ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – 129 ⵏ ⵜⴻⵊⵕⴰ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵡⴻⴽⴽⴷⴻⵏ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵎⵎⵓⵜⴻⵏ 4 ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⴹⴹⴰⵏ-ⴰ, ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵛⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵏⴻⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ. ⵙ ⵡⴰⵢⴰ, ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ ⵓⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵜⴻⵊⵕⴰ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵡⴻⴽⴽⴷⴻⵏ ⵖⴻⵔ 3.256, ⵎⴰ ⴷ ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵡⵉⴷ ⵢⴻⵎⵎⵓⵜⴻⵏ ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ ⵖⴻⵔ 419, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ ⵓⵎⵓⵜⵍⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⵙⵎⵉⵍⵜ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵜⴽⴰⵖⵔⴻⴼⵜ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ, ⴷⵊⴰⵎⴻⵍ ⴼⵓⵔⴰⵔ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⵥⴰⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⵙⴰ (97) ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⴻⵏ ⵉ ⵢⴻⵟⵟⴻⴼ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓⵇⴰⵛⵓⵛ (ⵛⵓⴱⵉⴷ-19) ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⵙⴻⵎⵎⵓⵙ (5) ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵉ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴽⴻⵍⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ-ⴰ ⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⴰⴽⴽⴰ ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ ⵓⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵡⵉⴷ ⵢⵓⴹⵏⴻⵏ ⵖⴻⵔ 3007 ⵎⴰ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵉⵏ ⵖⴻⵔ 407, ⵉ ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ (ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ) ⵜⴻⵙⵇⴰⵎⵓⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ, ⴷⵊⴰⵎⴻⵍ ⴼⵓⵔⴰⵔ.
Normal 0 21 false false false FR X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4 ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – 120 ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⵉ ⵢⵟⵟⴼ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓⵇⴰⵛⵓⵛ (ⵛⵓⴹⵉⴷ 19) ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ 8 ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵉ ⵢⵜⵜⵡⴰⴽⵍⵙⵏ ⴷⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⵏ ⴰ ⵉⵏⴳⴳⵓⵔⴰ ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⴰⴽⴽⴰ ⵢⵡⵡⴹ ⵓⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵡⵉⴷ ⵢⵓⴹⵏⴻⵏ ⵖⵔ 3121 ⵎⴰ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵉⵏ ⵖⵔ 415, ⵉ ⴷ ⵜⵢⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵊⵎⵄⴰ ⵓⵎⵓⵜⵍⴰⵢ ⵏ ⵟⵙⵇⴰⵎⵓⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ, ⴹⵊⴰⵎⵍ ⴼⵓⵓⵔⴰⵔ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰΓⵜ- ⴰⵖⵜⴰⵙ ⵏ ⵡⴻⵃⴱⴰⵙ ⵓⵙⴻⴽⵎⴻⵏ ⴷⵉ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵉⴱⴻⴷⴷⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵟⴰⵙ ⵉⵎⴰⵍⴰⵙⴻⵏ-ⴰⵢⴰ ⵎⴳⴰⵍ ⴰⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⵏ ⴽⵓⵕⵓⵏⴰ (ⵛⵓⴱⵉⴷ-19), "ⴰⴷ ⵢⴻⴳⵎⵓ ⴰⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵜⴻⴳⵏⵉⵜⵜ-ⴰⴳⵉ", ⵉⴷ-ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵔⴻⴱⵄⴰ ⴷⵉ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ, ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵣⴷⴰⵖ ⴷ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⴰⵚⴱⵉⵟⴰⵔⴰⵏ, ⴰⴱⴷⴻⵔⵔⴰⵀⵎⴰⵏⴻ ⴱⴻⵏⴱⵓⵣⵉⴷ, ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵖⵕⵉ ⵉ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵉⵙⴰⵍⵍⴻⵏ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ.
Normal 0 21 false false false FR X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – 99 ⵏ ⵜⵊⵕⴰ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ (ⵛⵓⴹⵉⴷ-19) ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵜⵜⵡⴰⵡⴽⴽⴷⵏ ⴷ 10 ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴷⵉⵏⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⵎⵎⵓⵜⵏ ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⴷⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⵏ ⵉⵏⴳⴳⵓⵔⴰ, ⴰⵏⴷⴰ ⵢⵡⵡⴹ ⵓⵖⵔⵓⴷ ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵖⵔ 2910 ⴷ 402 ⵏ ⵢⵉⵎⵜⵜⵉⵏⴻⵏ, ⵖⴼ ⵍⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵜⵛⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵏⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⴰⵢⵖⴼ ⴷ-ⵉⵅⴱⴱⵔ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵔⴱⵄⴰ, ⵓⵎⵓⵜⵍⴰⵢ ⵏ ⵟⵙⵎⵉⵍⵜ ⵟⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵟⴽⴰⵖⵔⴼⵜ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ, ⴹⵊⴰⵎⵍ ⴼⵓⵓⵔⴰⵔ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – 93 ⵏ ⵜⴻⵊⵕⴰ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵡⴻⴽⴽⴷⴻⵏ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⵎⵎⵓⵜⴻⵏ 8 ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⴹⴹⴰⵏ-ⴰ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵛⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵏⴻⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴽⴻⵛⴼⴻⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ. ⵎⴰ ⴷ ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ ⵖⴻⵔ 2811, ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵜⴰⵛⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵜⵜⵉⵏⴻⵏ ⵜⴻⵡⵡⴻⴹ ⵖⴻⵔ 392, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵎⵓⵜⵍⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⵙⵎⵉⵍⵜ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵜⴽⴰⵖⵔⴻⴼⵜ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ, ⴷⵊⴰⵎⴻⵍ ⴼⵓⵔⴰⵔ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ – ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵙⴻⵎⵜⴰⵔ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵖⵡⴰⵍⵜ, ⴰⵎⵓⵜⵍⴰⵢ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⵏ ⵜⵙⴻⵍⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴱⴻⵍⴰïⴷ ⵎⵓⵀⴰⵏⴷ ⵓⵙⵙⴰïⴷ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ (ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ), ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⵙⵄⴰ ⴰⵙⵉⵔⴻⵎ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵜⴰⴽⴻⵔⵡⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓⵇⴰⵛⵓⵛ (ⵛⵓⴱⵉⴷ-19), ⵢⴻⵙⵎⴻⴽⵜⴰ-ⴷ ⵉⵖⴻⵔⵎⴰⵏⴻⵏ ⵉ ⵡⵓⴳⴰⵔ ⵏ ⵜⵓⴳⵔⵉⵏⵜ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴰⴷ ⵏⴻⴼⴼⴻⵖ ⵙⴻⴳ ⵜⴻⵣⵖⴻⵏⵜ-ⴰ.
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – 89 ⵏ ⵜⵊⵕⴰ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ (ⵛⵓⴹⵉⴷ-19) ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵜⵜⵡⴰⵡⴽⴽⴷⵏ ⴷ 09 ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴷⵉⵏⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⵎⵎⵓⵜⵏ ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⴷⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⵏ ⵉⵏⴳⴳⵓⵔⴰ, ⴰⵏⴷⴰ ⵢⵡⵡⴹ ⵓⵖⵔⵓⴷ ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵖⵔ 2718 ⴷ 384 ⵏ ⵢⵉⵎⵜⵜⵉⵏⴻⵏ, ⵖⴼ ⵍⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵜⵛⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵏⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⴰⵢⵖⴼ ⴷ-ⵉⵅⴱⴱⵔ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵜⵏⴰⵢⵏ, ⵓⵎⵓⵜⵍⴰⵢ ⵏ ⵟⵙⵎⵉⵍⵜ ⵟⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵟⴽⴰⵖⵔⴼⵜ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ, ⴹⵊⴰⵎⵍ ⴼⵓⵓⵔⴰⵔ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵉⴳⴻⵔ-ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵧⵓⵏⴻ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ, ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵜⴰⵡⴰⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵖⵍⴰⴼⴻⵏ, ⵉ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⴻⵙⵏⴰⵜⵡⵉⵍⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴱⴻⴷⴷⴻⵏⵜ ⵓⴳⴰⵔ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷⴰⴷ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⵏⴰⴼⴻⵏ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⵉⵡⴻⵚⵚⴰ ⴰⴷ ⴰⵍⵙⴻⵏ ⴰⴷ ⵙⵔⴻⵎⴷⴻⵏ ⴰⵙⴻⵏⴷⵓⵇ ⵏ ⵓⴷⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⴻⵎⵥⴻⵔⵎⵉⵙⵉⵏ ⴷ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⴻⵙⵏⴰⵜⵡⵉⵍⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⴷ ⵓⵀⴻⵢⵢⵉ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⴹⵓⴼⴻⵏ ⵉⵏⴻⴱⴱⴹⴻⵏ ⵜⵉⵙⴻⵏⵜⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵍⴻⵎⵥⵉⵢⴻⵏ ⵓⵇⴱⴻⵍ ⵜⴰⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵢⴻⴱⵔⵉⵔ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⵥⴰⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⵙⴻⵎⵎⵓⵙ (95) ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵉⵎⵓⵢⵏⴰ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19 ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵜⴻⴱⵜⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴰⵎ (8) ⵏ ⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⵓⵢⵏⴰ ⵉ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴽⴻⵍⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ,