ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ - ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵡⵉⵙ 12 ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⴰⵙⴻⴼⵔⴰⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⵃⵓⵍⴼⵓ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⴻⴳⵣⵉ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⵡⵉ ⵏ ⵜⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵜ, ⴰⵔⴰ ⵉⵄⴻⴷⴷⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵙⴻⴼⵔⴰⵏⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ 1 ⵡⴰⵎⴱⴻⵔ ⵉ ⴷ-ⵉⵜⴻⴷⴷⵓⵏ, ⴰⵖⴻⵍⵍⴰⵜⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴽⴰⴱⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵜⵙⴻⵔⵜⵉⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵙⴻⴳⴱⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵜⵎⴻⵜⵜⵉ ⵜⴰⵖⴰⵔⵉⵎⵜ ⵙⴳⴻⵍⵍⵙⴻⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴻⴷⴷ), ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵏⴰⵡⴻⵏ-ⵏⵙⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵜⵉⵅⵅⵓⵜⴻⵔⵜ ⵏ ⵔⵡⴰⵃ ⵙ ⴰⴷⵖⴰⵔ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵟⴰⵙ ⵉ ⵍⴼⴰⵢⴷⴰ ⵏ ⵓⴹⵔⵉⵙ-ⴰ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⴽⴽⵙⴻⵏ ⵜⴰⵏⴱⴻⴹⵜ ⵜⴰⵢⴻⵏⴷⵉⵙ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵉⴽⵛⵉ ⵏ ⵏⵏⵓⴱⴰ ⵉ ⵢⵉⵎⴻⵥⵥⵢⴰⵏⴻⵏ.

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

ⴵⴻⵍⴼⴰ – ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ, ⴰⴱⴷⴻⵍⴰⵣⵉⵣ ⴷⵊⴻⵔⴰⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⴵⴻⵍⴼⴰ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵛⴻⴳⴳⴻⵔ ⵏ ⵜⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵜ ⴰⵢⵖⴻⴼ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵜⵉⵍⵉ ⵜⵙⴻⴼⵔⴰⵏⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ 1ⵓ ⵏ ⵡⴰⵎⴱⴻⵔ « ⴰⴷ ⵉⴼⴰⴽ ⴰⴽⴽ ⵉⵎⵣⴻⵍⵍⵉⵡⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵣⵔⵉ ».

« ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴻⵙⵙⴻⵄⵔⴻⵇ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵉ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵎⴻⵏ ⵢⴻⴽⴽⴰⵜⴻⵏ ⴰⴷ ⵙⵡⴰⵖⴻⵏ ⴰⵔⴽⴰⴷ-ⵏⵏⴻⵙ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵙⵎⵉ ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴼⵔⴻⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ 12 ⴷⵓⵊⴻⵎⴱⴻⵕ ⵢⴻⵣⵔⵉⵏ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴷⵊⴻⵔⴰⴷ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⴳⴻⵔ ⴷ ⵢⵉⴳⴻⵏⵙⴰⵙⴻⵏ ⵏ ⵜⵎⴻⵜⵜⵉ ⵜⴰⵖⴰⵔⵉⵎⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵜⴻⵔⵣⵉ-ⵏⵏⴻⵙ ⵖⴻⴼ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ-ⴰ.

« ⵜⴰⵙⴻⴼⵔⴰⵏⵜ ⵖⴻⴼ ⵓⵛⴻⴳⴳⴻⵔ ⵏ ⵜⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵜ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ 1ⵓ ⵏ ⵡⴰⵎⴱⴻⵔ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ ⴷ ⴰⵙⵉⵀⴰⵕ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⴰⵔⴰ ⵉⴼⴰⴽⴻⵏ ⴰⴽⴽ ⵉⵎⵣⴻⵍⵍⵉⵡⴻⵏ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵣⵔⵉ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⴻⴷⴷⵓⵏ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⴷ ⵜⵉⵏ ⵏ « ⵢⵉⵍⴻⵎⵥⵉⵢⴻⵏ ⴷ ⵡⴰⴽⴽ ⵜⴰⴳⴳⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵖⵔⴻⴼ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⵉⵎⵉ ⵜⴰⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⴻⵙⴳⵓⵔⵉ ⵏ 1ⵓ ⵏ ⵡⴰⵎⴱⴻⵔ 1954 ⴷ ⵜⵉⵏ ⴷ-ⵉⵇⴻⵙⴷⴻⵏ ⵜⴰⴷⵓⴽⵍⵉ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ».

ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵢⴻⵛⴽⴻⵕ-ⴷ ⴰⴼⴼⴰⴼ ⵏ ⵓⵖⵔⴻⴼ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 22 ⴼⵓⵕⴰⵕ 2019 (ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏ), ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴷⵊⴻⵔⴰⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ « ⴰⴷ ⵜⴻⴱⵏⵓ ⵖⴻⴼ ⵍⵍⵙⴰⵙ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵡ-ⵏⵏⴻⵙ, ⵜⵉⵙⴻⴷⵏⴰⵏ ⴷ ⵢⵉⵔⴳⴰⵣⴻⵏ, ⴰⵢ ⵉⵣⴻⵎⵔⴻⵏ ⴰⴷ ⴰⵙ-ⵙⵊⴻⵀⴷⴻⵏ ⵜⴰⵏⴰⵢⴰ-ⵏⵏⴻⵙ ».

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⵉⵣⴻⵖⵡⴰ ⵏ ⵜⴻⴳⵙⴰⵔⵓⵜ ⵢⴻⵇⵇⵉⵎⴻⵏ ⵓⵔ ⵜⵜⵡⴰⵎⴷⴻⵏⵜ ⴰⵔⴰ ⵏⴻⵖ ⵜⵉⴷ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴻⵇⴷⴰⵛⴻⵏ ⵉ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵏⵉⴹⴻⵏ ⵣⴻⵎⵔⴻⵏⵜ ⴰⴷ ⵜⴻⵏⵜ-ⵉⴷ-ⴽⴽⵙⴻⵏ ⵉ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵉⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵜⴻⵏⵜ-ⴼⴽⴻⵏ ⵉ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⴹⵍⵉⵙ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⵏ ⵜⴻⴷⵔⵉⵎⵜ ⵏ 2021 ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵎⴻⵍ ⵏ ⵉⵏⵜⴻⵔⵏⴻⵜ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴻⴷⵔⵉⵎⵜ.

« ⵜⵉⵣⴻⵖⵡⴰ ⵏ ⵓⵀⴰⵏⴰⵢ ⴰⴳⵙⴰⵔⴰⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵡⴻⴽⴽⵍⴻⵏ ⵉ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵏⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⴳⵔⴰⴷ 88 ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ 80-12 ⵏ 31 ⴷⵓⵊⴻⵎⴱⴻⵕ 1980 ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⴰⴹⵓⴼ ⵏ ⵜⴻⴷⵔⵉⵎⵜ ⵏ 1981, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵇⵇⵉⵎⴻⵏⵜ ⵓⵔ ⵜⵜⵡⴰⵎⴰⴷⴻⵏⵜ ⴰⵔⴰ ⵏⴻⵖ ⴱⴻⴷⴷⵍⴻⵏ-ⴰⵙⴻⵏⵜ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ, ⵣⴻⵎⵔⴻⵏⵜ ⴰⴷ ⵇⵇⵍⴻⵏⵜ, ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵓⵎⵛⵉⵡⴻⵕ ⴷⴻⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏ ⴰⵏⵖⵉⵡⴰⵏ, ⴰⴷ ⵇⵇⵍⴻⵏⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⵖⵓⵍⵜ ⵜⵓⵙⵍⵉⴳⵜ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵡⴻⴽⴽⴻⵍ ⵓⵙⴻⴼⵔⴻⴽ-ⵏⵙⴻⵏⵜ ⵉ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵜⴻⵡⵜⵉⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴳⵔⴰⴷ 109 ⵏ ⵓⴹⵔⵉⵙ-ⴰ.

ⴰⵎⴰⴳⵔⴰⴷ 110 ⵏ ⵓⵙⴻⵏⴼⴰⵔ-ⴰ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⵔⴰⵢ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵡⴰⵏⴰⴽ ⴰⴷ ⵢⴰⵍⴻⵍ ⵜⵉⵖⵉⵡⴰⵏⵉⵏ ⴰⵢ ⵜⴻⵔⵣⴰ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ-ⴰ ⵙ ⵢⵉⴷⵔⵉⵎⴻⵏ.

ⵜⵉⵣⴻⵖⵡⴰ ⵏ ⵜⴻⴳⵙⴰⵔⵓⵜ ⵜⵜⵓⵏⴻⴼⴽⴻⵏⵜ ⴱⴻⵏⵏⴰⵏ, ⵖⴻⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵜⴻⵎⵚⵓⴽⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴳⴷⵓⵏⵉⵏ ⵏⵉⴹⴻⵏ, ⵉ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵉⵏ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴷ-ⵓⵙⴰⵏⵜ ⵙ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⴰⴳⵔⴰⴷ 88 ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⵏ ⵜⴻⴷⵔⵉⵎⵜ ⵏ 1981.

ⴰⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⵔⴰⴽ, ⴰⵙⵙ-ⴰ, 81 ⵏ ⵜⵣⴻⵖⵡⴰ ⵏ ⵜⴻⴳⵙⴰⵔⵓⵜ ⵎⴰⵛⴰ ⵜⵉⴷ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵎⴰⴷⴻⵏ ⵓⵔ ⵡⵡⵉⴹⴻⵏⵜ ⴰⵔⴰ 25, ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵜⵉⵣⴻⵖⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴻⴳⵙⴰⵔⵓⵜ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵡⴻⴽⴽⵍⴻⵏ ⵉ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵉⵏ ⵡⵡⴹⴻⵏⵜ ⵖⴻⵔ 251 ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⵎⵓⵔ ⴰⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏ ⵙⴻⴳ-ⵙⴻⵏⵜ ⵓⵔ ⵜⵜⵡⴰⵎⴷⴻⵏⵜ, ⴼⴼⵉⵛⵛⵜⴻⵏⵜ ⵏⴻⵖ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵜⵡⵓⵔⵉ-ⵏⵙⴻⵏⵜ.

Published in ⵉⴷⵍⴻⵙ

 

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵙⵉⵏ ⵉⵎⵉⴹⵉⵢⵏ ⴷ ⵙⵎⵎⵓⵙ (205) ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵢⵜⵜⵡⴰⵜⴱⵜⵏ ⵉ ⵢⵟⵟⴼ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴽⵓⵕⵓⵏⴰ, 115 ⵏ ⵡⵉⴷ ⵉⵊⵉⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ 5 ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵉ ⵢⵜⵜⵡⴰⴽⵍⵙⵏ ⴷⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⵏ-ⴰ ⵉⵏⴳⴳⵓⵔⴰ ⴷⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ (ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ) ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⵖⵜ ⵓⵎⵓⵜⵍⴰⵢ ⵏ ⵟⵙⵇⴰⵎⵓⵜ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵟⵙⵎⵔⵜ ⵛⵓⴹⵉⴷ-19, ⴰⵎⵙⵓⵊⵉ ⴹⵊⴰⵎⵍ ⴼⵓⵓⵔⴰⵔ.

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⵜⵀⴻⵢⵢⵉⵏ-ⴷ ⵓⵙⵙⴰⵏ-ⴰ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴼⴻⵔⴽⵉⵜ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵉ ⵜⵙⴻⵏⵙⴻⵍⴽⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⴳⵏⴰ (ⴰⴷⴰⴼ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵉⵙⴻⵍⴽⵉⵎⴰⵏⴻⵏ ⵙ ⵉⵏⵜⴻⵔⵏⴻⵜ ⵙⵖⵓⵔ ⵓⵎⴻⵙⵙⵉⵙ), ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⵏⴰⵣⴻⵏⵜ ⴷ ⵜⵍⵉⵖⵡⴰⵍⵜ, ⴱⵔⴰⵀⵉⵎ ⴱⵓⵎⵣⴰⵔ.

« ⴰⴷ ⵏⴻⵙⵙⵉⵡⴻⴹ, ⴷⴻⴳ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⴻⴷⴷⵓⵏ, ⵖⴻⵔ ⵢⵉⵥⵉⴷ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⴼⴻⵔⴽⵉⵜ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵜⴰⵙⴻⵏⵙⴻⵍⴽⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⴳⵏⴰ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵏⴻⵙⵙⴻⵎⵏⴻⴷ ⵉ ⵡⴰⴽⴽ ⵉⵎⵙⴻⵎⵀⴰⵍ ⴰⵢ ⵜⴻⵔⵣⴰ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵏ-ⵏⴻⵙⵙⴻⴱⵖⴻⵙ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⴻⴼⵔⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵖⵓⵍⵜ-ⴰ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵉ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵊⵉⴼⴻⵕ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵓⵎⵢⴰⴳⴻⵔ ⵏ ⵓⵎⵛⵉⵡⴻⵕ ⴷ ⵢⵉⵎⵙⴻⵎⵀⴰⵍ ⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⴻⵏ ⴷ ⵡⵓⵙⵍⵉⴳⴻⵏ ⵢⴻⵜⵜⵎⴰⵀⴰⵍⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⵣⴷⴻⵖ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵜⵙⴻⵏⵙⴻⵍⴽⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⴳⵏⴰ.

ⴳⴰⵔ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⴰⵢ ⵉⴷⴻⵔⵡⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⵢⴰⴳⴻⵔ-ⴰ, ⵜⴻⵍⵍⴰ ⴰⵜⵎ ⵎⵓⴱⵉⵍⵉⵙ, ⴻⵍⴻⵛⵜⵔⵓⵏⵉⵛ ⴱⵓⵙⵉⵏⴻⵙⵙ ⵙⴻⵔⵠⵉⵛⴻⵙ, ⵉⵛⵧⵙⵏⴻⵜ, ⴰⴱ ⵛⵍⵓⴷ ⴷ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ.

ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵓⵎⵣⴰⵔ ⵢⴻⵙⵙⴻⴳⵣⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵎⵢⴰⴳⴻⵔ-ⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⴷ ⵜⴰⵍⴻⵎⵎⵉⵥⵜ ⵉ ⵓⵙⴻⴽⵢⴻⴷ ⵏ ⵢⵉⴹⵔⵉⵙⴻⵏ ⵉⴳⵍⵓⴳⵏⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵣⵎⴰⵎⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵡⵜⵉⵍⵉⵏ ⵉⵏⴻⴱⴱⴹⴻⵏ ⴰⵔⵎⵓⴷ-ⴰ ⴷ ⵡⵓⵏⵊⵓⴳⴻⵏ ⵉⴱⵉⵔⵓⵇⵔⴰⵟⵉⵢⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⴷⴻⴱⵍⴰⵏⴻⵏ ⴰⵢ ⵉⴱⴻⴷⴷⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵓⵙⵙⴻⴼⵜⵉ ⴷⴻⴳ ⵜⵖⵓⵍⵜ-ⴰ.

ⵉ ⵓⵙⵎⴻⴽⵜⵉ, ⵉⵀⴻⵢⵢⴰ-ⴷ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⵏ ⵓⵙⴻⵖⵢⴻⴷ ⵏ ⵜⵏⴰⵣⴻⵏⵜ ⴷ ⵜⴻⵖⵡⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵍⵉⴽⵜⵕⵓⵏⴰⵏⵉⵏ ⵜⵀⴻⵢⵢⴰ-ⴷ ⴰⵣⵎⴰⵎ ⵏ ⵜⴻⵡⵜⵉⵍⵉⵏ ⴷⴻⴳ 2017 ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵙⴻⴳⵔⴻⵔ ⵏ ⵢⵉⵔⵎⵓⴷⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵣⴷⴻⵖ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵜⵙⴻⵏⵙⴻⵍⴽⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⴳⵏⴰ.

Published in ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ

ⴱⴻⵛⵛⴰⵕ - ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⵏⴻⵣⵣⵓⵜ, ⴽⴰⵎⴻⵍ ⵔⴻⵣⵉⴳ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⴱⴻⵛⵛⴰⵕ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵙⵓⵏ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ⵏ ⵓⵎⵙⴻⵏⴼⴰⵍ ⵉⵍⴻⵍⵍⵉ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴷ « ⵜⴰⵍⴻⵎⵎⵉⵥⵜ ⵜⴰⵅⴰⵔⴰⵔⵜ ⵉ ⵢⵉⵎⵙⴻⵎⵀⴰⵍ ⵉⴷⴰⵎⵙⴰⵏⴻⵏ ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵢⴻⴷⵔⴻⵡ ⴷⴰⵖ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵏⴻⴳⵎⵓ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ».

« ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ-ⵏⵏⴻⵖ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵙⴻⴳ ⵜⵙⴻⵔⵙⴰⵍⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵓⵏ-ⴰ ⵏ ⵓⵎⵙⴻⵏⴼⴰⵍ ⵉⵍⴻⵍⵍⵉ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵜⴻⵙⵏⴻⴳⵎⵓ ⵉⴽⴻⵜⵜⵓⵔⴻⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴵⴻⵡ ⵏ ⵢⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ⵉⵎⴳⵓⵔⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵙⵏⴰⵜⵡⵉⵍⴰⵏⴻⵏ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵔⵣⵉ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⵖⴻⴼ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵜ-ⴰ.

« ⵏⴻⵖⵙ ⴰⴷ ⵏⵉⵍⵉ ⴷ ⵉⵎⴻⴳⴳⵉⵢⴻⵏ ⵉⴷⴰⵎⵙⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⵉⴷⴻⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵜ-ⴰ ⵏ ⵓⵎⵙⴻⵏⴼⴰⵍ ⵉⵍⴻⵍⵍⵉ ⴳⴰⵔ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵢⵉⵏ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ.

ⵎⵉ ⵢⴻⵔⵣⴰ ⵖⴻⴼ ⵜⵏⴻⵖⵔⴰⴼⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⴰⵏ ⵏ ⴱⴻⵏ ⵣⵉⵔⴻⴳ (40 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⴱⴻⵛⵛⴰⵕ), ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵔⴻⵣⵉⴳ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴼⴰⵔⴻⵙ ⵏ ⵜⵏⴻⵖⵔⴰⴼⵜ-ⴰ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⴻⴹ ⵖⴻⵔ ⵓⵎⴻⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⵢⵉⵟⵓⵏⴻⵏ ⵉ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⵢⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵙⴻⵊⵀⴻⴷ ⴰⴼⴰⵔⴻⵙ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⴰⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⴻⴹ ⵖⴻⵔ 40 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵍⵢⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵟⵓⵏⴻⵏ ⵉ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⵙ ⵓⵛⴰⵢⴰⴹ ⵏ 20 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵍⵢⵓⴻⵏⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵟⵓⵏⴻⵏ ⵉ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ, ⴷⵖⴰ ⵖⴻⴼ ⵡⴰⵢⴰ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵢⴻⴱⴷⵓ ⵓⵙⵡⵉⵏⴳⴻⵎ ⵖⴻⴼ ⵓⵙⵉⴵⴻⵡ ⵏ ⵜⴻⵏⴳⴰ-ⴰ ⵖⴻⵔ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵢⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵇⴻⵔⴱⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵓⵏⵥⵓⵍ-ⵓⵜⵔⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ».

ⵜⴰⵏⴻⵖⵔⴰⴼⵜ-ⴰ ⵜⴻⴹⴼⴻⵔ ⵖⴻⵔ ⵜⴻⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⴳⵓⵔⴰⵏⵜ ⵜⴰⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵜ ⵏ ⴳⵉⵛⴰ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵚⴽⴻⵏ-ⵜⵜ ⵙ ⵡⵓⴳⴰⵔ ⵏ 28 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵍⵢⴰⵕⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⴻⵏ. ⵉⵙⵡⵉ ⵏ ⵜⵏⴻⵖⵔⴰⴼⵜ-ⴰ ⴷ ⴰⵙⴻⴷⵡⴻⵜ ⵏ ⵓⵙⵓⵜⴻⵔ ⵢⴻⵜⵜⵏⴻⵔⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⴰⵏ ⴰⵢ ⵃⵡⴰⵊⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵛⴰⵏⵟⵉⵢⴻⵏ ⵏ ⵓⵏⵥⵓⵍ-ⵓⵜⵔⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵙⵙⴻⴳⵣⴰⵏ ⵉ ⵜⵎⴰⴳⵍⴰ ⵜⴰⵖⵍⵉⴼⴰⵏⵜ.

Published in ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ

 

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵉⵎⵉⴹⵉ ⵜⵥⴰⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⴽⵔⴰⴹ (193) ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵢⵜⵜⵡⴰⵜⴱⵜⵏ ⵉ ⵢⵟⵟⴼ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴽⵓⵕⵓⵏⴰ, 127 ⵏ ⵡⵉⴷ ⵉⵊⵉⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ 9 ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵉ ⵢⵜⵜⵡⴰⴽⵍⵙⵏ ⴷⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⵏ-ⴰ ⵉⵏⴳⴳⵓⵔⴰ ⴷⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ (ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ) ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⵖⵜ ⵓⵎⵓⵜⵍⴰⵢ ⵏ ⵟⵙⵇⴰⵎⵓⵜ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵟⵙⵎⵔⵜ ⵛⵓⴹⵉⴷ-19, ⴰⵎⵙⵓⵊⵉ ⴹⵊⴰⵎⵍ ⴼⵓⵓⵔⴰⵔ.

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴽⵔⴰⴹ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⴹⵉⵏ ⵜⵉⵙⴻⵍⴻⴽⵎⴰⵏⵉⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵜⴰⵎⴳⵓⵔⵉ ⵜⴰⵡⴻⵙⴼⴰⵔⵜ ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⴽⴻⵢⴷⴻⵏ, ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ ⴷⴷⴰⵡ ⵜⵙⴻⵍⵡⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ, ⴰⴱⴷⴻⵍⴰⵣⵉⵣ ⴷⵊⴻⵔⴰⴷ.

Ɣⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ, « ⵢⴻⵙⵍⴰ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⴰⵏⴻⵙⴽⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⵎⵏⴻⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴻⵎⴳⵓⵔⵉ ⵜⴰⵡⴻⵙⴼⴰⵔⵜ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴽⵔⴰⴹ (03) ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⴹⵉⵏ ⵜⵉⵙⵍⴻⴽⵎⴰⵏⵉⵏ ⵢⴻⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵓⵇⴱⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵜⵡⵉⵢⴻⵏ ⵉⵙⵏⴰⵊⵢⴰⵏⴻⵏ, ⵜⵉⵙⴽⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⴽⵍⴰⵙ ⵏ ⵢⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ ⵉⵡⴻⵙⴼⴰⵔⴻⵏ ⴷ ⵜⵓⵖⴷⴰⴹⵉⵏ, ⵡⵉⴷ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵜⵜⴻⴽⴽⵉⵏ, ⴰⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⴷ ⵓⵎⵓⵣⴻⵍ ⵏ ⵜⵙⴻⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⴳⵣⵓⵎⵜ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⴼⴰⵔⴻⵏ. »

ⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ-ⴰ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⵉⵙⵡⵉ-ⵏⵙⴻⵏ ⴷ ⴰⵙⵙⵎⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵍⴰⴳⴰⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵏⵔⴰⵔ-ⴰ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴻⵎⵢⴻⵣⴳ ⵙ ⵜⵓⵖⴷⴰⴹⵉⵏ ⴷ ⵜⵣⴻⵎⵎⴰⵔ ⵢⴻⵜⵜⵓⵏⴻⴼⴽⴻⵏ ⵉ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴻⵎⴳⵓⵔⵉ ⵜⴰⵡⴻⵙⴼⴰⵔⵜ ⵙ ⵓⵙⵎⵉⴷⴷⴻⵏ ⵏ ⵜⵙⵓⵏⴹⴰ ⵢⴻⵙⵙⴻⵏⴼⴰⵍⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⴻⵙⵙⵎⴰⴷ ⴰⵙⴰⴹⵓⴼ 18-11 ⵏ 2 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2018 ⵢⴻⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵍⵖⵓ-ⴰ.

ⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ-ⴰ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⵍⴻⴽⵎⴰⵏⵜ ⵉⵙⵡⵉ-ⵏⵙⴻⵏ ⴷ ⴰⵙⴻⵖⵏⴻⵡ ⵏ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⴰⵙⵓⴷⴷⵙⴰⵏ ⴰⵏⵎⴻⵥⵥⴰⵍ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⴵⴵⴻⵏ ⵜⴰⵏⴻⴳⴳⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵢⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ ⵉⵡⴻⵙⴼⴰⵔⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⴳ ⵜⵓⵖⴷⴰⴹⵉⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ⵙ ⵜⵓⵎⵎⴷⴰ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⴽⵍⴰⵙ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⴼⴰⵔⴻⵏ, ⴰⵙⴱⴰⴹ ⵏ ⵡⴰⵜⵉⴳⴻⵏ-ⵏⵙⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⵣⵉ ⴷ ⵜⴻⵙⴽⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⵇⴱⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵜⵡⵉⵢⴻⵏ ⵉⵙⵏⴰⵊⵢⴰⵏⴻⵏ.

ⴰⵙⴰⴹⵓⴼ-ⴰ ⴷ ⵡⵉⵏ ⴷⴰⵖ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵜⴰⵙⴻⴽⴽⵉⵔⵜ ⵏ ⵓⴽⵍⴰⵙ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⵉⵙ ⴰⵡⴻⵙⴼⴰⵔ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⴽⵜⴰⵣⴻⵍ ⴷ ⵉⵎⴷⴻⵇⵇⴻⵇ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴼⴽⴰ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴻⴼⴽ ⵓⵎⴰⵙⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⵣⵉ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⵉⵙ-ⵏⵏⵉ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴻⴼⴽ ⴰⵏⵥⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴼⴰⵔⵉⵙ-ⵏⵏⵉ ⵓⵔ ⵢⴻⵜⵜⴹⵓⵔⵔⵓ ⴰⵔⴰ, ⴷ ⴰⵎⴻⵍⵍⵉⵍ, ⵏ ⵜⵖⴰⵔⴰ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⵓⵖⵍⵉⵙ. ⵎⴰ ⴷ ⵜⴰⵙⴻⴽⴽⵉⵔⵜ ⵏ ⵓⵇⴱⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵜⵡⵉⵢⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⵔⴰ ⵓⴹⵔⵉⵙ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⴽⴻⵢⴷⴻⵏ, ⵉⵙⵡⵉ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷ ⴰⴹⵎⴰⵏ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉⵎⴻⵜⵡⵉⵢⴻⵏ ⵉⵙⵏⴰⵊⵢⴰⵏⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴻⵔⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⵓⵍⵣⵓⵣ ⵓⵔⵍ ⵍⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ ⴰⵎⵉⵀⵉ ⵖⴻⴼ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⴷ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ ⵡⴰⵢⴰ ⵙ ⵓⴽⵜⴰⵣⴻⵍ ⴰⵜⵡⵉⵍⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⴽⴰⵔⴰⵎⴻⵏ-ⵏⵙⴻⵏ ⵓⵇⴱⴻⵍ ⵎⴰ ⵢⴻⵜⵜⵓⵏⴻⴼⴽ-ⴰⵙⴻⵏ ⵓⵖⵜⴰⵙ ⵏ ⵓⵇⴱⴰⵍ ⵙⵖⵓⵔ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵢⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ ⵉⵡⴻⵙⴼⴰⵔⴻⵏ.

Published in ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵉⴳⴻⵔ-ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ, ⵙⵍⵉⵎⴰⵏⴻ ⵛⵀⴻⵏⵉⵏⴻ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ, ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ ⵓⴷⵔⴰⵡ ⴷ ⴰⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏ ⵉ ⵓⵇⴱⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⵡⵉ ⵏ ⵜⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵜ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵉⴳⴻⵔ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵉ ⵢⵉⵎⴰⵣⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷⴻⵔⵡⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵃⴻⵎⵍⴰ ⵏ ⵜⵙⴻⴼⵔⴰⵏⵜ ⵙ ⵓⵙⵃⵓⵍⴼⵓ ⵏ ⵢⵉⴼⴻⵔⵔⴰⵏⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵜⵉⵅⵅⵓⵜⴻⵔⵜ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ ⵉ ⵓⵔⵥⴰⵎ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵉ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⴰⵔⴰ ⵉⴹⴻⵎⵏⴻⵏ ⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏ ⴷ ⵜⵍⴻⵍⵍⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⵜⴻⵔⵔⴰⵙⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⵣⴷⴰⵢⵉⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ.

ⵜⴰⵏⴰⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵜⴳⴰ ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ, ⴷⴷⴰⵡ ⵜⵙⴻⵍⵡⵉⵜ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵛⵀⴻⵏⵉⵏⴻ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵡⴻⴽⴽⴷⴻⵏ, ⵎⵉ ⵜⴻⴱⴷⴰ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ, ⵖⴻⴼ ⵜⵉⵅⵅⵓⵜⴻⵔⵜ ⵏ ⵓⴷⵔⴰⵡ ⴰⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵇⴱⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⵡⵉ ⵏ ⵜⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵜ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵉⴳⴻⵔ-ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵉ ⵢⵉⵎⴰⵣⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷⴻⵔⵡⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵃⴻⵎⵍⴰ ⵏ ⵜⵙⴻⴼⵔⴰⵏⵜ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵙⵃⵓⵍⴼⵓ ⵏ ⵢⵉⴼⴻⵔⵔⴰⵏⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵜⵉⵅⵅⵓⵜⴻⵔⵜ ⵏ ⵜⴻⵏⵡⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⵎⴻⵏⴹⴰⵡⴰⵏⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵓⵎⵔⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⴰⵙⴻⵏ-ⴷ-ⵙⵙⴻⴳⵣⵓⵏ ⴰⵢⴻⵏ ⴷ-ⵢⴻⴷⴷⴰⵏ ⴷⴻⴳ-ⵙⴻⵏⵜ ⴷ ⵢⵉⵙⵡⵉⵢⴻⵏ-ⵏⵙⴻⵏⵜ ⵢⴻⴽⴽⴰⵜⴻⵏ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵙⴻⵖⵏⴻⵡ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⴰⵔⴰ ⵉⴹⴻⵎⵏⴻⵏ ⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏ ⴷ ⵜⵍⴻⵍⵍⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⵜⴻⵔⵔⴰⵙⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⵣⴷⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⵉⵏ ⴷⴰⵖ ⴷ ⵜⴰⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵜ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⴹⵔⵓⵏ ⵜⵉⵏⴻⴳⵎⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏ ⴰⵎⴱⴰⵕⴻⴽ ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵜⵉⵍⵉ ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⴹⵔⵓⵏ ⵜⴰⴳⴰⴷⴷⴰ, ⵜⴰⵖⴷⴻⵎⵜ ⵜⴰⵏⵎⴻⵜⵜⵉⵜ ⴷ ⵓⵏⴻⴳⵎⵓ ⵓⵏⵣⵉⴳ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴰⵔⴰ ⵜⵜⴻⴽⴽⵉⵏ ⴰⴽⴽ ⵡⴰⵢⵜ ⵜⵎⵓⵔⵜ.

ⵜⵉⵏⵡⵉⵢⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵓⵎⵔⴻⵏ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⴱⴻⴹⴹⵓ ⵏ ⵢⵉⴷⵓⴱⴰ ⴷ ⵓⵎⵏⴻⴽⵏⵉ ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⴻⵏ ⴷ « ⵜⵉⵏⵡⵉⵢⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⵉⵃⴻⵔⵣⴻⵏ ⵜⴰⵡⴻⵍⵀⴰ, ⵜⵉⵎⴻⵣⴳⵉⵢⵉⵏ ⴷ ⵡⴰⵣⴰⵍⴻⵏ ⵉⵖⴻⵍⴰⵏⵡⴻⵏ », ⵖⴻⴼ ⵡⴽⴰⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ, ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰⵏ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵇⴱⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⵡⵉ ⵏ ⵜⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ 1ⵓ ⵏ ⵡⴰⵎⴱⴻⵔ ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵙⵏⴻⴼⵍⴻⵏ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ « ⵙ ⵜⴻⵍⵇⴻⵢ »ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵢⴻⵔⵥⴻⵎ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵉ ⵜⴰⴽⴽⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ « ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵎⵙⴻⴱⴹⵓⵏ ⴷ ⵓⵙⴳⵓⴼⵙⵓ ⴷ ⵜⴱⵉⵔⵓⵇⵔⴰⵟⵉⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵢⴻⵃⵔⴻⵣ ⵉⵍⵓⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⴻⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷ ⵓⵙⴻⴼⵇⴻⴷ ⵉ ⵓⵃⵔⴰⵣ ⵏ ⵢⵉⴷⵔⵉⵎⴻⵏ ⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⴻⵏ ».

ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵢⴻⵙⵎⴻⴽⵜⵉ-ⴷ ⵙ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⴽⴽⴰⵢⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⴻⴷⴷⵓⵏ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵏⴻⵙ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⵏ ⵜⴻⴷⵔⵉⵎⵜ ⵏ 2021, ⵢⴻⴱⴷⴻⵔ-ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵛⵀⴻⵏⵉⵏⴻ ⴷⴰⵖ ⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴷⴷⵎⴻⵏ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵙⴻⵎⴹⴻⵏ ⵏ ⵓⵔⵎⵓⴷ ⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏ, ⴰⵙⴻⴱⵖⴻⵙ ⵏ ⵓⵏⴰⴷⵉ ⴷ ⵓⵙⴻⴼⵜⵉ ⴷ ⵓⵙⴻⵏⴼⵓ ⵏ ⵢⵉⵖⴻⵔⵎⴰⵏⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵓⵅⴻⵍⵍⴻⵚ ⵏ ⵜⵥⴻⵟⵟⴰⴹⵉⵏ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵃⵔⴰⵣ ⵏ ⵜⴻⵣⵎⴻⵔⵜ-ⵏⵙⴻⵏ ⵏ ⵜⵎⴻⵙⵖⵉⵡⵜ.

ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ-ⵏⵏⴻⵙ, ⵜⵓⵣⴻⵏ ⴷⴰⵖ ⵜⵏⴰⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⵏ ⵜⴻⴷⵔⵉⵎⵜ ⵏ 2021 ⵉ ⵜⴻⵙⵎⵉⵍⵜ ⵏ ⵜⴻⴷⵔⵉⵎⵜ ⴷ ⵓⵎⴰⵔⵓⴷ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⵜ-ⵢⴻⵙⵙⴻⴽⵢⴻⴷ.

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

 

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵉⵎⵉⴹⵉ ⵙⴰⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⴽⵓⵥ (174) ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵢⵜⵜⵡⴰⵜⴱⵜⵏ ⵉ ⵢⵟⵟⴼ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴽⵓⵕⵓⵏⴰ, 110 ⵏ ⵡⵉⴷ ⵉⵊⵉⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ 9 ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵉ ⵢⵜⵜⵡⴰⴽⵍⵙⵏ ⴷⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⵏ-ⴰ ⵉⵏⴳⴳⵓⵔⴰ ⴷⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ (ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ) ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⵖⵜ ⵓⵎⵓⵜⵍⴰⵢ ⵏ ⵟⵙⵇⴰⵎⵓⵜ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵟⵙⵎⵔⵜ ⵛⵓⴹⵉⴷ-19, ⴰⵎⵙⵓⵊⵉ ⴹⵊⴰⵎⵍ ⴼⵓⵓⵔⴰⵔ.