ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵉⵎⵉⴹⵉ ⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⵙⵉⵏ (12) ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵉ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵜⴻⴱⵜⴻⵏ ⵢⴻⵟⵟⴻⴼ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19, 129 ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵉ ⵢⴻⵊⵊⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ 10 ⵏⵏⵉⴹⴻⵏ ⵉ ⵙⴽⴻⵍⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ-ⴰ ⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ (ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ) ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ ⵓⵎⵓⵜⵍⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⵙⵇⴰⵎⵓⵜ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ, ⴰⵎⵙⵓⵊⵊⵉ ⴷⵊⴰⵎⴻⵍ ⴼⵓⵔⴰⵔ. ⴰⵖⵔⵓⴷ ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵜⴻⴱⵜⴻⵏ ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ ⴰⵔ 11.031, ⴰⴽⴽⴰ ⴷ ⴰⵜⵓⴳ ⵏ 25 ⴷⴻⴳ 100.000 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵣⴷⴰⵖⴻⵏ, ⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵉⵏ ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ ⴰⵔ 777 ⵎⴰ ⴷ ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵢⴻⵊⵊⵉⵏ ⵢⴻⵣⴳⴻⵔ ⴰⵔ 7.735, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⴷⴷⵉ ⵓⵎⵙⵓⵊⵊⵉ ⴼⵓⵔⴰⵔ, ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵜⴰⵢⴰⵍⴰⵙⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵖⴰⵎⵙⴰ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19 ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵜ ⵙⴽⴻⵍⵙⴻⵏ-ⵜⴻⵏⵜ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⴳⴻⵣⴷⴰ ⵏ ⴱⵍⵉⴷⴰ, ⵙⵟⵉⴼ, ⵙⵉⴷⵉ ⴱⴻⵍⵄⴻⴱⴱⴰⵙ, ⵜⵓⴱⵉⵔⴻⵜ, ⵓⵎ ⵍⴻⴱⵡⴰⴳⵉ, ⵜⵉⵀⴻⵔⵜ, ⵜⵉⵙⴻⵎⵙⵉⵍⵜ, ⴱⴳⴰⵢⴻⵜ, ⵎⵙⵉⵍⴰ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵇⵙⴻⵏⵟⵉⵏⴰ, ⵉ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵎⵙⵓⵊⵊⵉ ⴼⵓⵔⴰⵔ, ⵏⴻⵣⵎⴻⵍ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵉⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵄⵎⴻⵔ-ⵏⵙⴻⵏ 65 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⵏⴻⵖ ⵓⴳⴰⵔ,ⴰⵜⵓⴳ-ⵏⵙⴻⵏ ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ ⴰⵔ 66% ⵙⴻⴳ ⵓⵖⵔⵓⴷ ⵏ ⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵉⵏ. ⵔⵏⵓ-ⵢⴰⵙ, 29 ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵣⴷⴰ ⵉⴷⴻⴳ ⵙⴽⴻⵍⵙⴻⵏ ⵉⵜⵓⴳⴻⵏ ⵢⵓⴷⵔⴻⵏ ⵙ ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵓⵜⵓⴳ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ, ⵎⴰ ⴷ 12 ⵏⵏⵉⴹⴻⵏ ⵓⵔ ⵙⴽⴻⵍⵙⴻⵏ ⵓⵍⴰ ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵢⴻⵟⵟⴻⴼ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19 ⴷⴻⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ-ⴰ ⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ. ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ-ⵏⵏⵉⴹⴻⵏ, ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵉ ⴷⵓⵡⴰⵏ ⵙ ⵓⵒⵔⵓⵜⵓⴽⵓⵍ ⵉ ⵍⴰ ⵉⵜⴻⴷⴷⵓⵏ ⵉⵎⵉⵔⴰ (ⵖⴻⴼ ⵍⵙⴰⵙ ⵏ ⵀⵢⴷⵔⵓⵅⵢ-ⵛⵀⵍⵓⵔⵓⵇⵓⵉⵏ) ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ ⴰⵔ 22 539, ⵉⴷⴻⴳ ⵍⵍⴰⵏⵜ 9458 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵜⴻⴱⵜⴻⵏ ⵙ ⵓⴽⴰⵢⴰⴷ ⵏ ⴰⵙⵏⴰⵏⴼⴰⴼⴰⴷⴰⵏ (ⴱⵛⵔ) ⴰⴽⴽⴻⴷ 13 081 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵜⴻⴱⵜⴻⵏ ⵙ ⵜⵓⴳⵏⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴽⴰⵏⵉⵔ, ⵉ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵎⵙⵓⵊⵊⵉ ⴼⵓⵔⴰⵔ, ⵢⴻⵙⵙⴻⴷⴷⵉ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ 39 ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵀⴰ-ⵜⴻⵏ-ⵉⵏ ⵉⵎⵉⵔⴰ ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⴰⵛⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⴼⴼⴻⵙ. ⴰⵎⵙⵓⵊⵊⵉ ⴷⵊⴰⵎⴻⵍ ⴼⵓⵔⴰⵔ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ, ⴰⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⵉⵎⴻⵍⵙⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⴳⴻⵍⵎⵓⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵃⴻⵜⵜⴻⵎ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⴷ ⵍⵡⴰⴵⴻⴱ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ, ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⵉⵏ ⵜⴰⵎⴰⵙⴰⵢⵜ ⵉ ⵓⵙⴻⵏⵖⴻⵙ ⵏ ⵓⵣⵓⵣⵣⴻⵔ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ.
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵟⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵟⴱⴱⵓⵓⵏ ⵢⵓⵎⵕ, ⴷⴳ ⵜⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵜⴰⵡⴰⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⴰⵎⵓ ⴰⵖⵍⵉⴼⴰⵏ ⵙ ⵜⵉⵍⵉ-ⴰⵙⴰⵔⴰⴳ ⵉ ⵢⵙⵙⵍⵡⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴷⴷ), ⵉ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵙⵃⵔⵚⵏ ⴰⵙⴼⵇⴷ ⴰⴷⴰⵡⵙⴰⵏ ⴷⴳ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⴽⴽ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⵙⴳ ⵉ ⴷ-ⵉⴳⴰ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⴼⵙⵉⵔ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵟⴷⴰⵡⵙⴰ, ⵏ ⵢⵉⴳⴷⵓⴷⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵎⵙⵜⵍⴻⵍⵜ ⵏ ⵢⵉⵙⴱⵉⵟⴰⵔⵏ, ⴰⴱⴷⵔⵔⴰⵀⵎⴰⵏ ⴱⵏⴱⵓⵓⵣⵉⴷ ⵖⴼ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰ ⵜⴰⴷⴰⵡⵙⴰⵏⵜ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵢⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⵓⵔ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵟⵙⵎⵔⵜ ⵛⴹⵉⴷ-19, ⴰⴽⴽⴷ ⵡⴰⴽⴰⵜⵏ ⵢⵜⵜⵡⴰⴷⴷⵎⵏ ⵉ ⵓⵙⴼⵔⴽ-ⵉⵙ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵉⵎⵉⴹⵉ ⴷ ⵜⵥⴰ (109) ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵉ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵜⴻⴱⵜⴻⵏ ⵢⴻⵟⵟⴻⴼ-ⵉⵜⴻⵏⵜ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ (ⵛⵓⴱⵉⴷ-19), 186 ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵉ ⵢⴻⵊⵊⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ 7 ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵉ ⵙⴽⴻⵍⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ-ⴰ ⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ , ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴻⴷⴷ) ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ ⵓⵎⵓⵜⵍⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⵙⵇⴰⵎⵓⵜ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ, ⴰⵎⵙⵓⵊⵊⵉ ⴷⵊⴰⵎⴻⵍ ⴼⵓⵔⴰⵔ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⵎⵉⴹⵉ ⴷ ⵙⵉⵏ (102) ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵜⴻⴱⵜⴻⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ (ⵛⵓⴱⵉⴷ-19),ⵊⵊⵉⵏ 123 ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ 8 ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵉ ⵙⴽⴻⵍⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ-ⴰ ⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ (ⵍⴰⵔⴻⴱⵄⴰ) ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ ⵓⵎⵓⵜⵍⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⵙⵇⴰⵎⵓⵜ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19, ⴰⵎⵙⵓⵊⵊⵉ ⴷⵊⴰⵎⴻⵍ ⴼⵓⵔⴰⵔ. ⴰⵖⵔⵓⴷ ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵜⴻⴱⵜⴻⵏ ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ ⵖⴻⵔ 10484, ⴰⴽⴽⴰ 24 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵉ 100.000 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵣⴷⴰⵖ, ⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵉⵏ ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ ⴰⵔ 732, ⵎⴰ ⴷ ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵢⴻⵊⵊⵉⵏ ⵢⴻⵣⴳⴻⵔ ⴰⵔ 7074, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⴷⴷⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⴼⵓⵔⴰⵔ, ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵜⴰⵢⴰⵍⴰⵙⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵖⴰⵎⵙⴰ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19. ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵉⵏ ⵙⴽⴻⵍⵙⴻⵏ-ⵜⴻⵏⵜ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⴳⴻⵣⴷⴰ ⵏ ⴱⵍⵉⴷⴰ, ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵄⴻⵏⵏⴰⴱⴰ, ⵟⵟⴰⵔⴻⴼ, ⵜⴰⵖⴻⵔⴷⴰⵢⵜ, ⵎⵙⵉⵍⴰ, ⴵⴻⵍⴼⴰ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵉⵒⴰⵣⴰ, ⵉ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴼⵧⵓⵔⴰⵔ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⴳⴳⴰⵢⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⵙⵄⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵄⵎⴻⵔ-ⵙⴻⵏ 65 ⵏⴻⵖ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⵉ ⵢⴻⴳⴳⴻⵏⵙⴻⵏ 66% ⵙⴻⴳ ⵓⵖⵔⵓⴷ ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵜ. ⵔⵏⵓ-ⴷ ⵉ ⵡⴰⵢⴰ, ⵙⴽⴻⵍⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ 29 ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵣⴷⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵜⵓⴳ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵓⵜⵓⴳ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ, ⵎⴰ ⴷⴻⴳ 15 ⵏⵏⵉⴹⴻⵏ ⵓⵔ ⵙⴽⴻⵍⵙⴻⵏ ⵓⵍⴰ ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⴷⴻⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ-ⴰ ⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ. ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ-ⵏⵏⵉⴹⴻⵏ, ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵉ ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵉ ⵓⵎⵉ ⴼⴽⴰⵏ ⴷⴷⵡⴰ ⵉ ⵍⴰ ⵜⵜⴰⴽⴻⵏ ⵜⵓⵔⴰ (ⵖⴻⴼ ⵓⵣⴰⴷⵓⵔ ⵀⵢⴷⵔⵓⵅⵢⵛⵀⵍⵓⵔⵓⵇⵓⵉⵏⴻ) ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ ⵖⴻⵔ 20904, ⵉⴷⴻⴳ ⵍⵍⴰⵏⵜ 9114 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵜⴻⴱⵜⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉ ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ ⵢⵉⴽⴰⵢⴰⴷⴻⵏ ⵏ ⵜⵙⴻⵏⴼⴰⴼⴰⴷ (ⴱⵛⵔ) ⴰⴽⴽⴻⴷ 11790 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵎⴻⵛⴽⵓⴽⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉ ⴷ-ⵏⵏⴰⵏⵜ ⵜⵓⴳⵏⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴽⴰⵏⵉⵔ, ⵉ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴼⵧⵓⵔⴰⵔ, ⵢⴻⵙⵙⴻⴷⴷⵉ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ 33 ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵀⴰ-ⵜⴻⵏ-ⵉⵏ ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⴰⵛⵉⵛⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⴼⴼⴻⵙ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – 117 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵜⴻⴱⵜⴻⵏ ⵉ ⵢⴻⵟⵟⴻⴼ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓⵇⴰⵛⵓⵛ (ⵛⵓⴱⵉⴷ-19), 152 ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵢⴻⵊⵊⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵜ 9 ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵉ ⵙⴽⴻⵍⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ-ⴰ ⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵍⴰⵜⴰ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⵓⵎⵓⵜⵍⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⵙⵇⴰⵎⵓⵜ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19, ⴰⵎⵙⵓⵊⵊⵉ ⴷⵊⴰⵎⴻⵍ ⴼⵓⵔⴰⵔ.
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – 104 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵢⵜⵜⵡⴰⵜⴱⵜⵏ ⵉ ⵢⵟⵟⴼ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓⵇⴰⵛⵓⵛ (ⵛⵓⴹⵉⴷ-19), 86 ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵢⵊⵊⵉⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ 9 ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵉ ⵙⴽⵍⵙⵏ ⴷⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⵏ-ⴰ ⵉⵏⴳⴳⵓⵔⴰ ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴷ ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⵖⵜ, ⵓⵎⵓⵜⵍⴰⵢ ⵏ ⵟⵙⵇⴰⵎⵓⵜ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵟⵙⵎⵔⵜ ⵛⵓⴹⵉⴷ-19, ⴰⵎⵙⵓⵊⵊⵉ ⴹⵊⴰⵎⵍ ⴼⵓⵓⵔⴰⵔ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ–ⵜⵥⴰⵎⵔⴰⵡⴷⵜⴰⵎ (98) ⵏⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏⵉⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵜⴻⴱⵜⴻⵏⵏⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷⴱⵓⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ (ⵛⵓⴱⵉⴷ-19), 79 ⵏⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏⵉⵢⴻⵊⵊⵉⵏⴰⴽⴽⴻⴷⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵜⵏ 8 ⵏⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏⵉⵙⴽⴻⵍⵙⴻⵏⴷⴻⴳ 24 ⵏⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ-ⴰⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰⴷⴻⴳⵜⵎⵓⵔⵜⵏⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵉⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰⴰⵙⵙⵏⵓⴽⵡⴰⵙ (ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ) ⴷⴻⴳⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜⵓⵎⵓⵜⵍⴰⵢⵏⵜⴻⵙⵇⴰⵎⵓⵜⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵜⵏⵓⴹⴼⴰⵔⵏⵓⵎⵀⴰⵣⵏⵡⴰⵟⴰⵏⵏⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ, ⴰⵎⵙⵓⵊⵊⵉⴷⵊⴰⵎⴻⵍⴼⵓⵔⴰⵔ.
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – 104 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵢⵜⵜⵡⴰⵜⴱⵜⵏ ⵉ ⵢⵟⵟⴼ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵟⵙⵎⵔ (ⵛⵓⴹⵉⴷ-19), 156 ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵢⵊⵊⵉⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ 9 ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵉ ⵙⴽⵍⵙⵏ ⴷⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⵏ-ⴰ ⵉⵏⴳⴳⵓⵔⴰ ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵊⵎ ⵄⴰ ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⵖⵜ, ⵓⵎⵓⵜⵍⴰⵢ ⵏ ⵟⵙⵇⴰⵎⵓⵜ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵟⵙⵎⵔⵜ ⵛⵓⴹⵉⴷ-19, ⴰⵎⵙⵓⵊⵊⵉ ⴹⵊⴰⵎⵍ ⴼⵓⵓⵔⴰⵔ.
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – 107 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵢⵜⵜⵡⴰⵜⴱⵜⵏ ⵉ ⵢⵟⵟⴼ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵟⵙⵎⵔ (ⵛⵓⴹⵉⴷ-19), 151 ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵢⵊⵊⵉⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ 6 ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵉ ⵙⴽⵍⵙⵏ ⴷⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⵏ-ⴰ ⵉⵏⴳⴳⵓⵔⴰ ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵔⴱⵄⴰ ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⵖⵜ, ⵓⵎⵓⵜⵍⴰⵢ ⵏ ⵟⵙⵇⴰⵎⵓⵜ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵟⵙⵎⵔⵜ ⵛⵓⴹⵉⴷ-19, ⴰⵎⵙⵓⵊⵊⵉ ⴹⵊⴰⵎⵍ ⴼⵓⵓⵔⴰⵔ.
ⵍⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⵖⵜ- ⵙⵊⵍⵏ 119 ⵏ ⵍⵃⴰⵍⴰⵜ ⵜⵉⵜⵔⴰⵔⵉⵏ ⵢⵜⵡⴰⵡⴽⴷⵏ ⵙ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓⵇⴰⵛⵓⵛ ⴷⵉ ⵍⵣⴰⵢⵔ, ⴰⵎⴰ ⴰⴷⵉ ⵢⵍⵉ ⵡⵎⴹⴰⵏ ⴰⵎⵊⵎⵓⵍ ⵖⵔ 9513 ⵏ ⵍⵃⴰⵍⴰⵜ ⵢⵜⵡⴰⵡⴽⴷⵏ, ⵎⴰⵏⵉ ⵔⵏⵉⵏ ⵙⵊⵍⵏ 8 ⵏ ⵜⵎⵜⴰⵏⵉⵏ ⴷڨ 24 ⵏ ⵙⵡⴰⵢⵄ ⵉⵏڨⵡⵔⴰ, ⴰⵎⴰ ⴰⴷⵉ ⵢⵍⵉ ⵢⵓⴹ ⵡⵎⴹⴰⵏ ⴰⵎⵊⵎⵓⵍ ⵏ ⵜⵎⵜⴰⵏⵉⵏ ⵖⵔ 661 ⵏ ⵍⵃⴰⵍⴰⵜ, ⵡⴰⵢ ⵖⴼ ⵍⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵎⴰⵜⴰ ⵉⵢⴷ ⵢⵏⴰ ⴰⵙⴰ ⵍⵜⵏⵉⵏ ⵓⵎⵓⵜⵍⴰⵢ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⵙ ⵢⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⵙⵎⵉⵍⵜ ⵏ ⵡⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓⵇⴰⵛⵓⵛ ⴰⴷⵓⴽⵜⵓⵔ ⵊⵎⴰⵍ ⴼⵓⵔⴰⵔ.