ⵟⴰⴳⵣⵣⴰⵢⵜ ⵎⴳⴰⵍ-ⵛⵓⴹⵉⴷ19 : ⵍⴰ ⵜⴻⵜⵜⵎⴰⵀⴰⵍ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵙⴳ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⵉⵎⵣⵡⴰⵔⴰ ⴰⵔⴰ ⵜⵜ-ⵉⴷ-ⵢⴰⵡⵉⵏ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 05 ⵖⵓⵛⵜ 2020 21:36   Ɣran-t : 35 n tikkal
ⵟⴰⴳⵣⵣⴰⵢⵜ ⵎⴳⴰⵍ-ⵛⵓⴹⵉⴷ19 : ⵍⴰ ⵜⴻⵜⵜⵎⴰⵀⴰⵍ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵙⴳ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⵉⵎⵣⵡⴰⵔⴰ ⴰⵔⴰ ⵜⵜ-ⵉⴷ-ⵢⴰⵡⵉⵏ

 

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ - ⵍⴰ ⵜⴻⵜⵜⵎⴰⵀⴰⵍ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵙⴳ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴰⵡⵉⵏ ⵜⴰⴳⵣⵣⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵟⵙⵎⵔⵜ (ⵛⵓⴹⵉⴷ-19), ⵉ ⴷ-ⵢⵙⵙⵖⵔⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ (ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ), ⵓⵎⵓⵜⵍⴰⵢ ⵏ ⵟⵙⵇⴰⵎⵓⵜ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵏⴰⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵟⵙⵎⵔⵜ, ⴰⵎⵙⵓⵊⵉ ⴹⵊⴰⵎⵍ ⴼⵓⵓⵔⴰⵔ.

ⴹⴳ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵙⵖⵔⵓⵜ ⵉ ⵜⵖⴰⵎⵙⴰ, ⵎⵉ ⵢⴽⴼⴰ ⵓⵙⵉⵎⵍ ⵏ ⵜⵛⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵢⴰⵍⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⴷⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⵎⴰⵙⵙ ⴼⵓⵓⵔⴰⵔ ⵢⵎⵎⵙⵍⴰⵢ-ⴷ ⵖⴼ "ⵓⵖⵜⴰⵙ ⵏ ⵢⵉⴷⵓⴱⴰ ⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵏ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵏⵉⵍⵉ ⵙⴳ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⴰⵔⴰ ⴷ ⵢⴰⵡⵉⵏ ⵜⴰⴳⵣⵣⴰⵢⵜ, ⵎⵉ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵜⵡǧⴷ ⴷⴳ ⵓⵍⵣⵓⵣ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ", ⵢⴹⵎⵏ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⵏ "ⵍⴰ ⵜⴻⵜⵜⵎⴰⵀⴰⵍ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵉ ⵓⵙⴷⴳⵉ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵏ-ⵉⵙ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⴷⴳ ⵓⵙⵉⵀⴰⵔ".

ⵢⵣⵣⵉⵔⴳ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⵏ 199 ⵏ ⵜⵏⴰⵔⵎⵉⵏ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵍⴰ ⵜⵜⵎⴰⵀⴰⵍⵏⵜ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⴰⴼⵏⵜ ⵜⴰⴳⵣⵣⴰⵢⵜ, ⵢⵙⵙⴷⴷⵉ-ⴷ ⵓⵎⵙⵓⵊⵉ ⴼⵓⵓⵔⴰⵔ ⴷⴰⴽⴽⵏ 5 ⵏⵖ 6 ⵏ ⵜⵏⴰⵔⵎⵉⵏ "ⵙⴽⵍⵙⵏⵜ ⴰⴼⴰⵔⴰ" ⴷⴳ ⵓⵏⴰⴷⵉ-ⵏⵙⵏⵜ.

ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ, ⴰⴱⴷⵍⴰⵣⵉⵣ ⴹⵊⵔⴰⴷ ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴰⴷⴷ) ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ "ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵙⴳ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴰⵡⵉⵏ ⵜⴰⴳⵣⵣⴰⵢⵜ ⵏ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵟⵙⵎⵔⵜ ⵛⵓⴹⵉⴷ19".

ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⵉ ⵜⵖⴰⵎⵙⴰ ⴷⴳ ⵜⴰⴳⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵜⴰⵖⵍⵉⴼⴰⵏ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⴰⵏⴰⴷⵉ ⴷⴳ ⵡⵓⵍⵣⵓⵣ ⵏ ⵜⴳⵣⵣⴰⵢⵉⵏ ⵎⴳⴰⵍ-ⴰⵏⴼⴰⴼⴰⴷ, ⵉⴷⴳ ⵜⵜⴽⴽⴰⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⵏⵖⵍⴰⴼⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⵓ ⵒⴰⵙⵜⵓⵔ, ⴷⴰⴽⴽⵏ "ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ-ⴰ ⵜⴹⵔⴰ-ⴷ ⵙⴳ ⴷ-ⵉⵡⵚⵚⴰ ⴼⵍⵍ-ⴰⵙ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵟⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵟⴱⴱⵓⵓⵏ, ⵉ ⵓⵛⴽⴰⴹ ⵏ ⵢⵉⵏⵔⵎⵉⵙⵏ ⵉ ⵢⵙⵙⴼⴽⵏ ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵢⴷⴷⴰⵏ ⴷⴳ ⵢⵉⵏⴰⴷⵉⵢⵏ-ⵏⵙⵏ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⴼⴰⵔⵙⵏ ⵜⴰⴳⵣⵣⴰⵢⵜ ⴰⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ". ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⵙ ⵢⵉⵙⵎ-ⵉⵙ ⴷ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ, ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵙⴳ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴰⵡⵉⵏ ⵜⴰⴳⵣⵣⴰⵢⵜ", ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ

ⵟⴰⴳⵣⵣⴰⵢⵜ ⵎⴳⴰⵍ-ⵛⵓⴹⵉⴷ19 : ⵍⴰ ⵜⴻⵜⵜⵎⴰⵀⴰⵍ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵙⴳ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⵉⵎⵣⵡⴰⵔⴰ ⴰⵔⴰ ⵜⵜ-ⵉⴷ-ⵢⴰⵡⵉⵏ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 05 ⵖⵓⵛⵜ 2020 21:36     Taggayt : ⵜⴰⴷⴰⵡⵙⴰ ⵜⵓⵙⵏⴰ ⵜⴰⴽⴻⵙⵏⵓⵙⵏⴰ     Ɣran-t : 35 n tikkal   Bḍu