ⵒⴰⵔⵉⵙ – ⵡⴻⵔⵄⴰⴷ ⵓⵔ ⵜⴻⵙⵙⴰⵔⴻⴷ ⴰⵔⴰ ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ ⵉⵍⴻⴼⴹⴰⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵓⵎⴻⵙ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵙⵢⴻⵏ ⴰⵢ ⵜⴳⴰ ⴷⴻⴳ ⵍⴷⵣⴰⵢⴻⵔ ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵡⴻⵏⵎⴻⵣⵔⵓⵢ ⴰⴼⵕⴰⵏⵙⵉ ⴳⵉⵍⵍⴻⵙ ⵎⴰⵏⵛⴻⵔⵧⵏ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵜⴻⵙⵜⴻⵄⵕⴻⴼ ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ ⵙ ⵢⴻⵣⵔⵉ-ⴰ.

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ - ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⴱⵧⵓⵜⴻⴼⵍⵉⴽⴰ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⴻⵍⴰⵣⵉⵣ ⴱⵧⵓⵜⴻⴼⵍⵉⴽⴰ, ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵙⴻⵍⵡⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵡⴰⵀⴰⴷ (ⵍⴰⵔⴻⴱⵄⴰ) ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵖⵍⴰⴼⴻⵏ ⵉⴷⴻⴳ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵡⴰⵟⴰⵙ ⵏ ⵜⵏⴻⵇⵇⵉⴹⵉⵏ ⵉ ⵢⵓⵔⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ. ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ-ⴰ, ⴰⴷ ⵙⴽⴻⵢⴷⴻⵏ ⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴹⵔⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ, ⵉⴷⴻⴳ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⴷⴰⵖⴻⵏ ⵢⵉⵡⴻⵏ

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ - ⵙⴷⴻⵔⵎⴻⵏⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵡⴰⵔⴰⵎ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ), ⵜⵙⴻⵏⵙⵉⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ ⴷⴻⴳ ⴱⵓⵎⴻⵔⴷⴰⵙ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵉⵣⵉ ⵓⵣⵣⵓ, ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⴼⴰⵔⵜ ⵏ ⵢⵉⵔⴻⵎⵎⴰⵖⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵍⴱⵓⵎⴱⴰⵜ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵎⴰⵀⵍⴻⵏ ⵙ ⵓⴼⵓⵙ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵡⴰⵀⴰⴷ (ⵍⴰⵔⴻⴱⵄⴰ) ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴻⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ (ⵎⴷⵏ). ‘’ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵜⵔⴻⵎⵖⴰ,

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵡⴰⵙⵀⵉⵏⴳⵜⵧⵏ – ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵛⵔⵉⴽ ‘’ⵉⵍⴰⵏ ⵜⴰⵎⵓⵙⵏⵉ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴻⵣⵎⴻⵔⵜ ⵜⵓⵏⵏⵉⴳ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵜⵔⴻⵎⵖⴰ’’, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵡⴰⵔⴰⵎ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ) ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵙⵀⵉⵏⴳⵜⵧⵏ ⵓⵖⴻⵍⵍⴰ ⵏ ⵓⵏⵣⴰⴹ ⴰⵙⴻⵔⴷⴰⵙⴰⵏ ⴰⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏⵉ ⵉ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ (ⴰⴼⵔⵉⵛⵧⵎ), ⵍⴻ ⴳéⵏéⵔⴰⵍ ⵜⵀⵧⵎⴰⵙ ⵡⴰⵍⴷⵀⴰⵓⵙⴻⵔ. ‘’ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷ ⵓⵛⵔⵉⴽ ⵏⵏⵉⴹⴻⵏ, ⵉⵍⴰⵏ ⵜⴰⵎⵓⵙⵏⵉ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴻⵣⵎⴻⵔⵜ ⵜⵓⵏⵏⵉⴳ, ⴷⴻⴳ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵉ ⵍⴰ ⵢⴻⵙⵙⴻⴷⴷⵓⵢⴻⵏ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵡⴰⵀⵉⵍ

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵍⴷⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⵜⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵜⵏⴻⵖⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵜⵡⴻⵏⵏⴰⴹⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⵎⴻⵙⵔⵉⵜ ⵜⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⵡⴻⵏⵏⴰⴹⵜ ⴷ ⵜⴻⵥⵡⴰⵔ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⴻⵇⵇⴰⵍⴻⵏ (ⵙⵉⴻⵔⵔⴰ 2018) ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵉⵍⵉ ⴳⴰⵔ 26 ⴷ 28 ⵎⴻⵖⵔⴻⵙ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵇⵚⴻⵔ ⵏ ⵜⵣⵉⴽⴽⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵣⵓⵎⴱⵉ ⵏ ⵢⵉⵍⴻⵍ ⵙ ⵓⵜⵜⴻⴽⴽⵉ ⵏ ⵡⴰⵣⴰⵍ ⵏ 100 ⵏ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ, ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⴻⵏⵜ 70% ⴷ ⵜⵉⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵜⵓⵙⵍⵉⴳⵉⵏ ⴷ ⵡⴰⵟⴰⵙ ⵏ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵜⵉⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉⵢⵉⵏ.

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ - ⴽⵔⴰⴹⴻⵜ ⵏ ⵜⵎⴻⵔⵡⵉⵏ ⴷ ⴽⵓⵥ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⴻⵜⵜⵉⵢⴻⵏ ⵉ ⵟⵟⴼⴻⵏⵜ ⵜⵙⴻⵏⵙⵉⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵡⴰⵔⵉⵎ (ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ) ⴷⴻⴳ ⵜⵎⴻⵏⵖⴰⵙⵜ, ⵄⵉⵏ ⴳⴻⵣⵣⴰⵎ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵍⴱⴻⵔⴵ ⴱⴰⴵⵉ ⵍⵎⴻⵅⵜⵜⴰⵔ, ⵓⴼⴰⵏ ⵖⵓⵔ-ⵙⴻⵏ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵎⴻⴽⵃⴻⵍⵜ ⵏ ⵓⵏⵟⴰⴳ ⵏ ⵜⵙⴻⴽⴽⴰ ⵏ ⴽⴰⵍⴰⵛⵀⵏⵉⴽⵧⵠ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⴷⴷⴻⵇⵙ ⵏ ⵢⵉⴽⴰⵔⵟⵓⵛⴻⵏ, ⵜⴻⵟⵟⴻⴼ ⴷⴰⵖⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⴰⴱⴰⵜⴻⵏⵜ, ⵜⴻⵎⵙⴻⵜⵍⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ, ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵏ ⵉ ⵓⵎⵉ ⵜⴻⴽⴽⴻⵙ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵎⴻⵥⵢⴰⵏⵜ ⵜⴰⵡⵓⵔⵎⴰⵏⵜ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵡⴰⵔⴰⵎ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ) ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴻⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ. ‘’ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵜⵉⵏⵏⵖⵉ ⵜⵓⴷⴷⵉⵙⵜ, ⵜⵉⵙⴻⵏⵙⵉⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵍⴷⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵀⵉⵍⴻⵏ ⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⴻⵏ, ⴰⴱⴷⴻⵍⴳⵀⴰⵏⵉ ⵣⴰⴰⵍⴰⵏⴻ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ ⴷⴻⴳ ⵍⴷⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⵉⵖⵙⴰⵔ ⵏ ⵓⵅⴻⵍⵍⴻⵚ ⵏ ⵡⴻⴱⵔⵉⴷ ⴰⵎⴰⵣⵣⴰⵍ ⴰⴳⵎⵓⴹ-ⴰⵜⴰⵔⴰⵎ ⴰⴷ ⴷ-ⵡⴻⵊⴷⴻⵏⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⴳⴰⵔⴰ ⵏ 2018.

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 669 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⴳⵔⴰⵎⴻⵏ ⵏ ⵍⴽⵉⴼ ⵉ ⵜⴻⵟⵟⴻⴼ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵙⴻⵏⵙⵉⵔⵜ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ (ⴰⵏⵒ) ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⴼⴻⵔⴷⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⴻⵜⵍⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⴷⴻⴳ ⴱⴻⵛⵛⴰⵔ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵍⴻⵎⵙⴰⵏ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴻⴷⴷ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴻⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ (ⵎⴷⵏ). ‘’ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵜⵉⵏⵏⵖⵉ ⵜⵓⴷⴷⵉⵙⵜ, ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵙⴻⵏⵙⵉⵔⵜ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ (ⴰⵏⵒ) ⵜⵓⴱⴻⵥ, ⵜⴰⵏⴻⵣⵣⴰⵢⵜ-ⴰ ⵏ 11 ⵎⴻⵖⵔⴻⵙ 2018 ⴷⴻⴳ ⵓⴷⴻⴳ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵣⴳⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵍⵉⵙⴰ ⵏ ⴱⵏⵉ ⵚⴰⴼ, ⵜⴰⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⴱⴻⵛⵛⴰⵔ (ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⴻⵔⴷⴰⵙⴰⵏⵜ ⵜⵉⵙ 3), ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⵙⴻⵜⵜⵉ ⵉ ⵓⵎⵉ ⴽⴽⵙⴻⵏ 455 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⴳⵔⴰⵎⴻⵏ ⵏ ⵍⴽⵉⴼ, ⵎⴰ ⴷ ⵉⴼⴻⵔⴷⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⴻⵜⵍⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵟⵟⴼⴻⵏ 214,225 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⴳⵔⴰⵎⴻⵏ ⵏⵏⵉⴹⴻⵏ ⵏ ⵍⴽⵉⴼ ⴷⴻⴳ ⵜⵍⴻⵎⵙⴰⵏ (ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⴻⵔⴷⴰⵙⴰⵏⵜ ⵜⵉⵙ 2)’’, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⴷⴷⵉ ⵓⵖⴱⴰⵍⵓ-ⵏⵏⵉ. ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ-ⵏⵏⵉⴹⴻⵏ, ⵜⵉⵙⴻⵏⵙⵉⵔⵉⵏ ⵏ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ (ⴰⵏⵒ) ‘’ⵟⵟⴼⴻⵏⵜ, ⴷⴻⴳ ⵜⵎⴻⵏⵖⴰⵙⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵄⵉⵏ ⴳⴻⵣⵣⴰⵎ (ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⴻⵔⴷⴰⵙⴰⵏⵜ ⵜⵉⵙ 6), ⴽⵔⴰⴹ (03) ⵏ ⵢⵉⵎⵙⴻⵜⵜⵉⵢⴻⵏ ⵉ ⵓⵎⵉ ⴽⴽⵙⴻⵏ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵎⴻⴽⵃⴻⵍⵜ ⵏ ⵓⵏⵟⴰⴳ, ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵙⴻⴽⵙⴰⵡⵉⵏ, ⴽⵓⵥ (04) ⵏ ⵜⴽⴻⵔⵔⵓⵙⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⴼⴻⵛⴽⴰ ⵏ ⵓⵖⵉⵣⵉ’’, ⵎⴰ ⴷ ⵜⴰⵙⴻⵏⵙⵉⵔⵜ ⵏⵏⵉⴹⴻⵏ ‘’ⵜⴻⵟⵟⴻⴼ, ⴷⴻⴳ ⵜⴱⴻⵙⴽⴻⵔⵜ (ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⴻⵔⴷⴰⵙⴰⵏⵜ ⵜⵉⵙ 4), ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⵙⴻⵜⵜⵉ ⵉⵔⴻⴽⴱⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⴽⴰⵎⵢⵓⵏ ⵉ ⴷ-ⵉⵄⴻⴱⴱⴰⵏ34 ⵏ ⵢⵉⵇⴻⵏⵟⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵜⴳⴻⵍⵍⴰ’’.

ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ-ⴰ ⵜⴻⵍⵍⴰ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⴽ ⵜⵉⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⵜⴻⴽⴽⴰⵏ ⴷⴻⴳ-ⵙ ⵢⵉⵇⵓⵙⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵕⵕⴰⴷⵢⵓ ⵙⴻⴳ 25 ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ-ⵏⵏⴻⵙ.

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⵉⵥⵔⴰⴼ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⴻⵔⴰⵀⵎⴰⵏⴻ ⵔⴰⵧⵓⵢⴰ ⵉⵙⴻⵔⵙ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵔⴻⴱⵄⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⴰⵀⴰⵎⵉⴷ ⴼⴰⵔⵧⵓⴽ ⴷⴻⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉ-ⵙ ⵏ ⵓⵏⴻⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⴻⵣⴳⴰⵔⴻⵏ, ⴷⴻⴳ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⵉⵥⵔⴰⴼ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ-ⴰ. ⴰⵙⴼⵓⴳⴻⵍ ⵏ ⵜⵓⵟⵟⴼⴰ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⴻⴹⵔⴰ-ⴷ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵙⵖⵉⵎⵜ ⵏ ⵜⵎⴻⵀⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⵓⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⴻⵣⴳⴰⵔⴻⵏ,

Published in ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⵉⵥⵔⴰⴼ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⴻⵔⴰⵀⵎⴰⵏⴻ ⵔⴰⵧⵓⵢⴰ ⵉⵙⴻⵔⵙ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵔⴻⴱⵄⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⴰⵀⴰⵎⵉⴷ ⴼⴰⵔⵧⵓⴽ ⴷⴻⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉ-ⵙ ⵏ ⵓⵏⴻⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⴻⵣⴳⴰⵔⴻⵏ, ⴷⴻⴳ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⵉⵥⵔⴰⴼ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ-ⴰ. ⴰⵙⴼⵓⴳⴻⵍ ⵏ ⵜⵓⵟⵟⴼⴰ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⴻⴹⵔⴰ-ⴷ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵙⵖⵉⵎⵜ ⵏ ⵜⵎⴻⵀⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⵓⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⴻⵣⴳⴰⵔⴻⵏ,

Published in ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ