ⴰⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓⵇⴰⵛⵓⵛ /ⴻⵜⴰⴱⵉⴱ.ⴷⵣ : ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 2.600 ⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵉⵔⵣⵉ ⵜⴰⵙⵏⴰⵊⵢⴰⵏⵜ ⵙⴻⴳ ⵜⴰⴳⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵎⴻⵖⵔⴻⵙ ⴰⵔ ⴰⵙⵙ-ⴰ

Yeffeɣ-d ass n : ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 07 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020 16:42   Ɣran-t : 66 n tikkal
ⴰⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓⵇⴰⵛⵓⵛ /ⴻⵜⴰⴱⵉⴱ.ⴷⵣ : ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 2.600 ⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵉⵔⵣⵉ ⵜⴰⵙⵏⴰⵊⵢⴰⵏⵜ ⵙⴻⴳ ⵜⴰⴳⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵎⴻⵖⵔⴻⵙ ⴰⵔ ⴰⵙⵙ-ⴰ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ - ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 2.600 ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵉⵔⵣⵉ ⵜⴰⵙⵏⴰⵊⵢⴰⵏⵜ ⵙ ⵡⴰⵍⵍⴰⵍ ⵏ ⵉⵏⵜⴻⵔⵏⴻⵜ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵡⵉⴷ ⵢⴻⵔⵣⴰ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓⵇⴰⵛⵓⵛ (ⵛⵓⴱⵉⴷ-19), ⵙⴻⴳ ⵜⴰⴳⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵎⴻⵖⵔⴻⵙ ⴰⵏⴻⴳⴳⴰⵔⵓ ⴰⵔ ⴰⵙⵙ-ⴰ, ⴰⵢⴰ ⵙ ⵓⵎⴻⵥⵍⵓ ⴰⵙⵏⴰⵊⵢⴰⵏ ⴻⵜⴰⴱⵉⴱ.ⴷⵣ, ⵢⴻⴼⴽⴰ ⵉ ⵓⵖⴻⵔⵎⴰⵏ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵔⵣⵓ ⵖⴻⴼ ⵓⵎⵙⵓⵊⵊⵉ ⴱⴰⵟⴻⵍ ⵙ ⵓⵙⵉⵡⴻⵍ-ⴰⵠⵉⴷⵉⵢⵓ ⵙ ⵡⴰⵍⵍⴰⵍ ⵏ ⵏ ⵉⵏⵜⴻⵔⵏⴻⵜ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ (ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ) ⵉ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵓⵎⴻⵙⴱⴻⴷⴷⵉ ⵏ ⵜⵖⴻⵔⵖⴻⵔⵜ ⴻⵜⴰⴱⵉⴱ.ⴷⵣ, ⴰⵎⵙⵓⵊⵊⵉ ⵎⵓⵙⵜⴰⵒⵀⴰ ⵏⴰⴱⵉⵍ.

"ⵜⵉⵔⵣⴰ ⵜⵉⵙⵏⴰⵊⵢⴰⵏⵉⵏ ⵙ ⵡⴰⵍⵍⴰⵍ ⵏ ⵉⵏⵜⴻⵔⵏⴻⵜ ⴻⵜⴰⴱⵉⴱ ⴳⴰⵏ-ⵜⴻⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ ⵔⵏⴰⵏ ⵓⵍⴰ ⴷ ⵉⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉⵢⴻⵏ, ⵙⴼⴰⵢⴷⵉⵏ ⵙⴻⴳ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ-ⵏⵏⵉ ⴱⴰⵟⴻⵍ", ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⴷⴷⵉ ⵓⵎⵙⵓⵊⵊⵉ ⵎⵓⵙⵜⴰⵒⵀⴰ ⵏⴰⴱⵉⵍ, ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴰⵖⴻⵏ ⴷ ⴰⵎⴻⵙⴱⴻⴷⴷⵉ ⵏ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵜ ⵏ ⵜⴻⵙⵏⴰⵜⵡⵉⵍⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵉⴱⵏ ⵀⴰⵎⵣⴰ, ⵢⴻⵎⵎⵓⵣⴳⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵉⴼⵔⴰⵜ ⵏ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ.

ⵢⴻⵙⵎⴻⴽⵜⵉ-ⴷ ⵓⵎⵙⵓⵊⵊⵉ ⵎⵓⵙⵜⴰⵒⵀⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⵖⴻⵔⵖⴻⵔⵜ ⴻⵜⴰⴱⵉⴱ.ⴷⵣ ⴷ ⵜⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵜⵉⵔⵣⴰ ⵜⵉⵙⵏⴰⵊⵢⴰⵏⵉⵏ ⵙ ⵡⴰⵍⵍⴰⵍ ⵏ ⵉⵏⵜⴻⵔⵏⴻⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴻⵏⵥⴰⵡ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ, ⴰⴽⴽⴰ ⴰⴷ ⵜⴻⵎⵔⴻⴹ ⴰⴷ ⴹⴻⴼⵔⴻⴹ ⴰⴷⴰⵡⵉ ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵡⴰⵔ ⵎⴰ ⵎⴱⴰⵡⵍⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵢⵉⵎⴻⴹⵇⴰⵏ-ⵏⵙⴻⵏ.

ⵢⴻⵙⵎⴻⴽⵜⵉ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴻⵜⴰⴱⵉⴱ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵛⴰⵔ ⴷ ⴰⵛⵔⵉⴽ, ⴷⴻⴳ ⵜⴰⴳⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵎⴻⵖⵔⴻⵙ, ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵥⴻⴹⵡⵓ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⵓⵊⵊⵉⵢⴻⵏ, ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⴽ ⵜⵉⵎⴻⵣⵣⵓⴳⵉⵏ ⵜⵜⴻⴽⴽⴰⵏ ⴷⴻⴳ-ⵙ ⵡⵓⴳⴰⵔ ⵏ 100 ⵏ ⵢⵉⵎⵙⵓⵊⵉⵢⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⵡⵉ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⵖⴻⵙ ⵏ ⵓⵣⵓⵣⵣⴻⵔ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓⵇⴰⵛⵓⵛ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19. ⴰⵀⵉⵍ-ⴰ ⵙⴼⴰⵢⴷⵉⵏ ⵙⴻⴳ-ⵙ ⵢⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ ⵓⵍⴰ ⴷ ⵡⵉⴷ ⵢⴻⴷⴷⵔⴻⵏ ⴱⴻⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⴷⵉⵏⴷⵉⵏ ⴰⴷ ⵣⴻⵎⵔⴻⵏ ⴰⴷ ⵡⴰⵍⵉⵏ ⴰⵎⵙⵓⵊⵊⵉ.

ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵓⵎⵙⵓⵊⵊⵉ ⵎⵓⵙⵜⴰⵒⵀⴰ ⵏⴰⴱⵉⵍ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⵃⴰⵏⵓⵜ-ⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⵏⴰⵙⴻⵏ ⵉⵙⵏⴰⵊⵢⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵉⵎⵙⴰⴷⵓⵔⴻⵏ ⵏ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ ⴷ ⵜⴰⵖⴰⵡⵙⴰ ⵜⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⴹⵔⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ, ⵢⴻⵔⵏⴰ ⴳⴳⵜⴻⵏⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉⵢⵉⵏ ⵉ ⵉⵣⴻⵎⵔⴻⵏ ⴰⴷ ⴷⴷⵓⵏⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵜⴻⵃⵡⴰⴵ ⵢⴰⵍ ⵜⴰⵎⴻⵣⵣⵓⴳ.

ⴰⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓⵇⴰⵛⵓⵛ /ⴻⵜⴰⴱⵉⴱ.ⴷⵣ : ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 2.600 ⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵉⵔⵣⵉ ⵜⴰⵙⵏⴰⵊⵢⴰⵏⵜ ⵙⴻⴳ ⵜⴰⴳⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵎⴻⵖⵔⴻⵙ ⴰⵔ ⴰⵙⵙ-ⴰ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 07 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020 16:42     Taggayt : ⵜⴰⴷⴰⵡⵙⴰ ⵜⵓⵙⵏⴰ ⵜⴰⴽⴻⵙⵏⵓⵙⵏⴰ     Ɣran-t : 66 n tikkal   Bḍu