ⴰⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵟⵙⵎⵔⵜ : ⵎⵎⵓⵜⵏ 69 ⵏ ⵢⵉⵎⵀⵀⴰⵍⵏ ⵏ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ ⴰⴽⴽⴷ ⵡⵓⴳⴰⵔ 4.000 ⵙⴳ-ⵙⵏ ⴷ ⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ

Yeffeɣ-d ass n : ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 11 ⵖⵓⵛⵜ 2020 22:09   Ɣran-t : 281 n tikkal
ⴰⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵟⵙⵎⵔⵜ : ⵎⵎⵓⵜⵏ 69 ⵏ ⵢⵉⵎⵀⵀⴰⵍⵏ ⵏ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ ⴰⴽⴽⴷ ⵡⵓⴳⴰⵔ 4.000 ⵙⴳ-ⵙⵏ ⴷ ⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ

 

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴰⴳⵣⵓⵎ ⵏ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ ⴷⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵢⵙⵙⴽⵍⵙ ⵜⴰⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ 69 ⵏ ⵢⵉⵎⵀⵀⴰⵍⵏ-ⵉⵙ ⴰⴽⴽⴷ 4.025 ⵉⴹⵏ ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵢⵟⵟⴼ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⵙⴳ-ⵎⵉ ⵢⴱⴷⴰ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵟⵙⵎⵔⵜ (ⵛⵓⴹⵉⴷ-19), ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⵉ ⴷ-ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵛⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵏⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⵉ ⴷ-ⵢⵥⵔⴳ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ), ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵟⴷⴰⵡⵙⴰ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵙⵎⵙⴽⵍ ⵏ ⵢⵉⵙⴳⵏⴰⴼⵏ.

ⴰⵎⵓⵜⵍⴰⵢ ⵏ ⵟⵙⵇⴰⵎⵓⵜ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵟⵙⵎⵔⵜ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ, ⴰⵎⵙⵓⵊⵉ ⴹⵊⴰⵎⵍ ⴼⵓⵓⵔⴰⵔ ⵢⵙⵙⵖⵔⵜ-ⴷ ⵉ ⵟⵏⴳⴳⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⴷⴰⴽⴽⵏ "ⴰⴳⵣⵓⵎ ⵔⵓⵃⵏ-ⴰⵙ 69 ⵏ ⵢⵉⵎⵀⵀⴰⵍⵏ ⴰⴽⴽⴷ 4025 ⵉⴹⵏ ⵢⵟⵟⴼ-ⵉⵜⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⵙⴳ-ⵎⵉ ⵢⴱⴷⴰ ⴰⵔ ⴰⵙⵙ-ⴰ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⴷⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ", ⵢⵙⵃⴰⵙⵙⴼ "ⵖⴼ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰ-ⴰ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷⴳ ⵜⴰⵣⵡⴰⵔⴰ ⴷ ⴰⴳⵎⵓⴹ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⵖⵔⵎⴰⵏⴻⵏ ⵉⵅⵓⵚⵚⵏ ⵜⴰⵎⴰⵙⵉⵜ, ⵓⵔ ⵏⵜⵜⵇⴰⴷⴰⵔ ⴰⵔⴰ ⵉⵍⵓⴳⴰⵏ ⵏ ⵓⵃⵣⵣⴱ.

ⵢⵔⵏⴰ ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ, ⴷⴳ ⵜⵎⵓⵖⵍⵉ-ⴰ, ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵜⴰⵖⵜⵙⵜ ⵜⴰⵏⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ-ⴰ ⴷⴳ ⵓⴳⵣⵓⵎ ⴷ ⴰⵒⵔⵓⴼⵉⵙⵓⵔ ⴰⵎⵉⵓⵓⵔ, ⴷ ⴰⵖⵍⵍⴰ ⵏ ⵓⵎⵥⵍⵓ ⵏ ⵜⵙⵏⴰⵍⵜⴰ-ⵜⴰⵙⵏⴰⵔⵡⵜ ⴰⴽⴽⴷ ⴷⴰⵖⵏ, ⴷ ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⵇⴰⵎⵓ ⴰⵙⵏⴰⵊⵢⴰⵏ ⴷⴳ ⵓⵙⴳⵏⴰⴼ ⵏ ⵥⵉⵔⴰⵍⴷⴰ (ⴰⵜⴰⵔⴰⵎ ⵏ ⵓⴳⵣⴷⵓ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ).

ⴰⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ, ⵢⵖⵔⴰ-ⴷ ⵓⵎⵙⵓⵊⵉ ⴼⵓⵓⵔⴰⵔ ⵉ ⵢⵉⵖⵔⵎⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⴹⴼⵔⵏ ⵉⵍⵓⴳⴰⵏ ⵏ ⵓⵃⵣⵣⴱ, ⴷⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵍⴷⴰⵢ ⵛⵡⵉⵟ ⵛⵡⵉⵟ ⵏ ⵜⵎⵙⴳⵉⴷⵉⵡⵉⵏ, ⵏ ⵜⴼⵜⵉⵙⵉⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵍⵍⵓⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵓⵏⴼⵓ ⵉⵖⵔ ⴰⵔⴰ ⵔⵓⵃⵏ ⵡⴰⵟⴰⵙ ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴰⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵜⵙⵎⵀⵓⵢⵜ ⵏ ⵓⵏⴱⴷⵓ, ⵉ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵏⵙⵙⵉⵏⴼ ⵉ ⵓⵙⵏⵟⴹ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ

ⴰⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵟⵙⵎⵔⵜ : ⵎⵎⵓⵜⵏ 69 ⵏ ⵢⵉⵎⵀⵀⴰⵍⵏ ⵏ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ ⴰⴽⴽⴷ ⵡⵓⴳⴰⵔ 4.000 ⵙⴳ-ⵙⵏ ⴷ ⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 11 ⵖⵓⵛⵜ 2020 22:09     Taggayt : ⵜⴰⴷⴰⵡⵙⴰ ⵜⵓⵙⵏⴰ ⵜⴰⴽⴻⵙⵏⵓⵙⵏⴰ     Ɣran-t : 281 n tikkal   Bḍu