜⵏ ⵢⵡⵡⴹ ⵖⵔ 397 ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ, ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴱⵜ ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⵖⵜ, ⵓⵎⵓⵜⵍⴰⵢ ⵏ ⵟⵙⵎⵉⵍⵜ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓⵇⴰⵛⵓⵛ (ⵛⵓⴹⵉⴷ-19), ⴰⵒⵔⵓⴼⵉⵙⵓⵔ ⴹⵊⴰⵎⵍ ⴼⵓⵓⵔⴰⵔ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⵜⵉⵎⵉⴹⵉ ⵙⵎⵓⵎⵔⴰⵡ (150) ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19 ⴰⴽⴽⴻⴷ 16 ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵉⵎⴻⵢⵏⵓⵜⴻⵏ ⵉ ⵢⴻⵎⵎⵓⵜⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⴰⴽⴽⴰ ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ ⵓⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵡⵉⴷ ⵢⵓⴹⵏⴻⵏ ⵖⴻⵔ 2418 ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵡⵉⵏ ⵢⴻⵎⵎⵓⵜⴻⵏ ⵖⴻⵔ 364, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ (ⵍⴵⴻⵎⵄⴰ) ⵓⵎⵓⵜⵍⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⵙⵇⴰⵎⵓⵜ ⵓⵙⵙⵏⴰⵏ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19, ⴷⵊⴰⵎⴻⵍ ⴼⵓⵔⴰⵔ.
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – 108 ⵏ ⵜⵊⵕⴰ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵜⵜⵡⴰⵡⴽⴽⴷⵏ ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⵎⵎⵓⵜⵏ 12 ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵙⴳ ⵡⴰⴹⴹⴰⵏ-ⴰ ⵛⵓⴹⵉⴷ 19, ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ.
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – 87 ⵏ ⵜⵊⵕⴰ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵜⵜⵡⴰⵡⴽⴽⴷⵏ ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⵎⵎⵓⵜⵏ 13 ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵙⴳ ⵡⴰⴹⴹⴰⵏ-ⴰ ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ. ⵙ ⵡⴰⵢⴰ, ⵢⵡⵡⴹ ⵓⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵜⵊⵕⴰ ⴷ-ⵢⵜⵡⵜⴰⵡⴽⴽⴷⵏ ⵖⵔ 2070, ⵎⴰ ⴷ ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵉⵏ, ⵢⵡⵡⴹ ⵖⵔ 326, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵍⴰⵜⴰ, ⵓⵎⵓⵜⵍⴰⵢ ⵏ ⵟⵙⵎⵉⵍⵜ ⵟⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵟⴽⴰⵖⵔⴼⵜ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ, ⴹⵊⴰⵎⵍ ⴼⵓⵓⵔⴰⵔ.
ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⵏⵖⵜ- ⴰⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓⵇⴰⵛⵓⵛ (ⵛⵓⴹⵉⴷ-19) ⴷⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ “ⵢⵔⴽⴷ”, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⵏ ⵉⴷ ⵢⵏⵏⴰ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⵣⵎⵔⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⵔⵔⴰⵀⵎⴰⵏ ⴱⵏⴱⵓⵓⵣⵉⴷ, ⵢⵔⵏⴰ ⵢⵏⵏⴰⴷ ⵓⵔ ⵜⵍⵍⵉ “ⵜⵖⴷⴼⵜ” ⵉⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵢⵜⵡⴰⵙⵖⵣⴼ ⵡⴰⴽⴰⵜ ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵜ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⵎⴰⵏⴻⵖⵜ- ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ, ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵔⵣⵉ ⵖⴻⴼ ⵜⴻⵎⵚⵓⴽⵉⵏ ⵜⵉⴷⴰⵡⵙⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⵜⵡⴰⴷⴷⵎⴻⵏ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⵖⵜⴰⵙⴻⵏ ⵉ ⵍⴼⴰⵢⴷⴰ ⵏ ⵢⵉⵏⵎⴻⵙⴽⴰⵔ, ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⴻⵏ ⴰⵙⴻⵎⵎⴻⵜ ⵏ ⵓⵎⴻⵥⵍⵓ ⴰⵖⴰⵔⵉⵎ ⵉ ⵢⵉⵎⵙⵓⵊⵊⵉⵢⴻⵏ ⵉⵎⴰⵣⵣⴰⴳⴻⵏ, ⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⵉⵙⴻⴱⵖⴰⵙⴻⵏ ⵉ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⴷⴻⴳ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⴷ ⵓⵙⵜⴻⵄⵕⴻⴼ ⵙ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴻⵥⵍⵓ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵜⴻⵙⵜⴰⵖⵜ ⵉ ⵢⴰⵍ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵙⵄⴻⴷⴷⵉⵏ ⵢⵉⵎⴰⵀⴰⵍⴻⵏ ⵏ ⵓⴷⴰⵡⵉ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵙⴹⵉⵎⵔⴰⵡ ⵜⵥⴰⵜ (69) ⵏ ⵜⴻⵊⵕⴰ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵡⴻⴽⴽⴷⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⵎⵎⵓⵜⴻⵏ 20 ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⴹⴹⴰⵏ-ⴰ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ. ⵙ ⵡⴰⵢⴰ, ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ ⵓⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵜⴻⵊⵕⴰ ⴷ-ⵢⴻⵜⵡⵜⴰⵡⴻⴽⴽⴷⴻⵏ ⵖⴻⵔ 1983, ⵎⴰ ⴷ ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵉⵏ, ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ ⵖⴻⵔ 313, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ, ⵓⵎⵓⵜⵍⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⵙⵎⵉⵍⵜ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵜⴽⴰⵖⵔⴻⴼⵜ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ, ⴷⵊⴰⵎⴻⵍ ⴼⵓⵔⴰⵔ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – "ⵓⵔ ⵢⴻⵜⵜⵄⴻⵟⵟⵉⵍ ⴰⵔⴰ" ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⴻⵖⵏⴻⵡ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⴷⴰⵡⵙⴰⵏⵜ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵙⵄⵓⵏ ⴷ ⵜⵓⵖⴷⴰⴹ ⵜⴰⴳⴻⵊⴷⴰⵏⵜ "ⴰⵙⴻⵎⵚⴻⴽ ⴰⵖⵔⵓⴷ" ⵏ ⵓⴳⵣⵓⵎ ⵏ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ, ⵉ ⴷ-ⵉⵛⴰⵔ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵀⴰⴷ (ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ) ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ.
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – 89 ⵏ ⵜⵊⵕⴰ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵜⵜⵡⴰⵡⴽⴽⴷⵏ ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⴷⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⵏ ⵉⵏⴳⴳⵓⵔⴰ, ⴰⵏⴷⴰ ⵢⵡⵡⴹ ⵓⵖⵔⵓⴷ ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵖⵔ 1914, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⵎⵎⵓⵜⵏ 18 ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⴷⴳ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⴳⴰⵔ 01 ⴷ 10 ⵢⴱⵔⵉⵔ. ⵙ ⵡⴰⵢⴰ, ⵢⵡⵡⴹ ⵓⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵜⵜⵉⵏⴻⵏ ⵖⵔ 293, ⵖⴼ ⵍⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵜⵛⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵏⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⴰⵢⵖⴼ ⴷ-ⵉⵅⴱⴱⵔ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵊⵎⵄⴰ, ⵓⵎⵓⵜⵍⴰⵢ ⵏ ⵟⵙⵎⵉⵍⵜ ⵟⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵟⴽⴰⵖⵔⴼⵜ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ, ⴹⵊⴰⵎⵍ ⴼⵓⵓⵔⴰⵔ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⵥⴰⵎⵔⴰⵡ ⴽⵓⵥⴻⵜ (94) ⵏ ⵜⴻⵊⵕⴰ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵡⴻⴽⴽⴷⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷⴻⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ ⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ (ⴰⵔⵎⵉ ⴷ 9 ⵢⴻⴱⵔⵉⵔ), ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ ⵓⵖⵔⵓⴷ ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵖⴻⵔ 1666, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⵎⵎⵓⵜⴻⵏ 30 ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⴳⴰⵔ 31 ⵎⴻⵖⵔⴻⵙ ⴷ 9 ⵢⴻⴱⵔⵉⵔ. ⵙ ⵡⴰⵢⴰ, ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ ⵓⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵜⵜⵉⵏⴻⵏ ⵖⴻⵔ 235, ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵜⴻⵛⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵏⴻⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⴰⵢⵖⴻⴼ ⴷ-ⵉⵅⴻⴱⴱⴻⵔ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ, ⵓⵎⵓⵜⵍⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⵙⵎⵉⵍⵜ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵜⴽⴰⵖⵔⴻⴼⵜ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ, ⴷⵊⴰⵎⴻⵍ ⴼⵓⵔⴰⵔ.