Print this page

ⴰⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓⵇⴰⵛⵓⵛ : 494 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ 7 ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⴷⴻⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ-ⴰ ⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ

Yeffeɣ-d ass n : ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 14 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020 10:30   Ɣran-t : 1 n tikkal
  • Bḍu
ⴰⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓⵇⴰⵛⵓⵛ : 494 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ 7 ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⴷⴻⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ-ⴰ ⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴽⵓⵥ ⵏ ⵢⵉⵎⵉⴹⴻⵏ ⵜⵥⴰⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⴽⵓⵥ (494) ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵜⴻⴱⵜⴻⵏ ⵉ ⵢⴻⵟⵟⴻⴼ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓⵇⴰⵛⵓⵛ (ⵛⵓⴱⵉⴷ-19), ⵙⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵉⴹⵉⵢⴻⵏ ⵙⴰⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⵙⴹⵉⵙ (276) ⵏ ⵡⵉⴷ ⵢⴻⵊⵊⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⵙⴰ (07) ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵉ ⵙⴽⴻⵍⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ-ⴰ ⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ (ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ) ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⵓⵎⵓⵜⵍⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⵙⵇⴰⵎⵓⵜ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓⵇⴰⵛⵓⵛ (ⵛⵓⴱⵉⴷ-19), ⵓⵎⵙⵓⵊⵊⵉ ⴷⵊⴰⵎⴻⵍ ⴼⵓⵔⴰⵔ.

ⴰⵖⵔⵓⴷ ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵜⴻⴱⵜⴻⵏ ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ ⴰⵔ 19689, ⴰⴽⴽⴰ 1,1 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵉ 100.000 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵣⴷⴰⵖⴻⵏ ⴷⴻⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ-ⴰ ⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ, ⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵉⵏ ⴰⵔ 1017 ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵎⴰ ⴷ ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵡⵉⴷ ⵢⴻⵊⵊⵉⵏ ⵢⴻⵣⴳⴻⵔ ⴰⵔ 14019, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⴷⴷⵉ ⵓⵎⵙⵓⵊⵊⵉ ⴼⵓⵔⴰⵔ, ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵜⴰⵢⴰⵍⴰⵙⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵖⴰⵎⵙⴰ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓⵇⴰⵛⵓⵛ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19.

ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⵖⴻⵏ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ 73% ⵏ ⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵉⵏ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⴳⴳⴰⵢⵜ ⵏ ⵡⵉⴷ ⵢⴻⵙⵄⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵄⵎⴻⵔ-ⵏⵙⴻⵏ 60 ⵏⴻⵖ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ.

ⵔⵏⵓ-ⴰⵙ, ⵙⴽⴻⵍⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ 31 ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵣⴷⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵜⵓⴳ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵜⵍⴻⵎⵎⴰⵙⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ, ⵎⴰ ⴷⴻⴳ 10 ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵣⴷⴰ ⵓⵔ ⵙⴽⴻⵍⵙⴻⵏ ⵓⵍⴰ ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵢⴻⵟⵟⴻⴼ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴷⴻⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ-ⴰ ⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ, ⵎⴰ ⴷⴻⴳ 15 ⵉⴹⴻⵏ ⵙⴽⴻⵍⵙⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⴳⴰⵔ 1 ⴰⵔ 5 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ, ⴰⴽⴽⴻⴷ 23 ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵣⴷⴰ ⵣⴻⵎⵍⴻⵏ ⴷⴻⴳ-ⵙⴻⵏ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 6 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵉ ⵢⴰⵍ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⴷⴻⴳ-ⵙⴻⵏ.

ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ-ⵉⴹⴻⵏ, 61 ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵀⴰ-ⵜⴻⵏ-ⵉⵏ ⵉⵎⵉⵔ-ⴰ ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⴰⵛⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⴼⴼⴻⵙ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴷⴰⵖⴻⵏ ⵓⵎⵙⵓⵊⵊⵉ ⴼⵓⵔⴰⵔ.

ⴰⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓⵇⴰⵛⵓⵛ : 494 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ 7 ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⴷⴻⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ-ⴰ ⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 14 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020 10:30     Taggayt : ⵜⴰⴷⴰⵡⵙⴰ ⵜⵓⵙⵏⴰ ⵜⴰⴽⴻⵙⵏⵓⵙⵏⴰ     Ɣran-t : 1 n tikkal   Bḍu