ⴰⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⵛⵓⴹⵉⴷ-19 : 160 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ, 211 ⵏ ⵡⵉⴷ ⵢⵊⵊⵉⵏ ⴰⴽⴽⴷ 6 ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵉⵏ ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⴷⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⵏ ⵉⵏⴳⴳⵓⵔⴰ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 28 ⵎⴰⵢⵓ 2020 02:00   Ɣran-t : 520 n tikkal
ⴰⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⵛⵓⴹⵉⴷ-19 : 160 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ, 211 ⵏ ⵡⵉⴷ ⵢⵊⵊⵉⵏ ⴰⴽⴽⴷ 6 ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵉⵏ ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⴷⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⵏ ⵉⵏⴳⴳⵓⵔⴰ

 

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴰⵎⵉⴹⵉ ⵙⴹⵉⵎⵔⴰⵡ (160) ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵢⵟⵟⴼ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵟⵙⵎⵔⵜ ⵛⵓⴹⵉⴷ 19, 211 ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵉ ⵢⵊⵊⵉⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ 6 ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵉ ⵢⵜⵜⵡⴰⴽⵍⵙⵏ ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵏⵣⴰⴳⵜ ⵏ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⵏ-ⴰ ⵉⵏⴳⴳⵓⵔⴰ ⴷⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ (ⵍⴰⵔⴱⵄⴰ) ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⵖⵜ ⵓⵎⵓⵜⵍⴰⵢ ⵏ ⵜⵙⵇⴰⵎⵓⵜ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵟⵙⵎⵔⵜ ⵛⵓⴹⵉⴷ 19, ⴹⵊⴰⵎⵍ ⴼⵓⵓⵔⴰⵔ.

ⵢⵙⵙⴷⴷⵉ-ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴼⵓⵓⵔⴰⵔ, ⴷⴳ ⵜⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵜⴰⵢⴰⵍⴰⵙⵜ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵖⴰⵎⵙⴰ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⴰⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵟⵙⵎⵔⵜ ⵛⵓⴹⵉⴷ 19, ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵢⵜⵜⵡⴰⵜⴱⵜⵏ ⵢⵡⵡⴹ ⴰⵔ 8857, ⴰⴽⴽⴰ 20 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵉ 100.000 ⵢⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ, ⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵉ ⴰⵔ 623, ⵎⴰ ⴷ ⴰⵖⵓⴷ ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵢⵊⵊⵉⵏ ⵢⵣⴳⵔ ⵖⵔ 5129.

ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵙⴽⵍⵙⵏ-ⵜⵏⵜ ⴷⴳ ⵢⵉⴳⵣⴷⴰ ⵏ ⵙⵟⵉⴼ (2 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ), ⵎⴷⵉⵢⴰ (1 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰ), ⵇⵙⵏⵟⵉⵏⴰ (1 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰ), ⵎⵄⵙⴽⵔ (1 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰ), ⴰⴽⴽⴷ ⵙⴽⵉⴽⴷⴰ (1 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰ), ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵓⵎⵓⵜⵍⴰⵢ ⵏ ⵜⵙⵇⴰⵎⵓⵜ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵟⵙⵎⵔⵜ ⵛⵓⴹⵉⴷ 19 ⵉ ⴷ-ⵢⵙⵙⴷⴷⵉⵏ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵢⵙⵄⴰⵏ ⴷⴳ ⵍⵄⵎⵔ-ⵏⵙⵏ 65 ⵏⵖ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ ⵢⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ ⴰⵜⵓⴳ-ⵏⵙⵏ ⵢⵡⵡⴹ ⴰⵔ 66% ⵙⴳ ⵓⵖⵔⵓⴷ ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵉⵏ.

ⵙⵉⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⵜⵥⴰ (29) ⵏ ⵢⵉⴳⵣⴷⴰ ⵙⴽⵍⵙⵏ ⵉⵜⵓⴳⵏ ⵢⵓⴷⵔⵏ ⵖⴼ ⵓⵜⵓⴳ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⵏ (19,8 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵉ 100.000 ⵏ ⵢⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ), ⵎⴰ ⴷⴳ 21 ⵏ ⵢⵉⴳⵣⴷⴰ ⵓⵔ ⵙⴽⵍⵙⵏ ⵓⵍⴰ ⴷ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰ ⵢⵟⵟⴼ ⵓⵏⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵟⵙⵎⵔⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⴽⵔⴰⵙ-ⴰ (ⵍⴰⵔⴱⵄⴰ).

ⵉⴳⵣⴷⴰ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⴱⵍⵉⴷⴰ, ⴱⴳⴰⵢⵜ, ⵡⴰⵔⴳⵍⴰ ⴰⴽⴽⴷ ⵎⴷⵉⵢⴰ ⵉ ⵢⵙⴽⵍⵙⵏ ⴰⵎⴹⴰⵏ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⴷⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⵏ-ⴰ ⵉⵏⴳⴳⵓⵔⴰ, ⴰⴽⴽⴰ ⴰⵜⵓⴳ-ⵏⵙⵏ ⵢⵡⵡⴹ ⴰⵔ 48% ⵙⴳ ⵓⵎⴹⴰⵏ ⴰⵖⵔⵓⴷ ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ, ⵉ ⵢⵔⵏⴰ ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵎⴰⵙⴰⵢ-ⵏⵏⵉ.

ⵙⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏⵏⵉⴹⵏ, ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴷⵉⵏⴻⵏ ⵢⵜⵜⵡⴰⴷⴰⵡⴰⵏ ⵙ ⴷⴷⵡⴰ ⵏ ⵍⴰ ⵛⵀⵍⵓⵔⵓⵇⵓⵉⵏ ⵢⵡⵡⴹ ⴰⵔ 15743 ⵉⴷⴳ ⵍⵍⴰⵏⵜ 7083 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵢⵜⵜⵡⴰⵜⴱⵜⵏ ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⵉ ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ ⵢⵉⴽⴰⵢⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⴼⴰⴼⴰⴷⵜ (ⵒⵛⵔ) ⴰⴽⴽⴷ 8660 ⴰⴽⴽⴷ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵉⴷⴳ ⵢⵍⵍⴰ ⵛⵛⴽ ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⵉ ⵏⵏⴰⵏⵜ ⵜⵓⴳⵏⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⴽⴰⵏⵉⵔ, ⵢⵔⵏⴰ ⵢⵙⵙⴷⴷⵉ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⵏ 32 ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵀⴰ-ⵜⵏ-ⵉⵏ ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⴰⵛⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⴼⴼⵙ.

ⴹⴳ ⵜⴰⴳⴳⴰⵔⴰ, ⴰⵎⴰⵙⴰⵢ-ⵏⵏⵉ ⵢⵙⵎⴽⵜⵉ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵢⵙⵙⴼⴽ ⴰⴷ ⵏⵉⵍⵉ ⵏⵣⴳⴰ ⵏⵜⵜⵃⴰⴷⴰⵔ ⵖⴼ ⵢⵉⵏⴰⵏ-ⵏⵏⵖ, ⴰⴷ ⵏⵜⵜⵇⴰⴷⴰⵔ ⵜⵉⵡⵜⵉⵍⵉⵏ ⵏ ⵜⵣⴷⴳ, ⵏ ⵓⵙⵎⵛⵛⵇ ⴰⵏⵎⵜⵜⵉ, ⵏ ⵓⴽⵎⴰⵏ, ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵎⵍⵙⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⴳⵍⵎⵓⵙⵜ ⴷⴳ ⵡⴰⴽⴽ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵢⵃⴱⵙ ⵡⴰⵟⴰⵏ.

ⴰⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⵛⵓⴹⵉⴷ-19 : 160 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ, 211 ⵏ ⵡⵉⴷ ⵢⵊⵊⵉⵏ ⴰⴽⴽⴷ 6 ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵉⵏ ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⴷⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⵏ ⵉⵏⴳⴳⵓⵔⴰ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 28 ⵎⴰⵢⵓ 2020 02:00     Taggayt : ⵜⴰⴷⴰⵡⵙⴰ ⵜⵓⵙⵏⴰ ⵜⴰⴽⴻⵙⵏⵓⵙⵏⴰ     Ɣran-t : 520 n tikkal   Bḍu