ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴽⵓⵥ ⵏ ⵢⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⴹⵉⵏ ⵜⵉⵙⵍⴽⵎⴰⵏⵉⵏ ⵉ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷⴳ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵜⵎⵍⵉⵍⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ, ⵉ ⴷ-ⵢⴹⵔⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ (ⵍⴰⵔⴱⵄⴰ), ⵢⵙⵙⵍⵡⵉ-ⵜⵜ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⵍⴰⵣⵉⵣ ⴹⵊⵔⴰⴷ, ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵢⵉⵎⵥⵍⴰ ⵏ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ, ⵀⴰ-ⵜⵜ-ⴰⵏ ⵜⵓⴽⴽⵉⵙⵜ ⵙⴳ ⵓⴹⵔⵉⵙ :

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵟⴱⴷⴰ ⵜⵃⵎⵍⴰ ⵜⴰⵎⵙⴼⵔⴰⵏⵜ, ⵖⴼ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵏⵡⵉ ⵏ ⵟⵎⵏⴹⴰⵡⵜ, ⴰⵔⴰ ⵉⵄⴷⴷⵉⵏ ⴷⴳ ⵜⵙⴼⵔⴰⵏⵜ ⵜⴰⵖⵔⴼⴰⵏⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ 1 ⵡⴰⵎⴱⵔ ⵉ ⴷ-ⵉⵜⴷⴷⵓⵏ, ⴰⵙⵙ ⵓⴽⵔⴰⵙ (ⵍⴰⵔⴱⵄⴰ) ⵙ ⵓⴱⵔⵔⵃ-ⴰ "ⵡⴰⵎⴱⵔ 1954 : ⴰⵙⵍⴻⵍⵍⵉ, ⵡⴰⵎⴱⵔ 2020 : ⴰⴱⴷⴷⵍ".

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵉⵅⴻⴱⴱⴻⵔ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵓⵎⴻⵙⵏⵉ, ⵍⴰⵣⵀⴰⵔ ⵀⴰⵏⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⵖⴻⴼ ⵓⵙⴻⵖⵏⴻⵡ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴽⴻⴱⴱⴰⵏⵉⵜ ⵜⴰⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵜ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴻⵍⵀⵓⵏ ⵙ ⵓⵎⴻⵙⵏⵉ ⴰⴳⴻⵏⵏⴰⵏ ⴰⴳⴻⵏⵙⵉ ⵉ ⵓⵙⵉⴼⵙⴻⵙ ⵏ ⵜⴻⵄⴽⴻⵎⵜ ⵖⴻⴼ « ⴰⵉⵔ ⴰⵍⴳⴻⵔⵉⴻ » ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵎⵎⵓⵣⵣⴳⴻⵏ, ⵙⴻⴳ-ⴰ ⴷ ⴰⵙⴰⵡⴻⵏ, ⴷ ⵡⴰⴼⴼⵓⴳⴻⵏ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⴻⵏ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵔⵥⴻⵎ ⵜⴻⵡⵡⵓⵔⵜ ⵉ ⵡⵓⵙⵍⵉⴳⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⴻⴼⵜⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴻⵙⵏⵉ, ⵓⵍⴰ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴻⵙⵏⵉ ⴰⴳⴻⵏⵏⴰⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⵢⴰ ⴷ « ⴰⵖⵜⴰⵙ ⴰⵙⴻⵔⵜⴰⵏ » ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵃⴻⵜⵜⴻⵎ ⵓⵏⴼⴰⵍ ⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵉⵍⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ-ⴰ.

ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵔⵣⵉ-ⵏⵏⴻⵙ ⵖⴻⴼ ⵜⴻⵔⴳⴰ ⵜⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓⵜ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵖⵜⴰⵙ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⵖⵏⴻⵡ ⵜⴰⴽⴻⴱⴱⴰⵏⵉⵜ ⵜⴰⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵜ ⵏ ⵓⵎⴻⵙⵏⵉ ⴰⴳⴻⵏⵏⴰⵏ ⴰⴳⴻⵏⵙⵉ ⴷ ⴰⵢⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵙⵙⴻⵍⵀⵓⵏ ⴰⵎⴻⵙⵏⵉ ⵏ ⵢⵉⵖⴻⵔⵎⴰⵏⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⴳⴻⵍⵍⵓⵢ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵙⵙ-ⴰ, ⴰⵉⵔ ⴰⵍⴳⴻⵔⵉⴻ ⵓⵔ ⵜⴻⵣⵎⵉⵔ ⴰⵔⴰ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⴻⵍⵀⵓ ⵙ ⵢⵉⵏⴰⴼⴰⴳⴻⵏ ⵉⴳⴻⵏⵙⵉⵢⴻⵏ ⵢⴻⵡⵡⴹⴻⵏ ⵖⴻⵔ 36, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵉⵎⵉ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵎⴻⵇⵇⵔⴻⵜ ⵜⵊⵓⵎⵎⴰ-ⵏⵏⴻⵙ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⵢⴰ ⵢⴻⵙⵔⵉ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⴻⵖⵏⴻⵡ ⵏ ⵜⴽⴻⴱⴱⴰⵏⵉⵜ ⵜⴰⵏⴰⴳⴷⵓⵜ ⵏ ⵓⵎⴻⵙⵏⵉ ⴰⴳⴻⵏⵏⴰⵏ ⴰⴳⴻⵏⵙⵉ.

ⵀⴰⵏⵉ ⵢⴻⴱⴷⴻⵔ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵙⵏⴻⵇⵙⴻⵏ ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵜⵏⴻⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴻⵣⵣⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⴰⵉⵔ ⴰⵍⴳⴻⵔⵉⴻ ⴷⴻⴳ ⵓⵣⵖⴰⵔ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⵉⵏⴻⴳⴳⵉⵡⵉⵏ-ⴰ ⵙⵇⴰⵎⴰⵢⴻⵏⵜ-ⴷ ⴰⵟⴰⵙ ⵏ ⵢⵉⴷⵔⵉⵎⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵓⵔ ⵜⴻⵔⵔⵉ ⴰⵔⴰ ⵜⵎⴰⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏⵜ ⵉⵎⵉ ⴰⵙⵙ-ⴰ, ⵜⴻⵍⵍⴰ ⵜⴻⵙⵏⴰⵜⵡⵉⵍⵜ ⴷ ⵉⵏⵜⴻⵔⵏⴻⵜ ⴰⵢ ⵉⵣⴻⵎⵔⴻⵏ ⴰⴷ ⴳⴻⵏ ⴰⵢⴻⵏ ⵜⵜⴳⴻⵏⵜ ⵜⵏⴻⴳⴳⵉⵡⵉⵏ-ⴰ, ⴷⵖⴰ ⵖⴻⴼ ⵡⴰⵢⴰ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⵉⵏⴻⴳⴳⵉⵡⵉⵏ-ⴰ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴽⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏⵜ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵏⴰⴼⴰⴳⴻⵏ.

ⵢⴻⵔⵏⴰ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵎⴻⵙⵏⵉ ⴰⴳⴻⵏⵏⴰⵏ ⴰⴳⴻⵏⵙⵉ ⴷ ⵓⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉ ⴰⴷ ⵜⵜⵡⴰⵔⴻⵥⵎⴻⵏ ⵉ ⵓⵙⴻⴼⵜⵉ ⵓⵙⵍⵉⴳ ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ ⵡⴰⵢⴰ ⵓⵍⴰ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴻⵙⵏⵉ ⴰⴽⴰⵍⴰⵏ ⴷ ⵓⵎⴻⵙⵏⵉ ⴰⵡⵍⴰⵍ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⵉⴷⴷⵉⵜ-ⴰ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵉⵍⵉ ⵙ ⵓⵣⵔⴰⴽ ⵏ ⵓⵣⵎⴰⵎ ⵏ ⵜⴻⵡⵜⵉⵍⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵀⴻⵢⵢⴰⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉⵡⴰⵜⴰ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⴷ-ⴳⵔⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ, ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ-ⴰ, ⵜⵉⵔⵎⵉⵜⵉⵏ ⵢⴻⵣⵔⵉⵏ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⵔⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⴻⵙⵏⵉ ⴰⵡⵍⴰⵍ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⵓⵄⴻⴹⴹⴻⵍ ⴷ ⴰⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏ.

Published in ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵉⵎⵉⴹⵉ ⴽⵔⴰⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⴽⵓⵥ (134) ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵜⴻⴱⵜⴻⵏ ⵉ ⵢⴻⵟⵟⴻⴼ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴽⵓⵕⵓⵏⴰ, 94 ⵏ ⵡⵉⴷ ⵉⵊⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ 8 ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵉ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴽⴻⵍⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ-ⴰ ⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ (ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ) ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ ⵓⵎⵓⵜⵍⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⵙⵇⴰⵎⵓⵜ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19, ⴰⵎⵙⵓⵊⵉ ⴷⵊⴰⵎⴻⵍ ⴼⵓⵔⴰⵔ.

ⴰⵖⵔⵓⴷ ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵜⴻⴱⵜⴻⵏ ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ ⴰⵔ 52.270 ⵉⴷⴻⴳ ⵍⵍⴰⵏⵜ 134 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ, ⴰⴽⴽⴰ ⵏⴻⵙⵙⴰⵡⴻⴹ ⴰⵔ 0,3 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵉ 100.000 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵣⴷⴰⵖⴻⵏ ⴷⴻⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ-ⴰ ⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ, ⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵉⵏ ⴰⵔ 1.768 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ, ⵎⴰ ⴷ ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵉⵊⵉⵏ ⵢⴻⵣⴳⴻⵔ ⴰⵔ 36.672, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⴷⴷⵉ ⵓⵎⵙⵓⵊⵉ ⴼⵓⵔⴰⵔ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵜⴰⵢⴰⵍⴰⵙⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵖⴰⵎⵙⴰ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19.

ⵔⵏⵓ-ⴰⵙ, ⴷⴻⴳ 22 ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵣⴷⴰ ⵙⴽⴻⵍⵙⴻⵏ, ⴷⴻⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ-ⴰ ⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ, ⴷⴷⴰⵡ ⵏ 9 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ, ⴷⴻⴳ 22 ⵉⴳⴻⵣⴷⴰ-ⵉⴹⴻⵏ ⵓⵔ ⵙⴽⴻⵍⵙⴻⵏ ⵓⵍⴰ ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰ, ⵎⴰ ⴷⴻⴳ 4 ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵣⴷⴰ ⵙⴽⴻⵍⵙⴻⵏ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 10 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ.

ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ-ⵉⴹⴻⵏ, 22 ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵀⴰ-ⵜⴻⵏ-ⵉⵏ ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⴰⵛⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⴼⴼⴻⵙ, ⵉ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ.

ⵢⴻⵣⵣⵉⵔⴻⴳ-ⴷ ⵓⵎⴰⵙⴰⵢ-ⵏⵏⵉ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰ ⵜⴰⵙⴻⵏⴱⴰⵢⵢⵓⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⵉⵔ-ⴰ ⵜⵃⴻⵜⵜⴻⵎ-ⴷ ⵖⴻⴼ ⵓⵖⴻⵔⵎⴰⵏ ⵜⴰⵄⴻⵙⵙⴰⵙⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵇⴰⴷⴻⵔ ⵏ ⵢⵉⵍⵓⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⴻⵣⴷⴻⴳ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⵎⴻⵛⵛⴻⵇ ⵜⴰⴼⴻⴽⴽⴰⵏⵜ, ⵢⴻⵙⵎⴻⴽⵜⵉ-ⴷ ⴷⴰⵖⴻⵏ ⴰⵇⴰⴷⴻⵔ ⵏ ⵓⴽⵎⴰⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵎⴻⵍⵙⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⴳⴻⵍⵎⵓⵙⵜ.

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⵓⵎⴻⵕ, ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵙ, ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵖⵍⴰⴼⴻⵏ, ⴰⵙⵏⴰⵙ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⴷⴷⵉⴱⴻⵏ ⵉⴼⴻⵍⵍⴰⵢⴻⵏ, ⵡⴰⵔ ⴰⵙⵉⴼⵙⴻⵙ ⵏⴻⵖ ⴰⵙⵓⵏⴼⵓ, ⵎⴳⴰⵍ ⵙ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵡⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⵉⴳⴻⵏ ⵜⴰⵊⵔⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⵅⴹⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⵎⴷⵏⴻⵏ, ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴻⵖⵙ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⵎⴻⵏⵜⵉⵍⵜ ⵏ ⵓⵅⴹⴰⴼ-ⴰ.

ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⵎⵏⴻⴷ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⵢⴻⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵓⵃⴻⵣⵣⴻⴱ ⴷ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵜⴻⵊⵔⵉⵎⵉⵏ ⵏ ⵓⵅⴹⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ, ⵉⵃⴻⵜⵜⴻⵜ-ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⴳ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ-ⴰ ⴰⵎⴳⴻⵔⵔⴰⴷ ⴳⴰⵔ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍ ⵢⴻⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⴰⵖⴰⵔⵉⵎ, ⴰⵎ ⵜⴻⵊⵕⴰ ⵏ ⵓⵅⴹⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵔⴷⴰⵏ ⴷ-ⵉⵍⵓⵍⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵜⵉⵙⵙⵓⵍⵢⵉⵡⵉⵏ ⵜⵓⵔⵜⵉⴽⵉⵏ, ⴷ ⵜⵉⴷ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⴷ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵓⵅⴹⴰⴼ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵓⵔ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵉⵍⵉ ⴰⵔⴰ ⵓⵏⵇⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⵎⴷⵓ.

ⵉⵡⴻⵚⵚⴰ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⵓⵏⴻⴼⴽ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵜ ⴷ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⵉ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴻⵜⵜⵉ ⵜⴰⵖⴰⵔⵉⵎⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵏⵏⴰⵖⴻⵏⵜ ⵎⴳⴰⵍ ⵜⵡⴰⵖⵉⵜ-ⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉⵜ ⵖⴻⴼ ⵜⵎⴻⵜⵜⵉ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ ⵡⴰⵢⴰ ⵙ ⵓⵔⵥⴰⵎ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏⵜ ⴷ ⵉⴷⵉⵙ ⴰⵖⴰⵔⵉⵎ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵖⴷⴻⵎⵜ.

ⴷⴻⴳ ⵜⴳⴻⵔⵎⴰⵏⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⵖⴻⴼ ⵓⵙⴻⵏⴼⴰⵔ-ⴰ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ, ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⵖⴻⴼ ⵓⵏⵎⴻⵇⵇⴻⵏ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵎⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⵉⵖⴻⵔⵎⴰⵏⴻⵏ, ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵙⴻⵊⵀⴻⴷ ⵜⴰⵖⴷⴻⵎⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵙⴻⵣⵡⴻⵔ ⴰⵙⴰⴹⵓⴼ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⵊⵀⴻⴷ ⵏ ⵜⵓⴳⴷⵓⵜ ⴷ ⵢⵉⵔⵉⵔⵉ ⵏ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴷ ⵓⵖⴷⵉⵎ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵢⴻⵜⵜⵎⴻⵙⵜⵉⵏⴻⵏ ⵓⴹⵄⵉⴼⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵜⴰⵔⴰⵜ ⵏ ⵓⵅⴹⴰⴼ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉⵜ ⵖⴻⴼ ⵜⵎⴻⵜⵜⵉ-ⵏⵏⴻⵖ.

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵙⵙⴻⵍⵡⵉ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ, ⴰⵖⴻⵍⵍⴰ ⴰⵏⴰⴼⴻⵍⵍⴰ ⵏ ⵢⵉⵖⴰⵍⵍⴻⵏ ⵓⵎⵔⵉⴳⴻⵏ, ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵓⵎⵣⴰⵖ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ, ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵖⵍⴰⴼⴻⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵜⵙⴻⵍⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⵜⵜⴰⵏ ⵜⵙⵓⵇⵇⵉⵍⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴳⴰ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ:

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

 

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵉⵎⵉⴹⵉ ⴽⵓⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⵢⵉⵡⵏ (141) ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵢⵜⵜⵡⴰⵜⴱⵜⵏ ⵉ ⵢⵟⵟⴼ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴽⵓⵕⵓⵏⴰ, 96 ⵏ ⵡⵉⴷ ⵉⵊⵉⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ 4 ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵉ ⵢⵜⵜⵡⴰⴽⵍⵙⵏ ⴷⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⵏ-ⴰ ⵉⵏⴳⴳⵓⵔⴰ ⴷⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ (ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ) ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⵖⵜ ⵓⵎⵓⵜⵍⴰⵢ ⵏ ⵟⵙⵇⴰⵎⵓⵜ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵟⵙⵎⵔⵜ ⵛⵓⴹⵉⴷ-19, ⴰⵎⵙⵓⵊⵉ ⴹⵊⴰⵎⵍ ⴼⵓⵓⵔⴰⵔ.

 

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵟⵖⵡⴰⵍⵜ, ⴰⵎⵓⵜⵍⴰⵢ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ, ⴰⵎⵎⴰⵔ ⴱⵍⵀⵉⵎⵔ ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴰⴽⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵏⵡⵉ ⵏ ⵟⵎⵏⴹⴰⵡⵜ, ⵉ "ⵢⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵟⴳⴷⵓⴷⴰ", "ⵢⵣⴳⴰ ⴷ ⴼⵔⴰⵡⴰⵏ", ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵜⵉⵔⵉⵔⵉⵜ ⵖⴼ ⵜⵓⵜⵜⵔⴰ ⵏ ⵜⴷⵓⴽⵍⵉ ⵖⴼ ⵓⵙⵏⵡⵉ ⴰⴷ ⵢⴽⴽ ⵙⴳ ⵖⵓⵔ ⵓⵖⵔⴼ "ⴰⵏⴰⵢⴰⵏ ⵢⵔⵏⴰ ⵃⴰⵍⴰ ⵏⵜⵜⴰ ⵉ ⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵓⵖⵜⴰⵙ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵙⴼⵔⴰⵏⵜ".

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⴵⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⴻⴷⴷⴰⵢⴻⵏ ⵏ ⴷⴷⴰⵡ ⵏ 3 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⴷⴷⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⵏ ⵜⴻⴷⵔⵉⵎⵜⵏ 2020 « ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴻⴳⵔⴻⵙ » ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴻⵎⴳⵓⵔⵉ, ⴼⴻⵔⵀⴰⵜ ⴰⵉⵜ ⴰⵍⵉ.

« ⴰⴵⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⴻⴷⴷⴰⵢⴻⵏ ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⴽⵔⴰⴹ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴻⴳⵔⴻⵙ (...) ⵓⵔ ⵏⴻⵖⵙ ⴰⵔⴰ ⴰⴷ ⴷ-ⵏⴰⴵⴻⵡ ⵓⵣⵣⴰⵍ ⴰⵇⴱⵓⵔ (…) ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵓⵔ ⵏⴻⵖⵙ ⴰⵔⴰ ⴰⴷ ⵏⴻⵙⵙⴻⴱⵖⴻⵙ ⵓⵍⵣⵓⵣ ⴰⵔⴰⵍⵖⴰⵏ ⵏ ⵓⵇⴰⵔⵉⴹ ⴰⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵉ ⵜⵖⴻⵎⵙⴰ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵊⵉⴼⴻⵕ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⴻⵙⵏⴰⵜⵡⵉⵍⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⴱⴷⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ.

ⵢⴻⵔⵏⴰ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⴽⴻⵕⵕⵓⵙⵜ ⵏ ⴷⴷⴰⵡ ⴽⵔⴰⴹ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵖⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵜⵓⵕⵓⴼⵜ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ « ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⴻⴷⴷⴰ, ⵎⴰ ⴰⵟⴰⵙ, 20.000 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔⴻⵏ » ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵙ ⵡⴰⵢⴰ, ⵜⵉⴽⴻⵕⵕⵓⵙⵉⵏ-ⴰ ⴰⴷ ⵏⵣⴻⵏⵜ ⵖⵍⴰⵢⵉⵜ ⴰⵟⴰⵙ ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵓⵎⵉ ⵢⴻⵣⵎⴻⵔ ⵢⵉⵎⵙⵓⴷⴻⵔ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⵢⴻⵙⵄⴰⵏ ⴰⵎⴰⴷⵓⴼ ⴰⵍⴻⵎⵎⴰⵙ.

« ⵉⵎⵉⵔ-ⴰ, ⵎⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⴰⴷ ⴷ-ⵏⴰⴵⴻⵡ ⵉⵎⵙⴻⴷⴷⴰⵢⴻⵏ ⵏ ⴷⴷⴰⵡ 10 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⵓⵔ ⵏ ⵡⵉⴷ ⵏ ⴷⴷⴰⵡ 3 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ, ⴰⵢⴰ ⵏⴳⴰ-ⵜ ⵓⵇⴱⴻⵍ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵓⵔ ⵏⴻⵖⵙ ⴰⵔⴰ ⴰⴷ ⴷ-ⵏⴰⴵⴻⵡ ⵓⵣⵣⴰⵍ ⴰⵇⴱⵓⵔ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵎⵉ ⴷ-ⵢⴻⴱⴷⴻⵔ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⵏ ⵜⴻⴷⵔⵉⵎⵜ ⵏ 2020 ⴰⵢⴰ, ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵓⵔ ⵜⴻⵍⵍⵉ ⴰⵔⴰ ⵜⴻⵣⵎⴻⵔ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⴰⴵⴻⵡ ⵉⵎⵙⴻⴷⴷⴰⵢⴻⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⴻⵏ.

Published in ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵙⵎⴻⵎⵎⵉⵏ ⵢⵉⵎⴰⵙⵍⴰⴹⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⴰⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ, ⵙ ⵓⵏⴻⵎⵣⴻⵍ, ⴰⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⵏ ⵓⵇⴱⴰⵍ ⵏ ⵓⵎⵜⴰⵡⴰ ⵢⴻⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵓⵙⴻⵖⵏⴻⵡ ⵏ ⵡⴰⵙⵓⵏ ⴰⵎⴻⵏⵥⴰⵡⴰⵏ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ⵏ ⵓⵎⵙⴻⵏⴼⴰⵍ ⵉⵍⴻⵍⵍⵉ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵣⴻⵎⵍⴻⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ 21 ⵎⴻⵖⵔⴻⵙ 2018 ⴷⴻⴳ ⴽⵉⴳⴰⵍⵉ (ⵔⵡⴰⵏⴷⴰ).

ⴰⴷⵖⴰⵔ-ⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⴷⴻⴳ ⵜⵖⵉⵎⵉⵜ ⵜⴰⵞⵓⵕⴰⵏⵜ ⵢⴻⵙⵙⴻⵍⵡⵉ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⴰⵏ ⵙ ⵢⵉⵎⴻⴷⵣⵉ, ⵙⴰⵍⴰⵀ ⴳⵧⵓⴷⵊⵉⵍ, ⵙ ⵓⵃⴷⴰⵕ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵙⵍⴰⴹⴻⵏ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ.

Ɣⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵓⴹⵔⵉⵙ-ⴰ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ, ⴰⴷ ⵜⵜⵡⴰⴽⴽⵙⴻⵏⵜ ⵜⴻⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴷⵡⴰⵏⴰⵏⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵏⴻⵣⵣⵓⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⴰⵔⵎⴰ ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ ⵡⴰⵢⴰ ⵖⴻⵔ 90% ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ 5 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⵉ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵢⴻⵜⵜⵏⴻⴳⵎⵓⵏ ⴷ 10% ⵉ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⵉⵏ ⵓⵔ ⵢⴻⵏⵏⴻⴳⵎⴰⵏ ⴰⵟⴰⵙ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵢⴻⴱⴷⵓ ⵡⴰⵢⴰ ⵙⴻⴳ ⵢⴻⵏⵏⴰⵢⴻⵔ ⵏ 2021.

10% ⵏ ⵜⴻⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴷⵡⴰⵏⴰⵏⵉⵏ ⴷ-ⵢⴻⵇⵇⵉⵎⴻⵏ ⵜⵜⴳⴻⵏⵙⵉⵙⴻⵏ-ⴷ ⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ ⵉⵙⴰⴼⵔⵉⵢⴻⵏ. ⴰⴷ ⵜⵜⵡⴰⴽⴽⵙⴻⵏ 7% ⵙⴻⴳ-ⵙⴻⵏⵜ ⵛⵡⵉⵟ, ⵛⵡⵉⵟ, ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ 10 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⵉ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵢⴻⵜⵜⵏⴻⴳⵎⵓⵏ, ⴷ 3% ⵉ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵓⵔ ⵢⴻⵏⵏⴻⴳⵎⴰⵏ ⴰⵟⴰⵙ. ⵜⵉⵡⵙⵉⵡⵉⵏ-ⴰ ⴷ ⵜⵉⴷ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵎⵎⴻⵙⵜⵏⴻⵏ ⴰⴼⴰⵔⵉⵙ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ.

ⵉⵎⵉⵔ-ⴰ, ⴰⴱⵍⴻⵖ ⵏ ⵓⵎⵙⴻⵏⴼⴰⵍ ⴰⵏⴻⵣⵣⴰⵏ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⴷ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵓⵏ ⴰⵎⴻⵏⵥⴰⵡⴰⵏ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ⵏ ⵓⵎⵙⴻⵏⴼⴰⵍ ⵉⵍⴻⵍⵍⵉ ⵎⴰⵣⴰⵍ ⵉⵅⵓⵚⵚ ⴰⵟⴰⵙ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵓⵔ ⵢⴻⴽⴽⵉ ⴰⵔⴰ ⵉ 3% ⵙⴻⴳ ⵓⵖⵔⵓⴷ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⴻⵏⴼⴰⵍⴻⵏ ⴰⵢ ⵜⴻⵜⵜⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏⵉⴹⴻⵏ. ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴻⵟⵟⴻⴼ ⴰⴷⴻⴳ ⵡⵉⵙ 20 ⴳⴰⵔ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⵉⵎⴻⵙⵙⵉⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⵢⴰ ⵢⴻⵜⵜⴳⴻⵏⵙⵉⵙ-ⴷ 0,4% ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⴰⴵⴻⵡ ⵓⵎⴻⵏⵥⴰⵡ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ.

Published in ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ