ⵒⴻⴽⵉⵏ - ⵜⴻⵜⵜⵀⴻⵢⵢⵉ ⵛⵛⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⵛⵉⵔ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵓⵖⴷⴰⴹⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵔⵙ ⵖⴻⴼ ⵡⵓⴷⴻⵎ ⵓⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵙⵢⴰ ⵙ ⴰⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2018, ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵉⴳⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ, ⵉ ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴵⴻⵎⵄⴰ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵏ ⵜⵖⴰⵎⵙⴰ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱ ⵏ ⵛⵛⵉⵏ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ. ⴰⵃⵔⵉⵛ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵢⴻⴼⵔⴻⵏ ⵎⵉ ⴰⵔⴰ ⵜ-ⵏⵡⴰⵍⵉ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⴽⴰⵍ, ⵔⴰⵡⴻⵍⴼⴻⵏ-ⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ 1959 ⵎⴰⵛⴰ ⵡⴻⵔⴵⵉⵏ ⵜ-ⵙⵏⵉⵕⵎⴻⵏ. ⵜⴰⵎⴰⵛⵉⵏⵜ ⵜⵉⵎⵙⴻⵏⵇⴻⴷⵜ ⵛⵀⴰⵏⴳ'ⴻ-4 --ⵙⴻⵎⵎⴰⵏ-ⵜⵜ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵜⴰⵢⵓⵛⵜ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵙⵏⴰⵎⵢⴰ ⵜⴰⵛⵉⵏⵡⵉⵜ-- ⴰⴷ ⵜⵜ-ⴰⵣⵏⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2018, ⵉ ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ – ⵜⴰⵕⵎⵉⵙⵜ ⵜⴰⵣⴰⵢⴻⵣⵜ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏⵎⵧⴱⵉⵍⵉⵙ ⵜⴻⵏⵏⴰⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴻⴷ, ⵓⵔ ⵜⵔⴻⵏⵏⵓ ⴰⵔⴰ ⵉ ⵓⵣⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵉⵡⴻⵍ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⴽⴽⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵉⵏⵜⴻⵔⵏⴻⵜ. ‘’ⵜⴰⵕⵎⵉⵙⵜⵎⵧⴱⵉⵍⵉⵙ ⵜⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵉ ⵢⵉⵎⴻⴽⴽⵉⵢⴻⵏ-ⵉⵙ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵣⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵉⵡⴻⵍ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵡⵉⵏ ⵏ ⵉⵏⵜⴻⵔⵏⴻⵜ ⵓⵔ ⵢⴻⵜⵜⴱⴻⴷⴷⵉⵍ ⴰⵔⴰ’’, ⵉ ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵜ ⵜⴰⵣⴰⵢⴻⵣⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵎⴻⵍ-ⵉⵙ ⴷⴻⴳ ⵉⵏⵜⴻⵔⵏⴻⵜ. ’ⵜⴰⴱⵣⴻⵔⵜ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵜⵓⵔⴰ ⵜⴻⵇⵇⵉⵎ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵓⵔ ⵜⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⴰⵔⴰ ⵙ ⵡⴰⵏⵏⴰⴳⴻⵏ-ⵉⵙ ⵏ 30 ⵏ ⵜⵙⵉⵏⵉⵏ, ⵙ 3,98 ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵔⴻⵏ ⵉ ⵡⴰⵏⵏⴰⴳ’’, ⵉ ⴷ-ⵜⴷⴻⵔⵔⴻⵔ ⵜⴻⵖⴱⴰⵍⵓⵜ-ⵏⵏⵉ, ⵓⵍⴰⵛ ⴰⵛⵓ ⴰⵔⴰ ⵉⴱⴻⴷⴷⵍⴻⵏ. ‘’ⵜⵉⵎⴻⵏⵏⴰ-ⴰ ⵜⵓⵙⴰ-ⴷ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⴰⴽⴽ ⵉ ⵜⵜⴰⵔⵓⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵥⴻⴹⴹⴰ, ⴷⵖⴰ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵣⴻⴹⵡⴰⵏ ⵉⵎⴻⵜⵜⴰⵏⴻⵏ, ⵖⴻⴼ ⵓⵙⵏⴻⵔⵏⵉ ⵏ ⵓⵣⴰⵍ’’, ⵉ ⴷ-ⵜⴻⵙⵙⴻⴷⴷⵉ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵜ ⵏ ⵎⵧⴱⵉⵍⵉⵙ.
ⵡⴻⵀⵔⴰⵏ – ⴷ ⵜⵉⴳⴰⵡⵜ ⵜⴰⴽⴰⴷⵉⵎⵉⵜ ⵙⴻⴳ ⴳⴰⵔ ⵜⵉⴷ ⵢⴻⵙⵄⴰⵏ ⴰⵣⴰⵍ ⴰⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ 2015 ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵓⵎⴻⴷⵀⴻⵍ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ-ⴰⵊⴰⵒⵓⵏⵉ ⵚⵚⴻⵃⵔⴰ ⵉⵎⵔⴻⴱⴱⵉ ⴰⴼⵓⴽⴰⵏ "ⵙⴰⵀⴰⵔⴰ ⵙⵧⵍⴰⵔ ⴱⵔⴻⴻⴷⴻⵔ" (ⵙⵙⴱ), ⵀⴷⴰⵏ-ⵜ ⵉ ⵜⵏⴻⴼⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⴻⵙⵏⴰⵜⵡⵉⵍⵉⵏ ⵜⵉⴼⵓⴽⴰⵏⵉⵏ, ⵜⵜⵡⴰⵍⵉⵏ-ⵜ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⵏⴰⴷⵉⵢⴻⵏ ⴷ ⵜⴰⵔⴻⵥⵎⵉ ‘’ⵉⵡⵓⵍⵎⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⴷ ⵜⴰⵣⴻⴷⴳⴰⵏⵜ’’ ⵎⴳⴰⵍ ⵢⵉⵖⵉⵍⵉⴼⴻⵏ ⵓⵥⵡⵉⵔⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵡⵉⴷ ⵏ ⵜⵡⴻⵏⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ. ⴷ ⵣⴰⵎⵓⵍ ⵉⵊⴻⵀⴷⴻⵏ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⴻⴷⵀⴻⵍ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ-ⴰⵊⴰⵒⵓⵏⵉ, ⴰⵀⵉⵍ "ⵙⴰⵀⴰⵔⴰ ⵙⵧⵍⴰⵔ ⴱⵔⴻⴻⴷⴻⵔ" ⵏⴻⵖ (ⵜⵉⵖⵙⴰⵔ ⵜⵉⴼⵓⴽⴰⵏⵉⵏ) ⵉⴷⴻⴳ ⴰⵃⵔⵉⵛ ⵏ ⵜⴻⵣⵔⴻⵡⵜ ⵢⴻⴽⴼⴰ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ 2015, ⵙⴻⴳ ⵄⴻⴷⴷⴰⵏ 5 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵔⵎⵓⴷⴻⵏ, ⴳⵍⴰⵏ-ⴷ ⵙ ⵜⵉⴼⵔⴰⵜ ⵉⴳⴻⵔⵣⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⴷ ⵜⴰⵣⴻⴷⴳⴰⵏⵜ ⴰⵣⴰⴷⵓⵔ-ⵉⵙ ⴷ ⴰⵙⴻⵎⵔⴻⵙ ⵏ ⵢⵉⵊⴷⵉ ⵏ ⵚⵚⴻⵃⵔⴰ. ⵙⵙⴱ ⴷ ’’ⴰⵀⵉⵍ ⵢⵉⴼⴻⵏ ⴰⴽⴽ ⴰⵀⵉⵍⴻⵏ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⴻⵏ, ⵏⴻⵜⵜⴰ ⵉ ⵢⵉⵎⴰⵏ-ⵉⵙ ⴽⴰⵏ ⵢⴻⵣⵎⴻⵔ ⴰⴷ ⵢⴻⴼⴽ 50% ⵏ ⵜⴻⵥⵡⴻⵔⵜ ⵉ ⵢⴻⵃⵡⴰⴵ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ’’ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵒⵔⵓⴼⵉⵙⵓⵔ ⴰⵎⵉⵏⴻ ⴱⵧⵓⴷⴳⵀⴻⵏⴻ ⵙⵜⴰⵎⴱⵧⵓⵍⵉ, ⴰⵎⴰⵙⴰⵢ ⵓⵙⵙⵏⴰⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵜⵡⵉⵍⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵓⵎⴻⴷⵀⴻⵍ.
ⵜⴱⴻⵙⴽⴻⵔⵜ - ⵢⵓⵜⵍⴰⵢ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵓⵚⵉⵡⴻⴹ, ⵃⴰⵎⵉⴷ ⴳⵔⵉⵏ, ⴰⵙⵙ-ⴰ ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, ⴷⴻⴳ ⵉ ⵜⴱⴻⵙⴽⴻⵔⵜ ⴱⴻⵍⵍⵉ ⵍⵇⴰⵏⴰⵡⴰⵜ ⵏ ⵜⵠ ⵉ ⵅⴻⴷⴷⵎⴻⵏⵜ ⴱⵍⴰ ⴰⵡⴰⴼⴻⵇ ⴰⴷ ⵃⴻⴱⴱⵙⴻⵏⵜ ⵅⵉⵔ. ⵓ ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴷⴻⴳ ⵉ ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⵉⴷ ⵏ ⵉⵏⴻⵖⵎⴰⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴷⴻⴳ ⵏ ⵓⵎⴰⵟⵟⴰⴼ, ⴰⴷⵣⵉⵔⵉ ⵙⴻⴳ ⵉ, ⵜⴱⴻⵙⴽⴻⵔⵜ. ⵡⴰⵢ ⴷⴻⴳ ⵉ ⵜⴻⵔⵣⴻⴼⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⵖⴻⵔ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ-ⴰⵢⴰ:" ⴰⴷ ⵉⵏⵉⵖ ⴰⵍⵖⵓ ⵉ ⵍⵇⴰⵏⴰⵡⴰⵜ ⵉ ⵅⴻⴷⴷⵎⴻⵏⵜ ⴱⵍⴰ ⴰⵡⴰⴼⴻⵇ ⴰⴷ ⵃⴻⴱⴱⵙⴻⵏⵜ ⵅⵉⵔ. ⴰⵔⴻⵏ ⵉ ⴰⴷ ⵉⴳⴻⵏⵜ ⴰⵜⵜⴰⵔ-ⵏⵏⵙⴻⵏⵜ, ⵡⵓⵔ ⵅⴻⴷⴷⵎⴻⵏⵜ ⵖⴻⵔ-ⵙ ⵎⴰ ⵉ ⵡⴰⴼⵇ-ⴰⵙⴻⵏⵜ ⵓⵚⴰⴹⵓⴼ". ⴰⴷ ⵏⴻⵙⵎⴻⴽⵜⵉ ⴱⴻⵍⵍⵉ ⴷⴻⴳ ⵉ ⵜⴻⵔⵣⴻⴼⵜ-ⴰⵢⴰ, ⵢⴻⵙⵙⴻⴳⴷⴻⵔ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵜⵉⴽⵍⵉ ⵏ ⵍⵊⴰⵍⴰⵜ ⴰⵎⴻⴷⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵠ "ⵜⵏⵜ" ⵙ ⵓⵙⵉⵍⵉ-ⵏⵏⴻⵙ ⵖⴻⵔ 85%, ⴷ ⵓⵔⵏⴰⵢ ⵏ ⵓⴼⵙⴰⵔ ⵏ ⵜⵙⴰⵄⴰⵜⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵉ ⵓⵎⴰⵟⵟⴰⴼ ⵏ, ⵜⴱⴻⵙⴽⴻⵔⵜ ⵙⴻⴳ ⵉ 12 ⵖⴻⵔ 18 ⴷ ⵓⵙⴰⵍⵉ ⵏ ⵍⵊⴰⵍⴰⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⵟⵟⴰⴼ ⵡⵉⵙ-ⵜⵍⴰⵜⴰ. ⵎⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⴷ ⴰⵚⴰⴹⵓⴼ ⵏ "ⵒⵓⴱ" ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴼⴻⵍⵍ-ⴰⵙ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ, ⴱⴻⵍⵍⵉ ⴰⵎ ⵏⴻⵜⵜⴰ ⴰⵎ ⵉⵚⴰⴹⵓⴼⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ" ⵜⴰⵎⴰⵡⵜ ⵖⴻⴼ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴷⴻⴳ ⵉ ⵜⴻⵔⵣⴻⴼⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⴰⴷ ⵜ-ⵏⴰⴼ ⵉⴷⴻⵛⵛⴻⵏ ⴰⴷⴻⴳ ⵏ ⵓⵅⵅⴰⵎ ⵏ ⵜⵖⴰⵎⵙⴰ, ⵓ ⵢⴻⵃⴹⴻⵔ ⵜⵉⴼⴻⵙⴽⵉⵡⵉⵏ ⵏ, ⵙⵉⴷⵉ ⵥⴻⵔⵥⵓⵔ ⴷ ⵍⵄⵉⴷ ⵏ ⵉⵣⴻⴳⴳⴰⵔⴻⵏ ⴷ ⵍⵄⵉⴷ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵢⴻⵎⵙⴻⴽⴽⴻⵔ ⵎⵓⵃⴻⵎⴷ (ⵚ) ⴷⴻⴳ ⵉ ⵙⵉⴷⵉ ⵄⵓⵇⴱⴰ.
ⵏⴻⵡ ⵢⵧⵔⴽ - ⴰⵣⴰⵍ ⵏ 500 ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵔⴷⴰⵏ ⵢⴻⵙⵄⴰⵏ ⴷⴷⴰⵡ ⵏ 5 ⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵄⵎⴻⵔ-ⵏⵙⴻⵏ ⵉ ⵢⴻⵜⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵜⴻⵏ ⵢⴰⵍ ⴰⵙⵙ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⵏ ⵚⵚⴻⵃⵔⴰ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ, ⵙⵙⴻⴱⴱⴰ-ⵙ ⴷ ⴰⴹⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵓⵄⴻⴱⴱⵓⴹ (ⵜⴰⴱⴻⵕⵕⵉⴹⵜ) ⵉ ⴷ-ⵢⴻⴽⴽⴰⵏ ⵙⴻⴳ ⵍⴻⵅⵚⴰⵙ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ, ⵏ ⵜⴻⵜⵡⵉⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⴼⴻⵖ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵍⴻⵅⵅⴰⵅⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴻⵣⴷⴻⴳ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉ ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⴷⴻⵔ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⵍⴻⵏ ⵉ ⵢⵉⴳⵓⵔⴷⴰⵏ(ⵓⵏⵉⵛⴻⴼ). ‘’ⵜⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵜⴻⵏ ⵢⵉⴳⴻⵔⴷⴰⵏ ⵢⴰⵍ ⴰⵙⵙ, ⵉⵎⴻⵍⵢⵓⵏⴻⵏ ⵏⵏⵉⴹⴻⵏ ⵓⴹⵏⴻⵏ ⴰⴹⴰⵏ ⵏ ⵍⴻⵅⵚⴰⵙ ⵏ ⵓⵏⴻⵔⵏⵉ, ⴰⵢⴰ ⵢⴻⵜⵜⴻⵏⵇⴰⵎ-ⴷ ⵥⵥⴰⵢ ⴰⵟⴰⵙ ⵖⴻⴼ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ, ⵓⵔ ⵏⴻⵣⵎⵉⵔ ⴰⵔⴰ ⴰⴷ ⵏⴽⴻⵎⵎⴻⵍ ⴰⵎⵣⵓⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴽⵔⴰ ⵓⵔ ⵢⴻⵍⵍⵉ’’, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵏⴻⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⵏⴰⴹⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⵉⵛⴻⴼ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ ⵏ ⵓⴳⵎⵓⴹ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵍⴻⵎⵎⴰⵙⵜ, ⵎⴰⵏⵓⴻⵍ ⴼⵧⵏⵜⴰⵉⵏⴻ. ‘’ⴰⴼⴰⵔⴰ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵙ ⵓⵖⵉⵡⴻⵍ, ⴰⵢⴰ ⴰⴷ ⵉⵃⴻⵜⵜⴻⵎ ⴼⴻⵍⵍ-ⴰⵖ ⵜⵉⵙⴻⵔⵜⵉⵢⵉⵏ ⵜⵓⵥⵡⵉⵔⵉⵏ, ⵜⵉⵥⵔⴰⴼ ⵉⵊⴻⵀⴷⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵙⴻⴳ ⵢⵉⵥⵓⵔⴰⵏ ⵏ ⵓⵣⵉⵣⵡⴻⵔ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵖⵓⵔ ⵡⵉⴷ ⵢⴻⵙⵄⴰⵏ ⴰⴷⴰⴱⵓ ⵏ ⵜⵉⴳⴰⵡⵜ’’, ⵉ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ.
ⵡⴻⵀⵕⴰⵏ – ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⵏ ⵓⵙⵍⵓⴳⴻⵏ ⴰⵙⵍⵉⵥⵔⴰⵏ, ⵎⵉⵍⵧⵓⴷ ⵛⵀⵧⵔⴼⵉ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ ⴷⴻⴳ ⵡⴻⵀⵕⴰⵏ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⵙⵓⴷⵓⵜ-ⵉⵙ ⴰⴷ ⵜⴻⵅⴷⴻⵎ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⴷⵉⵡⴻⵏⵏⵉ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵎⵛⵉⵡⴻⵔ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵡⵉⴷ ⴰⴽⴽ ⵜⴻⵔⵣⴰ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵏⴻⵙⵏⴻⴼⵍⵉ ⴰⵃⵔⵉⵛ-ⴰ ⴰⵙⵍⵉⵥⵔⴰⵏ. ⴰⴷ ⵢⴻⵍⴷⵉ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⵏ ⵓⵙⵍⵓⴳⴻⵏ, ⵙⵢⴰ ⴷ ⴰⴼⴻⵍⵍⴰ, ⴰⴷⵉⵡⴻⵏⵏⵉ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵎⵛⵉⵡⴻⵔ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵓⴷⴷⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵉⵏ, ⴷⵖⴰ ⵉⴽⴰⴱⴰⵔⴻⵏ ⵉⵙⴻⵔⵜⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵏⴻⵔⵔ ⴰⵃⵔⵉⵛ-ⴰ ⵢⴻⴷⴷⴰ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵣⵔⴻⴼ-ⵏⵏⴻⵖ ⵏ ⵜⴻⵍⵖⵓⵜ, ⵉ ⴷ-ⵉⴷⴻⵔⵔⴻⵔ ⵎⵉⵍⵧⵓⴷ ⵛⵀⵧⵔⴼⵉ ⵖⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⵖⴻⴼ ⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⵔⴰⵔ ⵏ ⵜⴻⵖⵡⴰⵍⵜ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ. ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵍⵉ ⵓⵎⴰⵙⴰⵢ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵙⴰⵔⴰⴳ-ⴰ, ⵢⴻⵎⵜⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵡⴰⵏⵙⴰⵢⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⵖⴻⴼ ⵓⵙⵍⵉⵥⵔⵉ, ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵙⴻⴷⴷⵓ ⴰⵎⴻⵥⵍⵓ ⴰⵏⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⵍⵉⵥⵔⵉ, ⵉ ⵡⵉⴷ ⵉⵅⴻⴷⴷⵎⴻⵏ ⵜⴰⵙⴻⵔⵜⵉⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵡⵉⵢⴰⴹ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉ ⵜⵜ-ⴱⵖⴰⵏ, ⵉ ⵜⵜ-ⵙⵙⴰⵔⴰⵎⴻⵏ ⵎⴻⴷⴷⴻⵏ ⴰⴽⴽ, ⵢⴻⵙⵎⴻⴽⵜⴰ-ⴷ ⴷⴰⵖⴻⵏ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵙⴰⴹⵓⴼ-ⴰ ⵢⴻⵜⵜⵃⴻⵜⵜⵉⵜ ⵖⴻⴼ ⵓⵍⴷⴰⵢ ⵏ ⵓⵃⵔⵉⵛ-ⴰ ⴰⵙⵍⵉⵥⵔⴰⵏ ⵉ ⵢⴰⴽⴽ ⵎⴻⴷⴷⴻⵏ ⵓⵍⴰ ⴷ ⵉⴽⴰⴱⴰⵔⴻⵏ.
ⵄⴰⵏⵏⴰⴱⴰ - ⵉⵊⴻⵔⵔⴻⴷ ⵡⴻⵍⵎⵓⵙ ⵏ ⵓⴽⴰⴼⴻⵃ ⵏ ⵙⵙⴰⵕⴰⵟⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵉ ⵄⴰⵏⵏⴰⴱⴰ, ⵜⴰⵕⴰⵊⵉⵜ ⵏ ⵍⵡⴰⵀⵉ ⵏ, 15 ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ, ⵉ ⵡⴻⵙⵜⴼⴰⴷⵉ ⵙⴻⴳ ⵓⵄⴰⵍⴻⵊ. ⵎⴰⵛⴰⵏ ⵢⴰⵍ, ⴰⵙⵙ ⵜⵄⴰⵍⴰⵊⴻⵏ, ⴷⴻⴳ-ⵙ ⵡⵉⵙ-70 ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⴰⵏ. ⵡⴰⵢ ⵙⴷⴻⴼⴼⴻⵔ ⵏ ⵡⴻⵚⴽⴰⵢ-ⵏⵏⴻⵙ ⵙⴷⴰⵜ ⵏ, ⵡⴰⵙⵙ-ⴰ, ⵙ ⵡⵉⵙ-4 ⵏ ⵢⵉⴰⵔⵔⴻⵏ. ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ-ⴰⵢⴰ ⵜⴻⵔⴳⴻⴷ ⵙⴷⴻⴼⴻⵔ ⵏ ⵜⴻⵔⵣⴻⴼⵜ ⵏ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴻⵣⵎⴻⵔⵜ ⴷ ⵢⵉⵎⴻⵣⴷⴰⵖⴻⵏ ⴷ ⵓⵙⴻⴳⴳⴻⵎ ⵏ ⵙⴱⵉⵟⴰⵔⴰⵜ, ⵄⴰⴱⴷ ⵍⵎⴰⵍⴻⴽ ⴱⵓⴹⵢⴰⴼ, ⵖⴻⵔ ⵡⴰⴷⴻⴳ-ⴰⵢ. ⵎⴰⵏⵉ ⵢⵉⴳⴰ ⵙ ⵍⵎⵓⵏⴰⵙⴱⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵔⵣⴻⴼⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵙⴻⵏ ⵏ, ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ. ⵜⴻⵜⵜⵅⵓⵚⵚⴰ ⴰⵇⴻⵢⵢⴻⵎ ⵏ ⵡⴻⵍⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⵏ ⵜⴻⵣⵎⴻⵔⵜ ⴷⴻⴳ, ⵉ ⵡⵉⵙ-8 ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵎⵎⴻⵔ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ. ⴰⵔⴻⵏ ⵉ ⵢⵉⵏⴻⵎⵎⴻⵔ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵉⵙⵓⵔⴰⴼ ⵉⴳⴻⴷⵔⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⴷⴰⵡⵉ ⵏ ⵙⵙⴰⵕⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⴼⴻⴼ. ⵡⴰⵢ ⴷⴻⴳ ⵉ ⵡⴻⵍⵎⵓⵙ ⵏ ⵄⴻⵏⵏⴰⴱⴰ. ⵜⴰⵎⴰⵡⵜ ⴱⴻⵍⵍⵉ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2014, ⴷⴻⴳ ⵡⴻⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵄⴰⵏⵏⴰⴱⴰ, ⵊⴻⵔⵔⴷⴻⵏ ⵉⵎⴻⵙⵀⴰⵍ ⵡⵉⵙ-550 ⴷ ⵢⵉⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵙⵙⴰⵕⴰⵟⴰⵏ ⵉⵜⵔⴰⵔⴻⵏ, ⵙⴻⴳ-ⵙⴻⵏ ⵡⵉⵙ-40 ⴷ ⴰⵟⵟⴰⵏ ⵏ ⵙⵙⴰⵕⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⴼⴻⴼ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ – ⵙⵜⴻⵏⵢⴰⵏ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⵜⴰⵡⴰ ⴰⵔⴰ ⵉⴽⴰⵜⵔⴻⵏ ⵡⵉⵢⴰⴹ (ⴰⵎⵜⴰⵡⴰ-ⴰⴽⴰⵜⴰⵔ) ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵖⵓⵍⵜ ⵏ ⵜⴻⴳⵎⵉ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⵏⴻⴼⵍⵉ ⴰⵙⵏⴰⵜⵡⵉⵍⴰⵏ (ⵜⴰⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉⵜ), ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⴳⴰⵔ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⴰⴳⴻⵏⵙⴰⵏ (ⴷⴰⵅⴻⵍ) ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵎⴰⵣⴷⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⴷⵉⴳⴰⵏⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵎⴻⴷ ⵓⵏⵏⵉⴳ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴻⴳⵎⵉ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵜ. ⵙⵜⴻⵏⵢⴰⵏ ⴰⵎⵜⴰⵡⴰ-ⴰ ⵢⵉⵏⴻⵖⵍⴰⴼⴻⵏ ⵏ ⵙⵉⵏ ⵢⴻⵃⵔⵉⵛⴻⵏ, ⵏⵧⵓⵔⴻⴷⴷⵉⵏⴻ ⴱⴻⴷⵧⵓⵉ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴰⵀⴰⵔ ⵀⴰⴷⵊⴰⵔ, ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⴻⵍⵖⵓⵜ ⵖⴻⴼ ⵓⵙⴻⵏⵜⴻⵍ ‘’ⵜⴰⴳⵎⵉ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵜ ⵉ ⵍⴼⴰⵢⴷⴰ ⵏ ⵜⴻⵜⵔⴰⵔⴰ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⵏⴻⴼⵍⵉ ⴰⴷⵉⴳⴰⵏ’’. ⴰⵎⵜⴰⵡⴰ ‘’ⵉⵡⴻⵀⵀⴰ ⵖⴻⵔ ⵓⵙⴻⵜⵔⴻⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⴷⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⴷⵉⴳⴰⵏⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵎⴻⵥⵍⵓ ⴰⵏⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⴰⴽⴽ ⵉⵃⵔⵉⵛⴻⵏ, ⵙ ⵓⵙⴻⵎⵔⴻⵙ ⵏ ⵜⴻⵙⵏⴰⵜⵡⵉⵍⵜ ⵏ ⵜⴻⵍⵖⵓⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴻⵖⵡⴰⵍⵜ’’, ⵉ ⴰⵖ-ⴷ-ⵙⵙⴻⴳⵣⵉⵏ. ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵀⴰⴷⵊⴰⵔ, ⴰⵎⵜⴰⵡⴰ-ⴰ ‘’ⵢⴻⴽⵛⴻⵎ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⴰⵙⴻⵔⵜⴰⵏ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵎⴻⴷ ⵓⵏⵏⵉⴳ, ⵢⴻⵔⵙⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵓⵎⴻⴷⵀⴻⵍ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵉⵛⵛⵓⵔⴽⴰ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⴰⴽⴽ ⵉⵃⵔⵉⵛⴻⵏ ⵏ ⵜⵎⴻⵜⵜⵉ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵡⵉⴷ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ’’, ⵢⴻⵙⵎⴻⴽⵜⴰ-ⴷ, ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵖⵍⵉⴼ-ⵉⵙ ⵢⴻⵙⵜⴻⵏⵢⴰ ⵢⴰⴽⴰⵏ ⵉⵎⵜⴰⵡⴰⵢⴻⵏ ⴰⵎ ⵡⴰ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⴻⵖⵍⵉⴼⴻⵏ ⵏⵏⵉⴹⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵜⵉⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵉⵏ.
ⴱⵍⵉⴷⴰ - ⵢⴻⴽⴽⵛⴻⴼ ⵓⵎⴰⵔⴰⵢ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵜⴽⴻⴱⴱⴰⵏⵉⵜ ⵜⴰⴷⵣⵉⵔⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⵟⵟⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⵜⴰⵔⵡⴰ ⴷ ⵍⵅⴰⵍⴰⵜ ⴰⵙⴻⵍⵎⴰⴷ, ⵓⴽⵉⴷ ⵎⵓⵃⴻⵏⴷ, ⴰⵙⵙ-ⴰ ⵙⵙⴻⴱⵜ, ⴷⴻⴳ ⵉ ⴱⵍⵉⴷⴰ. ⴱⴻⵍⵍⵉ ⵡⵉⵙ-24 % ⵙⴻⴳ ⵉ ⵍⵄⴰⵎⴰⵍⴻⵢⵢⴰⵜ ⵏ ⵜⵜⴰⵔⵡⴰ, ⴷⴻⴳ ⵉ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵜⵜⵉⵍⵉⵏ-ⵜ ⵙ ⵡⵓⴷⴻⵎ ⵏ ⵙⵙⵉⵣⴰⵔⵢⴰⵏ. ⵎⴰⵙⵙ ⵓⴽⵉⴷ ⵉⵡⴻⴹⴹⵃⴻⴷ, ⵖⴻⴼ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ. ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵜⴻⵎⵎⵓⴳⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵉ ⵙⴱⵉⵟⴰⵔ ⵏ ⴼⵔⴰⵏⵙ ⴼⴰⵏⵓⵏ. ⴱⴻⵍⵍⵉ ⵍⵄⴰⵎⴰⵍⴻⵢⵢⴰⵜ-ⴰⵢⴰ ⵔⵏⵉⵏ-ⵜ ⴷⴻⴳ ⴷⵣⴰⵢⴻⵔ. ⵎⴰⵏⵉ ⵍⵍⴰⵏ-ⵜ ⵙⴷⴰⵜ ⵏ 20 ⵏ ⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⵓⵔ ⵜⵜⴰⵡⴰⴹⴻⵏ-ⵜ 5 %. ⵖⴻⴼ ⵓⵖⵉⵔ-ⵏⵏⵙⴻⵏ ⵉⵎⵓⵛⴰⵔⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵓⵙⵉⵏ ⵖⴻⵔ ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ-ⴰ ⴰⵡⵡⴹⴻⵏ ⵡⵉⵙ-800 ⵙⴻⴳ ⵉ ⵜⵉⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵓⵜⵍⴰⵢⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵏⴻⵣⵣⴻⵀ ⵏ ⵉⵙⴻⵏⵜⴰⵍ ⵙⴻⴳ-ⵙⴻⵏ ⵜⵉⵣⵣⵍⴰ ⵏ ⵢⵉⴷⴰⵎⵎⴻⵏ ⵏ ⵜⵎⴻⵟⵟⵓⵜ, ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵢⴻⵡⵡⴹⴻⴷ ⵡⴰⵔⴰⵡ-ⵏⵏⴻⵙ. ⵎⴰⵏⵉ ⴰⴷ ⵜ-ⵏⴰⴼ 1000 ⴷ ⵍⵅⴰⵍⴰⵜ ⵢⴻⵜⵜⴰⵔⵓⵏⵜ, ⴷⴻⴳ ⵉ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵏ ⵙⴻⴳ-ⵙⴻⵏⵜ 57, ⵎⴰ ⴷⴻⴳ ⵉ ⵜⵓⵏⴻⵙ ⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵏ ⵙⴻⴳⵙⴻⵏⵜ 40. ⵡⴰⵢ ⵙⴻⴳ ⵉ ⵜⵉⵣⵣⵍⴰ ⵏ ⵢⵉⴷⴰⵎⵎⴻⵏ, ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵎⴻⵔ ⵏ ⵡⴰⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⴻⵟⵟⵓⵜ. ⴰⵔⴻⵏ ⵉ ⵓⵜⵍⴰⵢⴻⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴻⵜⵎⴻⵣⵣⵉ ⵙ ⵢⵉⴷⴰⵎⵎⴻⵏ ⴷ ⵡⴻⵊⵎⴰⵍ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷⴻⴳ ⵍⴱⴰⵏⴽⴰ, ⴷ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⵜⵜⴰⵊⴰⵔⴻⴱ ⴷⴻⴳ ⵡⴻⵃⵔⵉⵛ-ⴰⵢ ⵊⴰⵔ-ⴰⵙⴻⵏ. ⵎⴰⵏⵉ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⴻⵎⵎⵉⵔ ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ-ⴰ ⵙ ⵜⴻⵔⴼⴻⵜⵜ ⵏ ⵍⵓⵚⴰⵢⴰⵜ, ⵖⴻⵔ ⵢⵉⵎⴻⵙⵀⴰⵍ ⴷⴻⴳ ⵡⴻⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴻⵣⵎⴻⵔⵜ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ- ⵉⵍⴰⵖⴰ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵙⵙⵔⴰⴱⴻⵙ ⵏ ⵍⴱⴰⵔⴰⵙⵢⵓⵏ ⵏ ⵍⴰⵄⵚⴰⴱ ⴷⴻⴳ ⵉ ⵜⴽⴻⴱⴱⴰⵏⴻⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵣⴰⵢⴻⵣ ⴰⴷⴻⴳ ⵜⴷⴰⵡⴰⵏ. ⵡⴰⵢ ⴷⴻⴳ ⵉ ⵚⴱⵉⵟⴰⵔ "ⵙⵍⵉⵎ ⵣⵎⴰⵔⵍⵉ". ⵎⴰⵏⵉ ⵢⵓⵜⵍⴰⵢ ⵓⵙⴻⵍⵎⴰⴷ ⵄⴰⴱⴷ ⴻⵏⵏⴱⵉ ⴱⴻⵏ ⵄⵉⵙⵙⴰ, ⴰⵙⵙ-ⴰ ⵙⵙⴻⴱⵜ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴻⵏⴰⵖⴻⵜ. Ɣⴻⴼ ⵓⵃⴻⵜⵜⴻⵎ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴻⵡ ⵏ ⵍⴱⴰⵔⴰⵙⵢⵓⵏ ⵏ ⵍⴰⵄⵚⴰⴱ ⴰⵎⴰⵀⵉⵍⵉ ⴷⴻⴳ ⵉ ⵙⵙⵔⴰⴱⴻⵙ ⵏ ⵓⴷⴰⵡⵉ, ⴷⴻⴳ ⵡⴻⵙⵡⵉⵔ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ. ⴰⵔⴻⵏ ⵉ ⵢⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ ⵉⵎⵓⵅⵜⴻⵚⵚ, ⵖⴻⴼ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵡⵉⵙ-ⵜⵍⴰⵜⴰ ⵏ ⵍⴱⴰⵔⴰⵙⵢⵓⵏ ⵏ ⵍⴰⵄⵚⴰⴱ,ⵖⴻⴼ ⵓⵃⴻⵜⵜⴻⵎ ⵏ ⵓⵙⴻⵜⵔⵉ ⵏ ⵜⵜⵉⵇⵏⴻⵢⵢⴻⵜ ⴷ ⵜⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵍⴱⴰⵔⴰⵙⵢⵓⵏⴰⵜ. ⵉⵙⵡⵉ ⴰⴷ ⵙⵙⴰⴷⵔⴻⵏ ⵓⵟⵟⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⴰⵏ ⵢⴻⴳⴳⵓⵔⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵚⴱⵉⵟⴰⵔ-ⴰ ⵢⴰⵍ ⴰⵙⵙ. ⵎⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⴷ ⵍⴱⴰⵔⴰⵙⵢⵓⵏ ⴰⴷ ⵜ-ⵏⴰⴼ ⵢⴻⵜⵜⵅⵓⵚⵚⴰ - ⵍⵇⴻⵍⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵟⵟⴻⴼⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴻⵃⵔⴻⴷ (ⴷⵉⵙⵜⵓⵏⵉ), ⴷ ⵙⵙⵟⴻⵔ ⵉⵎⴷⴰⵡⴻⵎ, ⴷ ⴱⴰⵔⴽⴻⵏⵙⵓⵏ, ⴷ ⵙⵙⵟⴻⵔ ⵏ ⵡⵓⴷⴻⵎ (ⵏⵉⴼⵔⴰⵊⵉ). ⵎⴰ ⴷ ⴰⴷⴰⵡⵉ ⵏ ⵡⴰⵟⵟⴰⵏ ⵏ ⵡⴻⵔⵊⵉⵊⵉ (ⴱⴰⵔⴽⴻⵏⵙⵓⵏ), ⵢⴻⵜⵜⴰⵙ-ⴷ ⴷⴻⴳ ⵡⴻⵎⴹⵉⵇ ⵡⵉⵙ-ⵙⴻⵏ, ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵡⴰⵟⵟⴰⵏⴻⵏ. ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵞⵞⴰⵜⴻⵏ ⵍⵊⵉⵀⴰⵣ ⵏ ⵍⴰⵄⵚⴰⴱ, ⵖⴻⵔ ⵢⵓⴷⴰⵏ ⵉⵎⵖⴰⵔⴻⵏ ⵙⴷⴻⴼⴼⴻⵔ ⵏ ⵡⴰⵟⵟⴰⵏ ⵏ ⵣⴰⵀⴰⵢⵎⴻⵔ. ⵎⴰⵏⵉ ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ ⴱⴻⵍⵍⵉ ⵚⴱⵉⵟⴰⵔ, ⵢⵉⴳⴰ ⴰⵣⴰⵍ ⵉ ⵡⵉⵙ-58 ⵏ ⵍⵄⴰⵎⴰⵍⴻⵢⵢⴰⵜ ⵉ ⵢⵉⵎⵓⴹⴰⵏ. ⵓ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⵎⵉⵔ-ⴰ ⵓⵔ ⵄⴰⴷ ⵡⵉⵙ-254 ⵜⵕⴰⵊⴰⵏ.