ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵣⵎⴻⵍ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ-ⴰⴽⴰⵜⴰⵔ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵙⴻⵊⵀⴻⴷ ⵏ ⵓⵕⵎⴰⵙ ⴷ ⵕⵕⵓⵃ ⵏ ⵓⵙⴼⴰⵔ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵡⵍⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⴻⵔⵔⵉⵜ ⴷ ⵜⴻⵏⴹⵉ ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⴷⴻⴳ ⵢⵉⴳⵏⴰⵏ ⵓⵏⵏⵉⴳⴻⵏ ⴷ ⵡⴰⵙⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⵉⵍⵉ.

ⵜⴰⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ-ⴰ ⵢⴻⵣⵎⴻⵍ-ⵉⵜⵜ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⵎⴻⵔⵔⵉⵜ, ⵎⵧⵀⴰⵎⴻⴷ ⵀⴰⵎⵉⴷⵧⵓ, ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵏⴻⵙⵎⵉⴳⴰⵍ ⵖⴻⵔ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ ⴷ-ⵢⴻⵍⵀⴰⵏ ⵙ ⵜⴻⵎⵥⴻⵔⵎⵉⵙⵉⵏ, ⵏⴰⵙⵙⵉⵎ ⴷⵉⴰⴼⴰⵜ, ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ « ⵓⵙⴻⵊⵀⴻⴷ ⵏ ⵓⵏⵎⵉⵔⴻⴳ, ⵜⵉⴳⴰⵡⵜ ⵜⵓⵛⵔⵉⴽⵜ, ⴰⵎⵛⵉⵡⴻⵕ ⴷ ⵓⵙⴻⵎⵢⵓⴷⴷⴻⵙ ⴷⴻⴳ ⵜⵖⵓⵍⵜ-ⴰ ».

ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⴻⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ-ⴰ, ⴰⴷ ⴷ-ⴳⴻⵏ ⵜⴰⵙⵎⵉⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⴳⴳⵉ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴰⵔⴰ ⴷⴻⵔⵡⴻⵏ ⵢⵉⴳⴻⵏⵙⴰⵙⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵙⵉⵏ-ⴰ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⵉⴼⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⴻⵍⵀⵓ ⵙ ⵓⵀⴻⵢⵢⵉ ⵏ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⴰⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⴳⴰⵡⵜ ⵉ ⵓⴽⵜⴰⵣⴻⵍ ⵏ ⵓⵙⴻⴹⵔⵓ ⵏ ⵜⴻⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ-ⴰ ⵙ ⵜⵓⴷⴷⵎⴰ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵙⵙⴻⵍⵀⵓⵏ ⵉⴳⵎⴰⴹ-ⵏⵏⴻⵙ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵙⵊⴻⵀⴷⴻⵏ ⵜⵉⵛⵛⵓⵔⴽⴰ-ⴰ.

ⵜⴰⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ-ⴰ ⵜⴻⵙⵙⴻⴼⵔⴰⵢ ⴰⴷ ⵜⴻⴱⴷⴻⴷ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷⴰⴷ ⵉ ⵢⵉⵎⴰⵡⵍⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵜⴰⵎⴻⵔⵔⵉⵜ ⴷ ⵜⴻⵏⴹⵉ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵜⴻⵏ-ⵜⴻⴵⴵ ⴰⴷ ⴼⴰⵔⵚⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵀⵉⵍⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵍⴻⵖ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵜⴻⵙⵙⴻⴱⵖⴻⵙ ⴰⵙⴻⵖⵏⴻⵡ ⵏ ⵜⴻⵎⵥⴻⵔⵎⵉⵙⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵖⵓⵍⵜ ⵏ ⵜⵎⴻⵔⵔⵉⵜ ⵉ ⵓⴷⵔⴰⵡ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵏⴻⴳⵎⵓ ⴰⴷⵉⴳⴰⵏ ⵓⵏⵣⵉⴳ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⴷⴻⴳ ⵢⵉⴳⵏⴰⵏ ⵓⵏⵏⵉⴳⴻⵏ ⴷ ⵡⴰⵙⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⵉⵍⵉ.

ⵜⴰⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ-ⴰ ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵙⵙⵉⴼⴻⵙⵙⴻⵏ ⴷⴰⵖ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⵎⴰⵡⵍⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⴰⴼⴻⵏ ⵜⴰⵍⵖⴰ ⵜⴰⵎⴻⵏⵣⵓⵜ (ⵜⴰⵍⴰⵖⵜ, ⴰⵖⴻⴳⴳⴰⴷ ⴷ ⵜⴰⴹⵓⴼⵜ) ⴰⵢ ⵙⵙⴻⵇⴷⴰⵛⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵏⴹⵉ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵜⴻⵙⵙⴻⴱⵖⴻⵙ ⴰⵙⴻⵖⵏⴻⵡ ⵏ ⵜⴻⵎⵥⴻⵔⵎⵉⵙⵉⵏ ⵢⴻⵎⵎⵓⵣⵣⴳⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⴷ ⵓⵙⴻⵏⵣⵉ ⵏ ⵢⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵏⴹⵉ.

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵍⴻⵖⵡⴰⴹⵜ – ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵎⴻⴷ ⵓⵏⵏⵉⴳ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴻⴷⵎⵉ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵜ, ⴰⴱⴷⴻⵍⴱⴰⴽⵉ ⴱⴻⵏⵣⵉⴰⵏⴻ, ⵢⴻⵙⵙⴻⵖⵔⴻⵜ-ⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ (ⵙⵙⴻⴱⵜ) ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵖⵡⴰⴹⵜ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ "ⵓⵙⵙⵉⵙⴻⵏ ⵡⴻⵀⵀⴰⵏ ⵖⴻⵔ ⵓⵙⵎⴻⵎⵎⵉ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵎⴻⴷ ⵙ ⵓⵎⴻⵛⵛⴰⵇ ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉ ⵜⵜ-ⵉⴷ-ⵜⵃⴻⵜⵜⴻⵎ ⵜⴰⵜⵔⴰⵔⴰ".

Published in ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵙⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵉⴹⵉⵢⴻⵏ ⴽⵔⴰⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⵙⵉⵏ (232) ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵜⴻⴱⵜⴻⵏ ⵉ ⵢⴻⵟⵟⴻⴼ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴽⵓⵕⵓⵏⴰ, 159 ⵏ ⵡⵉⴷ ⵉⵊⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ 13 ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵉ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴽⴻⵍⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ-ⴰ ⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ (ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ) ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ ⵓⵎⵓⵜⵍⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⵙⵇⴰⵎⵓⵜ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴽⵓⵕⵓⵏⴰ, ⴰⵎⵙⵓⵊⵉ ⴷⵊⴰⵎⴻⵍ ⴼⵓⵔⴰⵔ.

ⴰⵖⵔⵓⴷ ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵜⴻⴱⵜⴻⵏ ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ ⴰⵔ 48 966, ⵉⴷⴻⴳ ⵍⵍⴰⵏⵜ 232 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ, ⴰⴽⴽⴰ ⵏⴻⵙⵙⴰⵡⴻⴹ ⴰⵔ 0,5 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵉ 100.000 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵣⴷⴰⵖⴻⵏ ⴷⴻⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ-ⴰ ⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ, ⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵉⵏ ⴰⵔ 1645 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ, ⵎⴰ ⴷ ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵉⵊⵉⵏ ⵢⴻⵣⴳⴻⵔ ⴰⵔ 34 517, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⴷⴷⵉ ⵓⵎⵙⵓⵊⵉ ⴼⵓⵔⴰⵔ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵜⴰⵢⴰⵍⴰⵙⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵖⴰⵎⵙⴰ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴽⵓⵕⵓⵏⴰ.

ⵔⵏⵓ-ⴰⵙ, ⴷⴻⴳ 22 ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵣⴷⴰ ⵙⴽⴻⵍⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ-ⴰ ⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ ⴷⴷⴰⵡ ⵏ 10 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ, ⴷⴻⴳ 8 ⵉⴳⴻⵣⴷⴰ-ⵉⴹⴻⵏ ⵙⴽⴻⵍⵙⴻⵏ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ ⵙⴹⵉⵙ ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ, ⵎⴰ ⴷⴻⴳ 18 ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵣⴷⴰ-ⵉⴹⴻⵏ ⵓⵔ ⵙⴽⴻⵍⵙⴻⵏ ⵓⵍⴰ ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰ.

ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ-ⵉⴹⴻⵏ, 31 ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵀⴰ-ⵜⴻⵏ-ⵉⵏ ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⴰⵛⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⴼⴼⴻⵙ, ⵉ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ.

ⵢⴻⵣⵣⵉⵔⴻⴳ-ⴷ ⵓⵎⴰⵙⴰⵢ-ⵏⵏⵉ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰ ⵜⴰⵙⴻⵏⴱⴰⵢⵢⵓⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⵉⵔ-ⴰ ⵜⵃⴻⵜⵜⴻⵎ-ⴷ ⵖⴻⴼ ⵓⵖⴻⵔⵎⴰⵏ ⵜⴰⵄⴻⵙⵙⴰⵙⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵇⴰⴷⴻⵔ ⵏ ⵢⵉⵍⵓⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⴻⵣⴷⴻⴳ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⵎⴻⵛⵛⴻⵇ ⵜⴰⴼⴻⴽⴽⴰⵏⵜ, ⵢⴻⵙⵎⴻⴽⵜⵉ-ⴷ ⴷⴰⵖⴻⵏ ⴰⵇⴰⴷⴻⵔ ⵏ ⵓⴽⵎⴰⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵎⴻⵍⵙⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⴳⴻⵍⵎⵓⵙⵜ.

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵙⵄⴻⴷⴷⴰ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ, ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴻⵍⵡⵉ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ ⴰⴱⴷⴻⵍⴰⵣⵉⵣ ⴷⵊⴻⵔⴰⴷ, ⴰⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⵍⴻⴽⵎⴰⵏⵜ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⴻⴽⴽⵉ ⵏ ⵜⵎⴰⴹⵉⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⴻⵚⴽⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ ⵃⴰⵙⵉ ⵎⴻⵙⵄⵓⴷ ⵙⴻⴳ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴻⵥⵡⴻⵔⵜ ⵖⴻⵔ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⵏⴻⵣⴷⵓⵖⵜ.

ⴰⵙⴻⵏⴼⴰⵔ-ⴰ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵢⴻⵔⵣⴰ ⴷⴰⵖ ⴰⵍⵍⵓⵙ ⵏ ⵓⵖⴻⵡⵡⴻⵔ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵜⴻⴷⴱⴻⵍⵜ ⵏ ⵡⵓⴷⵓⵙ ⴷ-ⵢⴻⵍⵀⴰⵏ ⵙ ⵓⵙⴻⴼⵔⴻⴽ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⴼⴰⵔ-ⴰ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ.

ⴰⴹⵔⵉⵙ-ⴰ ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⵉⴱⴻⴷⴷⵍⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵙⵎⴻⴷ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⵍⴻⴽⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ ⵏ 2006 ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵙⴻⴱⴹⴻⵏ ⵜⵓⵖⴷⴰⴹⵉⵏ, ⴰⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⴷ ⵓⵎⵓⵣⴻⵍ ⵏ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ ⵃⴰⵙⵉ ⵎⴻⵙⵄⵓⴷ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⵏⴻⵣⴷⵓⵖⵜ ⴰⵢ ⵜ-ⵉⴷ-ⵢⴻⵙⵎⴻⵏⴷⴻⵏ ⵉ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ-ⴰ.

ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏⵉⴹⴻⵏ, ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⵍⴻⴷ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⵉ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵙⴽⵉⵏⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⵎⵏⴻⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ-ⴰ, ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵢⴻⵇⵇⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵓⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⵍⴻⴽⵎⴰⵏⵜ ⵢⴻⵜⵜⴱⴻⴷⴷⵉⵍⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⴻⵙⵙⵎⴰⴷⴰⵢ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵏ 2006 ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵜⴰⵙⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⴻⵎⵀⴻⵍⵜ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵜⵉⵎⴻⵚⴽⵉⵡⵜ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵚⵓⴽⴻⵏ, ⵉⵙⴳⵓⵍⴰⴼ ⴷ ⵜⴷⵓⵎⵚⵓⴽⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ ⵙⵉⴷⵉ ⵄⴻⴱⴷⴻⵍⵍⴰⵀ, ⵎⴰ ⴷ ⵡⴰⵢⴻⴹ ⴷ ⴰⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⵍⴻⴽⵎⴰⵏⵜ ⵢⴻⵜⵜⴱⴻⴷⴷⵉⵍⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⴻⵙⵙⵎⴰⴷⴰⵢ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵏ 2004 ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⴻⵖⵏⴻⵡ ⵏ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵜ-ⴰ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ.

ⵙⵉⵏ-ⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ, ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵎⴻⵎⵎⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ-ⴰ, ⵉⵙⵡⵉ-ⵏⵙⴻⵏ ⴷ ⴰⴼⴻⵔⵔⵓ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵡⵓⴳⵓⵔⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵏⴰⴷⵉ ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⴰⵢⴰ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⵎⴻⵏⵜⵉⵍⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⵄⴻⴹⴹⴻⵍ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵀⵉⵍⴻⵏ ⵏ ⵜⵎⴻⵚⴽⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵏⴻⵣⴷⵓⵖⵜ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵍⵖⵓ-ⴰ.

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴻⵥⵡⴻⵔⵜ, ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⴰⵜⵜⴰⵔ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵀⴻⵢⵢⵉ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⴳⵜⴰⴳⵣⵓⵎⴰⵏ ⵉ ⵓⵙⵖⴻⵍⵍⴻⵙ ⵏ ⵓⵥⴻⴹⵡⵓ ⵏ ⵓⵎⴻⵙⵏⵉ ⵏ ⵜⵎⴻⵔⵖⴰ ⴷ ⵜⵙⴻⵔⵙⵉⵢⵉⵏ ⵢⴻⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵓⵔⵎⵓⴷ-ⴰ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵓⵔ ⴷ-ⵜⵜⵉⵍⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⵉⵙⴻⵀⵡⴰ ⴰⵎ ⵡⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴷ ⵙⵓⴼ.

« ⴰⴷ ⵎⴰⵀⵍⴻⵏⵜ ⵜⴻⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵣⵣⴰⵢⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵢⵉⵖⵍⵉⴼⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵥⵡⴻⵔⵜ, ⵜⴰⵡⴻⵏⵏⴰⴹⵜ, ⵜⵉⵖⴱⵓⵍⴰ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⴽⴻⵔⵔⴰⵣⵜ ⵖⴻⴼ ⵓⵙⵍⴰⴹ ⵏ ⵓⵥⴻⴹⴹⴰ ⵏ ⵓⵎⴻⵙⵏⵉ ⵏ ⵜⵎⴻⵔⵖⴰ ⵢⴻⵙⵄⴰⵏ 22.000 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔⴻⵏ ⴷ ⵜⵙⴻⵔⵙⵉⵢⵉⵏ ⵢⴻⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵓⵔⵎⵓⴷ-ⴰ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⴷ ⵜⵏⴻⵖⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵜⵡⴻⵏⵏⴰⴹⵜ, ⵏⴰⵙⵙⵉⵔⴰ ⴱⴻⵏⵀⴰⵔⵔⴰⵜⵙ.

ⵉⵎⴰⵣⵣⴰⵢⴻⵏ-ⴰ ⴰⴷ ⴷ-ⵀⴻⵢⵢⵉⵏ, ⵙⴰⴽⴽⵉⵏ, ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵉⴳⴰⵡⵜ ⵉ ⵓⵃⴻⵣⵣⴻⴱ ⵙⴻⴳ ⵜⵎⵉⵊⵡⵉⵏ ⴰⵢ ⵉⵣⴻⵎⵔⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵉⵍⵉⵏⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⵙⴻⵔⵜⵙⵉⵢⵉⵏ-ⴰ ⴷ ⵜⵉⴼⵉⵏ ⵏ ⵙⵙⴻⴱⴱⴰⵜ-ⵏⵙⴻⵏⵜ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰ.

ⵢⴻⵙⵙⴻⴳⵣⴰ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵙⵍⴰⴹ ⵏ ⵜⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⴻⵔⵖⴰ ⴷ ⴰⵢⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵙⵙⵉⵡⴹⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵓⵀⴻⵢⵢⵉ ⵏ ⵜⴳⴻⵔⵜⵉⵍⵜ ⴷ ⵜⴰⵙⴻⴷⴷⵉⵜ ⵏ ⵜⴻⵏⵇⵉⴹⵉⵏ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵜⴻⵍⵍⴰ ⵜⵎⵉⵊⴻⵡⵜ ⴰⵢ ⵉⵣⴻⵎⵔⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴹⵓⵔⵔ ⵜⵉⵖⴱⵓⵍⴰ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ, ⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵜⴽⴻⵔⵔⴰⵣⵜ ⴷ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ.

« ⵜⴰⴳⴻⵔⵜⵉⵍⵜ-ⴰ ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵢⵢⴻⵙ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵜⵜⵡⴰⵀⴻⵢⵢⵉⵏⵜ ⵜⵙⴻⵏⵜⴰⵢⵉⵏ ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽ ⵉⵙⴻⵎⵍⴻⵏ ⴷ ⵜⵎⵉⵊⵡⵉⵏ ⴰⵢ ⵉⵣⴻⵎⵔⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⴹⵔⵓⵏⵜ ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴻⵇⴷⴻⵛ ⵉ ⵓⵀⴻⵢⵢⵉ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵎⵜⴰⵔ ⴷ ⵡⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴷⴷⵎⴻⵏ ⵎⴻⵔ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵉⵍⵉⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⴰ ⵓⵔ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴳⴻⵎⵏⴻⵏ ⵉ ⵓⵃⴻⵣⵣⴻⴱ ⵉ ⵢⵉⵙⴻⵀⵡⴰ ⴷ ⵓⵙⴻⵏⵇⴻⵙ ⵏ ⵍⵎⴰⴹⴻⵔⵔⴰ-ⵏⵙⴻⵏ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⴽⴻⵎⵎⴻⵍ.

ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵜⵜⴰⵔ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵍⵉ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢⴰ ⴷ « ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵧⵔⵙⴻⵛ ⵏ ⵜⵉⴷⴻⵜ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵇⴻⴷⵛⴻⵏ ⵉ ⵓⵃⴻⵣⵣⴻⴱ ⵉ ⵜⵔⵓⵥⵉⵍ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵍⴷⴰⵜⴻⵏ ».

ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ, ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏⵉⴹⴻⵏ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵜⵡⴰⵍⴻⵎⴷⴻⵏⵜ ⵜⴻⵎⵙⵉⵔⵉⵏ ⵙⴻⴳ ⵓⵙⴻⵀⵡⵓ ⵏ ⵡⴰⴷ ⵙⵓⴼ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵉⵍⵉ ⵜⵉⴳⴰⵡⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵓⵔ ⵜⵜⴰⵍⵙⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉⵏ ⵢⵉⵙⴻⵀⵡⴰ ⴰⵎ ⵡⴰ.

Published in ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⵜⴰⵏ ⵡⵓⵎⵓⵖ ⵏ ⵢⵉⵖⴻⵍⵍⴰⵜⴻⵏ ⵏ ⵜⴷⴰⵢⵕⵉⵡⵉⵏ ⵓⵎⵉ ⵢⴻⵙⵙⴻⴱⴷⴻⴷ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ, ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ. ⵓⵎⵓⵖ-ⴰ ⵜⵓⵣⴻⵏ-ⵉⵜ-ⵉⴷ ⵜⵙⴻⵍⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ:

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

 

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ : ⵢⵍⵍⴰ-ⴷ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵣⵏⵣⵉⵖ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵜⵏⴼⵍⵉⵜ , ⵏ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵡⴰⵣⴰⵍ ⵏ ⵙⴹⵉⵙ (6) ⵏ ⵢⵉⵎⵍⵢⴰⵕⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵓⵍⴰⵔⵏ, ⵢⴱⴹⴰⵏ ⵖⴼ ⴽⵔⴰⴹ ⵏ ⵢⵉⵃⵔⵉⵛⵏ, ⵉ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⴷ ⵏ ⵓⴼⵓⵙⴼⴰⴹⵜ ⴷⴳ ⵓⴳⵎⵎⵓⴹ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ, ⵉ ⴷ-ⵉⵛⴰⵔ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ) ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⵖⵜ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵟⵥⵡⵔⵜ, ⴰⴱⴷⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⴰⵜⵜⴰⵔ.

Published in ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⵓⵍⴻⵙ ⵜⴻⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵙⵓⵏⴰⵜⵔⴰⵛⵀ, ⵉ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⴽⵔⴰⴹ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ, ⵜⴰⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⴰⵢ ⵜⵜ-ⵢⴻⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵉ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⴷ ⵓⵙⴻⵖⵥⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⴷⴻⵛ ⵏ ⵜⴻⵥⵡⴻⵔⵜ ⵉ ⵓⵙⵎⴻⵖⵥⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⴻⵔ ⵏ ⵜⴻⵥⵡⴻⵔⵜ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⴽ ⵜⵉⵙⴻⵔⵙⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵙⵓⵏⴰⵜⵔⴰⵛⵀ ⴷ ⵓⵃⵔⴰⵣ ⵏ ⵜⵡⴻⵏⵏⴰⴹⵜ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ, ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵜⴻⴳⵔⴰⵡⵜ-ⴰ.

ⵉⵙⵡⵉ ⵏ ⵜⴻⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ-ⴰ ⴷ ⴰⵀⴻⵢⵢⵉ ⵏ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⴰⵡⴻⵙⵄⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⴼⵔⵉ ⵖⴻⴼ ⵜⵉⵅⵅⵓⵜⴻⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⴻⵔ ⴰⵎⴻⵖⵥⴰⵏ ⵏ ⵜⴻⵥⵡⴻⵔⵜ ⴷ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵜⴻⴳⵏⴰ ⵜⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⴻⵇⴷⴻⵛ ⴷ ⵓⴱⴰⴹⵉ ⵏ ⵜⴻⵥⵡⴻⵔⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵜ-ⴰ ⴷ ⵓⵙⵎⴻⵖⵥⴻⵏ ⵏ ⵓⵚⴻⵔⵔⴻⴼ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵓⵖⴱⴰⵍⵓ-ⴰ.

ⵜⴰⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ-ⴰ ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴻⵙⴱⴰⴷⵓⵏ ⴷⴰⵖ ⴰⴽⴰⵜⴰⵔ ⴰⵡⴻⵍⵀⴰⵏ ⵉ ⵓⴹⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⴷⴻⵇⵇⴻⵇ, ⴰⵙⵉⵍⴻⵖ ⴷ ⵓⵃⵔⴰⵣ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵏⵣⴰⵢⴻⵏ ⵏ ⵜⵎⴻⵍⵍⵉⵍⵜ ⵜⴰⵥⴻⵡⵔⴰⵏⵜ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ ⵓⵖⴱⴰⵍⵓ-ⴰ.

Published in ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⵉⵎⵙⵉⴵⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵒⵉⵜⵕⵓⵍ ⵜⴻⵙⴼⵓⴳⴻⵍ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ, ⴰⵎⵓⵍⵍⵉ-ⵏⵏⴻⵙ ⵡⵉⵙ 60 ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⴻⵇⵇⴻⵍ, ⴰⵙⵙ-ⴰ, ⴷ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵢⴻⵙⵄⴰⵏ ⵜⴰⵣⵔⵉⵔⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ ⵣⵉⴽ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴻⵥⵡⴻⵔⵜ, ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⴰⵜⵜⴰⵔ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴷⵉⵡⴻⵏⵏⵉⵜ ⴰⵢ ⵉⴳⴰ ⴷ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵖⵓ ⵢⴻⵎⵎⵓⵣⵣⴳⴻⵏ ⴰⵔⴳⵓⵙ ⵎⴻⴷⵉⴰ.

« ⴰⵙⵙ-ⴰ, ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⵉⵎⵙⵉⴵⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⴱⵉⵜⵕⵓⵍ ⴷ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵣⴻⵔⴽⴻⵏ, ⴷ ⵜⵉⵏ ⵢⴻⵙⵄⴰⵏ ⵜⴰⴼⴻⵍⵙⴰ ⴷ ⵜⴻⵣⵔⵉⵔⵜ. ⵜⴰⵖⴻⵛⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⵙⴻⵍⵍⴻⵏ-ⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⴽⴰⵖⵔⴻⴼⵜ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ ⵜⴻⵙⵙⴽⴻⵏ-ⴷ ⵜⴰⵣⵎⴻⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ-ⴰ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⵎⴰⵀⴻⵍ ⵙ ⵜⵉⵛⵛⵓⵔⴽⴰ ⴷ ⵢⵉⵎⵙⵉⴵⵡⴻⵏ ⵏⵉⴹⴻⵏ ⵏ ⵓⵒⵉⵜⵕⵓⵍ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵓⵔ ⴷ-ⵜⴻⵜⵜⵉⵍⵉ ⴰⵔⴰ ⵜⵡⴻⵔⵏⴰⴹⵜ ⴷⴻⴳ ⵡⵓⵍⵣⵓⵣ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵢⴻⵔⴽⴻⴷ ⵓⵏⴻⴳⴳⴰⵔⵓ-ⴰ.

ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵜⵜⴰⵔ, ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴻⵍⵡⵉⵏ ⴰⵙⴰⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⵉⵎⵙⵉⴵⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⴱⵉⵜⵕⵓⵍ ⵢⵓⵎⵎⴰⵔ ⵙ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵜ ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ-ⴰ ⴰⵢⵢⴻⵙ ⵙⵜⴻⵄⵕⴼⴻⵏ ⴰⴽⴽ ⵢⵉⴷⵉⵙⴰⵏ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ-ⴰ ⵜⴻⵔⴱⴻⵃ ⴷⴻⴳ ⵜⵉⴳⴰⵡⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⵉⵎⵉ ⵉⵎⴰⵙⵍⴰⴹⴻⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ⵙⵄⴰⵏ ⵜⴰⴳⴰⴷⴷⴰ ⴷ ⵜⵏⴰⵢⴰ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵙⵙⴽⴻⵏ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ-ⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴻⵣⵎⴻⵔ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⴻⵎⵎⴻⵣⴳ ⴷ ⵜⴻⴳⵏⴰⵜⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ.

ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ « ⵛⵛⵡⴰⵍ » ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴳⴰⵔ ⵢⵉⵏⴼⴰⵔⴰⵙⴻⵏ ⵉⵎⴻⵇⵔⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵎⴻⵛⵟⵓⵃⴻⵏ ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ-ⴰ, ⵢⴻⵏⴽⴻⵕ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵜⵜⴰⵔ ⴰⵢⴰ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ-ⴰ ⵜⴻⵍⵍⴰ ⴷⴻⴳ-ⵙ ⵜⴳⴰⴷⴷⴰ.

« ⵜⵜⵡⴰⵍⵉⵖ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵎⴻⵏⵣⴰⵢ ⵏ ⵜⴳⴰⴷⴷⴰ ⵜⴰⵏⴰⵢⴰⵏⵜ ⴷ ⵏⴻⵜⵜⴰ ⴰⵢ ⴷ ⵜⵉⵔⵙⴻⵍⵜ ⵏ ⵓⵎⵓⵔⴻⵙ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴰⵡⴹⴻⵏ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⵉⵎⵙⵉⴵⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⴱⵉⵜⵕⵓⵍ ⴰⴷ ⵜⴻⴳ ⵉⵏⴼⵓⵙⴻⵏ ⴷ ⵉⵎⴻⵇⵔⴰⵏⴻⵏ ⴷⴻⴳ 60 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⵢⴻⵣⵔⵉⵏ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵙⵎⵉ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⵓⵍⴼⴰ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ.

Published in ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ

ⵄⴻⵏⵏⴰⴱⴰ – ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ, ⴰⴱⴷⴻⵍⴰⵣⵉⵣ ⴷⵊⴻⵔⴰⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵄⴻⵏⵏⴰⴱⴰ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⵕⵎⵉⵙⵜ ⵜⴰⵎⴳⵓⵔⴰⵏⵜ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⴼⴰⵔⴰⵙⴻⵏ ⵜⴰⴱⴰⵖⵓⵔⵜ ⴷ ⵡⴰⵣⴰⵍ ⵢⴻⵔⵏⴰⵏ ⴷ ⵏⴻⵜⵜⴰⵜ ⴰⵢ ⴷ « ⵜⵉⴳⴻⵊⴷⵉⵜ » ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ.

ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵡⴰⵍ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵙⴳⵉⵍⵜ ⵏ ⵕⵕⴰⴷⵢⵓ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⴷⴻⴳ ⵄⴻⵏⵏⴰⴱⴰ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴷⵊⴻⵔⴰⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴷ ⵜⴰⵕⵎⵉⵙⵜ ⵜⴰⵎⴳⵓⵔⴰⵏⵜ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⴼⴰⵔⴰⵙⴻⵏ ⵜⴰⴱⴰⵖⵓⵔⵜ ⴷ ⵡⴰⵣⴰⵍ ⵢⴻⵔⵏⴰⵏ ⴰⵢ ⴷ ⵜⵉⴳⴻⵊⴷⵉⵜ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵉⵍⴻⵎⵥⵉⵢⴻⵏ ⵙⵄⴰⵏ ⵜⴰⵎⵍⵉⵍⵜ ⴷ ⵓⴷⴻⴳ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⵔⴰⵔ-ⴰ.

ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⵎⴰⵙⵙ ⴷⵊⴻⵔⴰⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉⴳⴻⵔⴷⴰⵙⴻⵏ ⵉⵙⴷⴰⵡⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵎⵜⴰⵡⵉⵏ ⴷ ⵢⵉⵙⵔⴰⵜⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵖⴻⴱⵍⴰⵏ ⵉⴷⴰⵎⵙⴰⵏⴻⵏ ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⵙⴻⵔⵜⵉⵜ ⵜⴰⵎⴳⵓⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ, ⴷ ⵜⵉⵏ ⵢⴻⴱⵏⴰⵏ ⵖⴻⴼ ⴽⵔⴰⴹ ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵍⵍⵓⵙⴻⵏ ⵉⴳⴻⵊⴷⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵡⵉ ⴷ ⵜⴰⵙⵏⴰⵔⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⴼⵔⴻⴽ, ⴰⵙⴻⴼⵔⴻⴽ ⴰⵜⵔⴰⵔ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⵓⵣⴻⵍ ⵏ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵜ ⴷ ⵜⵓⴵⴵⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⴼⵔⴻⴽ ⴰⴷⴻⴱⵍⴰⵏ ⴷ ⵜⴱⵉⵔⵓⵇⵔⴰⵟⵉⵜ.

ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵙⴻⵖⵏⴻⵡ ⵏ ⵜⴻⵎⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴻⵛⵟⵓⵃⵉⵏ ⴷ ⵜⴻⵎⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⴽⴻⵜ ⵓⵔ ⵢⴻⵙⵔⵉ ⴰⵔⴰ ⴰⵙⴻⴼⵜⵉ ⴷ ⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏ ⵡⴰⵏⴰⴳ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴽⴰⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴻⴱⵖⴻⵙ ⵢⵉⵎⵙⴻⴼⵜⵉ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵍⵓⵎⵎⴻⵙ ⵖⴻⴼ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴻⴱⵖⴻⵙ ⵓⵎⵢⴻⵙⵙⵎⴰⴷ ⴳⴰⵔ ⵜⵖⵓⵍⴰ ⵜⵉⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵉⵏ ⵢⴻⵎⴳⴻⵔⵔⴰⴷⴻⵏ.

ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ, ⵉⵅⴻⴱⴱⴻⵔ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴱⴷⴰⵏ ⵙⵙⵓⵖⴰⵍⴻⵏ-ⴷ ⵜⵉⵙⵉⴳⴰⵔ ⵏ ⵡⵓⵣⵣⴰⵍ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⴼⴻⵕⵕⴰⵏ ⵓⵏⵏⵉⴳ 1ⵓ ⵓⵔ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵎⴰⴷⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵓⴷⴷⵉⵙ ⵏ ⵙⵉⴷⴻⵔ ⵍⵃⴻⴵⴵⴰⵕ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⵡⴰⵢⴰ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ « ⵓⵙⴻⴼⵔⴻⴽ ⴰⵎⴻⵖⵥⴰⵏ », ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵎⵎⴰⴷ ⵏ ⵜⵙⵉⴳⴰⵔ ⴷ ⴰⵢⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⴵⴵⴻⵏ ⴰⵙⵓⴷⴷⵉⵙ-ⴰ ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵙⴻⴷⵡⴻⵜ ⵉⵙⵔⴰⵜⴻⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ⵉ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ 6 ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔⴻⵏ.

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ