ⴼⵓⵔⴰⵔ: ⵙⴽⵍⵙⵏ 119 ⵏ ⵍⵃⴰⵍⴰⵜ ⵜⵉⵜⵔⴰⵔⵉⵏ ⵢⵜⵡⴰⵡⴽⴷⵏ ⴷ  146 ⵏ ⵍⵃⴰⵍⴰⵜ ⵏ ⵛⴼⴰ ⴷ 8 ⵏ ⵜⵎⵜⴰⵏⵉⵏ ⴷⵉ ⵍⵣⴰⵢⵔ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 01 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2020 20:17   Ɣran-t : 301 n tikkal
ⴼⵓⵔⴰⵔ: ⵙⴽⵍⵙⵏ 119 ⵏ ⵍⵃⴰⵍⴰⵜ ⵜⵉⵜⵔⴰⵔⵉⵏ ⵢⵜⵡⴰⵡⴽⴷⵏ ⴷ  146 ⵏ ⵍⵃⴰⵍⴰⵜ ⵏ ⵛⴼⴰ ⴷ 8 ⵏ ⵜⵎⵜⴰⵏⵉⵏ ⴷⵉ ⵍⵣⴰⵢⵔ

 

ⵍⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⵖⵜ- ⵙⵊⵍⵏ 119 ⵏ ⵍⵃⴰⵍⴰⵜ ⵜⵉⵜⵔⴰⵔⵉⵏ ⵢⵜⵡⴰⵡⴽⴷⵏ ⵙ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓⵇⴰⵛⵓⵛ ⴷⵉ ⵍⵣⴰⵢⵔ, ⴰⵎⴰ ⴰⴷⵉ ⵢⵍⵉ ⵡⵎⴹⴰⵏ ⴰⵎⵊⵎⵓⵍ ⵖⵔ 9513 ⵏ ⵍⵃⴰⵍⴰⵜ ⵢⵜⵡⴰⵡⴽⴷⵏ, ⵎⴰⵏⵉ ⵔⵏⵉⵏ ⵙⵊⵍⵏ 8 ⵏ ⵜⵎⵜⴰⵏⵉⵏ ⴷڨ 24 ⵏ ⵙⵡⴰⵢⵄ ⵉⵏڨⵡⵔⴰ, ⴰⵎⴰ ⴰⴷⵉ ⵢⵍⵉ ⵢⵓⴹ ⵡⵎⴹⴰⵏ ⴰⵎⵊⵎⵓⵍ ⵏ ⵜⵎⵜⴰⵏⵉⵏ ⵖⵔ 661 ⵏ ⵍⵃⴰⵍⴰⵜ, ⵡⴰⵢ ⵖⴼ ⵍⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵎⴰⵜⴰ ⵉⵢⴷ ⵢⵏⴰ ⴰⵙⴰ ⵍⵜⵏⵉⵏ ⵓⵎⵓⵜⵍⴰⵢ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⵙ ⵢⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⵙⵎⵉⵍⵜ ⵏ ⵡⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓⵇⴰⵛⵓⵛ ⴰⴷⵓⴽⵜⵓⵔ ⵊⵎⴰⵍ ⴼⵓⵔⴰⵔ.

ⵢⵏⴰⴷ ⵓⵎⵓⵜⵍⴰⵢ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⵏ ⵡⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓⵇⴰⵛⵓⵛ ⴰⵙⴰ ⵜⵍⴰⵜⴰ ⴷڨ ⵜⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵖⴰⵎⵙⴰ ⵢⵜⵡⴰⵅⵚⵏ ⵖⴼ ⵜⵎⵙⴰⵍⵜ ⵖⴼ ⵓⵙⴽⴼⵍ ⵏ ⵜⵎⵙⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓⵇⴰⵛⵓⵛ ⴽⵓⴼⵉⴷ-19, ⴱⵍⵉ ⵍⵃⴰⵍⴰⵜ ⵢⵍⴰⵏ ⵛⴼⴰⵏⵜ ⵓⵍⵉⵏⵜ ⵖⵔ 5894, ⵡⵉⵔⵏⵉ ⵢⵙⴹⴼⵔⴷ ⵢⵏⴰⴷ ⴱⵍⵉ 146 ⵙⵉ ⵍⵃⴰⵍⴰⵜ ⴰⵢⴰ ⵛⴼⴰⵏⵜ ⴷڨ 24 ⵏ ⵙⵡⴰⵢⵄ ⵉⵄⴷⴰⵏ ⴷ 65 ⵖⴼ ⵎⴰⵢⴰ ⵙڨ ⵓⵎⵊⵎⵓⵍ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵎⵓⴹⴰⵏ ⵉⵔⴰⵃⵏ ⵡ ⵛⴼⴰⵏ ⵇⵏⴻⵏ ⵖⵔ ⵜⵓⵢⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵍⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⵖⵜ ⴷ ⵜⵓⵢⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⴰⵍⵡⴰⴷ ⴱⵍⵉⴷⵜ, ⵙⵓⵇ ⴰⵀⵔⴰⵙ, ⵙⵟⵉⴼ ⴷ ⴱⴰⵜⵏⵜ.

 

ⴼⵓⵔⴰⵔ: ⵙⴽⵍⵙⵏ 119 ⵏ ⵍⵃⴰⵍⴰⵜ ⵜⵉⵜⵔⴰⵔⵉⵏ ⵢⵜⵡⴰⵡⴽⴷⵏ ⴷ  146 ⵏ ⵍⵃⴰⵍⴰⵜ ⵏ ⵛⴼⴰ ⴷ 8 ⵏ ⵜⵎⵜⴰⵏⵉⵏ ⴷⵉ ⵍⵣⴰⵢⵔ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 01 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2020 20:17     Taggayt : ⵜⴰⴷⴰⵡⵙⴰ ⵜⵓⵙⵏⴰ ⵜⴰⴽⴻⵙⵏⵓⵙⵏⴰ     Ɣran-t : 301 n tikkal   Bḍu