ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⵥⴰⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⵙⴰ (97) ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⴻⵏ ⵉ ⵢⴻⵟⵟⴻⴼ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓⵇⴰⵛⵓⵛ (ⵛⵓⴱⵉⴷ-19) ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⵙⴻⵎⵎⵓⵙ (5) ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵉ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴽⴻⵍⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ-ⴰ ⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⴰⴽⴽⴰ ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ ⵓⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵡⵉⴷ ⵢⵓⴹⵏⴻⵏ ⵖⴻⵔ 3007 ⵎⴰ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵉⵏ ⵖⴻⵔ 407, ⵉ ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ (ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ) ⵜⴻⵙⵇⴰⵎⵓⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ, ⴷⵊⴰⵎⴻⵍ ⴼⵓⵔⴰⵔ.

ⴰⴷⵔⴰⵔ – ⵉⵎⵜⵜⴻⴽⴽⵉⵢⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⵉⴳⴻⵔ ⵖⴻⴼ "ⵜⵓⵙⵏⴰⴽⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴻⵙⵏⴰⵜⵡⵉⵍⵉⵏ ⵜⵉⵙⴻⵏⵙⴻⵍⴽⵉⵎⵉⵏ", ⵉ ⴷ-ⵢⴻⴹⵔⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ) ⴷⴻⴳ ⵓⴷⵔⴰⵔ, ⵖⵔⴰⵏ-ⴷ ⵉ ⵓⵙⵏⴻⴼⵍⵉ ⵏ ⵢⵉⵙⵏⴰⵙⴻⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵏⴰⴽⵜ ⵉ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵜⵉⵖⵉⵙⵜ ⵜⴰⴳⴻⵎⴷⴰⵏⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⵎⴰⵀⴻⵍ-ⵉⵙ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵛⵇⵉⵔⵡⴻⵏ ⵢⴻⵎⴳⴰⵔⴷⴻⵏ ⵏ ⵜⵏⴻⴼⵍⵉⵜ.

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵡⴻⴽⴽⴷⴻⵏ-ⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴻⴷⴷ) ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⴳⴻⵔ ⴳⴰⵔ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⴷ ⵢⵉⵡⴰⵍⵉⵢⴻⵏ, ⵖⴻⴼ ⵓⵙⵏⴻⴳⵎⵓ ⵏ ⵜⴻⵙⵏⵓⴷⴷⴻⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵜⴰⴷⴱⴻⵍⵜ ⵜⴰⵍⵉⴽⵜⵕⵓⵏⴰⵏⵜ ⵉ ⵓⵙⴻⵍⵀⵓ ⵏ ⵓⵎⴻⵥⵍⵓ ⴰⵏⴰⴳⴷⵓⴷ ⴰⴷⵉⴳⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵉⴼⵙⴻⵙ ⵏ ⵜⵙⴻⴽⴽⵉⵔⵉⵏ ⵉ ⵢⵉⵖⴻⵔⵎⴰⵏⴻⵏ.

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵉⵖⴻⵔⵎⴰⵏⴻⵏ ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ, ⵉⵍⵉⴱⵉⵢⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵎⵓⵔⵉⵟⴰⵏⵉⵢⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵡⵡⵉⵏ ⵙⴻⴳ ⵡⵓⵀⴰⵏ, ⴷⴻⴳ ⵛⵛⵉⵏⵡⴰ, ⵖⴻⴼ ⵍⴵⴰⵍ ⵏ ⵓⴱⴰⵢⵢⵓⵔ-ⵏⵏⵉ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ, ⵙⵙⴰⵔⴳⴻⵏ-ⵜⴻⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ, ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴼⴼⵖⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵓⵙⴻⵏⵙⵓ ⵏ ⵔⴰⵉⵙ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⴰⵏⴷⴰ ⴰⵢ ⵇⵇⵉⵎⴻⵏ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵍⴰⵙⴻⵏ ⴷⴷⴰⵡ ⵓⵙⵏⵓⴹⴻⴼ ⴰⵙⵏⴰⵊⵢⴰⵏ.

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ) ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵀⴻⵢⵢⴰ-ⴷ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵜⴻⵜⵔⵉⴱⵜ ⵉ ⵓⵇⴰⴱⴻⵍ ⵏ ⵙ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⴰⵢ ⵉⵣⴻⵎⵔⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵔ ⴱⵏⵉⵏ ⴼⴻⵍⵍ-ⴰⵙ, ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵉⴱⴰⵏ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵢⴻⵣⵔⴻⵄ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵛⵛⵉⵏⵡⴰ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴻⵡⵊⴻⴷ ⴰⴷ ⵜⵇⴰⴱⴻⵍ ⵙ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⴻⵜⵔⵉⴱⵜ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉⵏ ».

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⴷⴰⴱⵓ ⵏ ⵓⵙⴻⵖⵢⴻⴷ ⵏ ⵜⵏⴰⵣⴻⵏⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴻⵖⵡⴰⵍⵜ ⵜⴰⵍⵉⴽⵜⵔⵓⵏⴰⵏⵜ ⵜⴻⴼⴽⴰ ⵉ ⴽⵔⴰⴹ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⴻⵎⵣⴰⵍⴻⵏ ⵉⴳⴻⵊⴷⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ ⵉⴱⵓⵙⵉⵏⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⵏⴰⴳⴰⵔⴻⵏ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⵉⵡⴹⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵜⵎⴻⵔⵏⵉⵡⵜ ⵏ ⵓⴽⴻⵜⵜⵓⵔ ⵏ ⵢⵉⵥⴻⴹⵡⴰ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⴰ ⵜⵉⵙ 3 ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵙⵓⵜⴰ ⵜⵉⵙ 4, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ (ⵍⴰⵔⴻⴱⵄⴰ) ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ.

ⵙⵄⵉⴷⴰ – ⴰ ⵣⴰⵍ ⵏ 248 ⵏ ⵢⵉⴳⴹⵉⴹⴻⵏ ⵉⵎⵉⵏⵉⴳⴻⵏ ⵉ ⵢⵓⵏⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵓⵏ ⵓⴳⵔⵉⵜ, ⴰⴳⴻⵍⵎⵉⵎ ⵏ "ⴷⴰⵢⴰⵜ ⵣⵔⴰⴳⴻⵜ" ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵣⴳⴰⵏ ⵖⴻⵔ ⵜⴰⴳⴳⴰⵔⴰ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵄ ⵉⵏ ⵙⵅⵓⵏⴰ (90 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔⴻⵏ ⵙ ⴰⵜⴰⵔⴰⵎ ⵏ ⵙⵄⵉⴷⴰ), ⵉ ⴰⵖ-ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ (ⵙⵙⴻⴱⵜ) ⴷⴻⴳ ⵜⴰⴳⴳⴰⵥⵜ ⵜⴰⴷⵉⴳⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵥⴻⴳⵡⴰ.

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⴷ ⴷ-ⵙⴱⴻⴷⴷⴻⵏ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵣⴻⵏ ⵉ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⴷ ⵢⵉⵏⴰⴷⵉⵢⴻⵏ ⵓⵙⵙⵏⴰⵏⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⴷⴷⵎⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵜⴰⵙⵏⴰⵣⴻⵔⵜ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵎⴻⵜⵜⵉⵜ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ (ⵙⵙⴻⴱⵜ), ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵏⴻⵙⵎⵉⴳⴰⵍ ⴷ-ⵢⴻⵍⵀⴰⵏ ⵙ ⵜⴰⴷⴷⴰⴷⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⴻⵙⵏⴰⵣⴻⵔⵜ, ⴱⴰⵛⵀⵉⵔ ⵎⴻⵙⵙⴰⵉⵜⴼⴰ.

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⵣⴰⵍ ⵏ 3800 ⵏ ⵜⵓⵍⴰⵡⵉⵏ ⵉ ⵓⵎⵉ ⴳⴰⵏ ⵉⴽⴰⵢⴰⴷⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵏⴰⴷⵉ ⵖⴻⴼ ⵣⵉⴽ ⵍⵃⴰⵍ ⴷⴻⴳ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⴼⵓⵔⵔⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴱⴱⵓⵛⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⵏⴰⵔⴻⵎⵜ ⵢⴻⵜⵜⴻⵡⵍⵉⵡⵉⵍⴻⵏ "ⵎⴰⵎⵎⵧⴱⵉⵍⴻ" ⵎⵉ ⴷ-ⵄⴻⴷⴷⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴱⴻⵙⴽⴻⵔⵜ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ (ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ) ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ ⵓⵖⴻⵍⵍⴰ ⵏ ⵓⵎⴻⵥⵍⵓ ⵜⵙⵓⴳⵏⴰ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵒⵉⴻⵔⵔⴻ ⴻⵜ ⵎⴰⵔⵉⴻ ⵛⵓⵔⵉⴻ ⵏ ⵜⵙⴻⵏⴼⵓⵔⵔⴰⵢⵜ, ⴰⵒⵔⵓⴼⵉⵙⵓⵔ ⵙⴰⵍⴰⵀ ⴻⴷⴷⵉⵏⴻ ⴱⴻⵏⴷⵉⴱ.

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⴰⴼⴻⴽⴽⴰ ⵜⴰⵙⵏⴰⵊⵢⴰⵏⵜ ⵜⴻⵔⵎⴻⵙ ⵉⵡⴻⵚⵚⵉⵢⴻⵏ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⵇⴰⴱⴻⵍ ⴰⵢⴻⵏ ⵉ ⵣⴻⵎⵔⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⴹⵔⵓ, ⵙⴻⴳ ⵉ ⴷ-ⵉⴱⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵛⵛⵉⵏⵡⴰ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⵛⵓⵔⵓⵏⴰⴱⵉⵔⵓⵙ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ (ⵍⴵⴻⵎⵄⴰ) ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ ⵓⵏⴻⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵓⵃⴻⵣⵣⴻⴱ ⴷⴻⴳ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ, ⵏ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵙⴻⵎⵎⴻⵙⴽⴻⵍⵜ ⵏ ⵢⵉⵙⴱⵉⵟⴰⵔⴻⵏ, ⴰⵎⵙⵓⵊⵉ ⴷⵊⴰⵎⴻⵍ ⴼⵓⵔⴰⵔ.