ⴰⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⵛⵓⴹⵉⴷ-19: 197 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉ, 169 ⵏ ⵡⵉⴷ ⵢⵊⵊⵉⵏ ⴰⴽⴽⴷ 9 ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵉⵏ ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⴷⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⵏ ⵉⵏⴳⴳⵓⵔⴰ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 25 ⵎⴰⵢⵓ 2020 22:34   Ɣran-t : 100 n tikkal
ⴰⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⵛⵓⴹⵉⴷ-19: 197 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉ, 169 ⵏ ⵡⵉⴷ ⵢⵊⵊⵉⵏ ⴰⴽⴽⴷ 9 ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵉⵏ ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⴷⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⵏ ⵉⵏⴳⴳⵓⵔⴰ

 

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴰⵎⵉⴹⵉ ⵜⵥⴰⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⵙⴰ (197) ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵢⵟⵟⴼ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ, 169 ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵢⵊⵊⵉⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ 9 ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵉ ⵢⵜⵜⵡⴰⴽⵍⵙⵏ ⴷⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⵏ ⵉⵏⴳⴳⵓⵔⴰ ⴷⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ (ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ) ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⵖⵜ ⵓⵎⵓⵜⵍⴰⵢ ⵏ ⵜⵙⵇⴰⵎⵓⵜ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵏⴰⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⴰⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵟⵙⵎⵔⵜ ⵛⵓⴹⵉⴷ-19, ⴹⵊⴰⵎⵍ ⴼⵓⵓⵔⴰⵔ.

ⵢⵙⵙⴷⴷⵉ-ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴼⵓⵓⵔⴰⵔ, ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵜⴰⵢⴰⵍⴰⵙⵜ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵖⴰⵎⵙⴰ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⴰⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⵛⵓⴹⵉⴷ-19, ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵉⵜⴱⵜⵏ ⵢⵡⵡⴹ ⵖⵔ 8.503, ⵙ ⵓⵜⵓⴳ ⵏ 19,4 % ⵉ 100.000 ⵏ ⵢⵉⵎⵣⴷⴰⵖ, ⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵉⵏ ⵖⵔ 609, ⵎⴰ ⴷ ⴰⵖⵓⴷ ⵏ ⵡⵉⴷ ⵢⵊⵊⵉⵏ ⵢⵣⴳⵔ ⵖⵔ 4.747.

ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵙⴽⵍⵙⵏ-ⵜⵏⵜ ⴷⴳ ⵢⵉⴳⵣⴷⴰ ⵏ ⵡⴰⴷ ⵙⵓⴼ, ⵎⵙⵜⵖⴰⵏⵎ, ⵟⵉⵒⴰⵣⴰ, ⵟⵉⵀⵔⵜ, ⴰⴷⵔⴰⵔ, ⵡⴰⵔⴳⵍⴰ, ⵎⵉⵍⴰ, ⵙⴽⵉⴽⴷⴰ ⴰⴽⴽⴷ ⵟⵉⵏⴷⵓⴼ. ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵉⵜⴱⵜⵏ ⵙ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⵢⵓⵣⵣⴰⵔ ⵖⴼ 48 ⵏ ⵢⵉⴳⵣⴷⴰ. ⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵢⵙⵄⴰⵏ ⴷⴳ ⵍⵄⵎⵔ-ⵏⵙⵏ 60 ⵏ ⵢⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ ⵏⵖ ⵓⴳⴰⵔ ⴰⵜⵓⴳ-ⵏⵙⵏ ⵢⵡⵡⴹ ⵖⵔ 66% ⵙⴳ ⵓⵖⵔⵓⴷ ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵉⵏ.

ⴽⵔⴰⵎⵔⴰⵡ (30) ⵏ ⵢⵉⴳⵣⴷⴰ ⵙⴽⵍⵙⵏ ⴰⵜⵓⴳ ⴰⴷⴷⴰⵢ ⵖⴼ ⵡⵉⵏ ⵓⵜⵓⴳ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ (19,4 , ⵉⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵉ 100.000 ⵏ ⵢⵉⵎⵣⴷⴰⵖ), ⵎⴰ ⴷ 25 ⵏ ⵢⵉⴳⵣⴷⴰ ⵏⵏⵉⴹⵏ ⵓⵔ ⵙⴽⵍⵙⵏ ⵓⵍⴰ ⴷ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⴷⴳ ⵡⴰⵙⵙ-ⴰ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ (ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ).

ⵉⴳⵣⴷⴰ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⴱⵍⵉⴷⴰ, ⵡⵀⵔⴰⵏ, ⵄⵉⵏ ⴹⴼⵍⴰ, ⵟⵉⵒⴰⵣⴰ ⴰⴽⴽⴷ ⵡⴰⵔⴳⵍⴰ ⴷ ⵏⵉⵜⵏⵉ ⵉ ⵢⵙⴽⵍⵙⵏ ⴰⵎⴹⴰⵏ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⴷⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⵏ ⵉⵏⴳⴳⵓⵔⴰ, ⴰⵜⵓⴳ-ⵉⵙ 68% ⵙⴳ ⵓⵎⴹⴰⵏ ⴰⵖⵔⵓⴷ ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ, ⵉ ⵢⵔⵏⴰ ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵎⴰⵙⴰⵢ-ⵏⵏⵉ.

ⵙⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏⵏⵉⴹⵏ, ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵉ ⵏⵙⵙⵊⵊⵉ ⵙ ⴷⴷⵡⴰ ⵏ ⵛⵀⵍⵓⵔⵓⵇⵓⵉⵏ ⵢⵡⵡⴹ ⵖⵔ 15.013 ⵉⴷⴳ ⵍⵍⴰⵏ 6656 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵢⵜⵜⵡⴰⵜⴱⵜⵏ ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⵉ ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ ⵢⵉⴽⴰⵢⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⴼⴰⴼⴰⴷⵜ (ⵒⵛⵔ) ⴰⴽⴽⴷ 8357 ⵏⵏⵉⴹⵏ ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵉⴷⴳ ⵢⵍⵍⴰ ⵛⵛⴽ ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⵉ ⴷ-ⵢⴷⴷⴰ ⵜⵓⴳⵏⴰ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵙⴽⴰⵏⵉⵔ, ⵢⵙⵙⴷⴷⵉ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⵏ 27 ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵀⴰ-ⵜⵏ-ⵉⵏ ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⴰⵛⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⴼⴼⵙ.

ⴰⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⵛⵓⴹⵉⴷ-19: 197 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉ, 169 ⵏ ⵡⵉⴷ ⵢⵊⵊⵉⵏ ⴰⴽⴽⴷ 9 ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵉⵏ ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⴷⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⵏ ⵉⵏⴳⴳⵓⵔⴰ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 25 ⵎⴰⵢⵓ 2020 22:34     Taggayt : ⵜⴰⴷⴰⵡⵙⴰ ⵜⵓⵙⵏⴰ ⵜⴰⴽⴻⵙⵏⵓⵙⵏⴰ     Ɣran-t : 100 n tikkal   Bḍu