ⴰⵏⴰⴱⴰⴹ ⵢⴻⵇⴱⴻⵍ ⴰⵙⴻⵖⵏⴻⵡ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⴳⵎⴰⵏ ⵉ ⵓⵙⴷⵓⵇⵇⴻⵙ ⵏ ⵡⵓⴳⴳⵓⴳ ⴰⵣⴻⴳⵣⴰⵡ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 02 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020 10:04   Ɣran-t : 0 n tikkal
ⴰⵏⴰⴱⴰⴹ ⵢⴻⵇⴱⴻⵍ ⴰⵙⴻⵖⵏⴻⵡ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⴳⵎⴰⵏ ⵉ ⵓⵙⴷⵓⵇⵇⴻⵙ ⵏ ⵡⵓⴳⴳⵓⴳ ⴰⵣⴻⴳⵣⴰⵡ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⵏⴰⴱⴰⴹ, ⴰⵢ ⵢⴻⵎⵍⴰⵍⴻⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ ⴷⴷⴰⵡ ⵜⵙⴻⵍⵡⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ, ⴰⴱⴷⴻⵍⴰⵣⵉⵣ ⴷⵊⴻⵔⵔⴰⴷ, ⵢⴻⵙⵄⴻⴷⴷⴰ ⴰⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⵍⴻⴽⵎⴰⵏⵜ ⵉ ⵓⵙⴻⵖⵏⴻⵡ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⴳⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵎⵢⵓⴷⴷⴻⵙ ⵉ ⵓⵙⴷⵓⵇⵇⴻⵙ ⵏ ⵡⵓⴳⴳⵓⴳ ⴰⵣⴻⴳⵣⴰⵡ ⴷ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵓⵏⴻⵥⵔⴻⴼ.

ⴰⵙⴻⵏⴼⴰⵔ-ⴰ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⵉⵇⴻⴷⴷⴻⵎ-ⵉⵜ-ⵉⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴽⴻⵔⵔⴰⵣⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵇⵇⴻⵙ ⴷ ⵢⵉⵔⵉⵔⵉ ⵏ ⵡⴰⵣⴰⵍ ⵉ ⵡⵓⴳⴳⵓⴳ ⴰⵣⴻⴳⵣⴰⵡ ⵙ ⵓⵙⴷⵓⵇⵇⴻⵙ ⵏ ⵓⵎⴻⵜⵡⵉ ⵉⵎⴻⵣⴳⵉ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴻⵍⵀⵓⵏ ⵙ ⵓⵙⴻⵡⵊⴻⴷ, ⴰⵙⴻⴽⵎⴻⵎ ⴷ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵉⵎⴻⵣⴳⵉ ⵏ ⵜⴻⵎⵀⴻⵍⵜ-ⴰ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ.

ⴰⴳⵎⴰⵏ-ⴰ ⵏ ⵓⵙⴻⵎⵢⵓⴷⴷⴻⵙ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴷ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵉ ⵓⵀⴻⵢⵢⵉ, ⴰⵙⴻⴹⵔⵓ ⴷ ⵓⴽⵜⴰⵣⴻⵍ ⵏ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵉⴳⴰⵡⵜ ⵉ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵓⵏⴻⵥⵔⴻⴼ, ⴰⵙⴻⵏⵇⴻⵙ ⵏ ⵓⵙⴻⵎⴷⵓ ⵏ ⵜⴰⴽⵡⴻⵜ ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵇⵇⴻⵙ ⵏ ⵡⵓⴳⴳⵓⴳ ⴰⵣⴻⴳⵣⴰⵡ.

ⴰⵢⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⵙⴻⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵜⵓⴽⴽⵙⴰ ⵏ ⵓⵖⴹⴰⵙ ⴳⴰⵔ ⵢⵉⴳⵣⵓⵎⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵎⵢⴰⵍⴻⵍ ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⴻⵏ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵙⴻⴼⵔⴻⴽ ⵏ ⵜⵙⴻⵔⵜⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵉⵏ.

ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ, ⴰⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵓⵏⴻⵥⵔⴻⴼ ⴷ ⴰⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⴷⴰⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵜⵉⴳⴳⵓⵍⵍⴻⵍⵜ ⵙ ⵓⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵖⴱⵓⵍⴰ ⵜⵉⴳⴰⵎⴰⵏⵉⵏ, ⴰⵙⴻⵣⴳⵉ ⵏ ⵜⵡⴻⵏⵏⴰⴹⵜ ⵉ ⵓⵏⴼⴰⵍ ⵏ ⵓⵏⴻⵣⵡⵉ, ⴰⵙⵏⴻⴳⵎⵓ ⴰⵡⵎⴰⵣⵉⵔ ⵢⴻⵏⵏⵓⵎⵎⴷⴻⵏ ⴷ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵜⴰⵏⴻⵥⴳⵉⵜ ⵉ ⵍⴼⴰⵢⴷⴰ ⵏ ⵓⵏⴻⴳⵎⵓ ⴰⴷⵉⴳⴰⵏ ⵓⵏⵣⵉⴳ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⴰⵣⴰⴷⵓⵔ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵎⴻⵞⵞⴰⵏⵜ.

ⴰⵏⴰⴱⴰⴹ ⵢⴻⵇⴱⴻⵍ ⴰⵙⴻⵖⵏⴻⵡ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⴳⵎⴰⵏ ⵉ ⵓⵙⴷⵓⵇⵇⴻⵙ ⵏ ⵡⵓⴳⴳⵓⴳ ⴰⵣⴻⴳⵣⴰⵡ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 02 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020 10:04     Taggayt : ⵜⴰⴷⴰⵡⵙⴰ ⵜⵓⵙⵏⴰ ⵜⴰⴽⴻⵙⵏⵓⵙⵏⴰ     Ɣran-t : 0 n tikkal   Bḍu