ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ- ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ, ⴰⴱⴷⴻⵍⴰⵣⵉⵣ ⴷⵊⴻⵔⴰⴷ, ⵢⵓⵍⴻⵙ ⴰⵡⴻⴽⴽⴻⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ ⴷⵉ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ, ⵍⴻⴱⵖⵉ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴻⵎⵎⴻⵍ ⵏ ⵢⵉⴱⴻⴷⴷⵉ ⵎⴳⴰⵍ ⴰⵙⴳⵓⴼⵙⵓ ⴷ ⵢⴻⵙⴳⵓⴼⵓⵙⵉⵢⴻⵏ "ⴷⴻⴳ ⵢⴻⵙⵡⵉⵔⴻⵏ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ".

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⵓⵍⴻⵙ ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵓⵣⵖⴰⵔ, ⵙⴰⴱⵔⵉ ⴱⵓⴽⴰⴷⵓⵎ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⵓⴳⵉ ⴰⴷ ⵜⴰⵣⴻⵏ ⵉⵎⵔⵉⴳⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵍⵉⴱⵢⴰ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵃⴰⵙⵙⴻⴼ ⵉⵎⵉ ⴰⵎⴳⴰⵔⵓ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵉⵍⵉⵏ ⴷⵉⵏ ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵢ ⵜⵜⵏⴰⵖⴻⵏ ⵢⵉⴷⵉⵙⴰⵏ ⵉⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉⵢⴻⵏ ⵙ ⵢⵉⵖⴰⵍⵍⴻⵏ ⵉⵍⵉⴱⵉⵢⴻⵏ.

« ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵉⴱⴰⵏ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵓⵔ ⵏⴻⴱⵖⵉ, ⵓⵔ ⵏⴻⵜⵜⵎⴻⵏⵏⵉ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵏⴻⵙⵙⵓⵜⵓⵔ ⴰⴷ ⵢⴻⴱⴷⴻⴷ ⴰⴽⴽ ⵡⴰⵣⵣⵓⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵔⵉⴳⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵍⵉⴱⵢⴰ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴷⵉⵡⴻⵏⵏⵉⵜ ⴰⵢ ⵉⴳⴰ ⴷ ⵜⴻⵔⴳⴰ ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵙⵉⵜ ⵏ ⴼⵔⴰⵏⵛⴻ 24.

ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ, ⵢⴻⵙⵎⴻⴽⵜⵉ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷ ⵏⴻⵜⵜⴰⵜ ⴰⵢ ⴷ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰⵏ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵢⴻⴱⴷⴻⴷ ⵓⵙⴳⴰⵍⵓ ⵏ ⵢⵉⵎⵔⵉⴳⴻⵏ ⵉ ⵢⵉⴷⵉⵙⴰⵏ ⵢⴻⵎⴳⴻⵔⵔⴰⴷⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⵡⴰⵢⴰ ⵓⵇⴱⴻⵍ ⵎⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⵏ ⴱⴻⵔⵍⵉⵏ.

« ⴰⵢⴰ ⵓⵔ ⵢⴻⵏⴼⵉⵄ ⴰⵔⴰ, ⵓⵔ ⵢⴻⵍⵍⵉ ⴰⵔⴰ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⵉⵡⴰⵜⴰⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⴰⵔⵓⵙⴹⵉⴼ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰⵏ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵓⵍⴰ ⴷ ⵜⵉⵎⵓⵔⴰ ⵜⵉⵏⴰⵔⴰⴳⵉⵏ ⵙⵙⵓⵜⵔⴻⵏⵜ-ⴷ ⴰⴷ ⵢⴻⴱⴷⴻⴷ ⵡⴰⵢⴰ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰ ⵡⴰⵢⴰ ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵢⵉⵙⴻⵎⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⵏ ⴱⴻⵔⵍⵉⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⴷⴷⴰ-ⴷ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵏⴻⵖⵜⵓⵙⵜ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⴼⴼⵖⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⴳⴷⴻⵍ ⴰⵢⴰ.

ⵢⴻⵙⵎⴻⴽⵜⵉ-ⴷ, ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵓⵕⵓⴼⵉⵢⴻⵏ ⴷⴷⵎⴻⵏ ⵉⵙⵓⵔⵉⴼⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵃⴻⵜⵜⵎⴻⵏ ⴰⵣⵔⴰⴽ ⵏ ⵜⴼⴻⵔⴳⵉ ⵏ ⵢⵉⵎⵔⵉⴳⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵃⴻⵜⵜⵎⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⵍⵉⴱⵢⴰ, ⴷ ⴰⵛⵓ ⴽⴰⵏ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵓⴽⴰⴷⵓⵎ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ, ⴰ ⵡⵉⵏ ⵢⵓⴼⴰⵏ, ⵜⵉⴼⴻⵔⴳⵉ-ⴰ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵃⴰⵣ ⴰⴽⴽ ⵜⵉⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ.

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⵙⴰⵏⴰⵢ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⴻⵜⵜⵉ ⵜⴰⵖⴰⵔⵉⵎⵜ ⴷ ⵜⴰⵙⵓⴷⵓⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴱⴻⴷⵔⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵛⴻⴳⴳⴻⵔ ⵏ ⵜⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⵎⵏⴻⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ, ⴰⴱⴷⴻⵍⴰⵣⵉⵣ ⴷⵊⴻⵔⴰⴷ, ⵙⴷⴰⵜ ⵜⴻⵙⵎⵉⵍⵜ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵓⵙⴹⵉⴼⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⴷⴻⴱⵍⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⵜⵍⴻⵍⵍⵉⵢⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ.

ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵓⵎⴰⴳⵔⴰⴷ 213 ⵏ ⵓⵣⵡⴻⵍ 5 ⵢⴻⵙⵄⴰⵏ ⴰⵣⵡⴻⵍ ⵏ « ⵖⴻⴼ ⵢⵉⴳⵎⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵓⵛⵉⵡⴻⵕ », ⴰⵙⴰⵏⴰⵢ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⴻⵜⵜⵉ ⵜⴰⵖⴰⵔⵉⵎⵜ ⴷ ⴰⴳⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵛⵉⵡⴻⵕ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵔⵙⴻⵏ ⴷⴷⴰⵡ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⵓⴼⴼⵖⴻⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵢⵉⵙⴻⵎⵜⴰⵔ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵉⵖⴻⴱⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⴻⵜⵜⵉ ⵜⴰⵖⴰⵔⵉⵎⵜ.

ⴰⵙⴰⵏⴰⵢ-ⴰ ⴰⴷ ⵢⴻⴷⵔⴻⵡ, ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵓⵎⴰⴳⵔⴰⴷ-ⴰ, ⴷⴻⴳ « ⵓⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵡⴰⵣⴰⵍⴻⵏ ⵉⵖⴻⵍⵏⴰⵡⴻⵏ ⴷ ⵜⵎⴻⵙⴽⴻⵔⵜ ⵜⴰⵎⴻⴳⴷⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵖⴻⵔⵎⴰⵏⵜ ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⴷⵔⴻⵡ, ⵖⴻⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵜⵙⵓⴷⴰ ⵏⵉⴹⴻⵏ, ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⴹⵔⵓ ⵏ ⵢⵉⵙⵡⵉⵢⴻⵏ ⵏ ⵓⵏⴻⴳⵎⵓ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ.

ⵜⴰⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵜⴻⴱⴷⴻⵔ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⵉⴳⵎⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵓⵛⵉⵡⴻⵕ ⵏⵉⴹⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵔⵙⴻⵏ ⴷⴷⴰⵡ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵡⵉ ⴷ ⴰⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵓⵏⵏⵉⴳ ⵉⵙⵍⴰⵎⴰⵏ, ⴰⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵓⵏⵏⵉⴳ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ, ⴰⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏ, ⴰⵏⵎⴻⵜⵜⵉ ⴷ ⵓⵡⴻⵏⵏⴰⴹⴰⵏ, ⴰⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵏ, ⴰⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵓⵏⵏⵉⴳ ⵏ ⵜⵉⵍⵍⵓⵎⵥⴰ, ⴰⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⵏⴰⴷⵉ ⵓⵙⵙⵏⴰⵏ ⴷ ⵜⴻⵙⵏⴰⵜⵡⵉⵍⵉⵏ ⴷ ⵜⴽⴰⴷⵉⵎⵉⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⴻⵙⵏⴰⵜⵡⵉⵍⵉⵏ.

ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴷⵉⵡⴻⵏⵏⵉⵜ ⴰⵢ ⵉⴳⴰ ⴷ ⵢⵉⴳⴻⵏⵙⴰⵙⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵉⴷⵢⴰⵜⴻⵏ ⵉⵖⴻⵍⵏⴰⵡⴻⵏ, ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ, ⵖⴻⴼ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵜ ⵜⴰⴳⴻⵍⵍⵓⵙⴰⵏⵜ ⴰⵔⴰ ⵜⴻⵙⵄⵓ ⵜⵎⴻⵜⵜⵉ ⵜⴰⵖⴰⵔⵉⵎⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⴼⴻⵔⵔⵓ ⵏ ⵡⵓⴳⵓⵔⴻⵏ ⵉⵢⴰⵍⴰⵙⴻⵏ ⵏ ⵓⵖⴻⵔⵎⴰⵏ.

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴱⴷⴰⵏ ⵢⵉⴽⴰⵢⴰⴷⴻⵏ ⵏ ⵓⴳⴻⵔⴷⴰⵙ ⵏ ⵓⵍⵎⵓⴷ ⴰⵍⴻⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⴰⵖⵓⵔⴱⵉⵣ ⵏ 2019-2020 ⴷⴻⴳ ⵜⴻⴳⵏⵉⵜ ⵢⴻⵍⵀⴰⵏ, ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵉⵛⴰⵔ-ⵉⵜⴻⵏ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ, ⴰⴱⴷⴻⵍⴰⵣⵉⵣ ⴷⵊⴻⵔⴰⴷ, ⵙ ⵡⵓⴷⴻⵎ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⵙⴻⴳ ⵍⴻⴱⵍⵉⴷⴰ. ⵉⴽⴰⵢⴰⴷⴻⵏ-ⴰ ⵍⵍⴰⵏ-ⴷ ⵙ ⵜⵓⴷⴷⵎⴰ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⵉⴷⴰⵡⵙⴰⵏⴻⵏ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵃⴻⵣⵣⴻⴱ ⵉ ⵓⵣⵔⴰⵄ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ.

ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 669.000 ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵣⵡⴰⵔⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵙⵄⴻⴷⴷⵉⵏ ⴰⴽⴰⵢⴰⴷ-ⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⴷⵡⵉⵍⵜ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴰⵍⴰ ⵡⵉⴷ ⵢⴻⵖⵙⴻⵏ ⴰⴷ ⵙⵄⴻⴷⴷⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⵜ-ⵢⴻⵙⵄⴻⴷⴷⵉⵏ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⵡⴰⵢⴰ ⵖⴻⴼ ⵍⴵⴰⵍ ⵏ ⵜⴻⴳⵏⵉⵜ ⵜⴰⴷⴰⵡⵙⴰⵏⵜ ⵜⴰⵙⵓⵔⴼⴰⵏⵜ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵜⴻⵍⵍⴰ ⵜⵎⵓⵔⵜ. ⵉⵎⴰⵣⵡⴰⵔⴻⵏ-ⴰ ⴰⴷ ⵙⵄⴻⴷⴷⵉⵏ ⴰⴽⴰⵢⴰⴷ-ⵏⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ 2.556 ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⴻⵏ ⵏ ⵓⴽⴰⵢⴰⴷ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⴽ ⵜⵉⵎⴰⵏⴹⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⴻⵍⵍⵓⵢ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⵡⵉⴷ ⴰⵔⴰ ⵄⴰⵙⵙⴻⵏ 163.900 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⵔⴰⵔⴻⵏ.

ⵉⴽⴰⵢⴰⴷⴻⵏ-ⴰ ⴰⴷ ⴷ-ⵉⵍⵉⵏ ⴳⴰⵔ 7 ⴷ 9 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ, ⵎⴰ ⴷ ⵉⴳⵎⴰⴹ ⴰⴷ ⴷ-ⴼⴼⵖⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ-ⴰ.

ⴰⵖⵜⴰⵙ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵔⵔⴻⵏ ⵉⴽⴰⵢⴰⴷⴻⵏ-ⴰ ⵙ ⵓⴼⵔⴰⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵎⵛⴰⵡⴰⵕⴻⵏ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵧⵓⵏⴻ, ⴷⴻⴳ ⵢⵓⵏⵢⵓ ⵢⴻⵣⵔⵉⵏ. ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ, ⵉⵡⴻⵚⵚⴰ-ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵔⵔⴻⵏ ⴰⵙⵄⴻⴷⴷⵉ ⵏ ⵓⴽⴰⵢⴰⴷ-ⴰ ⵙ ⵓⴼⵔⴰⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ, ⵙ ⵡⴰⵢⴰ, ⵎⴰⵛⵉ ⴰⵔⵎⴰ ⵢⴻⵡⵡⵉ-ⵜ-ⵉⴷ ⵓⴱⴰⵍⵎⵓⴷ ⴰⵔⴰ ⵉⵄⴻⴷⴷⵉ ⵖⴻⵔ ⵜⴻⵙⵏⴰⵡⵉⵜ. ⵙ ⵡⴰⵢⴰ, ⴰⵄⴻⴷⴷⵉ ⵖⴻⵔ ⵜⴻⵙⵏⴰⵡⵉⵜ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ ⵙ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵜⵍⴻⵎⵎⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⴹⵢⵓⵔ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ ⴷ ⵓⴽⵔⴰⴹⵢⵓⵔ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⴰ ⴷ ⵜⴰⵍⴻⵎⵎⴰⵙⵜ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴰⵡⴻⴹ, ⵎⴰ ⴷⵔⵓⵙ, ⵖⴻⵔ 9 ⵖⴻⴼ 20.

ⴷ ⴰⵛⵓ ⴽⴰⵏ, ⵉⴱⴰⵍⵎⵓⴷⴻⵏ ⵓⵔ ⵢⴻⵡⵡⵉⴹⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵖⴻⵔ ⵜⵍⴻⵎⵎⴰⵙⵜ ⵏ 9 ⵖⴻⴼ 20, ⵣⴻⵎⵔⴻⵏ ⴰⴷ ⵙⵄⴻⴷⴷⵉⵏ ⴰⴽⴰⵢⴰⴷ ⵏ ⵓⴳⴻⵔⴷⴰⵙ ⵏ ⵓⵍⵎⵓⴷ ⴰⵍⴻⵎⵎⴰⵙ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⴰⵣⵎⵉⵍⵜ-ⵏⵙⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⴷⴷⴻⵎ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵜⵍⴻⵎⵎⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵄⴻⴷⴷⵉ. ⵎⴰ ⴷ ⵉⵎⴰⵣⵡⴰⵔⴻⵏ ⵓⵔ ⵢⴻⵍⵍⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⵖⵓⵔⴱⵉⵣⴻⵏ, ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⵔⵎⴰ ⵡⵡⵉⵏ-ⴷ ⴰⴽⴰⵢⴰⴷ ⵏ ⵓⵍⵎⵓⴷ ⴰⵍⴻⵎⵎⴰⵙ ⴰⵔⴰ ⵣⴻⵎⵔⴻⵏ ⴰⴷ ⴰⴷⴼⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵓⵙⵉⵍⴻⵖ ⴰⵎⵙⴰⴷⵓⵔ ⵉⵎⵉⵏⴻⴳ.

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⵜⵡⴰⵡⴻⴽⴽⴷⴻⵏⵜ-ⴷ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⴹ ⵜⴰⵎⵔⴰⵡ ⵟⵥⴰⵜ (289) ⵏ ⵜⴻⵊⵕⴰ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ, 240 ⵏ ⵜⵓⵊⵊⵢⵉⵡⵉⵏ ⴷ 6 ⵏ ⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵉⵏ ⴷⴻⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ ⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⵓⵎⵓⵜⵍⴰⵢ ⵏ ⵜⵙⴻⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵜⴽⴰⵖⵔⴻⴼⵜ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ, ⴰⴷⵓⴽⵜⵓⵔ ⴷⵊⴰⵎⴻⵍ ⴼⵓⵔⴰⵔ.

 

ⴱⵍⵉⴷⴰ - ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ, ⴰⴱⴷⴻⵍⴰⵣⵉⵣ ⴷⵊⴻⵔⴰⴷ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ ⴷⵉ ⵍⴻⴱⵍⵉⴷⴰ, ⴷ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵣⴻⵎⵣ ⵓⵏⴻⴽⵛⵓⵎ ⴰⵖⵓⵔⴱⵉⵣ ⵢⴻⵇⵇⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵡⴰⵟⵟⴰⵏ ⵏ ⵡⴻⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴽⵓⵕⵓⵏⴰ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19.

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵛⴻⴳⴳⴻⵔ ⵏ ⵜⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵜ ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴻⴼⴽⴻⵏ « ⴰⴽⴽ ⵜⵉⴹⵎⴰⵏⵉⵏ ⵉ ⵜⵉⵍⵍⵓⴳⴻⵏⵜ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⴰⵏⵉⵏ ».

ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵡⴰⵍ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵖⵍⴰⴼⴻⵏ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⴰⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵛⴻⴳⴳⴻⵔ ⵏ ⵜⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵜ ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴰⵔⴰ ⵉⵍⵉⵏⵜ ⴰⴽⴽ ⵜⵉⴹⵎⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⵍⵍⵓⴳⴻⵏⵜ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⴰⵏⵉⵏ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ ⵡⴰⵢⴰ ⵙ ⵓⵙⵎⴻⵏⴹⴻⵡ ⵏ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⴰⵎⵣⴰⵔⵓⴳ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⴹⴻⴼ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⴰⵏⵉⵏ, ⴰⴳⵍⵓⴳⴻⵏ ⵓⵎⵇⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⴷⵔⴻⵎ ⴰⵙⴻⵔⵜⴰⵏ, ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵃⵔⴰⵣ ⵏ ⵜⵍⴻⵍⵍⵉ ⵏ ⵜⵎⴻⵖⵙⵉⵡⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ, ⵜⴰⴳⴰⴷⴷⴰ ⵏ ⵜⵍⴻⵎⵎⵉⵥⵉⵏ ⵉ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⴷ ⵜⵉⵎⵎⴰⵣⵡⴻⵔⵜ, ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵣⵔⴻⴽ ⵜⴰⵖⴻⵛⵜ ⵏ ⵓⴼⴻⵔⵔⴰⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵢⴻⵊⵀⴻⴷ ⵓⵏⵔⴰⵔ ⴰⵙⴻⵔⵜⴰⵏ ⵙ ⵜⵙⵓⵜⴰ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ ⵡⵓⴼⵔⵉⵏⴻⵏ ».

« ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ, ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵛⴻⴳⴳⴻⵔ ⴰⵎⴻⵏⴹⴰⵡⴰⵏ ⵉⵎⵉ ⵎⴰⵛⵉ ⴷ ⵚⵚⵡⴰⴱ ⴰⴷ ⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵉⵏⵢⴻⵏⵜ ⵜⵙⵓⴷⴰ ⵜⵓⴼⵔⵉⵏⵉⵏ ⵙ ⵢⵉⵙⴰⴹⵓⴼⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⵓⴳⵉ ⵓⵖⵔⴻⴼ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰⵏ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⴰⵙⵏⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⵡⵉ-ⴰ ⴰⵎⴻⵏⴹⴰⵡⴰⵏ, ⵎⴻⵔ ⴰⴷ ⵜ-ⵢⴻⵇⴱⴻⵍ ⵓⵖⵔⴻⴼ, ⴰⴷ ⵢⴻⵃⵡⵉⵊ ⴰⵙⴻⵣⴳⵉ ⵏ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⴹⵓⴼⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ ⵡⴰⵢⴰ ⵙ ⵓⵙⵎⴻⵙⴽⴻⵍ ⴰⵎⴰⴽⴽⵉ ⵏ ⵡⴰⵏⴰⴽ ⴷ ⵢⵉⵔⵉⵔⵉ ⵏ ⵡⴰⵣⴰⵍ ⵉ ⵜⵙⵓⴷⴰ ⴷ ⵓⴷⴰⴱⵓ-ⵏⵏⴻⵙ ».

« ⴰⵙⴻⵏⴼⴰⵔ-ⴰ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵢⴻⵔⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵜⵎⴻⵚⴽⵉⵡⵜ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⴰⵜⵔⴰⵔ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⵜⵉⵔⵉⵔⵉⵜ ⵉ ⵜⵏⴻⴳⵎⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏ ⵉⴷⴻⵜⵜⵉ ⴰⵎⴱⴰⵔⴻⴽ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵅⴻⴱⴱⵔⴻⵏ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵏⴻⵜⵜⴰ ⵢⴻⵙⵙⴻⵃⵕⴰⵙ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉⵥⵉⴷ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵜⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵜ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵙⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ ⴰⵎⵓⵔ ⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏ ⴰⴽⴽ ⵙⴻⴳ ⵓⵖⵔⴻⴼ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⵡⴰⵢⴰ ⵙ ⵜⵓⴽⵛⵉ ⵏ ⴽⵓⵥ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔⴻⵏ ⵉ ⵓⵙⴽⴰⵙⵉ ⵖⴻⴼ ⵜⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵜ-ⴰ.

ⵢⴻⵙⵎⴻⴽⵜⵉ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⵍⴻⵡⵄⵓⴷ ⵉⴼⵔⴰⵏⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⵉⵎⵏⴻⵇⵇⴰⵏ ⵉⵣⴻⴷⴳⴰⵏⴻⵏ ⴰⵢ ⴱⴷⵉⵖ ⵙⵙⵓⴼⴼⵓⵖⴻⵖ ⵖⴻⵔ ⵜⵉⴷⴻⵜ ⵙ ⵜⴻⵙⵏⵓⴷⴷⴻⵙⵜ ⴷ ⵜⴰⴼⵔⴰⵔⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⴻⵙⵡⴰⵙⵜ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⴻⴱⴹⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉⵡⴰⵜⴰ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⵢⴰ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵜ-ⵏⴻⴳ ⴷ ⴰⵎⴻⵥⵔⵉⵍⴰⵡ » ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴻⵍⵀⵓ ⵙ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍ ⵜⵉⴳⴻⵊⴷⴰⵏⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⵉⴹⴻⵎⵏⴻⵏ ⵜⵉⵔⵙⴻⵍⵜ ⵜⵓⵏⵣⵉⴳⵜ ⵉ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ.

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⵜⵡⴰⵡⴻⴽⴽⴷⴻⵏⵜ-ⴷ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⴹ ⵜⵥⴰⵎⵔⴰⵡ ⴽⵔⴰⴹⵜ (293) ⵏ ⵜⴻⵊⵕⴰ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ, 264 ⵏ ⵜⵓⵊⵊⵢⵉⵡⵉⵏ ⴷ 7 ⵏ ⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵉⵏ ⴷⴻⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⵓⵎⵓⵜⵍⴰⵢ ⵏ ⵜⵙⴻⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵜⴽⴰⵖⵔⴻⴼⵜ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ, ⴰⴷⵓⴽⵜⵓⵔ ⴷⵊⴰⵎⴻⵍ ⴼⵓⵔⴰⵔ.

ⴰⵖⵔⵓⴷ ⵏ ⵜⴻⵊⵕⴰ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵡⴻⴽⴷⴻⵏ ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ ⵖⴻⵔ 46.364, ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⴻⵏⵜ 293 ⵏ ⵜⴻⵊⵕⴰ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵏⴻⵖ 0,7 ⵉ ⵢⴰⵍ 100.000 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵣⴷⴰⵖⴻⵏ ⴷⴻⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ ⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ. ⴰⵖⵔⵓⴷ ⵏ ⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵉⵏ ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ ⵖⴻⵔ 1556, ⵎⴰ ⴷ ⴰⵖⵔⵓⴷ ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵢⴻⵊⵊⵉⵏ ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ ⵖⴻⵔ 32.745, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⴷⵓⴽⵜⵓⵔ ⴼⵓⵔⴰⵔ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⵢⴰⴳⴻⵔ ⴰⵢⴰⵍⴰⵙ ⴷ ⵜⵖⴻⵎⵙⴰ ⵉ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵜⴽⴰⵖⵔⴻⴼⵜ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19.

ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏⵉⴹⴻⵏ, 15 ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵡⴻⴽⴽⴷⴻⵏ ⴳⴰⵔ 1 ⴷ 9 ⵏ ⵜⴻⵊⵕⴰ ⴷⴻⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ ⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ. 11 ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏⵉⴹⴻⵏ ⴽⴻⵍⵙⴻⵏⵜ-ⴷ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 10 ⵏ ⵜⴻⵊⵕⴰ. ⵎⴰ 22 ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵓⵔ ⴷ-ⵡⴻⴽⴽⴷⴻⵏⵜ ⵓⵍⴰ ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵊⵕⵓⵜ.

ⵙⴻⴳ ⵜⴰⵎⴰ ⵏⵉⴹⴻⵏ, 44 ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ, ⵉⵎⵉⵔ-ⴰ, ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⵙⴼⴻⵔ ⴰⵏⴻⵥⵥⴰⵡ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵅⴻⴱⴱⴻⵔ.

ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵓⵎⴰⵙⴰⵢ-ⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ ⵜⴰⵙⴻⵏⴱⴰⵢⵢⵓⵔⴰⵏⵜ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵜⴻⵍⵍⴰ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵜⴻⵙⵙⵓⵜⵓⵔ-ⴷ ⵙⴻⴳ ⵢⴰⵍ ⴰⵖⴻⵔⵎⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵃⴰⴷⴻⵔ, ⴰⴷ ⵢⴻⵣⵔⴻⴽ ⵉⵍⵓⴳⴰⵏ ⵏ ⵡⵓⵖⵓⵙ ⴷ ⵓⵎⴳⵓⴳⵓ ⴰⴼⴻⴽⴽⴰⵏ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵢⴻⵣⵔⴻⴽ ⴰⵙⴻⴽⵎⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵢⴻⵇⵇⴻⵏ ⵜⴰⴳⴻⵍⵎⵓⵙⵜ.

ⵉⴳⴻⵔ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵉ ⵓⵃⵔⴰⵣ ⵏ ⵜⵎⴻⴷⴷⵓⵔⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⵖⴰⵔⴻⵏ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵡⵉⴷ ⵢⴻⵙⵄⴰⵏ ⴰⴹⴹⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⵣⴳⴰⵏ.

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⵜⵡⴰⵡⴻⴽⴽⴷⴻⵏⵜ-ⴷ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⴹ ⵜⵥⴰⵎⵔⴰⵡ ⵜⴰⵎⴻⵜ (298) ⵏ ⵜⴻⵊⵕⴰ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ, 222 ⵏ ⵜⵓⵊⵊⵢⵉⵡⵉⵏ ⴷ 10 ⵏ ⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵉⵏ ⴷⴻⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ ⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⵓⵎⵓⵜⵍⴰⵢ ⵏ ⵜⵙⴻⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵜⴽⴰⵖⵔⴻⴼⵜ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ, ⴰⴷⵓⴽⵜⵓⵔ ⴷⵊⴰⵎⴻⵍ ⴼⵓⵔⴰⵔ.

ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ ⵓⵖⵔⵓⴷ ⵏ ⵜⴻⵊⵕⴰ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵡⴻⴽⴽⴷⴻⵏ ⵖⴻⵔ 46.071, ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⴻⵏⵜ 298 ⵏ ⵜⴻⵊⵕⴰ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵏⴻⵖ 0,7 ⵏ ⵜⴻⵊⵕⴰ ⵉ ⵢⴰⵍ 100.00 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵣⴷⴰⵖⴻⵏ ⴷⴻⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ ⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ. ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵡⵉⴷ ⵢⴻⵎⵎⵓⵜⴻⵏ ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ ⵖⴻⵔ 1549, ⵎⴰ ⴷ ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵡⵉⴷ ⵢⴻⵊⵊⵉⵏ ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ ⵖⴻⵔ 32.481, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⴷⵓⴽⵜⵓⵔ ⴼⵓⵔⴰⵔ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⵢⴰⴳⴻⵔ ⴰⵢⴰⵍⴰⵙ ⴷ ⵜⵖⴻⵎⵙⴰ ⵉ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵜⴽⴰⵖⵔⴻⴼⵜ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ ⵏ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19.

ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏⵉⴹⴻⵏ, 13 ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵃⴻⵙⴱⴻⵏ ⴳⴰⵔ 1 ⴷ 9 ⵏ ⵜⴻⵊⵕⴰ ⴷⴻⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ ⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ. 12 ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏⵉⴹⴻⵏ ⵃⴻⵙⴱⴻⵏⵜ-ⴷ ⵓⴳⴰⵔ 10 ⵏ ⵜⴻⵊⵕⴰ. 23 ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵓⵔ ⴷ-ⵃⵙⵉⴱⴻⵏⵜ ⵓⵍⴰ ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵊⵕⵓⵜ.

ⵙⴻⴳ ⵜⴰⵎⴰ ⵏⵉⴹⴻⵏ, 42 ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵎⴰⵣⴰⵍ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⵙⴼⴻⵔ ⴰⵏⴻⵥⵥⴰⵡ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵅⴻⴱⴱⴻⵔ.

ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵓⵎⴰⵙⴰⵢ-ⴰ ⴷⴰⵖ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ ⵜⴰⵙⴻⵏⴱⴰⵢⵢⵓⵔⴰⵏⵜ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵜⴻⵍⵍⴰ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵛⴻⵔⴹⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵢⴰⵍ ⴰⵖⴻⵔⵎⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵃⴰⴷⴻⵔ ⵉⵎⴰⵏ-ⵏⵏⴻⵙ, ⴰⴷ ⵢⴻⵣⵔⴻⴽ ⵉⵍⵓⴳⴰⵏ ⵏ ⵡⵓⵖⵓⵔ ⴷ ⵓⵎⴳⵓⴳⵓ ⴰⴼⴻⴽⴽⴰⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵣⴻⵔⴽⴻⵏ ⴷⴰⵖ ⵢⵉⵖⴻⵔⵎⴰⵏⴻⵏ ⴰⵙⴻⴽⵎⴻⵏ ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵜⵜⴻⵇⵇⵏⴻⵏ ⵜⵉⴳⴻⵍⵎⵓⵙⵉⵏ.

ⵄⵉⵏ ⴷⴷⴻⴼⵍⴰ – ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵙⴻⵎⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⴷ-ⵢⴻⵍⵀⴰⵏ ⵙ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⴷⵓⴽⵍⴰⵏ ⴷ ⵓⵎⵖⵉⵡⴰⵏ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⴷⴻⴳ ⵓⵣⵖⴰⵔ, ⵏⴰⵣⵉⵀ ⴱⴻⵔⵔⴰⵎⴷⴰⵏⴻ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵄⵉⵏ ⴷⴷⴻⴼⵍⴰ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⵉⵎⴻⵜⵜⵉ ⵜⴰⵖⴰⵔⵉⵎⵜ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵓⵔ ⵜⴻⵍⵍⵉ ⴰⵔⴰ ⴷ ⵜⴰⵏⵎⴻⵣⴳⴰⵢⵜ ⵏ ⵢⵉⵙⵓⴷⴰ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⵡⴰⵏⴰⴳ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⴷ ⴰⵙⴻⵎⵎⴰⴷ ⵏ ⵜⵙⵓⴷⴰ-ⴰ ⵉ ⵓⴱⴰⵖⵓⵔ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ.

« ⵜⴰⵎⵍⵉⵍⵜ ⵏ ⵜⵎⴻⵜⵜⵉ ⵜⴰⵖⴰⵔⵉⵎⵜ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵓⵔ ⵢⴻⵍⵍⵉ ⴷⴻⴳ-ⵙ ⵛⵛⴻⴽ. ⴰⵢⵓⵏ-ⴰ (ⵜⵉⵎⴻⵜⵜⵉ ⵜâⵇⴰⵔⵉⵎⵜ) ⵓⵔ ⵢⴻⵍⵍⵉ ⴷ ⴰⵏⵎⴻⵣⴳⴰⵢ ⵏ ⵜⵙⵓⴷⴰ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⵡⴰⵏⴰⴳ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴷ ⴰⵙⴻⵎⵎⴰⴷ-ⵏⵏⴻⵙ ⵉ ⵓⴱⴰⵖⵓⵔ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⵎⴰⵛⵉ ⵉ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵏⵉⴹⴻⵏ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⴻⵔⵔⴻⵎⴷⴰⵏⴻ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⴳⴻⵔ ⵏ ⵜⵖⴻⵎⵙⴰ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵊⵉⴼⴻⵕ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⴳⴻⵔ ⵏ ⵓⵛⵉⵡⴻⵕ ⴰⵢ ⵉⴳⴰ ⴷⴻⴳ ⵓⵅⵅⴰⵎ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ ⵏ ⵍⴰⵎⵉⵔ ⵄⴻⴱⴷⴻⵍⵇⴰⴷⴻⵔ ⵖⴻⴼ « ⵜⵙⴻⵎⵙⴻⴷⴷⴰ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵜ ⵏ ⵜⵎⴻⵜⵜⵉ ⵜⴰⵖⴰⵔⵉⵎⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴷⵉⵏⴻⵎ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵏⵣⴰⵢⴻⵏ ⵏ ⵜⵓⴳⴷⵓⵜ ⵏ ⵓⵛⵉⵡⴻⵕ ».

ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ, ⵢⴻⵙⵙⴰⵡⴻⵍ-ⴷ ⴰⵟⴰⵙ ⵖⴻⴼ ⵜⴻⵎⵙⴻⵜⵍⴻⵍⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵙⵙⴽⴻⵏ ⵜⵎⴻⵜⵜⵉ ⵜⴰⵖⴰⵔⵉⵎⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⴽⴰⵖⵔⴻⴼⵜ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⵔⴰⵔ ⵏ ⵜⴻⴳⵏⵉ ⵏ ⵜⴳⴻⵍⵎⵓⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⴷ ⵓⵙⴻⴷⴳⴻⵔ ⵏ ⵡⵓⵞⵞⵉ ⵉ ⵡⵉⴷ ⵉⵡⴻⵃⵍⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ-ⵏⵏⵉ ⵏ ⵓⵙⴻⴽⵎⴻⵏ ⴰⴷⴰⵡⵙⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵙⵓⵏⴻⵏ ⵓⴳⴳⵉⴳⴻⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ.

ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⵡⴻⵚⴽ ⵖⴻⴼ ⵜⵉⵏⵏⵓⵍⵢⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ », ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⴳⴻⵔ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵉ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⴷⵓⴽⵍⴰⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⴳ ⵜⵓⵖⴷⴰⴹⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⴼⴽⴻⵏ ⴰⴷⴻⴳ ⴷ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵉ ⵜⵎⴻⵜⵜⵉ ⵜⴰⵖⴰⵔⵉⵎⵜ ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵉⵎⵉ ⴰⵔⴰ ⵜⵓⵔⴰⵔ ⵜⴰⵎⵍⵉⵍⵜ ⵙ ⵡⴰⵣⴰⵍ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ.

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ