ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⵜⴰⵏ ⵡⵓⵎⵓⵖ ⵏ ⵢⵉⵖⴻⵍⵍⴰⵜⴻⵏ ⵏ ⵜⴷⴰⵢⵕⵉⵡⵉⵏ ⵓⵎⵉ ⵢⴻⵙⵙⴻⴱⴷⴻⴷ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ, ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ. ⵓⵎⵓⵖ-ⴰ ⵜⵓⵣⴻⵏ-ⵉⵜ-ⵉⴷ ⵜⵙⴻⵍⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ:

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

 

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ : ⵢⵍⵍⴰ-ⴷ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵣⵏⵣⵉⵖ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵜⵏⴼⵍⵉⵜ , ⵏ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵡⴰⵣⴰⵍ ⵏ ⵙⴹⵉⵙ (6) ⵏ ⵢⵉⵎⵍⵢⴰⵕⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵓⵍⴰⵔⵏ, ⵢⴱⴹⴰⵏ ⵖⴼ ⴽⵔⴰⴹ ⵏ ⵢⵉⵃⵔⵉⵛⵏ, ⵉ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⴷ ⵏ ⵓⴼⵓⵙⴼⴰⴹⵜ ⴷⴳ ⵓⴳⵎⵎⵓⴹ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ, ⵉ ⴷ-ⵉⵛⴰⵔ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ) ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⵖⵜ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵟⵥⵡⵔⵜ, ⴰⴱⴷⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⴰⵜⵜⴰⵔ.

Published in ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⵓⵍⴻⵙ ⵜⴻⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵙⵓⵏⴰⵜⵔⴰⵛⵀ, ⵉ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⴽⵔⴰⴹ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ, ⵜⴰⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⴰⵢ ⵜⵜ-ⵢⴻⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵉ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⴷ ⵓⵙⴻⵖⵥⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⴷⴻⵛ ⵏ ⵜⴻⵥⵡⴻⵔⵜ ⵉ ⵓⵙⵎⴻⵖⵥⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⴻⵔ ⵏ ⵜⴻⵥⵡⴻⵔⵜ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⴽ ⵜⵉⵙⴻⵔⵙⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵙⵓⵏⴰⵜⵔⴰⵛⵀ ⴷ ⵓⵃⵔⴰⵣ ⵏ ⵜⵡⴻⵏⵏⴰⴹⵜ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ, ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵜⴻⴳⵔⴰⵡⵜ-ⴰ.

ⵉⵙⵡⵉ ⵏ ⵜⴻⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ-ⴰ ⴷ ⴰⵀⴻⵢⵢⵉ ⵏ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⴰⵡⴻⵙⵄⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⴼⵔⵉ ⵖⴻⴼ ⵜⵉⵅⵅⵓⵜⴻⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⴻⵔ ⴰⵎⴻⵖⵥⴰⵏ ⵏ ⵜⴻⵥⵡⴻⵔⵜ ⴷ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵜⴻⴳⵏⴰ ⵜⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⴻⵇⴷⴻⵛ ⴷ ⵓⴱⴰⴹⵉ ⵏ ⵜⴻⵥⵡⴻⵔⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵜ-ⴰ ⴷ ⵓⵙⵎⴻⵖⵥⴻⵏ ⵏ ⵓⵚⴻⵔⵔⴻⴼ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵓⵖⴱⴰⵍⵓ-ⴰ.

ⵜⴰⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ-ⴰ ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴻⵙⴱⴰⴷⵓⵏ ⴷⴰⵖ ⴰⴽⴰⵜⴰⵔ ⴰⵡⴻⵍⵀⴰⵏ ⵉ ⵓⴹⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⴷⴻⵇⵇⴻⵇ, ⴰⵙⵉⵍⴻⵖ ⴷ ⵓⵃⵔⴰⵣ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵏⵣⴰⵢⴻⵏ ⵏ ⵜⵎⴻⵍⵍⵉⵍⵜ ⵜⴰⵥⴻⵡⵔⴰⵏⵜ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ ⵓⵖⴱⴰⵍⵓ-ⴰ.

Published in ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⵉⵎⵙⵉⴵⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵒⵉⵜⵕⵓⵍ ⵜⴻⵙⴼⵓⴳⴻⵍ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ, ⴰⵎⵓⵍⵍⵉ-ⵏⵏⴻⵙ ⵡⵉⵙ 60 ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⴻⵇⵇⴻⵍ, ⴰⵙⵙ-ⴰ, ⴷ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵢⴻⵙⵄⴰⵏ ⵜⴰⵣⵔⵉⵔⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ ⵣⵉⴽ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴻⵥⵡⴻⵔⵜ, ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⴰⵜⵜⴰⵔ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴷⵉⵡⴻⵏⵏⵉⵜ ⴰⵢ ⵉⴳⴰ ⴷ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵖⵓ ⵢⴻⵎⵎⵓⵣⵣⴳⴻⵏ ⴰⵔⴳⵓⵙ ⵎⴻⴷⵉⴰ.

« ⴰⵙⵙ-ⴰ, ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⵉⵎⵙⵉⴵⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⴱⵉⵜⵕⵓⵍ ⴷ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵣⴻⵔⴽⴻⵏ, ⴷ ⵜⵉⵏ ⵢⴻⵙⵄⴰⵏ ⵜⴰⴼⴻⵍⵙⴰ ⴷ ⵜⴻⵣⵔⵉⵔⵜ. ⵜⴰⵖⴻⵛⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⵙⴻⵍⵍⴻⵏ-ⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⴽⴰⵖⵔⴻⴼⵜ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ ⵜⴻⵙⵙⴽⴻⵏ-ⴷ ⵜⴰⵣⵎⴻⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ-ⴰ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⵎⴰⵀⴻⵍ ⵙ ⵜⵉⵛⵛⵓⵔⴽⴰ ⴷ ⵢⵉⵎⵙⵉⴵⵡⴻⵏ ⵏⵉⴹⴻⵏ ⵏ ⵓⵒⵉⵜⵕⵓⵍ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵓⵔ ⴷ-ⵜⴻⵜⵜⵉⵍⵉ ⴰⵔⴰ ⵜⵡⴻⵔⵏⴰⴹⵜ ⴷⴻⴳ ⵡⵓⵍⵣⵓⵣ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵢⴻⵔⴽⴻⴷ ⵓⵏⴻⴳⴳⴰⵔⵓ-ⴰ.

ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵜⵜⴰⵔ, ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴻⵍⵡⵉⵏ ⴰⵙⴰⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⵉⵎⵙⵉⴵⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⴱⵉⵜⵕⵓⵍ ⵢⵓⵎⵎⴰⵔ ⵙ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵜ ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ-ⴰ ⴰⵢⵢⴻⵙ ⵙⵜⴻⵄⵕⴼⴻⵏ ⴰⴽⴽ ⵢⵉⴷⵉⵙⴰⵏ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ-ⴰ ⵜⴻⵔⴱⴻⵃ ⴷⴻⴳ ⵜⵉⴳⴰⵡⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⵉⵎⵉ ⵉⵎⴰⵙⵍⴰⴹⴻⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ⵙⵄⴰⵏ ⵜⴰⴳⴰⴷⴷⴰ ⴷ ⵜⵏⴰⵢⴰ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵙⵙⴽⴻⵏ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ-ⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴻⵣⵎⴻⵔ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⴻⵎⵎⴻⵣⴳ ⴷ ⵜⴻⴳⵏⴰⵜⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ.

ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ « ⵛⵛⵡⴰⵍ » ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴳⴰⵔ ⵢⵉⵏⴼⴰⵔⴰⵙⴻⵏ ⵉⵎⴻⵇⵔⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵎⴻⵛⵟⵓⵃⴻⵏ ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ-ⴰ, ⵢⴻⵏⴽⴻⵕ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵜⵜⴰⵔ ⴰⵢⴰ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ-ⴰ ⵜⴻⵍⵍⴰ ⴷⴻⴳ-ⵙ ⵜⴳⴰⴷⴷⴰ.

« ⵜⵜⵡⴰⵍⵉⵖ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵎⴻⵏⵣⴰⵢ ⵏ ⵜⴳⴰⴷⴷⴰ ⵜⴰⵏⴰⵢⴰⵏⵜ ⴷ ⵏⴻⵜⵜⴰ ⴰⵢ ⴷ ⵜⵉⵔⵙⴻⵍⵜ ⵏ ⵓⵎⵓⵔⴻⵙ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴰⵡⴹⴻⵏ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⵉⵎⵙⵉⴵⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⴱⵉⵜⵕⵓⵍ ⴰⴷ ⵜⴻⴳ ⵉⵏⴼⵓⵙⴻⵏ ⴷ ⵉⵎⴻⵇⵔⴰⵏⴻⵏ ⴷⴻⴳ 60 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⵢⴻⵣⵔⵉⵏ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵙⵎⵉ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⵓⵍⴼⴰ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ.

Published in ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ

ⵄⴻⵏⵏⴰⴱⴰ – ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ, ⴰⴱⴷⴻⵍⴰⵣⵉⵣ ⴷⵊⴻⵔⴰⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵄⴻⵏⵏⴰⴱⴰ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⵕⵎⵉⵙⵜ ⵜⴰⵎⴳⵓⵔⴰⵏⵜ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⴼⴰⵔⴰⵙⴻⵏ ⵜⴰⴱⴰⵖⵓⵔⵜ ⴷ ⵡⴰⵣⴰⵍ ⵢⴻⵔⵏⴰⵏ ⴷ ⵏⴻⵜⵜⴰⵜ ⴰⵢ ⴷ « ⵜⵉⴳⴻⵊⴷⵉⵜ » ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ.

ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵡⴰⵍ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵙⴳⵉⵍⵜ ⵏ ⵕⵕⴰⴷⵢⵓ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⴷⴻⴳ ⵄⴻⵏⵏⴰⴱⴰ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴷⵊⴻⵔⴰⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴷ ⵜⴰⵕⵎⵉⵙⵜ ⵜⴰⵎⴳⵓⵔⴰⵏⵜ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⴼⴰⵔⴰⵙⴻⵏ ⵜⴰⴱⴰⵖⵓⵔⵜ ⴷ ⵡⴰⵣⴰⵍ ⵢⴻⵔⵏⴰⵏ ⴰⵢ ⴷ ⵜⵉⴳⴻⵊⴷⵉⵜ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵉⵍⴻⵎⵥⵉⵢⴻⵏ ⵙⵄⴰⵏ ⵜⴰⵎⵍⵉⵍⵜ ⴷ ⵓⴷⴻⴳ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⵔⴰⵔ-ⴰ.

ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⵎⴰⵙⵙ ⴷⵊⴻⵔⴰⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉⴳⴻⵔⴷⴰⵙⴻⵏ ⵉⵙⴷⴰⵡⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵎⵜⴰⵡⵉⵏ ⴷ ⵢⵉⵙⵔⴰⵜⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵖⴻⴱⵍⴰⵏ ⵉⴷⴰⵎⵙⴰⵏⴻⵏ ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⵙⴻⵔⵜⵉⵜ ⵜⴰⵎⴳⵓⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ, ⴷ ⵜⵉⵏ ⵢⴻⴱⵏⴰⵏ ⵖⴻⴼ ⴽⵔⴰⴹ ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵍⵍⵓⵙⴻⵏ ⵉⴳⴻⵊⴷⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵡⵉ ⴷ ⵜⴰⵙⵏⴰⵔⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⴼⵔⴻⴽ, ⴰⵙⴻⴼⵔⴻⴽ ⴰⵜⵔⴰⵔ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⵓⵣⴻⵍ ⵏ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵜ ⴷ ⵜⵓⴵⴵⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⴼⵔⴻⴽ ⴰⴷⴻⴱⵍⴰⵏ ⴷ ⵜⴱⵉⵔⵓⵇⵔⴰⵟⵉⵜ.

ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵙⴻⵖⵏⴻⵡ ⵏ ⵜⴻⵎⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴻⵛⵟⵓⵃⵉⵏ ⴷ ⵜⴻⵎⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⴽⴻⵜ ⵓⵔ ⵢⴻⵙⵔⵉ ⴰⵔⴰ ⴰⵙⴻⴼⵜⵉ ⴷ ⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏ ⵡⴰⵏⴰⴳ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴽⴰⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴻⴱⵖⴻⵙ ⵢⵉⵎⵙⴻⴼⵜⵉ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵍⵓⵎⵎⴻⵙ ⵖⴻⴼ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴻⴱⵖⴻⵙ ⵓⵎⵢⴻⵙⵙⵎⴰⴷ ⴳⴰⵔ ⵜⵖⵓⵍⴰ ⵜⵉⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵉⵏ ⵢⴻⵎⴳⴻⵔⵔⴰⴷⴻⵏ.

ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ, ⵉⵅⴻⴱⴱⴻⵔ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴱⴷⴰⵏ ⵙⵙⵓⵖⴰⵍⴻⵏ-ⴷ ⵜⵉⵙⵉⴳⴰⵔ ⵏ ⵡⵓⵣⵣⴰⵍ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⴼⴻⵕⵕⴰⵏ ⵓⵏⵏⵉⴳ 1ⵓ ⵓⵔ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵎⴰⴷⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵓⴷⴷⵉⵙ ⵏ ⵙⵉⴷⴻⵔ ⵍⵃⴻⴵⴵⴰⵕ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⵡⴰⵢⴰ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ « ⵓⵙⴻⴼⵔⴻⴽ ⴰⵎⴻⵖⵥⴰⵏ », ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵎⵎⴰⴷ ⵏ ⵜⵙⵉⴳⴰⵔ ⴷ ⴰⵢⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⴵⴵⴻⵏ ⴰⵙⵓⴷⴷⵉⵙ-ⴰ ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵙⴻⴷⵡⴻⵜ ⵉⵙⵔⴰⵜⴻⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ⵉ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ 6 ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔⴻⵏ.

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⴷ ⴷ-ⵡⵜⴻⵏ ⵢⵉⴳⵓⵙⵉⴼⴻⵏ ⴷ ⵡⴰⴳⴳⵉⵢⴻⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ, ⴷⴻⴳ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⵎⵓⴹ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵕⴰⴱⵓⵍ ⴰⵙⵏⵉⴳⴻⵏⵡⴰⵏ ⵓⵣⵣⵉⴳ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⴻⵙⵏⵉⴳⵏⴻⵡⵜ.

ⵜⵉⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⴰⵢ ⵜⴻⵔⵣⴰ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ ⴷ ⴵⵉⴵⴻⵍ ⴷ ⵙⴽⵉⴽⴷⴰ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵕⴰⴱⵓⵍ-ⴰ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵇⵇⵉⵎⴻⵏ ⵢⴻⵚⵍⴻⵃ ⴰⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⵉⵙ 3:00 ⵏ ⵜⵎⴻⴷⴷⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ-ⴰ. ⵜⴰⵏⴻⵛⵜⴰ ⵏ ⵓⵏⵥⴰⵔ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴻⵡⵜⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⴳⴰⵔ 30 ⴷ 40 ⵏ ⵢⵉⵎⵉⵍⵉⵎⵉⵜⵔⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⴻⵣⵎⴻⵔ ⴰⴷ ⵜⴻⴽⴽ ⵉ 60 ⵏ ⵢⵉⵎⵉⵍⵉⵎⵉⵜⵔⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⴷⴻⴳⴳⴻⵏ, ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵓⵕⴰⴱⵓⵍ-ⴰ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵄⴰⵏ ⴰⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵍⴻⵃⴷⴻⵔ ⴷ ⴰⵞⵉⵏⵉ.

ⵜⵉⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏⵉⴹⴻⵏ ⴰⵢ ⵜⴻⵔⵣⴰ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ ⴷ ⵄⴻⵏⵏⴰⴱⴰ, ⵟⵟⴰⵔⴻⴼ, ⴳⴰⵍⵎⴰ, ⵙⵓⵇ ⴰⵀⵕⴰⵙ, ⵎⵉⵍⴰ ⴷ ⵇⵙⴻⵏⵟⵉⵏⴰ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵓⵕⴰⴱⵓⵍ-ⴰ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰⵏ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴷⵉⵏ, ⴰⴷ ⴷ-ⵉⵡⴻⵜ ⵓⵏⵥⴰⵔ ⴳⴰⵔ ⵜⵉⵙ 6:00 ⵏ ⵜⵏⴻⵣⵣⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵉⵙ 9:00 ⵏ ⵜⵎⴻⴷⴷⵉⵜ. ⵜⴰⵏⴻⵛⵜⴰ ⵏ ⵓⵏⵥⴰⵔ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵉⵡⵜⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⴳⴰⵔ 20 ⴷ 30 ⵏ ⵢⵉⵎⵉⵍⵉⵎⵉⵜⵔⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⴻⵣⵎⴻⵔ ⴰⴷ ⵜⴻⴽⴽ ⵉ 40 ⵏ ⵢⵉⵎⵉⵍⵉⵎⵉⵜⵔⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⴼⴰⵢⴰⵏⵏ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵡⵜⴻⵏ ⵢⵉⴳⴻⵔⵡⵉⵃⴻⵏ ⵏ ⵡⴰⴹⵓ.

Published in ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ - ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 637.000 ⵉⵎⴽⴰⵢⴰⴷⴻⵏ, ⵉⵖⵓⵔⴱⵉⵣⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵍⴻⵍⵍⵉⵢⴻⵏ, ⵜⵜⵡⴻⵔⵊⴰⵏ ⴰⴷ ⵙⵄⴰⴷⴷⵉⵏ ⵉⴽⴰⵢⴰⴷⴻⵏ ⵏ ⴱⴰⴽⴰⵍⵓⵕⵢⴰ, ⵜⴰⴷⵡⵉⵍⵜ ⵏ ⵛⵜⴰⵎⴱⴻⵔ 2020, ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵇⵇⵉⵎⴻⵏ ⵙⴻⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ, ⵎⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⴷ ⵉⴳⵎⴰⴹ ⴰⴷ ⴷ-ⴼⴼⵖⴻⵏ ⴷⵉ ⵜⵓⴱⴻⵔ ⴷ-ⵉⵜⴻⴷⴷⵓⵏ.

ⴱⴻⴷⴷⵓ ⵏ ⵢⵉⴽⴰⵢⴰⴷⴻⵏ-ⴰⴳⵉ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ ⵙⵉ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵄⴻⵏⵏⴰⴱⴰ ⵙⵖⵓⵔ ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ, ⴰⴱⴷⴻⵍⴰⵣⵉⵣ ⴷⵊⴻⵔⴰⴷ, ⴰⴷ ⵢⴻⴷⴷⵓ ⵢⵉⴷ-ⵙ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵓⵙⴻⴳⵎⵉ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ, ⵎⵧⵀⴰⵎⴻⴷ ⵧⵓⴰⴷⵊⴰⵧⵓⵜ.

ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴽⴰⵢⴰⴷⴻⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵊⴻⵔⴷⴻⵏ ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ 637.538 ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⴻⵏ 413.870 ⴷ ⵉⵎⴽⴰⵢⴰⴷⴻⵏ ⵉⵖⵓⵔⴱⵉⵣⴻⵏ ⴰⴽⴽ ⴷ 223.668 ⵏ ⵢⵉⵎⴽⴰⵢⴰⴷⴻⵏ ⵉⵍⴻⵍⵍⵉⵢⴻⵏ, ⴰⵣⴰⵍ ⵏ 192.300 ⵉⵙⴻⵍⵎⴰⴷⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵏ-ⵉⵄⴰⵙⵙⴻⵏ ⴷⵉ 2261 ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⴻⵏ ⵏ ⵡⴻⵣⵔⴰⵡ. ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⴻⵏ ⵏ ⵡⴻⵍⵇⴰⴹ ⵏ ⵡⴰⵏⴳⴰⵍⴻⵏ ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ ⵖⴻⵔ18 ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⴻⵏ.

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰΓⵜ- ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ, ⴰⴱⴷⴻⵍⴰⵣⵉⵣ ⴷⵊⴻⵔⴰⴷ ⵢⵓⵍⴻⵙ ⴰⵡⴻⴽⴽⴻⴷ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵊⴻⵎⵄⴰ ⴷ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵜ, ⵎⵉ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⴻⴼⵔⴻⵏ, ⴰⴷ ⵢⴻⵣⵎⵉⵔ ⴰⴷ ⵉⵕⴻⵚⵚⵉ ⴰⵀⵉⵍ-ⵏⵏⴻⵙ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⴰⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵍⴻⴱⵏⵉ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵜ, ⵙ ⵓⵙⴻⵔⵙⵉ ⵏ ⵜⵙⵉⵍⵢⴰ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⴰⵜⵔⴰⵔ ⴰⵔⴰ ⵢⵉⵍⵉⵏ ⵉ ⵍⴼⴰⵢⴷⴰ ⵏ ⵢⵉⵖⴻⵔⵎⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⵜⵔⵉⵔⵉⵜ ⵏ ⵍⴰⵎⴰⵏ ⴳⴻⵔ ⵡⴻⵖⵕⴻⴼ ⴷ ⵜⵙⵓⴷⵓⵜⵉⵏ-ⵏⵏⴻⵙ.

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⵓⵍⴻⵙ ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵉⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉⵢⴻⵏ, ⵙⴰⴱⵔⵉ ⴱⵓⴽⴰⴷⵓⵎ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ, ⴰⴷⴷⵓⴷⴻⵏ ⵉⵎⴻⵣⴳⵉⵢⴻⵏ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵡⵉ ⴷ ⴰⴷⴷⵓⴷⴻⵏ ⵢⴻⵔⵙⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵓⴷⵉⵡⴻⵏⵏⵉ ⴷ ⵜⴰⴳⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⴻⴽⵔⵉⴹⵜ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⴼⴻⵔⵔⵓ ⵏ ⵜⴻⵣⵖⴰⵏ ⴰⵢ ⵉⵀⵓⵣⵣⴻⵏ ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵜⵉⵣⵖⴰⵏ ⵏ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⴷ ⵙⵓⵔⵢⴰ.

ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵜⴻⵍⵍⴰ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⴷ ⵢⵉⵛⵇⵉⵔⵔⵡⴻⵏ ⴰⵢ ⵜⴻⵜⵜⵎⴰⴳⴰⵔ ⴷ ⴰⵢⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵔⵉⵏ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⴻⵜⵍⴻⵍⵜ ⴳⴰⵔ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵉⵏ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵢⵉⵔⵉⵔⵉ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⴷ ⵓⵔⴽⴰⴷ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵓⴽⴰⴷⵓⵎ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵖⵔⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵜⵉⵙ 154 ⵏ ⵓⵙⴻⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵖⵍⴰⴼⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵉⵡⴻⵔⴷⴰⵉⵢⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵎⵖⵓⵏⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⴰⵢ ⵢⴻⴱⴷⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⵙ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⴻⵥⵔⵉⵜ ⴷⴷⴰⵡ ⵜⵙⴻⵍⵡⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⴼⴰⵍⴻⵙⵟⵉⵏⵉ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵉⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉⵢⴻⵏ, ⵔⵉⵢⴰⴷ ⴰⵍ-ⵎⴰⵍⵉⴽⵉ.

ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ ⵜⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⴳⵏⵉⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵥⵍⴰⵢⵜ ⵖⴻⴼ ⵍⴵⴰⵍ ⵏ ⵜⴻⵣⵖⴰⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏⵉⴹⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵖⴻⴼ ⵍⴵⴰⵍ ⵓⵣⵔⴰⵄ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ ⵏ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19, ⴷⵖⴰ ⴷ ⴰⵢⴰ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵃⴻⵜⵜⵎⴻⵏ ⵉⵛⵇⵉⵔⵔⵡⴻⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⵓⵏ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵢⴰ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵓⴽⴰⴷⵓⵎ.

ⴷ ⴰⵛⵓ ⴽⴰⵏ, ⵢⴻⵔⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵓⵍⴰ ⵎⴰ ⵜⴰⴽⴰⵖⵔⴻⴼⵜ-ⴰ ⵓⵔ ⵜⴻⵙⵄⵉ ⴰⵔⴰ ⵜⴰⵎⴻⵍⵍⴰ, ⵎⴰⵛⴰ ⵜⴻⵙⵙⴻⵊⵀⴻⴷ ⵕⵕⵓⵃ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⴻⵜⵍⴻⵍⵜ ⴷ ⵓⵙⴻⵎⵢⵓⴷⴷⴻⵙ ⴳⴰⵔ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⵉⵎⵉⴷⵉⵡⵉⵏ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴻⴱⵖⴻⵙ ⵡⴰⵢⴰ ⴰⵏⵎⵉⵔⴻⴳ ⴷ ⵓⵎⵙⴻⵏⴼⴰⵍ ⵏ ⵜⴻⵔⵎⵉⵜⵉⵏ ⵉ ⵓⵇⴰⴱⴻⵍ ⵏ ⵜⴽⴰⵖⵔⴻⴼⵜ-ⴰ ⴰⵎⴰ ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⴰⵎⴷⴰⵏⴰⵏ, ⴰⵎⴰ ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⴰⵏⵎⴻⵜⵜⵉ-ⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏ.

ⵓⵍⴰ ⵎⴰ ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ ⵜⴻⵡⵄⴻⵕ ⵖⴻⴼ ⵍⴵⴰⵍ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ, ⴰⵙⴻⵀⵔⴰⵙ ⵉⵙⵕⴰⵢⵉⵍⵉ ⵉⴽⴻⵎⵎⴻⵍ ⴰⵔⴽⴰⴹ ⵏ ⵢⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⴼⴰⵍⴻⵙⵟⵉⵏⵉⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵉⵃⴻⵜⵜⴻⵎ-ⴷ ⵜⴰⵙⴻⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵓⵢⴳⴰ ⵢⴻⴼⵔⴰⵏ ⵡⴰⵔ ⵎⴰ ⵢⴻⵣⵔⴻⴽ ⵜⴰⵣⴻⵔⴼⴰ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ.

Published in ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⵜⵡⴰⵡⴻⴽⴽⴷⴻⵏⵜ-ⴷ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⴹ ⵙⴰⵎⵔⴰⵡ ⵜⴰⵎⴻⵜ (278) ⵏ ⵜⴻⵊⵕⴰ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ, 196 ⵏ ⵜⵓⵊⵊⵢⵉⵡⵉⵏ ⴷ 10 ⵏ ⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵉⵏ ⴷⴻⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ ⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⵓⵎⵓⵜⵍⴰⵢ ⵏ ⵜⵙⴻⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵜⴽⴰⵖⵔⴻⴼⵜ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ, ⴰⴷⵓⴽⵜⵓⵔ ⴷⵊⴰⵎⴻⵍ ⴼⵓⵔⴰⵔ.

ⴰⵖⵔⵓⴷ ⵏ ⵜⴻⵊⵕⴰ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵡⴻⴽⴽⴷⴻⵏ ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ ⵖⴻⵔ 47.126, ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⴻⵏⵜ 278 ⵏ ⵜⴻⵊⵕⴰ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵏⴻⵖ 0,6 ⵉ ⵢⴰⵍ 100.000 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵣⴷⴰⵖⴻⵏ. ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵉⵏ ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ ⵖⴻⵔ 1581 ⵏ ⵜⴻⵊⵕⴰ. ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵢⴻⵊⵊⵉⵏ ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ ⵖⴻⵔ 33.379, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⴷⵓⴽⵜⵓⵔ ⴼⵓⵔⴰⵔ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⵢⴰⴳⴻⵔ ⴰⵢⴰⵍⴰⵙ ⴷ ⵜⵖⴻⵎⵙⴰ ⵉ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵜⴽⴰⵖⵔⴻⴼⵜ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ ⵏ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19.

ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏⵉⴹⴻⵏ, 21 ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵃⴻⵙⴱⴻⵏ ⴳⴰⵔ 10 ⴷ 11 ⵏ ⵜⴻⵊⵕⴰ ⴷⴻⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ ⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ, ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⵢⴷⴻⴳ 11 ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵃⴻⵙⴱⴻⵏⵜ-ⴷ ⵓⴳⴰⵔ 10 ⵏ ⵜⴻⵊⵕⴰ, ⵎⴰ ⴷ 16 ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵓⵔ ⴷ-ⵃⵙⵉⴱⴻⵏⵜ ⵓⵍⴰ ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵊⵕⵓⵜ.

ⵙⴻⴳ ⵜⴰⵎⴰ ⵏⵉⴹⴻⵏ, 40 ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⵙⴼⴻⵔ ⴰⵏⴻⵥⵥⴰⵡ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵅⴻⴱⴱⴻⵔ.

ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⵓⵎⴰⵙⴰⵢ-ⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ ⵜⴰⵙⴻⵏⴱⴰⵢⵢⵓⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵃⴻⵜⵜⵎⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵢⴰⵍ ⴰⵖⴻⵔⵎⴰⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵣⵔⴻⴽ ⵉⵍⵓⴳⴰⵏ ⵏ ⵡⵓⵖⵓⵙ ⴷ ⵓⵎⴳⵓⴳⵓ ⴰⴼⴻⴽⴽⴰⵏ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⴳⴻⵔ ⴷⴰⵖ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵉ ⵓⵣⵔⴰⴽ ⵏ ⵓⵙⴻⴽⵎⴻⵏ ⴷ ⵜⵎⴻⵍⵙⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⴳⴻⵍⵎⵓⵙⵜ.