ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵙⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵉⴹⵉⵢⴻⵏ ⵜⵥⴰⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⵜⴰⵎ (298) ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵜⴻⴱⵜⴻⵏ ⵉ ⵢⴻⵟⵟⴻⴼ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19, ⴽⵔⴰⴹ ⵏ ⵢⵉⵎⵉⴹⵉⵢⴻⵏ ⴷ ⴽⵔⴰⴹ (303) ⵏ ⵡⵉⴷ ⵢⴻⵊⵊⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴰⵎ (8) ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵉ ⵙⴽⴻⵍⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ-ⴰ ⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ , ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ (ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ) ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⵓⵎⵓⵜⵍⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⵙⵇⴰⵎⵓⵜ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19, ⴰⵎⵙⵓⵊⵊⵉ ⴷⵊⴰⵎⴻⵍ ⴼⵓⵔⴰⵔ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴽⵔⴰⴹ ⵏ ⵢⵉⵎⵉⴷⵉⵢⴻⵏ ⴷ ⵙⴻⵎⵎⵓⵙ (305) ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵜⴻⴱⵜⴻⵏ ⵢⴻⵟⵟⴻⴼ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19, ⵉⵎⵉⴹⵉ ⵙⴹⵉⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⵜⵥⴰ (169) ⵏ ⵡⵉⴷ ⵢⴻⵊⵊⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⵙⴻⵎⵎⵓⵙ (05) ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵉ ⵙⴽⴻⵍⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ-ⴰ ⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴻⴷⴷ) ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⵓⵎⵓⵜⵍⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⵙⵇⴰⵎⵓⵜ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19, ⴰⵎⵙⵓⵊⵊⵉ ⴷⵊⴰⵎⴻⵍ ⴼⵓⵔⴰⵔ. ⴰⵖⵔⵓⴷ ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵜⴻⴱⵜⴻⵏ ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ ⴰⵔ 13273, ⴰⴽⴽⴰ, 30 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵉ 100.000 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵣⴷⴰⵖⴻⵏ, ⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵉⵏ ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ ⴰⵔ 897 ⵎⴰ ⴷ ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵡⵉⴷ ⵢⴻⵊⵊⵉⵏ ⵢⴻⵣⴳⴻⵔ ⴰⵔ 9371, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⴷⴷⵉ ⵓⵎⵙⵓⵊⵊⵉ ⴼⵓⵔⴰⵔ, ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵜⴰⵢⴰⵍⴰⵙⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵖⴰⵎⵙⴰ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ ⵛⵧⵠⵉⴷ-19. ⵉⴳⴻⵔ-ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵡⵜ, ⴰⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵉⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵄⵎⴻⵔ-ⵏⵙⴻⵏ 60 ⵏⴻⵖ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⴳⴳⴻⵏⵙⴰⵙⴻⵏ 75% ⵙⴻⴳ ⵓⵖⵓⴷ ⵏ ⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵉⵏ. ⵔⵏⵓ-ⴰⵙ, ⵙⴽⴻⵍⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ 33 ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵣⴷⴰ ⴰⵜⵓⴳ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴷⴰⵡ ⵓⵜⵓⴳ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ, ⵎⴰ ⴷⴻⴳ 21 ⵉⴹⴻⵏ, ⵓⵔ ⵙⴽⴻⵍⵙⴻⵏ ⵓⵍⴰ ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵢⴻⵟⵟⴻⴼ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19 ⴷⴻⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ-ⴰ ⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ. ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵖⴱⴰⵍⵓ-ⵏⵏⵉ, 13 ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵣⴷⴰ ⵉ ⵢⴻⵙⴽⴻⵍⵙⴻⵏ ⴳⴰⵔ 1 ⴰⴽⴽⴻⴷ 5 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ, ⵎⴰ ⴷⴻⴳ 14 ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵣⴷⴰ-ⵉⴹⴻⵏ ⵙⴽⴻⵍⵙⴻⵏ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ ⵙⴹⵉⵙ ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵉ ⵢⴰⵍ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⴷⴻⴳ-ⵙⴻⵏ. ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ-ⵉⴹⴻⵏ, 49 ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵉ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⴰⵛⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⴼⴼⴻⵙ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵎⵙⵓⵊⵊⵉ ⴼⵧⵓⵔⴰⵔ. ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⴳⴳⴰⵔⴰ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⴰⵙⵏⴰⵏⴼⴰⴼⴰⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⵉⵔ-ⴰ ⵜⵃⴻⵜⵜⴻⵎ-ⴷ ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽ ⵉⵖⴻⵔⵎⴰⵏⴻⵏ ⵜⴰⵄⴻⵙⵙⴰⵙⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⵎⴰⵀⴻⵍ ⵏ ⵢⵉⵍⵓⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⴻⵣⴷⴻⴳ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⵎⴻⵛⵛⴻⵇ ⴰⴼⴻⴽⴽⴰⵏ, ⵢⴻⵙⵎⴻⴽⵜⵉ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵏⵇⴰⴷⴻⵔ ⴰⴽⵎⴰⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵎⴻⵍⵙⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⴳⴻⵍⵎⵓⵙⵜ. ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵢⴻⵖⵔⴰ-ⴷ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵏⵃⴰⵔⴻⴱ ⵖⴻⴼ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵙⵙⴰⵔⴻⵏ ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵡⵉⴷ ⵢⵉⴹⵏⴻⵏ ⴰⵟⴰⵏⴻⵏ ⵓⵔ ⵏⴻⵜⵜⴻⵊⵊⵉⵏ ⴰⵔⴰ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵙⵉⵏ ⵢⵉⵎⵉⴹⵉⵢⴻⵏ ⵜⴰⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⴽⵔⴰⴹ (283) ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵜⴻⴱⵜⴻⵏ ⵢⴻⵟⵟⴻⴼ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ ⵛⵧⵠⵉⴷ-19, ⵉⵎⵉⴹⵉ ⴽⵔⴰⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⵙⴹⵉⵙ (136) ⵏ ⵡⵉⴷ ⵢⴻⵊⵊⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ 7 ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵉ ⵙⴽⴻⵍⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ-ⴰ ⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ (ⵙⵙⴻⴱⵜ) ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ ⵓⵎⵓⵜⵍⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⵙⵇⴰⵎⵓⵜ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19, ⴰⵎⵙⵓⵊⵊⵉ ⴷⵊⴰⵎⴻⵍ ⴼⵓⵔⴰⵔ. ⴰⵖⵔⵓⴷ ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵜⴻⵏⴷⴻⵏ ⵢⴻⵡⵡⴰⴹ ⴰⵔ 12968, ⴰⴽⴽⴰ 29,5 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵉ 100.000 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵣⴷⴰⵖⴻⵏ, ⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵉⵏ ⴰⵔ 892 ⵎⴰ ⴷ ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵢⴻⵊⵊⵉⵏ ⵢⴻⵣⴳⴻⵔ ⴰⵔ 9202, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⴷⴷⵉ ⵓⵎⵙⵓⵊⵊⵉ ⴼⵧⵓⵔⴰⵔ, ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵜⴰⵢⴰⵍⴰⵙⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵖⴰⵎⵙⴰ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19. ⵉⴳⴻⵔ-ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵡⵜ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉⵡⴻⵙⵙⴰⵔⴻⵏ ⵉⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵄⵎⴻⵔ-ⵏⵙⴻⵏ 65 ⵏⴻⵖ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⵢⴻⴳⴳⴻⵏⵙⴻⵙ 66% ⵙⴻⴳ ⵓⵖⵔⵓⴷ ⵏ ⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵉⵏ. ⵔⵏⵓ-ⴷ ⴷⴰⵖⴻⵏ, ⵙⴽⴻⵍⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ 29 ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵣⴷⴰ ⵉⵜⵓⴳⴻⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵓⵜⵓⴳ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ, ⵎⴰ ⴷⴻⴳ 9 ⵉⴹⴻⵏ ⵓⵔ ⵙⴽⴻⵍⵙⴻⵏ ⵓⵍⴰ ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵢⴻⵟⵟⴻⴼ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19 ⴷⴻⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ-ⴰ ⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ. ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵖⴱⴰⵍⵓ-ⵏⵏⵉ, 24 ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵣⴷⴰ ⵙⴽⴻⵍⵙⴻⵏ ⴳⴰⵔ 1 ⴰⴽⴽⴻⴷ 5 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ, ⵎⴰ ⴷⴻⴳ 15 ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵣⴷⴰ ⵙⴽⴻⵍⵙⴻⵏ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ ⵙⴻⵎⵎⵓⵙ ⵉ ⵢⴰⵍ ⵢⵉⵡⴻⵏ. ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ-ⵉⴹⴻⵏ, ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵉ ⵢⴻⵙⴼⴰⵢⴷⵉⵏ ⵙⴻⴳ ⵓⴱⵔⵓⵟⵓⴽⵓⵍ ⵏ ⵓⵙⴻⵊⵊⵉ ⵏ ⵢⵉⵎⵉⵔ-ⴰ (ⵖⴻⴼ ⵓⵣⴰⴷⵓⵔ ⵏ ⵀⵢⴷⵔⵓⵅⵢ-ⵛⵀⵍⵓⵔⵓⵇⵓⵉⵏⴻ) ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ ⴰⵔ 30345, ⵉ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵎⵙⵓⵊⵊⵉ ⴼⵓⵔⴰⵔ, ⵢⴻⵙⵙⴻⴷⴷⵉ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ 49 ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵀⴰ-ⵜⴻⵏ-ⵉⵏ ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⴰⵛⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⴼⴼⴻⵙ. ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵎⵙⵓⵊⵊⵉ ⴷⵊⴰⵎⴻⵍ ⴼⵓⵔⴰⵔ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⴻⵙⵏⴰⵏⴼⴰⴼⴰⴷⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⵉⵔ-ⴰ ⵜⵃⴻⵜⵜⴻⵎ ⵖⴻⴼ ⵓⵖⴻⵔⵎⴰⵏ ⵍⴻⵃⴷⴻⵔ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵇⴰⴷⴻⵔ ⵏ ⵢⵉⵍⵓⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⴻⵣⴷⴻⴳ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⵎⴻⵛⵛⴻⵇ ⴰⴼⴻⴽⴽⴰⵏ, ⵢⴻⵙⵎⴻⴽⵜⵉ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵏⵇⴰⴷⴻⵔ ⴰⴽⵎⴰⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵎⴻⵍⵙⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⴳⴻⵍⵎⵓⵙⵜ. ⵢⴻⵖⵔⴰ-ⴷ ⴷⴰⵖⴻⵏ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵄⴰⵙ ⵜⴰⴷⴰⵡⵙⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵉⵡⴻⵙⵙⴰⵔⴻⵏ ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵡⵉⴷ ⵢⵓⴹⵏⴻⵏ ⴰⵟⴰⵏⴻⵏ ⵓⵔ ⵏⴻⵜⵜⴻⵊⵊⵉ ⴰⵔⴰ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ, ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰ ⴷ ⵓⵙⵎⴻⵙⴽⴻⵍ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⵏⴰⴼⴻⵏ, ⴰⴱⴷⴻⵔⵔⴰⵀⵎⴰⵏⴻ ⴱⴻⵏⴱⵓⵣⵉⴷ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ (ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ) ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵙⴻⵔⵔⴻⵃ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵓⴳⵣⵓⵎ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵖⵜⴻⵙ ⵖⴻⴼ ⵍⵙⴰⵙ ⵏ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉ ⵜ-ⵉⴷ-ⵉⵃⴻⵜⵜⴻⵎ ⵓⵎⵉⵣⵡⴻⵔ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵃⵡⵉⴵⵉ ⵏ ⵢⴰⵍ ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ.
ⵍⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⵖⵜ- ⵙⵊⵍⵏ 197 ⵏ ⵍⵃⴰⵍⴰⵜ ⵜⵉⵜⵔⴰⵔⵉⵏ ⵢⵜⵡⴰⵡⴽⴷⵏ ⵙ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓⵇⴰⵛⵓⵛ ⴷⵉ ⵍⵣⴰⵢⵔ, ⴰⵎⴰ ⴰⴷⵉ ⵢⵍⵉ ⵡⵎⴹⴰⵏ ⴰⵎⵊⵎⵓⵍ ⵖⵔ 12248 ⵏ ⵍⵃⴰⵍⴰⵜ ⵢⵜⵡⴰⵡⴽⴷⵏ, ⵎⴰⵏⵉ ⵔⵏⵉⵏ ⵙⵊⵍⵏ 9 ⵏ ⵜⵎⵜⴰⵏⵉⵏ ⴷڨ 24 ⵏ ⵙⵡⴰⵢⵄ ⵉⵏڨⵡⵔⴰ, ⴰⵎⴰ ⴰⴷⵉ ⵢⵍⵉ ⵢⵓⴹ ⵡⵎⴹⴰⵏ ⴰⵎⵊⵎⵓⵍ ⵏ ⵜⵎⵜⴰⵏⵉⵏ ⵖⵔ 878 ⵏ ⵍⵃⴰⵍⴰⵜ, ⵡⴰⵢ ⵖⴼ ⵍⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵎⴰⵜⴰ ⵉⵢⴷ ⵢⵏⴰ ⴰⵙⴰ ⵍⵅⵎⵉⵙ ⵓⵎⵓⵜⵍⴰⵢ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⵙ ⵢⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⵙⵎⵉⵍⵜ ⵏ ⵡⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓⵇⴰⵛⵓⵛ ⴰⴷⵓⴽⵜⵓⵔ ⵊⵎⴰⵍ ⴼⵓⵔⴰⵔ.
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵟⴷⴰⵡⵙⴰ, ⵟⴰⵖⵔⴼⴰ ⴷ ⵓⵙⵎⵙⴽⵍ ⵏ ⵢⵉⵙⴳⵏⴰⴼⵏ, ⴰⴱⴷⵔⵔⴰⵀⵎⴰⵏ ⴱⵏⴱⵓⵓⵣⵉⴷ, ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ (ⵍⵅⵎⵉⵙ) ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⵖⵜ, ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴰⵙⵔⵔⵃ ⵏ ⵢⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⴳⵣⵓⵎ ⵢⵜⵜⵡⴰⵖⵜⵙ ⵖⴼ ⵍⵙⴰⵙ ⵏ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⵉ ⵜ-ⵉⴷ-ⵉⵃⵜⵜⵎ ⵓⵎⵉⵣⵡⵔ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵃⵡⵉǧⵉ ⵏ ⵢⴰⵍ ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵉⵎⵉⴹⵉ ⵙⵎⵓⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⵙⴰ (157) ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵜⴻⴱⵜⴻⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19, ⵉⵎⵉⴹⵉ ⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⵙⴻⵎⵎⵓⵙ (115) ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⵊⵊⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵥⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵉ ⵙⴽⴻⵍⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ-ⴰ ⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ) ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ ⵓⵎⵓⵜⵍⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⵙⵇⴰⵎⵓⵜ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19, ⴰⵎⵙⵓⵊⵊⵉ ⴷⵊⴰⵎⴻⵍ ⴼⵓⵔⴰⵔ. ⴰⵖⵔⵓⴷ ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵜⴻⴱⵜⴻⵏ ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ ⴰⵔ 12077, ⴰⴽⴽⴰ 27,5 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵉ 100.000 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵣⴷⴰⵖⴻⵏ, ⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵉⵏ ⴰⵔ 861 ⵎⴰ ⴷ ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵢⴻⵊⵊⵉⵏ ⵢⴻⵣⴳⴻⵔ ⵖⴻⵔ 8674, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⴷⴷⵉ ⵓⵎⵙⵓⵊⵊⵉ ⴼⵓⵔⴰⵔ, ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵜⴰⵢⴰⵍⴰⵙ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵖⴰⵎⵙⴰ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵀⴰⵣ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19. ⵉⴳⴻⵔ-ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵡⵜ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵢⴻⵙⵄⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵖⵎⴻⵔ-ⵏⵙⴻⵏ 65 ⵏⴻⵖ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⴳⴻⵏⵙⴰⵙⴻⵏ 66% ⵙⴻⴳ ⵓⵖⵔⵓⴷ ⵏ ⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵉⵏ. ⵔⵏⵓ-ⵢⴰⵙ, 29 ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵣⴷⴰ ⵙⴽⴻⵍⵙⴻⵏ ⵉⵜⵓⴳⴻⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵓⵜⵓⴳ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ, ⵎⴰ 17 ⵉⴹⴻⵏ ⵓⵔ ⵙⴽⴻⵍⵙⴻⵏ ⵓⵍⴰ ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵏⵉⵃⴰⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵢⴻⵟⵟⴻⴼ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19 ⴷⴻⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ-ⴰ ⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ. ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ-ⵉⴹⴻⵏ, ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵉ ⵢⴻⵙⴼⴰⵢⴷⵉⵏ ⵙⴻⴳ ⵓⵒⵔⵓⵟⵓⴽⵓⵍ ⵏ ⴷⴷⵡⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⵉⵔⴰ (ⵙ ⵓⵣⴰⴷⵓⵔ ⵀⵢⴷⵔⵧⵅⵢ-ⵛⵀⵍⵧⵔⵧⵇⵓⵉⵏⴻ) ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ ⴰⵔ 26204, ⵉ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵎⵙⵓⵊⵊⵉ ⴼⵓⵔⴰⵔ, ⵙ ⵓⵙⴻⴷⴷⵉ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵍⵍⴰⵏ 37 ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⴰⵛⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⴼⴼⴻⵙ. ⴰⵎⵙⵓⵊⵊⵉ ⴷⵊⴰⵎⴻⵍ ⴼⵓⵔⴰⵔ ⵉⴼⵓⵔⴻⵚ ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰ ⵜⴰⵙⵏⴰⵏⴼⴰⴼⴰⴷⴰⵏⵜ "ⵜⵃⴻⵜⵜⴻⵎ-ⴰⵖ-ⴷ ⵜⴰⵄⴻⵙⵙⴰⵙⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵉⵍⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵙⵉⵜ ⵖⵓⵔ ⵡⴰⴽⴽ ⵉⵖⴻⵔⵎⴰⵏⴻⵏ, ⵢⴻⵖⵔⴰ-ⴷ ⵉ ⵓⴳⴰⴷⴻⵔ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⵏ ⵓⵃⴻⵣⵣⴻⴱ ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵜⵉⵎⴻⵍⵙⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⴳⴻⵍⵎⵓⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⴻⵙⵜⴻⵏ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵉⵎⵉⴹⵉ ⴽⵓⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⵜⵥⴰ (149) ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵜⴻⴱⵜⴻⵏ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19, 137 ⵏ ⵡⵉⴷ ⵢⴻⵊⵊⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ 7 ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵉ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴽⴻⵍⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ-ⴰ ⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ (ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ) ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⵓⵎⵓⵜⵍⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⵙⵇⴰⵎⵓⵜ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ ⵛⵧⵠⵉⴷ-19, ⵓⵎⵙⵓⵊⵊⵉ ⴷⵊⴰⵎⴻⵍ ⴼⵓⵔⴰⵔ. ⴰⴽⴽⴰ ⴰⵖⵔⵓⴷ ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵜⴻⴱⵜⴻⵏ ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ ⴰⵔ11920, 27 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵉ 100.000 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵣⴷⴰⵖⴻⵏ, ⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵉⵏ ⴰⵔ 852 ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ, ⵎⴰ ⴷ ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵢⴻⵊⵊⵉⵏ ⵢⴻⵣⴳⴻⵔ ⴰⵔ 8559, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⴷⴷⵉ ⵓⵎⵙⵓⵊⵊⵉ ⴼⵓⵔⴰⵔ, ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵜⴰⵢⴰⵍⴰⵙⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵖⴰⵎⵙⴰ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19 ⴰⴷ ⵏⴳⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵡⵜ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵉⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵄⵎⴻⵔ-ⵏⵙⴻⵏ 60 ⵏⴻⵖ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⴳⴳⴻⵏⵙⴻⵏ 75% ⵙⴻⴳ ⵓⵖⵔⵓⴷ ⵏ ⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ 4 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵉⵏ ⵖⴻⴼ 7 ⵙⵄⴰⵏ ⵢⴰⴽⴰⵏ ⴰⵟⴰⵏⴻⵏ ⵓⵔ ⵏⵃⴻⵍⵍⵓ. ⵔⵏⵓ-ⴷ, ⵙⴽⴻⵍⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ 31 ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵣⴷⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵡⴰⵜⵓⴳ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵓⵜⵓⴳ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ, ⵎⴰ ⴷ 12 ⵏⵏⵉⴹⴻⵏ ⵓⵔ ⵙⴽⴻⵍⵙⴻⵏ ⵓⵍⴰ ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵢⴻⵟⵟⴻⴼ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ ⵛⵧⵠⵉⴷ-19 ⴻⴷⴳ ⵓⴽⵓⴷ ⵏ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ-ⴰ ⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ. ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ-ⵏⵏⵉⴹⴻⵏ, ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵉ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴷⴰⵡⵉⵏ ⵙ ⴷⴷⵡⴰⵡⵉ ⵏ ⵓⵒⵔⵓⵟⵓⴽⵓⵍ ⵢⴻⵔⵙⴻⵏ (ⵖⴻⴼ ⵓⵣⴰⴷⵓⵔ ⵏ ⵀⵢⴷⵔⵓⵅⵢ-ⵛⵀⵍⵓⵔⵓⵇⵓⵉⵏⴻ) ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ ⵖⴻⵔ 25598, ⵉ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵎⵙⵓⵊⵊⵉ ⴼⵓⵔⴰⵔ, ⵢⴻⵙⵙⴻⴷⴷⵉ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ 39 ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵀⴰ-ⵜⴻⵏ-ⵉⵏ ⵜⵓⵔⴰ ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⴰⵛⵉⵛⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⴼⴼⴻⵙ. ⴰⵎⵙⵓⵊⵊⵉ ⴷⵊⴰⵎⴻⵍ ⴼⵓⵔⴰⵔ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ, ⴰⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⵉⵎⴻⵍⵙⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⴳⴻⵍⵎⵓⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⴷ ⵍⵡⴰⴵⴻⴱ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵢⴻⵏⴰ ⴷ ⵜⵉⴷⴷⵉⵏ ⵜⴰⵎⴰⵙⴰⵢⵜ ⵉ ⵓⵙⴻⵏⵖⴻⵙ ⵏ ⵓⵣⵓⵣⵣⴻⵔ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵉⵎⵉⴹⵉ ⵙⵉⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⵙⴰ (127) ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵜⴻⴱⵜⴻⵏ ⵏ ⵡⵉⴷ ⵢⴻⵟⵟⴻⴼ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ (ⵛⵓⴱⵉⴷ-19), ⵊⵊⵉⵏ ⵉⵎⵉⴹⵉ ⵙⵉⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⵜⴰⵎ (128) ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⵙⵉⵏ (12) ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵉ ⵙⴽⴻⵍⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ-ⴰ ⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ (ⵙⵙⴻⴱⵜ) ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⵓⵎⵓⵜⵍⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⵙⵇⴰⵎⵓⵜ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19, ⴰⵎⵙⵓⵊⵊⵉ ⴷⵊⴰⵎⴻⵍ ⴼⵓⵔⴰⵔ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵉⵎⵉⴹⵉ ⵙⵉⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵏ (121) ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵜⴻⴱⵜⴻⵏ ⵢⴻⵟⵟⴻⴼ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19, 101 ⵉ ⵢⴻⵊⵊⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ 11 ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵉ ⵙⴽⴻⵍⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ-ⴰ ⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ (ⵍⵔⴻⴱⵄⴰ) ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ ⵓⵎⵓⵜⵍⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⵙⵇⴰⵎⵓⵜ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19, ⴷⵊⴰⵎⴻⵍ ⴼⵓⵔⴰⵔ. ⴰⵖⵔⵓⴷ ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵜⴻⴱⵜⴻⵏ ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ ⴰⵔ 11.268, ⴰⴽⴽⴰ 25,7 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵉ 100.000 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵣⴷⴰⵖ, ⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵉⵏ ⴰⵔ 799 ⵎⴰ ⴷ ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵢⴻⵊⵊⵉⵏ ⵢⴻⵣⴳⴻⵔ ⴰⵔ 7943, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⴷⴷⵉ ⵓⵎⵙⵓⵊⵊⵉ ⴼⵓⵔⴰⵔ, ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵜⴰⵢⴰⵍⴰⵙⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵖⴰⵎⵙⴰ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19. ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵉⵏ ⵓⴷⴷⵏⴻⵏ-ⵜⴻⵏⵜ-ⵉⴷ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⴳⴻⵣⴷⴰ ⵏ ⵎⵉⵍⴰ (2 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ), ⵜⵉⵀⴻⵔⵜ (2 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ), ⴱⵍⵉⴷⴰ (1 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰ), ⵓⵎ ⵍⴻⴱⵡⴰⴳⵉ (1 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰ), ⵙⵟⵉⴼ (1 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰ), ⵜⴰⴱⴰⵜⴻⵏⵜ (1 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰ), ⵜⵓⴱⵉⵔⴻⵜ (1 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰ), ⴱⴳⴰⵢⴻⵜ (1 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰ) ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵉⵒⴰⵣⴰ (1 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰ), ⵉ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵎⵙⵓⵊⵊⵉ ⴼⵓⵔⴰⵔⴰ, ⵣⵎⴻⵍ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵉⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵄⵎⴻⵔ-ⵏⵙⴻⵏ 65 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⵏⴻⵖ ⵓⴳⴰⵔ ⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ-ⵙⴻⵏ 66% ⵙⴻⴳ ⵓⵖⵔⵓⴷ ⵏ ⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵉⵏ. ⵔⵏⵓ-ⵢⴰⵙ, 29 ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵣⴷⴰ ⵙⴽⴻⵍⵙⴻⵏ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵜⵓⴳ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵓⵜⵓⴳ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ, ⵎⴰ ⴷ 14 ⵏⵏⵉⴹⴻⵏ ⵓⵍⴰⵛ ⴷⴻⴳ-ⵙⴻⵏ ⵓⵍⴰ ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵢⴻⵟⵟⴻⴼ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19 ⴷⴻⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ-ⴰ ⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ. ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ-ⵏⵏⵉⴹⴻⵏ, ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵉ ⴷⵓⵡⴰⵏ ⵙ ⵓⵒⵔⵓⵟⵓⴽⵓⵍ (ⵉⵍⴰⵏ ⴰⵣⴰⴷⵓⵔ ⵏ ⵀⵢⴷⵔⵓⵅⵢ-ⵛⵀⵍⵓⵔⵓⵇⵓⵉⵏⴻ) ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ ⴰⵔ 23 632, ⵉⴷⴻⴳ ⵍⵍⴰⵏ 9627 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵜⴻⴱⵜⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⴷⴷⴰ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⴽⴰⵢⴰⴷⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵙⵏⴰⵏⴼⴰⴼⴰⴷⵜ (ⵒⵛⵔ) ⴰⴽⴽⴻⴷ 14 005 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵉⴷⴻⴳ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⵛⵛⴻⴽ ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⴷⴷⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⵓⴳⵏⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴽⴰⵏⵉⵔ, ⵉ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵎⵙⵓⵊⵊⵉ ⴼⵓⵔⴰⵔ, ⵢⴻⵙⵙⴻⴷⴷⵉ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ 41 ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵀⴰ-ⵜⴻⵏ-ⵉⵏ ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⴰⵛⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⴼⴼⴻⵙ. ⵢⴻⵎⴻⴽⵜⵉ-ⴷ ⵓⵎⵙⵓⵊⵊⵉ ⴷⵊⴰⵎⴻⵍ ⴼⵓⵔⴰⵔ, ⴰⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵜⴻⴳⵏⵉⵜ-ⴰ, ⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵄⴰⵙⵙⴻⵏ ⵉⵎⴰⵏ-ⵏⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵡⴰⵍⴰ-ⴰ ⵜⵓⵥⵎⵉⴽⵜ ⵙ ⵓⵇⴰⴷⴻⵔ ⵏ ⵜⵉⴳⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵃⴰⵔⴻⴱ ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵜⴰⵍⵓⵙⵉ…