ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⵎⵉⴹⵉ ⴽⵓⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⵜⴰⵎ (148) ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵜⴻⴱⵜⴻⵏ ⵓⴹⵏⴻⵏ ⴰⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19 ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⴽⵔⴰⴹ (3) ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵉ ⵙⴽⴻⵍⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ ⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⴰⴽⴽⴰ ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ ⵓⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵜⴻⴱⵜⴻⵏ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵖⴻⵔ 4154 ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵉⵏ ⵖⴻⵔ 453,
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵟⵜⵡⴰⵡⴽⴽⴷⵏⵜ-ⴷ 158 ⵏ ⵜⵊⵕⴰ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ ⵢⵔⵏⵓ ⵎⵎⵓⵜⵏ 6 ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⴷⴳ ⵜⵛⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵏⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵜⵜⵡⴰⴽⵛⴼⵏ ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⵙ ⵡⴰⵢⴰ, ⵢⵡⵡⴹ ⵓⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵜⵊⵕⴰ ⴷ-ⵢⵜⵜⵡⴰⵡⴽⴽⴷⵏ ⵖⵔ 4006, ⵎⴰ ⴷ ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵡⵉⴷ ⵢⵎⵎⵓⵜⵏ ⵢⵡⵡⴹ ⵖⵔ 450, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵓⵎⵓⵜⵍⴰⵢ ⵏ ⵟⵙⵎⵉⵍⵜ ⵟⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵟⴽⴰⵖⵔⴼⵜ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ, ⴹⵊⴰⵎⵍ ⴼⵓⵓⵔⴰⵔ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵓⵔ ⵜⵜⵄⴻⴹⴹⵉⵍⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⴰⴷ ⴷ-ⵙⵖⴻⵏⵡⴻⵏ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⴷⵓⵇ ⵏ ⵓⵙⴻⴼⵜⵉ ⵉ ⵓⵙⵉⴷⵔⴻⵎ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵓⴷⵀⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ ⵉⴼⴰⵔⵙⴰⵏⴻⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ, ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴻⵎⵥⴻⵔⵎⵉⵙⵜ, ⵢⴰⵙⵙⵉⵏⴻ ⴷⵊⴻⵔⵉⴷⴻⵏⴻ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⴻⵟⵟⴻⴼ-ⴷ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ, ⴷⴻⴳ ⵓⵣⴰⴷⵓⵔ ⴰⴳⴻⵏⵏⴰⵏ ⵏ ⴱⵓⴼⴰⵔⵉⴽ (ⵍⴻⴱⵍⵉⴷⴰ), ⴰⵔⵔⵓⵎ ⴰⵙⵏⴰⵊⵢⴰⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵚⴻⴷⴷⴻⵇ ⵔⵔⵓⵙ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵜⴰⵍⵍⴰⵍⵜ ⵏ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷⴻⴳ ⵓⴳⴱⴰⵔ ⵏ ⵓⵣⵔⴰⵄ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵅⴻⴱⴱⴻⵔ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵓⵎⵣⴰⵖ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⵉⵎⵉⴹⵉ ⵜⵥⴰⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⵜⵥⴰ ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵢⴻⵟⵟⴻⴼ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ (ⵛⵓⴱⵉⴷ-19) ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⵙⴰ (7) ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⴻⵏ ⵉ ⵙⴽⴻⵍⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ ⵉⵏⵓⴳⴳⵓⵔⴰ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⴰⴽⴽⴰ ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ ⵓⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵉⵜⴻⴱⵜⴻⵏ ⵖⴻⵔ 3848 ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵉⵏ ⵉ ⵢⴻⵡⴹⴻⵏ ⵖⴻⵔ 444,
ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵜ- ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵓⵍⵎⵓⴷ ⴷ ⵓⵏⴰⴷⵉ ⵓⵙⵙⵏⴰⵏ, ⵎⴰⵙⵙ ⵖⵀⵎⵙ ⴷⴷⵉⵏ ⵛⵀⵉⵜⵓⵓⵔⵏ ⵢⵡⴽⴽⴷ-ⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵍⴰⵜⴰ ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵜ, ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴰⵙⵖⵏⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⴰⵎⵓ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⵏⴰⴷⵉ ⵓⵙⵙⵏⴰⵏ ⴷ ⵜⵙⵏⴰⵜⵡⵉⵍⵜ ⵢⵍⵍⴰ " ⴷ ⴰⵙⴷⴷⴰⴳ ⵏⵉⴹⵏ ⵉ ⴱⵏⵏⵓ ⵏ ⵓⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵏⴰⴷⵉ ⵓⵙⵙⵏⴰⵏ ⵢⵙⵎⵓⵔⵙⵏ ".
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – 132 ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⵉ ⵢⵟⵟⴼ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓⵇⴰⵛⵓⵛ (ⵛⵓⴹⵉⴷ 19) ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ 5 ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵉ ⵢⵜⵜⵡⴰⴽⵍⵙⵏ ⴷⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⵏ ⴰ ⵉⵏⴳⴳⵓⵔⴰ ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⴰⴽⴽⴰ ⵢⵡⵡⴹ ⵓⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵡⵉⴷ ⵢⵓⴹⵏⴻⵏ ⵖⵔ 3649 ⵎⴰ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵉⵏ ⵖⵔ 437, ⵉ ⴷ ⵜⵢⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵍⴰⵜⴰ ⵓⵎⵓⵜⵍⴰⵢ ⵏ ⵟⵙⵇⴰⵎⵓⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ, ⴹⵊⴰⵎⵍ ⴼⵓⵓⵔⴰⵔ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⵜⵡⴰⵡⴻⴽⴽⴷⴻⵏⵜ-ⴷ 135 ⵏ ⵜⴻⵊⵕⴰ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵎⵎⵓⵜⴻⵏ 7 ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵛⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵏⴻⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴽⴻⵛⴼⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵙ ⵡⴰⵢⴰ, ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ ⵓⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵜⴻⵊⵕⴰ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵡⴻⴽⴽⴷⴻⵏ ⵖⴻⵔ 3517, ⵎⴰ ⴷ ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵡⵉⴷ ⵢⴻⵎⵎⵓⵜⴻⵏ ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ ⵖⴻⵔ 432, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵎⵓⵜⵍⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⵙⵎⵉⵍⵜ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵜⴽⴰⵖⵔⴻⴼⵜ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ, ⴷⵊⴰⵎⴻⵍ ⴼⵓⵔⴰⵔ.
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – 126 ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⵉ ⵢⵟⵟⴼ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓⵇⴰⵛⵓⵛ (ⵛⵓⴹⵉⴷ 19) ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ 6 ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵉ ⵢⵜⵜⵡⴰⴽⵍⵙⵏ ⴷⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⵏ ⴰ ⵉⵏⴳⴳⵓⵔⴰ ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⴰⴽⴽⴰ ⵢⵡⵡⴹ ⵓⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵡⵉⴷ ⵢⵓⴹⵏⴻⵏ ⵖⵔ 3382 ⵎⴰ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵉⵏ ⵖⵔ 425, ⵉ ⴷ ⵜⵢⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵀⴷ ⵓⵎⵓⵜⵍⴰⵢ ⵏ ⵟⵙⵇⴰⵎⵓⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ, ⴹⵊⴰⵎⵍ ⴼⵓⵓⵔⴰⵔ.
ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵜ- ⵟⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⵉ ⵜⴷⴷⵎ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵣⴷⴰⵜ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓⵇⴰⵛⵓⵛ (ⵛⵓⴹⵉⴷ 19) ⵜǧǧⴰⵜ ⴰⴷ ⵜⴱⴱⴹ ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ ⵢⵔⵏⴰ ⵜⵙⵙⵉⵏⴼ ⵉⵙⵉⵏⴰⵔⵢⵓⵜⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵖⵢⴰ ⵉⴷ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷⴳ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ, ⵉⴷ ⵢⵏⵏⴰ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⵔⵔⴰⵀⵎⴰⵏ ⴱⵏⴱⵓⵓⵣⵉⴷ.