ⴰⵏⴼⴰⴼⴰⴷⴱⵓⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ : 98 ⵏⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ, 79 ⵉⵢⴻⵊⵊⵉⵏⴰⴽⴽⴻⴷⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵜⵏ 8 ⵏⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏⴷⴻⴳ 24 ⵏⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ-ⴰⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵊⴻⵎⵄⴰ, 05 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2020 20:33   Ɣran-t : 209 n tikkal
ⴰⵏⴼⴰⴼⴰⴷⴱⵓⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ : 98 ⵏⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ, 79 ⵉⵢⴻⵊⵊⵉⵏⴰⴽⴽⴻⴷⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵜⵏ 8 ⵏⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏⴷⴻⴳ 24 ⵏⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ-ⴰⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ–ⵜⵥⴰⵎⵔⴰⵡⴷⵜⴰⵎ (98) ⵏⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏⵉⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵜⴻⴱⵜⴻⵏⵏⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷⴱⵓⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ (ⵛⵓⴱⵉⴷ-19), 79 ⵏⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏⵉⵢⴻⵊⵊⵉⵏⴰⴽⴽⴻⴷⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵜⵏ 8 ⵏⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏⵉⵙⴽⴻⵍⵙⴻⵏⴷⴻⴳ 24 ⵏⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ-ⴰⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰⴷⴻⴳⵜⵎⵓⵔⵜⵏⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵉⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰⴰⵙⵙⵏⵓⴽⵡⴰⵙ (ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ) ⴷⴻⴳⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜⵓⵎⵓⵜⵍⴰⵢⵏⵜⴻⵙⵇⴰⵎⵓⵜⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵜⵏⵓⴹⴼⴰⵔⵏⵓⵎⵀⴰⵣⵏⵡⴰⵟⴰⵏⵏⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ, ⴰⵎⵙⵓⵊⵊⵉⴷⵊⴰⵎⴻⵍⴼⵓⵔⴰⵔ.

ⴰⵖⵔⵓⴷⵏⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵜⴻⴱⵜⴻⵏⵢⴻⵡⵡⴻⴹⴰⵔ 9831, ⴰⴽⴽⴰ 22 ⵏⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜⵉ 100.000 ⵏⵢⵉⵎⴻⵣⴷⴰⵖ, ⵡⵉⵏⵏⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵉⵏⴰⵔ 681, ⵎⴰⴷⴰⵎⴹⴰⵏⵏⵡⵉⴷⵢⴻⵊⵊⵉⵏⵢⴻⵣⴳⴻⵔⵖⴻⵔ 6297, ⵉⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⴷⴷⵉⵎⴰⵙⵙⴼⵓⵔⴰⵔ, ⴷⴻⴳⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜⵜⴰⵢⴰⵍⴰⵙⵜⴰⴽⴽⴻⴷⵜⵖⴰⵎⵙⴰⵉⵔⵣⴰⵏⵉⵓⵎⵀⴰⵣⵏⵡⴰⵟⴰⵏⵛⵧⵠⵉⴷ-19.

ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏⵏⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵜⵙⴽⴻⵍⵙⴻⵏ-ⵜⴻⵏⵜⴷⴻⴳⵢⵉⴳⴻⵣⴷⴰⵏⴱⵍⵉⴷⴰ, ⵙⵟⵉⴼ, ⵙⵙⵓⵇⴰⵀⵔⴰⵙ, ⵜⵉⵅⴻⵏⵛⴻⵍⵜ, ⴰⴷⵔⴰⵔ, ⴱⴳⴰⵢⴻⵜ, ⴵⴻⵍⴼⴰⴰⴽⴽⴻⴷⵡⴰⵔⴻⴳⵍⴰ, ⵉⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰⵎⴰⵙⵙⴼⵧⵓⵔⴰⵔ, ⵢⴻⵔⵏⴰⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷⴷⴰⴽⴽⴻⵏⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏⵢⴻⵙⵄⴰⵏⴷⴻⴳⵍⴻⵄⵎⴻⵔ-ⵏⵙⴻⵏ 65 ⵏⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏⵏⴻⵖⵓⴳⴰⵔⵍⵍⴰⵏ 66% ⵙⴻⴳⵓⵖⵔⵓⴷⵏⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏⵢⴻⵎⵎⵓⵜⴻⵏ.

ⴰⵏⴼⴰⴼⴰⴷⴱⵓⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ : 98 ⵏⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ, 79 ⵉⵢⴻⵊⵊⵉⵏⴰⴽⴽⴻⴷⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵜⵏ 8 ⵏⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏⴷⴻⴳ 24 ⵏⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ-ⴰⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵊⴻⵎⵄⴰ, 05 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2020 20:33     Taggayt : ⵜⴰⴷⴰⵡⵙⴰ ⵜⵓⵙⵏⴰ ⵜⴰⴽⴻⵙⵏⵓⵙⵏⴰ     Ɣran-t : 209 n tikkal   Bḍu